• Nie Znaleziono Wyników

Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie w systemie Zaprojektuj i wybuduj

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie w systemie Zaprojektuj i wybuduj"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1a do SIWZ nr PN 1/2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28

31-977 Kraków

Tel 126444079,126442693

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z 29.01.2004 z póżn.zm. prawo zamówień publicznych

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest :

A wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie:

budowy windy dla osób niepełnosprawnych z zaprojektowaniem niezbędnych prac adaptacyjnych (rozbiórki ścian, wykucie stolarki okiennej, demontaż i ponowny montaż grzejników co, budowa ścian działowych, roboty tynkarskie i posadzkarskie, przebudowa instalacji elektrycznej)

.

Charakterystyka obiektu podana w programie funkcjonalno-użytkowym zawiera orientacyjne dane, które stanowią opisy pomocnicze, jednak podstawą dla sporządzenia dokumentacji, stanowiących przedmiot zamówienia będą dane pozyskane z inwentaryzacji (wykonanej w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania będącego przedmiotem postępowania) przez Wykonawcę oraz z wykonanych przez Wykonawcę niezbędnych pomiarów i obliczeń.

Na przedmiot zamówienia w zakresie prac konstrukcyjno-projektowych składa się wykonanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy:

(2)

1. Inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania wraz z orzeczeniem technicznym o możliwości wykonania w/w prac w obiekcie.

2. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

3. Projekt wykonawczy –– wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 5. Harmonogram rzeczowy prac przedłożony przed podpisaniem umowy

Wytyczne zamawiającego w zakresie wykonania prac projektowych:

1. Jednostka projektowa w razie zaistnienia takiej potrzeby pozyska mapy do celów projektowych.

2. Jednostka projektowa powinna uzyskać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami – w tym z Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcą ds. pożarniczych oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

3. Zastosowanie w dokumentacji wyłącznie materiałów i wyrobów posiadających dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami art. 10 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.

zm.);

4. Zatrudnienie do wykonania przedmiotu zamówienia osób, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem, przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

5. Jednostka projektowa powinna dążyć przy opracowywaniu dokumentacji do minimalizacji ilości ewentualnych kolizji z instalacjami oraz zaprojektować pełny zakres robót koniecznych do wykonania i wiążących się technologicznie i użytkowo z przedmiotem umowy.

6. Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w:

a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(3)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

d) Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz 672 z późn. zm);

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

7. Dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

8. Zamawiający wymaga, aby zgodnie art.29 ustawy prawo zamówień publicznych zaprojektowane materiały, wyroby, urządzenia itp. były opisane wyłącznie parametrycznie bez stosowania nazw własnych, materiałów, patentów, nazw dostawców/wytwórców. W przypadku braku możliwości opisu przedmiotu zamówienia bez użycia nazw własnych, uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia – Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że w projekcie wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz, że projekt zawiera określenia precyzujące wymogi równoważności.

9. Opracowanie ewentualnej dokumentacji geologicznej dla potrzeb lokalizacji windy.

10. Zaleca się, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w terenie. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca wykona wizję lokalną na swój koszt.

11. Zmiana funkcji pomieszczeń, dodatkowo również komunikacji o szyb windy może skutkować koniecznością przeprowadzenia oceny w zakresie bezpieczeństwa

pożarowego, dróg pożarowych i bezpieczeństwa ewakuacji, uwzględniając je w opracowaniu dla projektowanego obiektu. Jeżeli potwierdzi to ocena to należy uzupełnić te opracowania o niezbędne elementy i dokonać koniecznego opracowania

(4)

projektowego w zgodzie z przedmiotową opinią rzeczoznawcy. Powyższą ocenę powinien zatwierdzić rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

12. Wykonawca zrealizuje roboty z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć .Roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

13. W projekcie należy uwzględnić konieczność wykonania robót na czynnym obiekcie.

14. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach przedmiotu zamówienia.

15. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje również:

przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego;

na wszystkich istniejących polach eksploatacji, obejmujące m.in.: w szczególności wykonanie inwestycji według dokumentacji projektowej, wykonanie kopii w dowolnej ilości w formie kserokopii lub w formie elektronicznej, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w Internecie lub inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie

wybranym, wprowadzenie do obrotu (obrót oryginałem dokumentacji).

