ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPOŁECZNEJ SZKOŁY

Download (0)

Full text

(1)

1

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Juliusza Słowackiego

ul. Dziewulskiego 24a 87-100 Toruń tel./fax 56 648-51-03 http:// www.slowacki.edupage.org

__________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. J. Słowackiego

NR 2/2020 z dnia 29.08.2020 r.

w sprawie organizacji zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 2020 r. dla uczniów klas I-VIII zarządzam, co następuje:

WEJŚCIE DO SZKOŁY § 1

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

4. Dzieci z klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu.

5. Dzieci z klas I-III wejściem od strony boiska.

6. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego w środkach ochrony osobistej zakrywających usta i nos.

7. Uczniowie po wejściu do budynku dezynfekują dłonie, udają się do swojej izby lekcyjnej, w której ściągają maseczkę ochronną i chowają ją do plecaka lub szafki. W sali przebywają do rozpoczęcia lekcji.

8. Uczniowie otrzymują w szkole półprzybice, które każdorazowo zakładają, gdy wychodzą z klas i przebywają w miejscach kontaktu z uczniami z innych grup (np. korytarze, sanitariaty, boisko szkolne – na przerwach, itp.),

9. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wchodzą do szkoły w środkach ochrony zasłaniająch usta i nos oraz dezynfekują dłonie (lub posiadają rękawiczki na dłoniach).

10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystają ze środków ochrony ust i nosa we wszystkich miejscach publicznych w szkole z wyjątkiem miejsc, w których można zachować odstęp społeczny 1,5m.

(2)

2

11. Nauczyciele mający pierwszą lekcję w danej klasie, o godz. 820 rozpoczynają dyżur w tej klasie za wyjątkiem osób pełniących dyżur na korytarzach szkolnych lub przy wejściu do szkoły.

12. Dyżury nauczycieli na korytarzach i przy wejściach do szkoły rozpoczynają się o godz.

815.

13. Szatnia nie będzie czynna we wrześniu (decyzja o jej uruchomieniu będzie podjęta w zależności od warunków atmosferycznych).

14. Do szkoły nie można wnosić zbędnych przedmiotów.

15. Rodzice wchodzący do budynku szkolnego stosują środki ochrony osobistej zakrywających usta i nos oraz dezynfekują dłonie (lub zakładają rękawiczki).

16. Uczniowie przychodzący do szkoły przed godziną 815 oczekują na wejście do klasy w założonej maseczce, na korytarzu szkolnym lub na boisku szkolnym.

§ 2

WYJŚCIE ZE SZKOŁY

1. Po skończonych zajęciach uczniowie zakładają maseczki ochronne i są wyprowadzani przez nauczyciela na boisko szkolne, gdzie oczekują na opiekunów (w przypadku opadów atmosferycznych dzieci oczekują na opiekunów na dolnym korytarzu).

2. Uczniowie powracający samodzielnie do domu nie przebywają bez potrzeby w szkole lub na boisku szkolnym.

3. Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Uczniowie klasy VIB i VIIB po ostatnich zajęciach w wychodzą z budynku dodatkowymi drzwiami bezpośrednio na taras szkolny z sali nr. 41.

5. Uczniowie klasy VIA i VIIA po ostatnich zajęciach w wychodzą z budynku dodatkowymi drzwiami bezpośrednio na zewnątrz szkoły z sali nr. 28.

6. Uczniowie klasy IVA, IVB, VA, VIIC i VIIIA po ostatnich zajęciach wychodzą drzwiami od strony parkingu szkolnego.

7. Uczniowie klas I - III po ostatnich zajęciach wychodzą pod opieką opiekunów drzwiami od strony boiska.

8. Uczniowie klas I-III mogą opuścić klasę pod opieką nauczyciela o godz. 1505 i wyprowadzone na zewnątrz budynku, oczekiwać na odebranie przez rodziców/opiekunów.

9. Uczniowie klas I-III powracający do domu samodzielnie mogą opuścić teren szkoły o godz. 1515.

(3)

3

§ 3

ZAJĘCIA SZKOLNE

1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

2. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

4. Sale, w których musi nastąpić wymiana grup muszę być wcześniej zdezynfekowane metodą UV-C.

5. W czasie zajęć informatyki uczniowie przed przystąpieniem do pracy na komputerze dezynfekują dłonie a nauczyciel klawiatury komputerów.

6. Po zakończonej lekcji należy przewietrzyć klasę, ale nie rzadziej niż raz w ciągu godziny.

7. Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§ 5 ŚWIETLICA

1. Uczniowie z klas I-III przychodzą na świetlicę w maseczce ochronnej i z jednym z opiekunów świetlicy lub pielęgniarką szkolną udają się do klasy, zakładają półprzybice i wracają do świetlicy.

2. Po zajęciach pomieszczenie świetlicy należy zdezynfekować metodą UV-C i przewietrzyć.

3. Po zajęciach świetlicowych, popołudniowych, uczeń zamienia półprzybicę na maseczkę i wychodzi z opiekunem do domu.

§ 6 PRZERWY

1. Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu w środkach ochrony osobistej ust i nosa (maseczka lub półprzybica).

2. W przypadku opadów uczniowie spędzają przerwy na korytarzu szkolnym, sali gimnastycznej lub sali wg. grafiku (w proporcjach: co druga grupa w sali klasowej).

3. Uczniowie, którzy spędzają przerwy na boisku po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie.

(4)

4

4. Uczniowie klas I-III mogą wychodzić na przerwę w innym czasie niż to wynika z harmonogramu przerw. Decyzję podejmuje nauczyciel, który w danym czasie ma pod opieką uczniów.

§ 7 POSIŁKI

1. Uczniowie spożywają obiady wg. planu przygotowanego przez pielęgniarkę szkolną.

2. Na stołówkę uczniowie wchodzą dezynfekując dłonie.

3. Przy stoliki zdejmują półprzybicę.

4. Przy jednym stoliku zasiadają uczniowie z jednej klasy.

5. Po zjedzeniu posiłku nakładają półprzybicę i wychodzą ze stołówki.

6. Po każdej grupie dezynfekuje się stoliki i siedziska.

§ 8

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

1. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności itp.

należy:

1) nakazać uczniowi założyć maseczkę ochronną,

2) odizolować ucznia, przekazując go pielęgniarce szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,

3) niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu (informację przekazuje pielęgniarka szkolna, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona).

2. Miejscem izolacji w szkole jest gabinet pielęgniarski, w którym znajdują się środki ochrony osobistej (dodatkowe maseczki, półprzybice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).

3. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

4. Pomieszczenie izolacji należy oczyścić (umycie podłogi, elementów, których dotykała osoba izolowana) i zdezynfekować poprzez naświetlanie z zastosowaniem lampy UV-C.

5. Rodzic/opiekun winien skonsultować się z lekarzem i niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o wynikach badania lekarskiego.

6. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (tel. alarmowy 600 090 603).

7. Dyrektor sporządza listę osób, które mogły mieć styczność z osobą podejrzaną o zakażenie i zobowiązuje pracowników oraz uczniów zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektora sanitarnego.

(5)

5

8. Obszar, w którym przebywał pracownik lub uczeń podejrzany o zakażenie jest poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji, w szczególności powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz lampami UV-C (dotyczy pomieszczeń zamkniętych).

9. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§9

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

1. Nauczyciele uczący w pracowni przyrodniczej lub plastycznej po każdej grupie dezynfekują pomieszczenie metodą UV-C.

2. Nauczyciele prowadzący fakultety dezynfekują sale przed zajęciami metodą UV-C.

3. Nauczyciel informatyki dezynfekuje komputery przed zajęciami.

4. Uczniowie przed zajęciami, na których będą korzystali z urządzeń lub innych przedmiotów związanych z lekcjami poza swoją klasą dezynfekują dłonie.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji oraz używania maseczek.

7. Pozostałe pomieszczenia są sprzątane i dezynfekowane zgodnie z ustalonym harmonogramem dla pracowników sprzątających w szkole.

8. Dezynfekcja przeprowadzana jest za pomocą środków dezynfekujących i promieniami UV-C.

§10

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA RODZICÓW 1. Konsultacje indywidualne rozpoczynają się od października 2020 r.

2. Na stronie internetowej będzie zamieszczony harmonogram konsultacji.

3. W celu skorzystania z konsultacji należy poprzez edziennik umówić się na spotkanie z nauczycielem, co najmniej dwa dni przed terminem.

4. W konsultacjach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, zaopatrzone w środki ochrony zasłaniających usta i nos i zdezynfekowanych dłoniach (lub rękawiczkach).

5. Po każdym spotkaniu należy zdezynfekować stolik i krzesełko, które było używane przez rodzica.

§11

(6)

6

ZAŁATWIANIE SPRAW W SZKOLE

1. Do szkoły może wejść jedynie osoba zdrowa bez podejrzeń i objawów choroby zakaźnej górnych dróg oddechowych.

2. Do szkoły można wejść w środkach ochrony zasłaniających usta i nos oraz przy wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie (lub posiadać na dłoniach rękawiczki).

3. W sekretariacie może przebywać jeden petent i max. 2 nauczycieli przy kserokopiarkach.

4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

5. Spotkania klasowe z rodzicami winny odbywać się z udziałem jednego rodzica/opiekuna i ograniczone w czasie do niezbędnego minimum.

§12

MOŻLIWE WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 1. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie stacjonarne. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

3. Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. Minister Edukacji Narodowej zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

Zbigniew Olisiejko

Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Olisiejko DN: cn=Zbigniew Olisiejko, o, ou=Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego,

email=olisiejko@hoga.pl, c=PL Data: 2020.09.02 10:57:40 +02'00'

Figure

Updating...

References

Related subjects :