Regulamin Szkoły Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 11

Download (0)

Full text

(1)

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 11

w Warszawie

(2)

Regulamin Szkoły służy tworzeniu odpowiedniego klimatu do nauki i pracy.

Określa prawa i obowiązki oraz ustalenia wiążące wszystkich, którzy szkołę tworzą – uczniów i pracowników.

Regulamin wyraża także oczekiwania Szkoły wobec osób powierzających jej swoje dzieci oraz tych, którzy są dla niej życzliwi i pomocni.

Mamy nadzieję, iż z udziałem Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły, Regulamin będzie podlegał stałym zmianom, by móc sprostać nowym wymaganiom i wyzwaniom przyszłości, przed którymi stoi Nasza Szkoła.

Regulamin Szkoły wspomaga realizację nadrzędnych celów Szkoły, jakimi są:

a) ułatwienie zrozumienia wyzwań, jakie stawia przed młodym człowiekiem nowoczesny i konkurencyjny świat;

b) budowanie prawidłowych zasad moralnych i wrażliwości estetycznej właściwych człowiekowi XXI wieku;

c) kształtowanie postaw wzajemnego szacunku, tolerancji, poszanowania godności i wolności osobistej;

d) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwoju uzdolnień i zainteresowań w nawiązaniu do założeń nowoczesnej pedagogiki.

(3)

I PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa i obowiązki nie ograniczają wolności człowieka, ponieważ wolność jest jego prawem i obowiązkiem.

1. Uczniu, masz prawo do:

 właściwie zorganizowanej nauki, spokojnego i sprzyjającego nauce otoczenia, a także bezpieczeństwa w czasie przebywania na terenie szkoły,

 jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

 rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i jawnych kryteriów oceniania.

Ocena jest wystawiana za wiadomości, uzyskany postęp, włożony wysiłek, systematyczność pracy, terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, wykazywanie zainteresowania i udział w zajęciach, zgodnie ze Statutem szkoły,

 bieżącej wiedzy na temat swoich ocen i ich uzasadnienia,

 poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać,

 wglądu we własne prace klasowe,

 poznania terminu prac klasowych z właściwym wyprzedzeniem,

 swobodnej wypowiedzi, po uprzednim zgłoszeniu się i wskazaniu przez nauczyciela,

 uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkałeś trudności w opanowaniu materiału, które nie wynikają z Twojego negatywnego stosunku do nauki.

 poszanowania swojej godności, a także do zachowania i ochrony własnej prywatności, w szczególności nie możesz być w żaden sposób dyskryminowany,

 swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile odbywa się to w kulturalny sposób, nie obraża uczuć innych osób i nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi i założeniami Statutu Szkoły,

 wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo we wszelkich formach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rekreacji i wypoczynku organizowanych przez szkołę np. wycieczkach, kołach zainteresowań,

 odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy, wybranego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora Szkoły.

 czasu wolnego podczas przerw,

(4)

2. Uczniu, masz obowiązek:

 przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkoły oraz dbać o Jej dobre imię,

 uczyć się oraz systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, w tym także zajęcia pozalekcyjne,

 być zawsze przygotowanym do zajęć, mieć odrobioną pracę domową,

 być przygotowanym do każdej pracy klasowej,

 posiadać pomoce niezbędne do pracy (podręcznik, zeszyt, materiały piśmienne i inne), które w chwili rozpoczęcia lekcji powinny znajdować się na ławce,

 ewentualne swoje nieprzygotowanie zgłosić nauczycielowi zawsze przed rozpoczęciem zajęć ( 2 razy w semestrze bez wpływu na ocenę),

 starannie i sumiennie oraz zgodnie z zaleceniami nauczycieli prowadzić zeszyty przedmiotowe,

 po skończonej lekcji pozostawić salę w ładzie i czystości,

 uzupełniać braki wynikające z absencji (choroba, wyjazd, zawody sportowe itp.) we własnym zakresie, nie przeszkadzać innym,

 rozliczać się z zadań zleconych w karcie pracy,

 korzystać z pomocy szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, po skończonej pracy odłożyć je na miejsce,

 uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów, zwłaszcza jeśli masz trudności z opanowaniem materiału nauczania,

 przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bezpieczeństwa, w tym także regulaminu korzystania ze świetlicy, z biblioteki, pracowni przedmiotowych, z sali gimnastycznej oraz podczas wyjść i zajęć odbywających się poza szkołą,

 zakładać ubranie odpowiednie do szkoły, określone w Statucie.

