Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy wynosi 222,53 zł i i dotyczy całości egzaminu, a nie jego poszczególnych części.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OPŁATA ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY ZAWODOWY

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy wynosi 222,53 zł

i

i dotyczy całości egzaminu, a nie jego

poszczególnych części.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego zawodowego i nie zdała części pisemnej lub praktycznej egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzaminu wnosi opłatę w wysokości:

 za przystąpienie do części pisemnej – 1/3 opłaty: 74,18 zł

 za przystąpienie do części praktycznej – 2/3 opłaty: 148,35 zł Opłatę za egzaminy należy uiścić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Jaworznie:

NBP O/O Katowice 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty należy przesłać nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno lub skan dokumentu na adres e-mail: sgebka@oke.jaworzno.pl.

Na dowodzie wniesienia opłaty (przekazie/przelewie bankowym) proszę wpisać:

 imię i nazwisko zdającego,

 adres zdającego: ulicę i nr domu, kod pocztowy i miejscowość,

 oraz dopisać: Egzamin eksternistyczny zawodowy, nazwa i

symbol cyfrowy zawodu, nazwa kwalifikacji i jej oznaczenie np.

Górnik eksploatacji podziemnej 811101, Eksploatacja złóż podziemnych MG.11.

(2)

iWysokość opłat za egzaminy reguluje art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2020 poz. 1327) :

„Opłata za egzamin eksternistyczny (…) wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonym na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :