1. 2. Nie wolno mnie krzywdzić.

Download (0)

Full text

(1)

1.

2. Nie wolno mnie krzywdzić.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

1. Prawa dziecka – treść.

2. Instytucje i organizacje, stojące na straży praw dziecka.

3. Metody i możliwości uzyskiwania pomocy, gdy te prawa są naruszane.

4. Poznanie i odróżnianie pojęć: fikcja - fantazja, fikcja fantastyczna – fikcja realistyczna.

b) Umiejętności

1. Ciche czytanie samodzielne ze zrozumieniem.

2. Formułowanie „aktu prawnego” – spisu obowiązków w punktach.

c) Postawy

1. Świadomość, że każde dziecko jest pełnoprawnym obywatelem świata, a nie czyjąkolwiek własnością.

2. Wrażliwość na krzywdy, czynione dzieciom przez dorosłych.

3. Poczucie obowiązku reagowania i szukania pomocy, gdy prawa dziecka są gdziekolwiek łamane (poczucie odpowiedzialności za siebie i innych).

4. Świadomość obowiązków, jakie ma każde dziecko w demokratycznym społeczeństwie.

5. Metoda i forma pracy

Samodzielna praca z tekstem, dopisywanie zakończenia utworu, dyskusja, prezentacja, formułowanie

„aktu prawnego” w punktach.

3. Środki dydaktyczne

1. Hans Christian Andersen, Dziewczynka z zapałkami.

2. Marcin Brykczyński, O prawach dziecka.

3. Komputer z programem Power Point.

4. Prezentacja multimedialna: Organizacje chroniące prawa dziecka na świecie i w Polsce.

5. Rzutnik, ekran.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Powitanie, zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach. Nauczyciel prosi uczniów, żeby opowiedzieli znane im z życia lub z mediów przypadki, kiedy jakaś krzywda spotyka dzieci ze strony dorosłych.

5 min.

(2)

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie czytają baśń pt. Dziewczynka z zapałkami H. Ch. Andersena. Mają przy tym za zadanie zakreślić zielonym kółkiem te fragmenty, które opowiadają zdarzenia realistyczne, a czerwonym kółkiem – zdarzenia fantastyczne, baśniowe. Uczniom wolno się konsultować w parach. 5 min.

2. Kilka osób kolejno przytacza zdarzenia realistyczne (bez opowiadania ich). Nauczyciel pyta, czy taka historia mogłaby mieć miejsce w dzisiejszych czasach i czy ktoś z uczniów słyszał o dzieciach,

które żyją w podobnych warunkach. 5 min.

3. Kilka innych osób kolejno przytacza fantastyczne zdarzenia z baśni. Nauczyciel pyta, skąd się wzięły te wydarzenia w świecie dziewczynki i po co je autor opowiedział. 3 min.

4. Nauczyciel pyta, jak uczniowie sądzą: czy bohaterka tej baśni jest osobą prawdziwą, czy wymyśloną? Wprowadza i wyjaśnia pojęcie fikcji realistycznej i fikcji fantastycznej; zapisuje te

pojęcia na tablicy, a dzieci piszą je w zeszytach. 2 min.

5. Nauczyciel pyta, czy ten drugi ciąg wydarzeń jest tak samo smutny i ponury, jak realistyczny.

Dzieci odpowiadają, że nie jest, chociaż kończy się smutno. Wówczas nauczyciel prowokuje krótką dyskusję pytaniem, kto uważa, że fantastyczne zakończenie jest smutne, a kto jest zdania, iż jest raczej szczęśliwe dla dziewczynki. Każdy, kto się wypowiada, ma obowiązek uzasadnić swoje

zdanie. 5 min.

6. Podsumowanie dyskusji: jakie zakończenie tej historii byłoby naprawdę najlepsze dla takiego dziecka? – uczniowie piszą własne zakończenia baśni w zeszytach (3-5 zdań), następnie kilka osób

odczytuje swoje pomysły. 5 min.

7. Nauczyciel pyta, czy uczniowie znają jakieś instytucje czy organizacje, które stawiają sobie za cel chronienie dzieci przed krzywdami ze strony dorosłych. Przytoczone nazwy organizacji są wyświetlane rzutnikiem w postaci stron internetowych. Te, których uczniowie nie wymienią, nauczyciel wyświetla na końcu. Uczniowie z pomocą nauczyciela krótko omawiają działalność tych instytucji (Wcześniej należy przygotować prezentację multimedialną; chodzi o najbardziej znane instytucje światowe, jak np. UNESCO, UNICEF, a także o polskie organizacje i akty prawne, które

omówione są w źródłach – patrz: linki). 10 min.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel czyta głośno wiersz Marcina Brykczyńskiego pt. O prawach dziecka. (Jeśli nie ma tego wiersza w podręcznikach, należy go odbić na xero i rozdać dzieciom; patrz: link nr 7 - Interklasa).

Praca domowa: (wkleić wiersz do zeszytu, jeśli nie ma go w podręczniku). Wolność – to odpowiedzial- ność. Napisz Pakiet Obowiązków Dziecka (5-7 punktów, w których wymienisz obowiązki dziecka

w europejskim kraju, jakim jest Polska). 5 min.

5. Bibliografia

1. www.brpd.gov.pl/prawa_dziecka.html - 6k – 2. www.prawo.waw.pl/dziecko.php - 16k –

3. www.sosw.uznam.net.pl/podstawowa/prawa_dziecka.htm - 7k – 4. http://unesco.aps.edu.pl/

5. pl.wikipedia.org/wiki/UNICEF - 31k - 6. http://www.unicef.pl/

(3)

7. http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs1/k1-22/WWW/dziec.htm 8. H. Ch. Andersen, Baśnie, przekł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, PIW, Warszawa 1967.

9. Kantyka Joanna, Krakowiak Barbara (oprac.), Prawa dziecka (zestawienie bibliograficzne), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego, Łódź 1995.

10. Stech Krystyna, Ratuś Bronisław (red.), Pakty Praw Człowieka w procesie edukacji, Instytut Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1994.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia brak

b) Zadanie domowe brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Figure

Updating...

References

Related subjects :