Podczas ważnych wydarzeń i uroczystości w szkole załóż odświętny strój.

 przestrzegać zasad kultury współżycia z ludźmi, w tym kultury słowa,

 wykonywania poleceń wydawanych przez władze Szkoły, nauczycieli i innych pracowników,

 rzetelnie uczestniczyć w zajęciach, szanować pracę nauczycieli, kolegów i innych osób oraz nie zakłócać toku zajęć,

 szanować uczucia, odmienność i opinie innych na terenie szkoły, poza nią oraz we wszelkich mediach społecznościowych. Uczniowi nie wolno głosić poglądów nawołujących do nienawiści, nietolerancji wobec kogokolwiek.

Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie naruszać godności innych osób (słowem, gestem, czynem).

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

(5)

 pamiętać, że każdy może się pomylić,

 być przyjacielskim i uprzejmym,

 traktować innych tak, jak chciałoby się być samemu traktowanym.

II PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

Określając prawa i obowiązki wyznaczamy sobie poziom, który odtąd możemy tylko podnosić.

1. Nauczycielu, masz prawo do:

 wykonywania swoich funkcji w zgodzie ze stylem dydaktyczno-wychowawczym Szkoły,

 używania wszelkich istniejących w Szkole pomocy naukowych i technicznych wspomagających pracę dydaktyczną i własny rozwój;

 posługiwania się własnymi metodami w działaniu dydaktyczno-wychowawczym, zawsze w zgodności z przepisami prawa oświatowego,

 oceniania postępów uczniów zgodnie z PSO oraz Statutem,

 posiadania i poszanowania przekonań moralnych oraz określania własnej odrębności w społeczności szkolnej;

 tworzenia nowych wartości służących rozwojowi Szkoły,

 podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie Pedagogicznych Rad Szkoleniowych,

 szacunku okazywanego przez wszystkie osoby współtworzące Szkołę i Jej otoczenie.

2. Nauczycielu, masz obowiązek:

 przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oświatowego, Statutu i Regulaminu oraz zarządzeń Dyrekcji Szkoły,

 rzetelnie prowadzić lekcje i sprawiedliwie oceniać postępy uczniów,

 systematycznie wystawiać oceny cząstkowe w internetowym dzienniku lekcyjnym,

 stosować się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach,

(6)

 udzielać uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 odnosić się do uczniów z szacunkiem,

 przygotowywać i stale wzbogacać swój warsztat pracy,

 podnosić kwalifikacje;

 opracowywać rozkład treści programowych swego przedmiotu oraz karty pracy,

 właściwie prowadzić dokumentację swej pracy i klasy,

 współpracować z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami,

 dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 wytwarzać atmosferę zaufania i przyjaźni;

 przestrzegać punktualności i wypełniania zadań zaplanowanych,

 uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej i stosować się do jej decyzji;

 zachowywać tajemnicę służbową,

 ściśle współpracować z rodzicami;

 dbać o dobre imię Szkoły.

III ZASADY PORZĄDKOWE

1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i czekać na nauczyciela w wyznaczonym miejscu lub w świetlicy.

2. Uczniowie mają obowiązek stosować się do dzwonków sygnalizujących początek przerwy i lekcji. Ilość spóźnień ma wpływ na ocenę zachowania.

3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nie narażać na utratę zdrowia siebie i innych oraz zachowywać się spokojnie - nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok sal, w których mają zajęcia. Po dzwonku na lekcje ustawiają się przy sali lekcyjnej i w ciszy czekają na nauczyciela. Zasady zachowania podczas przerw określa odrębny regulamin.

4. Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji – klasy bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

5. Na boisko można wychodzić w ciepłe dni, tylko w czasie tych przerw, kiedy dyżurują tam nauczyciele

6. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę w ładzie i czystości.

(7)

7. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.), winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę zdrowia i pracownika BHP, przy poważniejszych wypadkach także dyrektora szkoły.

8. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.

9. Na terenie szkolnym obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, w tym bezwzględny zakaz nagrywania, filmowania i robienia zdjęć. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w wyjątkowej sytuacji za zgodą nauczyciela lub wychowawcy w wyjątkowych przypadkach. W przypadku używania przez uczniów telefonu, nauczyciel ma prawo go odebrać, przekazać do sekretariatu i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.

10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.

11. Zabrania się uczniom palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu, posiadania i używania narkotyków.

12. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia.

13. Uczeń nie może naruszać cudzej własności ani korzystać z rzeczy innych osób bez pozwolenia.

14. Zasad dobrego zachowania należy przestrzegać zawsze, szczególnie zaś: przy codziennym powitaniu i pożegnaniu się z pracownikami Szkoły i kolegami - zatrzymaj się i wyjmij ręce z kieszeni, podczas jedzenia posiłków w stołówce szkolnej zachowuj się kulturalnie.

15. W celu utrzymania higienicznych warunków nauki i opieki oraz w trosce o zdrowie uczniów: nauczyciel powinien poinformować rodzica ucznia, u którego dostrzega objawy infekcji lub dziecko zgłosi złe samopoczucie o konieczności odebrania dziecka ze szkoły, w czasie najkrótszym, jak to jest możliwe.

16. Jeśli uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.), powinien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę zdrowia i pracownika BHP (formularz zdarzenia), przy poważniejszych wypadkach także dyrektora szkoły.

17. Korzystając z pomocy szkolnych lub własnych trzeba pamiętać, że:

a) należy poznać zasady ich działania i przeznaczenie,

b) praca z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi może odbywać się wyłącznie za zgodą lub pod opieką nauczyciela,

c) wszystkie zauważone nieprawidłowości i uszkodzenia w wyposażeniu szkoły należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi.

(8)

18. Uczniowi może zostać przyznana nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Forma nagrody określona jest w Statucie Szkoły.

19. Uczeń ponosi konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących w szkole przepisów.

Rejestr kar określony jest w Statucie Szkoły.

20. Stosunek ucznia do regulaminu szkoły ma wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania.

IV ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW

1. Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany: należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne działania. Uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach.

Po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić pomieszczenie w należytym porządku.

2. Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Szkoła.

3. Zabawy (imprezy klasowe) mogą odbywać się do godz. 20.00, a w sobotę w godzinach przedpołudniowych.

4. Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.

5. Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, Ślubowanie klas pierwszych, powinny odbywać się z udziałem sztandaru szkolnego.

6. Skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający się uczniowie klas ósmych.

V TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania.

2. Zaistniałe problemy wychowawcze w pierwszej kolejności należy zgłosić wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności innemu nauczycielowi lub dyrekcji.

3. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą.

4. W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie mogą odwoływać się do wychowawcy, wicedyrektora lub Dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia.

5. Rodzice informują o konfliktowych sytuacjach wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela, nie mogą zwracać uwagi lub upominać innych uczniów.

6. Uczniowie lub ich rodzice mają prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym trybem odwołania oceny zachowania zapisanym w Statucie.

(9)

VI NIEOBECNOŚCI

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów tylko na podstawie pisemnego zaświadczenia rodziców lub informacji przesłanej przez rodzica/opiekuna przez internetowy dziennik lekcyjny. Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia do końca roku szkolnego.

2. Rodzice są zobowiązani dostarczyć usprawiedliwienie w przeciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w danej klasie mają obowiązek skrupulatnie odnotowywać nieobecności uczniów na wszystkich godzinach.

4. Po trzech dniach nieobecności ucznia w szkole, w przypadku braku informacji ze strony rodziców, wychowawca jest zobowiązany do skontaktowania się z rodzicami dziecka.

5. Konsekwencje nieusprawiedliwionych nieobecności to: obniżona ocena z zachowania (wg kryteriów przyjętych w SO); nieklasyfikowanie ucznia z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstawy do wystawienia oceny a absencja przekracza połowę czasu przeznaczonego na dany przedmiot.

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodzica lub prawnego opiekuna po przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę i godzinę lub na podstawie informacji w dzienniku elektronicznym.

7. Zwolnienie w internetowym dzienniku lekcyjnym odnotowuje nauczyciel, który takie zwolnienie otrzymał.

VII ODBIERANIE UCZNIA ZE SZKOŁY

1. Ucznia ze szkoły mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie – osoby wskazane w pisemnej deklaracji przez rodziców lub opiekunów.

2. Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach (dotyczy uczniów klas 1- 3), jeżeli ma zgodę pisemną rodziców na samodzielny powrót do domu, przekazaną wychowawcy lub nauczycielowi świetlicy.

VIII PRZEPISY KOŃCOWE

1. Każda zmiana Regulaminu wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2021 roku.

(10)

3. Regulamin zostanie podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej na godzinach wychowawczych, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym i poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.

Figure

Updating...

References

Related subjects :