B. Uzyskanie wszystkich prawem przewidzianych decyzji, opinii ,uzgodnień i pozwoleń w tym konserwatorskich oraz prawomocnej decyzji Pozwolenia na Budowę

1.Wykonawca złoży wniosek i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnie dokonana zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - w zakresie, w jakim będzie ono wymagane. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich innych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, jeżeli będą one niezbędne do uzyskania pozwolenia

(5)

przez rzeczoznawców branżowych, w tym sanitarnego-higienicznego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz właściwych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i stacji epidemiologiczno-sanitarnych.

2.Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym z zaznaczeniem nieistotnych zmian stanowiących odstępstwo od projektu.

3.Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz dokona i poniesie koszty badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT i dopuszczenie przez UDT windy do eksploatacji..

Winda musi przejść pozytywnie badania odbiorcze przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, a także spełniać wszystkie wymogi użytkowe i eksploatacyjne obiektu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

C. Budowa szybu windowego, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych

Wytyczne zamawiającego co do montażu i dostawy windy

1. Wytyczne dotyczące architektury

Elementy zewnętrzne windy winny odpowiadać wymogom bezpieczeństwa użytkownika. Forma i architektura szybu windy ma być uzgodniona z właściwymi służbami Konserwatora Zabytków, jeżeli przepisy tego wymagają.

2. Wytyczne dotyczące konstrukcji

Wszelkie roboty adaptacyjne montażu windy winny być zaprojektowane i wykonane bez uszczerbku dla konstrukcji istniejącego budynku.

3. Wytyczne dotyczące instalacji

Program funkcjonalno-użytkowy nie przewiduje znacznej ingerencji w istniejące instalacje. Demontażowi podlega zestaw grzejników c.o. w pionie przewidzianym na montaż szybu dźwigowego.

Zasilanie windy należy przewidzieć w oparciu o istniejącą instalację elektryczną jako niezależny obwód. Należy przewidzieć wykonanie uziemienia dla windy.

4. Wytyczne dotyczące wykończenia

Ściany i podłogi budynku należy naprawić w obrębie montażu szybu nawiązując do istniejącego rozwiązania. Otwory drzwiowe oraz okienne przystosowane na dostęp do/z kabiny windy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami przepisów p.poż i innych przepisów w tym względzie.

5. Wymagania dodatkowe związane z realizacją zamówienia

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników obiektu, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (do odbioru końcowego robót). Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania placówki oraz zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

(6)

Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych – wymagania techniczno- eksploatacyjne

Wykonanie prac budowlanych i montaż niezbędnych urządzeń tj. m,in.

1. Wykonanie szybu windy wraz z jego ewentualnym ociepleniem i odwodnieniem w niezbędnym zakresie.

2. Wykonanie podszybia, płyty dennej, przebicia otworów na drzwi wraz z obróbką 3. Wykonanie zasilania elektrycznego i oświetlenia

4. Wykonanie prac bud-remontowych w pomieszczeniach zapewniających komunikację z dźwigu w związku ze zmianą funkcji tych pomieszczeń

5. Wykonanie innych robót budowlanych, w tym wykończeniowych związanych z budową windy

6. Doprowadzenie linii telefonicznej do sterowania dźwigu celem zapewnienia łączności z kabiny ze służbami serwisowymi zgodnie z normą PN-EN 81.28.

7. Winda ma się zatrzymywać na poziomie I piętra, parteru i na poziomie -1 (3 przystanki). Dążyć należy do zminimalizowania gabarytów urządzenia np. stosując rozwiązania z maszynownią w przyziemiu lub bez maszynowni. Zamawiający sugeruje zaprojektowanie konstrukcji bez maszynowni. Szyb windy o konstrukcji murowanej żelbetowej albo stalowej oparty na fundamencie żelbetowym. Fundament o konstrukcji żelbetowej. W przypadku zaprojektowania windy z podszybiem, podszybie ma być o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej łącznie z częścią szybu windy objętą strefą przemarzania. Konstrukcja podszybia ma być wodoszczelna.

Fundament i podszybie mają tworzyć wolnostojącą, szczelną komorę. Zamawiający zastrzega, że lokalizacja windy nie może pogorszyć szczelności izolacji na styku szybu windy i konstrukcji budynku. Zamawiający sugeruje zaprojektowanie nie tylko posadowienia szybu do styku konstrukcji, ale także dodatkowego drenażu, gdyby mogło dojść do pogorszenia szczelności.

8. Wejścia do windy na poziomach:

- piwnice użytkowe (poziom -1) - parter

- I piętro.

