• Nie Znaleziono Wyników

Zapalenie błony naczyniowej u dzieci – postępowanie i leczenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zapalenie błony naczyniowej u dzieci – postępowanie i leczenie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Magazyn Lekarza Okulisty 7 (2) 2013

96

dr n. med. Anna Bryl

dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

ZApAlenie BŁony nAcZyniowej u dZieci – postępowAnie i lecZenie

uveitis in children – MAnAgeMent And treAtMent

Słowa kluczowe

Zapalenie błony naczyniowej, dzieciństwo, objawy, pro- cedury, leczenie.

Streszczenie

Zapalenie błony naczyniowej może być przyczy- ną znacznego pogorszenia widzenia, a nawet ślepoty, zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci. Dzieci cho- rują rzadziej, często jednak choroba jest rozpoznawa- na u nich zbyt późno ze względu na bezobjawowy przebieg. U dzieci wcześniej dochodzi do rozwoju powikłań i są one trudniejsze do leczenia. Dziewczyn- ki chorują częściej niż chłopcy. Szczyt zachorowań przypada między 6 a 10 rokiem życia. Proces zapalny może obejmować każdy odcinek błony naczyniowej i zazwyczaj ma charakter obuoczny.

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej u dzieci jest młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów. Zapalenie części pośredniej ma często charakter idiopatyczny, natomiast proces zapalny w tylnym odcinku zazwy- czaj koreluje z toksoplazmozą. U dzieci znacznie częściej mamy do czynienia z podstępnym począt- kiem choroby, a zapalenie ma tendencję do przewleka- nia się w czasie. Pacjenci skarżą się na ból gałki ocznej, zaczerwienienie oka, światłowstręt oraz łza- wienie. Czasami zgłaszają męty w polu widzenia, naj- częściej w postaci czarnych plamek. Następstwem procesu zapalnego są: zrosty tylne, zmętnienia socze- wki, rzadziej keratopatia taśmowata czy torbielowaty obrzęk plamki. Badania diagnostyczne zlecane w za- paleniu błony naczyniowej powinny być dopasowa- ne do charakteru choroby.

W pracy omówiono epidemiologię, etiologię, obja- wy chorobowe, postępowanie diagnostyczne oraz spo- soby leczenia zapalenia błony naczyniowej u dzieci.

Key words

Uveitis, childhood, symptoms, procedure, treatment.

Summary

Uveitis can cause significant deterioration of vi- sion, even blindness, both in adults and children.

Children rarely suffer from uveitis, but the disease is often diagnosed too late due to its asymptomatic course. Complications develop earlier in children and they are more difficult to treat. Uveitis relates more often to girls than boys. The peak incidence occurs between 6 and 10 years of age. The inflammato- ry process may involve any segment of the uvea and is usually of binocular nature.

The most frequent aetiological agent of anterior segment uveitis in children is chronic juvenile arthri- tis. Inflammation in the intermediate part is often idio- pathic, whereas the inflammation process in the po- sterior segment usually correlates with toxoplasmosis.

An insidious onset more often relates to children, whi- le the inflammation tends to stretch in time. Patients complain of ocular pain, eye redness, photophobia and lacrimation. Sometimes they report floaters in the visual field, usually in the form of black spots. The consequence of the inflammatory process includes: po- sterior adhesions, opification of the lens, rarely band keratopathy or cystoid macular oedema. Diagnostic tests performed in uveitis should be adapted to the nature of the disease.

The study discusses the epidemiology, aetiology, pathological symptoms, diagnostic management and treatment methods for uveitis in children.

Zapalenie błony naczyniowej u dzieci – postępowanie i leczenie – opis przypadku

Cytaty

Powiązane dokumenty

In 6 children amniotic membrane was sutured onto the surface of the ulcer due to the failure of med- ical treatment. The standard amniotic membrane allograft procedure

Pacjenci i metody: Analizie poddano 170 chorych z czerniakiem błony naczyniowej, u których wykona- no enukleację i stwierdzono obecność nacieku zew-

Przewlekłe zapalenie wątroby definiuje się jako utrzy- mywanie się HBsAg w surowicy przez co najmniej 6 mie- sięcy lub obecność HBsAg u pacjenta, u którego nie

Atopowe zapalenie skóry to zapalna, przewlekła i nawrotowa choroba skóry, w której wiodącym objawem podmiotowym jest uporczywy i mocno nasilony świąd, a zmiany skórne mają

Szczególnie dokładnie potraktowano zapalenie płuc wywołane przez najczęściej występujący czynnik etiologiczny atypowe- go zapalenia płuc, jakim jest Mycoplasma pneumoniae..

• ból głowy – w większości przypadków jest charakterystycznym objawem grypy; rzadko pojawia się wśród typowych objawów prze- ziębienia u dzieci;.. • grypie częściej

zapalenie błony naczyniowej u  dzieci, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, pars planitis, zapalenie błony naczyniowej w  przebiegu choroby Behçeta, zespół

Celowana chemioterapia powoduje niekiedy szybką regresję przerzutów do błony naczyniowej, ale jeśli przerzuty do gałki ocznej zagrażają widzeniu lub mimo leczenia