• Nie Znaleziono Wyników

Decyzje podjęte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Decyzje podjęte"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

MAJ 2012

5

3311 m maarrccaa ooddbbyyłł ssiięę XXXXXXIIIIII OOkkrręęggoowwyy ZZjjaazzdd LLeekkaa-- rrzzyy,, nnaa kkttóórryy zzaapprraasszzaałłaam m ddeelleeggaattóóww,, oom maawwiiaajjąącc m

maarrccoowwee ii lluuttoowwee ppoossiieeddzzeenniiee OOkkrręęggoowweejj RRaaddyy LLeekkaarrsskkiieejj W WIILL..

Z

apraszałam koleżanki i kolegów delegatów od- powiednio wcześnie, aby mogli zaplanować sobie tę sobotę. Większość, na szczęście, zaproszenie moje, a przede wszystkim osobiste (pisemne, za dowodem doręczenia) prezesa ORL WIL Krzysztofa Kordela, przyjęła i kworum było. Przyjechało, niestety, tylko niewiele ponad 50 proc. wybranych i jeszcze mniej dotrwało do końca obrad. Nie wiem, co powoduje, że tak trudno raz w roku znaleźć kilka godzin i spełnić obowiązek delegata, uczestnicząc w obradach zjazdu.

Jest tyle problemów dotyczących naszej pracy, tyle nowych aktów prawnych wywołujących kontrower- sje, wymagających od nas nowych zachowań lub pro- testów z powodu niemożności ich respektowania.

Zjazd jest najwyższą władzą naszego samorządu i pod- jęte przez uczestników apele, stanowiska i uchwały wytyczają drogę postępowania dla środowiska lekar- skiego na najbliższy rok. Zbieramy się raz w roku, aby podjąć konieczne decyzje budżetowe – to jest spełnić obowiązek przekazania radzie okręgowej, w jaki spo- sób podzielić pieniądze z naszych składek. Zjazd okre- śla, ile przeznaczyć na kształcenie, ile na pomoc so- cjalną, ile na inwestycje. Może się to wydawać nudne, lecz jest konieczne. Po spełnieniu tego obowiązku po- winniśmy zająć się tym, co naprawdę ważne i istotne dla nas wszystkich – jak pracować w obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej. W sytuacji nałożonych na nas wszystkich nowych obowiązków, z którymi nie-

XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Decyzje podjęte

wielu się zgadza. Jest czas, aby wypracować i przedstawić głos środowi- ska i przekazać go tym, którzy tworzą prawo, będące czasem sztywnym gorsetem uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie.

Niewielu delegatów było zainteresowanych i gotowych do pracy, ale serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym. Uchwalone akty prawne znajdą Państwo na stronach niniejszego „Biuletynu WIL”.

Drukujemy także sprawozdania z rocznej działalności Okręgowej Rady Lekarskiej WIL, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i dele- gatur. Zawarte w sprawozdaniach treści są obrazem rocznej pracy nasze- go samorządu. Przedstawiamy również podsumowanie Komisji Socjal- nej. Liczby pokazują z jednej strony, ile pieniędzy z naszych składek wraca w postaci różnych zapomóg do potrzebujących kolegów, a z drugiej, jak niewesoła jest sytuacja materialna części naszego środowiska. Nie jest to obraz potrzeb wszystkich. Dotyczy tylko tych lekarzy, którzy zgłosili swo- je problemy do izby. Niestety, wiemy, że nie są to wszyscy…

Reszta dokumentów zjazdowych – jak zawsze w internecie.

PRZEWODNICZĄCA XXXIII OZL IWONA JAKÓB

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wśród głównych analiz farmakoekonomicznych rekomendowanych przez AOTM jest analiza efektyw- ności kosztowej (cost-effectiveness analysis – CEA) oraz wpływu na budżet (budget

Ta rzekoma rentow- ność usług jest efektem źle przypisanych kosztów (bo np. zaniżono liczbę etatów przypisanych do ośrodka kosztów, niepoprawnie rozliczono energię, wodę itp.,

Poprzez rekonfigurację tych grup reguł można modyfikować heurystyki i adaptować je lepiej do otoczenia, szczególnie gdy struktury otoczenia, w których decyzja jest

nikowej, skalowania wielowymiarowego, analizy pomiaru łącznego oddziaływania zmiennych (conjoint measurement. conjoint analysis), metody detekcji interakcji (automatic

wspólnych i specyficznych jest w metodzie analizy czynnikowej podział wariancji poszczególnych zmiennych na dwa komponenty, tzn.. Rozwiązując układ równań (5) zmierzamy

Z tego wysoce abstrakcyjnego przykładu da się wywieść pewien wniosek na temat wyjściowych dylematów dotyczących badań na modelach embrionów ludzkich i organoidach mózgowych:

Dzieła wybra- no ze względu na fakt ich przetrwania do czasów współczesnych (szczególnie dziewiętnastowieczne i  starsze), przynależność do zbioru

Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu