• Nie Znaleziono Wyników

Materiał uzupełniający do prezentacji: NATURA BYWA NIEBEZPIECZNA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Materiał uzupełniający do prezentacji: NATURA BYWA NIEBEZPIECZNA"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Materiał uzupełniający do prezentacji:

N ATURA BYWA NIEBEZPIECZNA

E

KRAN WSTĘPNY

Choć od wieków próbujemy okiełznać przyrodę, jej zjawiska wciąż wymykają się spod naszej kontroli.

Gwałtowne zdarzenia związane z działalnością sił natury istniały zawsze, zagrażając roślinom, zwierzętom i ludziom. Nazywamy je klęskami żywiołowymi i zaliczamy do nich na przykład burze, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary, ekstremalne upały i wysokie mrozy.

B

URZE

:

DLACZEGO SĄ GROŹNE

?

Burze są niebezpieczne ze względu na rażenie piorunami. Silne wiatry, które jej towarzyszą, łamią drzewa i niszczą budynki.

P

OWÓDŹ

:

KLĘSKA HYDROLOGICZNA

Powódź powstaje, kiedy rzeka wylewa wodę na położone nad nią tereny, niszcząc wszystko: domy, drogi, pola i lasy.

U

PAŁ

:

NIEBEZPIECZNY DLA DZIECI I OSÓB STARSZYCH

Wysokie temperatury powodują suszę, niszcząc rośliny. Są też niebezpieczne dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych.

O

STRE MROZY

:

ZAGROŻENIE DLA ROŚLIN

,

ZWIERZĄT I LUDZI

Bardzo niskie temperatury niszczą rośliny, są też zagrożeniem dla zwierząt i ludzi. Często prowadzą do oblodzenia torowisk i dróg, co może sparaliżować transport.

H

URAGAN

:

WIATR

,

KTÓRY NISZCZY WSZYSTKO

Huragany są to gwałtowne, porywiste wiatry. Niszczą wszystko co napotkają na swej drodze. Sztorm jest bardzo silnym wiatrem wiejącym nad oceanem i morzem, niebezpiecznym dla statków i okrętów.

(2)

P

OŻARY LASÓW

:

GROŹNE I TRUDNE DO UGASZENIA

Pożary są częstym zjawiskiem na suchych terenach. Groźne i trudne do ugaszenia są szczególnie pożary lasów, obejmujące niekiedy ogromne tereny.

E

KRAN KOŃCOWY

Na szczęście potrafimy coraz lepiej zapobiegać i naprawiać skutki klęsk żywiołowych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyrodzie szkodzą też inne praktyki człowieka: wypalanie traw, powodujące często niekontrolowane pożary, nieodpowiednie składowanie i likwidacja śmieci.. Na

Jeżeli mieszkamy na wsi w pobliżu lasu, zapytajmy dorosłych, jak możemy pomóc leśnym zwierzętom. Czasami warto wspierać leśniczych w napełnianiu paśników lub

Biorąc jed- nak pod uwagę informacje o miejscu powsta- nia pożaru, okolicznościach jego wykrycia, rozprzestrzeniania się ognia, jedną z bardziej Akcja ratownicza w kościele

W czterech przypadkach przewlekłej brucelozy stwierdzono w niskim rozcień­ czeniu badanych surowic dodatni odczyn zlepny (OA) lub odczyn wiązania dopeł­ niacza

nal practice and desirable dispositions or attitudes. Th e last ones uphold ethical and democratic values, ask for respecting public interest, encourage the independence of mind

Skorzystajcie z Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której jest e-podręcznik z „Informatyki”, a w nim to, co nam się dziś

Wej cie Polski do Unii Europejskiej, obrady Okr głego Stołu, zburzenie muru berli skiego, przyst pienie Polski do NATO. Przyst pienie Polski do NATO, obrady Okr głego

Teraz lista wygląda następująco (rysunek 6): W tym celu należy się przesunąć element po elemencie aż do... Rysunek 5: Połączenie listy dotychczasowej z

W ten sposób czyni się kolejny krok ku utworzeniu publicznej służby zdro- wia, funkcjonującej jak Publiczna Służba Zdrowia – Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej

Prowadzi głównie działania mające na celu edukację społeczną w zakresie szerzenia idei dawstwa szpiku oraz rejestruje potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych,

W związku z coraz dynamiczniej rozwijają- cym się ruchem turystycznym na świecie oraz wyjazdami Polaków do krajów, w których do- chodzi do powstawania ognisk epidemicznych

Kalkulator biurowy: 10-pozycyjny wyświetlacz, 3 przyciski pamięci: MRC, M+, M-, Obliczanie marży [MU], Pierwiastek kwadratowy [√], Procenty [%], Podwójne zero [00], Zmiana znaku

KPUP w licznych pism ach kierow anych do rum uńskich w ładz oświa­ towych i K om isariatu G eneralnego d/s Uchodźców Polskich, próbowała obejść przepis o

Obligacje niepubliczne wyemitowane przez Spółkę zaleŜną. Wycena w wartości nominalnej na dzień bilansowy kwota 11 840 tys. Odsetki od obligacji stanowią przychody okresu

[r]

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Kalkulator biurowy: 12-pozycyjny wyświetlacz, 4 przyciski pamięci: MC, MR, M+, M-, Obliczanie marży [MU], Pierwiastek kwadratowy [√], Zmiana znaku [+/-], Kasowanie ostatniej

a) konstruowaniu pedagogicznych teorii optymalizacyjnych, kwalifikowanych w niej jako propozycje doskonalenia tego rodzaju praktyki, według już akcep- towanych w danym