9. Projekt ma uwzględniać bezkolizyjny dojazd osobom niepełnosprawnym z istniejącego układu komunikacyjnego do windy.

10. Wymagany okres gwarancji od momentu rejestracji i dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji – minimum 36 miesięcy.

(7)

11. Ustala się parametry windy (nie mniejsze niż) z tym że dokładne wymiary kabiny oraz szybu windy zależeć będą od przyjętego rozwiązania i modelu windy

Parametry dźwigu:

L.p. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne - wymagane

1. Typ dźwigu osobowy, samoobsługowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

2. Udźwig 630 kg / lub 8 osób

3. Wysokość podnoszenia Około 6,5m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji

4. Ilość przystanków 4

5. Ilość dojść 4

6. Napęd Elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem

7. Zasilanie 400 / 230 V ; 50 Hz

8. Prędkość jazdy 0,6 m/s

9. Szyb dźwigu

a) wymiary wewnętrzne szybu

Szyb wewnętrzny, dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu.

Szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji

murowanej z elementami żelbetowymi lub żelbetowy.

W związku że jedno z wejść do windy będzie od strony zewnętrznej należy przyjąć rozwiązania gwarantujące należytą ochronę przed wpływem warunków

atmosferycznych oraz zapewniający wymaganą temperaturę pracy dźwigu.

1650x1919mm (szerokość – głębokość).

10. Podszybie Dostosowane do parametrów technicznych dźwigu min.

1m

11. Nadszybie Dostosowane do parametrów technicznych dźwigu min.

3,4m

12. Maszynownia Dźwig bez maszynowni.

13. Napęd Dźwig elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem.

14. Rama kabinowa Wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie

wymagające konserwacji.

15. Kabina dźwigu

a) wymiary wewnętrzne

b) ściany kabiny c) podłoga d) sufit

e) oświetlenie

f) panel dyspozycji w kabinie

przelotowa

szerokość 1100 mm głębokość 1400 mm wysokość 2100 mm

blacha nierdzewna szczotkowana. Lustro na 1/2 ściany bocznej.

metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną , antypoślizgową PVC-HIGH SC04.

podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej szczotkowanej.

energooszczędne LED

na całej wysokości kabiny, wykonany z blachy

(8)

g) interkom

h) wentylator

i) poręcze

j) listwy przypodłogowe k) gong

i) inne

nierdzewnej szczotkowane wyposażony w:

- przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal”

dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podświetlane, opisane w języku Braille`a - przyciski otwierania i zamykania drzwi - przycisk alarmu

- stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia drzwi

- wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu

- oświetlenie awaryjne - sygnalizacja przeciążenia

system łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym

elektryczny z funkcją włączenia ręcznego przyciskiem

na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szczotkowanej.

z blachy nierdzewnej szczotkowanej.

zamontowany na kabinie – dwutonowy

wskaźnik przeciążenia kabiny, sygnalizator akustyczny dojazdu na przystanek. Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy. Automatyczny dojazd do przystanku w przypadku zaniku napięcia + otwarcie drzwi.

system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię stacjonarną

UWAGA

Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych wykonanych z aluminium

16. Drzwi kabinowe

a) wymiary drzwi

b) wykonanie

automatyczne teleskopowe 2 – panelowe.

szerokość otwarcia 900 mm wysokość drzwi 2000 mm

blacha nierdzewna szczotkowana, z napędem falownikowym, z możliwością programowania

sterownika, silnik zasilany prądem stałym, możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi.

Wyposażone w kurtynę świetlną.

17. Drzwi przystankowe

a) wymiary drzwi

b) wykonanie

automatyczne teleskopowe 2 - panelowe szerokość otwarcia 900 mm

wysokość drzwi 2000 mm

blacha nierdzewna szczotkowana.

Kasety wezwań na przystankach

(9)

podświetlane, opisane w języku Braille`a. Umieszczone w ościeżnicy drzwi.

20. Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, elektroniczne,

pokazujące położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu, duże czytelne znaki

21. Sterowanie Mikroprocesorowe, zbiorcze „góra- dół”.

D. Warunki rejestracji i uruchomienia:

1.Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną 2 Wykonawca zleceni odbiór przez Jednostkę Notyfikacyjną (UDT)

3. Wykonawca dokona rejestracji dźwigu w UDT i zapewni przekazanie urządzenia do użytkowania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i wyrobu pod warunkiem, Ŝe posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt mieszanki AC (Badanie Typu), wyniki badań laboratoryjnych oraz

Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag każdorazowo po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych