• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"

Copied!
31
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Nr: XVI/10/2019 z dnia 25.04.2019 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

w Radomiu

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Program studiów na kierunku:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: pierwszy

Studia: stacjonarne i niestacjonarne Profil: ogólnoakademicki

Radom 2019 r.

(2)

Spis treści

I Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów ... 4

1 Nazwa kierunku studiów ... 4

2 Klasyfikacja ISCED ... 4

3 Poziom studiów ... 4

4 Poziom PRK: ... 4

5 Profil studiów ... 4

6 Dyscyplina naukowa: ... 4

7 Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin: ... 4

8 Koncepcja kształcenia ... 4

a) Cele kształcenia ... 4

b) Zgodność koncepcji kształcenia z misją i celami strategicznymi Uczelni oraz potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, prowadzonymi w jednostce badaniami ... 5

c) Wzorce krajowe lub/i międzynarodowe wykorzystane przy opracowaniu programu studiów ... 6

d) Główne założenia i cele polityki jakości oraz wpływ jej realizacji na doskonalenie koncepcji kształcenia, w tym rola i znaczenie interesariuszy zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji kształcenia ... 6

9 Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata i zasady rekrutacji ... 8

10 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta ... 10

11 Możliwości zatrudnienia i kontynuowania kształcenia przez absolwentów ... 10

II OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ... 11

1 Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. ... 11

2 Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się przez kierunkowe efekty uczenia się (KEU). ... 14

3 Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, przez kierunkowe efekty uczenia się. ... 15

III OPIS PROGRAMU STUDIÓW ... 16

(3)

1 Forma studiów ... 16

2 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów ... 16

3 Liczba semestrów ... 16

4 Struktura studiów ... 16

5 Opis poszczególnych przedmiotów ... 17

6 Matryca efektów uczenia się ... 17

7 Plan studiów ... 17

8 Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów. ... 17

9 Praktyka ... 26

10 Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu . 28 11 Zasady rejestracji na kolejny semestr oraz dozwolony deficyt punktów ECTS po poszczególnych semestrach ... 29

12 Zasady dyplomowania ... 29

(4)

I O GÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW I Ogólna

1 Nazwa kierunku studiów

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 Klasyfikacja ISCED

0715 – Mechanika i metalurgia 3 Poziom studiów

Studia I stopnia 4 Poziom PRK:

Studia odpowiadają 6 poziomowi wg Polskiej Ramy Kwalifikacji 5 Profil studiów

ogólnoakademicki.

6 Dyscyplina naukowa:

Kierunek Mechanika i budowa maszyn jest przyporządkowany do dyscypliny: inżynieria mechaniczna.

7 Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin:

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn 100% liczby punktów ECTS jest przypisane do dyscypliny inżynieria mechaniczna.

8 Koncepcja kształcenia

a) Cele kształcenia

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wykształce- nie specjalistów odpowiadających potrzebom nowoczesnych zakładów branży mechanicznej, energetycznej i motoryzacyjnej oraz umożliwienie absolwentom kontynuacji kształcenia na stu- diach II stopnia. Kształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z zakresu mechaniki, projektowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, skomputeryzowa- nych technik wytwarzania oraz eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych.

Kluczowe treści kształcenia na studiach I stopnia koncentrują się na zagadnieniach zwią- zanych z budową, wytwarzaniem oraz eksploatacją pojazdów i maszyn, a w szczególności doty- czą:

– znajomości zasad mechaniki oraz projektowania elementów maszyn z wykorzystaniem no-

woczesnych narzędzi obliczeniowych i technik komputerowych,

(5)

– doboru materiałów inżynierskich stosowanych na elementy konstrukcyjne, – znajomości budowy współczesnych pojazdów samochodowych,

– znajomości zasad i umiejętności nadzoru nad poprawną eksploatacją pojazdów i maszyn, – znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce-

nia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,

– znajomości technik i technologii informatycznych.

W realizowanych aktualnie programach studiów zwrócono szczególną uwagę na formy i metody zajęć wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela oraz o charakterze praktycznym (związane z efektami dotyczącymi kompetencji inżynierskich, w tym z umiejętnościami bezpo- średnio związanymi z rozwiązywaniem zadań inżynierskich).

b) Zgodność koncepcji kształcenia z misją i celami strategicznymi Uczelni oraz potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, prowadzonymi w jednostce badaniami

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią Wydziału Mechanicz- nego, spójną z misją i strategią UTH Radom, i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy zewnętrznych regionu radomskiego. Misja Uczelni, zawarta w słowach: „KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI”, realizowana jest poprzez:

• odkrywanie i przekazywanie prawdy,

• kształcenie na najwyższym poziomie studentów i doktorantów,

• prowadzenie badań naukowych.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn wpisuje się w kierunkowe cele strategiczne UTH Radom, w szczególności w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego poprzez wdrażanie po- stanowień Deklaracji Bolońskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, rozszerzanie nauczania w językach obcych, realizacji zajęć dydaktycznych przez wyspecjalizowane kadry oraz współpracę z otocze- niem społeczno-gospodarczym i uczelniami zagranicznymi w ramach europejskich programów edukacyjnych.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn, z uwagi na istnienie w regionie radomskim silnego i prężenie działającego przemysłu branży metalowej, jest kierunkiem o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania lokalnych firm.

Dane pozyskiwane na bieżąco z ogólnopolskiego raportu śledzenia losów absolwenckich

ELA, wskazują na wysoką zatrudnialność absolwentów w zawodzie przy uzyskiwanych docho-

dach odpowiadających średnim dochodom w województwie mazowieckim.

(6)

Program studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn koresponduje z obszarami in- teligentnych specjalizacji dla Mazowsza, w tym rozwiązań technologicznych umożliwiających op- tymalizację i automatyzację procesów związanych z produkcją, w tym z technikami wytwarzania, co jest zgodne ze strategią rozwoju regionu i otoczenia makroekonomicznego.

Program studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn koresponduje z badaniami na- ukowymi realizowanymi w jednostce w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna.

Badania te są realizowane we wszystkich jednostkach naukowych składających się na Wydział Mechaniczny i obejmują zarówno prace realizowane w ramach działalności statutowej jednostek, jak i prace finansowane z innych źródeł. Szereg badań prowadzonych jest we współpracy z zagra- nicą.

c) Wzorce krajowe lub/i międzynarodowe wykorzystane przy opracowaniu programu studiów Program studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn jest doskonalony od wielu lat i bazuje na doświadczeniach kadry badawczo-dydaktycznej, podnoszącej swoje kompetencje w ramach: prac naukowych, współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami branży projektowo-pro- dukcyjnej, wyjazdów studyjnych do innych ośrodków naukowych w ramach programów typu POWER, wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do partnerskich uczelni o podobnym profilu kształcenia. Zakres tematyczny kierunku Mechanika i budowa maszyn nieprzerwanie istniejącego od blisko 70 lat, merytorycznie jest zbliżony do analogicznych programów nauczania w wiodą- cych ośrodkach akademickich w Polsce.

d) Główne założenia i cele polityki jakości oraz wpływ jej realizacji na doskonalenie koncepcji kształ- cenia, w tym rola i znaczenie interesariuszy zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji kształcenia

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym opiera się na funkcjonowaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Kierunkowych Komisjach Oceny Efektów Kształcenia oraz gremiach doradczych skupiających interesariuszy zewnętrznych.

Głównymi celami Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym, - zapewnienie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia, - zapewnienie mobilności studentów w kraju i za granicą,

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia na Wydziale Mechanicznym UTH Rad. i atrakcyjności Wydziału Mechanicznego na rynku usług szkolnictwa wyższego.

Cele te są realizowane przez:

(7)

• stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia;

• zatrudnianie, ocenę i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej;

• podnoszenie poziomu naukowego jednostki i prowadzonych badań naukowych;

• dbałość o zapewnienie odpowiednich technicznych i organizacyjnych warunków kształcenia;

• dostosowywanie planów i programów studiów do nowych ram prawnych w szkolnictwie wyż- szym i zmieniających się wyzwań rynku pracy;

• tworzenie i stosowanie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków i programów stu- diów;

• zapewnienie udziału interesariuszy zewnętrznych (w tym pracodawców), studentów i dokto- rantów w procesie tworzenia i doskonalenia programów studiów;

• stały kontakt przedstawicieli WM z władzami miasta i regionu radomskiego, szkołami róż- nych typów i przedsiębiorstwami oraz udział we wspólnych inicjatywach upowszechniają- cych wiedzę.

W celu udoskonalania i okresowych przeglądów programu studiów na Wydziale Mecha- nicznym UTH Radom uchwałą Rady Wydziału zostały powołane Kierunkowe Komisje Oceny Efektów Kształcenia, również dla kierunku Mechanika i budowa maszyn. Komisja, co najmniej raz w roku dokonuje oceny osiągania założonych efektów uczenia się na podstawie protokołów samooceny nauczycieli realizujących program, statystyki ocen oraz wyników ankiet studenckich.

W wyniku tego dokonywane są korekty programów studiów.

W procesie projektowania, zatwierdzania oraz monitorowania i okresowego przeglądu pro- gramu studiów biorą udział zarówno interesariusze wewnętrzni jak i zewnętrzni.

Do najważniejszych interesariuszy wewnętrznych należy zaliczyć: studentów, kadrę nau- kowo-dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych Uczelni. Z kolei do grupy interesariuszy zewnętrznych zalicza się: kandydatów na studia, absolwentów Uczelni, przedstawicieli praktyki gospodarczej, inne uczelnie i instytuty badawcze (ich jednostki lub pojedynczych pracowników), jednostki administracji publicznej, itp.

Studenci jako interesariusze wewnętrzni, biorą udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów uczenia się przez:

– uczestnictwo w obradach Rady Wydziału, w szczególności poprzez wyrażanie opinii na temat

zakładanych efektów uczenia się oraz innych spraw związanych z procesem dydaktycznym,

a także udział w głosowaniach,

(8)

– udział w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Kierunkowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia, gdzie studenci mają możliwość wypowiedzenia się na temat przydatności zajęć oraz uczestniczą w opracowywaniu programów studiów,

– wyrażanie opinii na temat zajęć dydaktycznych i nauczycieli prowadzących zajęcia, w ramach ankiet studenckich.

Interesariuszami zewnętrznymi, którzy wspomagają proces projektowania, a także okre- sowe przeglądy programu studiów, są z reguły przedstawiciele firm, z którymi współpracuje UTH Rad. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi obejmuje, między innymi:

– członkostwo w Radzie Programowej, – współpracę w zakresie badań naukowych,

– wykonywanie przez pracowników opracowań naukowych, – organizowanie praktyk studenckich.

Kontakty wynikające z prowadzonych wspólnych działań z firmami zewnętrznymi wyko- rzystywane są także do wysłuchania opinii przedstawicieli tych firm w zakresie ich wymagań sta- wianych absolwentom – przyszłym pracownikom. Uwagi te są wnikliwie analizowane i w miarę możliwości uwzględniane w ramach weryfikacji programu studiów. Firmy te bardzo często prze- kazują lub wypożyczają swój sprzęt na rzecz wyposażenia laboratoriów dydaktycznych. Bardzo cenne są również informacje zwrotne od pracodawców dotyczące stopnia przygotowania absol- wentów do wymagań rynku pracy.

Wpływ interesariuszy zewnętrznych na program studiów realizowany jest również poprzez formułowanie, analizę i realizację wniosków ze spotkań Rady Programowej, w której skład wcho- dzą przedstawiciele władz regionu radomskiego i przedstawiciele wiodących firm regionu radom- skiego. Spotkania Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku akademickim.

9 Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata i zasady rekrutacji

Kandydaci na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i informatyki na poziomie szkoły średniej oraz wykazywać się zainteresowaniami związanymi z kierunkiem studiów.

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn prowadzona jest

zgodnie z warunkami, trybem, sposobem jej przeprowadzania oraz w terminach ustalonych przez

Senat UTH Radom. Uchwała Senatu udostępniana jest na stronie Uczelni nie później niż do dnia

30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.

(9)

Uczelnia prowadzi rekrutację na kierunek Mechanika i budowa maszyn na I rok studiów prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach określonej na dany rok akademicki liczby miejsc.

Rejestracja kandydatów prowadzona jest w formie elektronicznej w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym SIRK.

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej kan- dydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Mechanika i budowa maszyn na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, lub wyłącznie na podstawie formal- nego sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Mechanika i budowa maszyn studia stacjo- narne, w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy ustaloną liczbę miejsc, wprowadza się wskaźnik rekrutacyjny W, który obliczany jest na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości z matematyki, fizyki lub chemii lub informatyki oraz języka obcego nowożytnego, umożliwiający ustalenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów.

Wskaźnik rekrutacyjny stanowi sumę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia eg- zaminu maturalnego (nowa matura) oraz egzaminu dojrzałości (stara matura). W przypadku gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, po- stępowanie kwalifikacyjne na kierunek Mechanika i budowa maszyn przeprowadza się na podsta- wie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy ustaloną liczbę miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W obliczanego jak w przypadku studiów sta- cjonarnych.

Przyjęcie na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest możliwe na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale Senatu UTH Ra- dom.

Zgodnie z Uchwałą Senatu UTH Radom z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

przyjmowani są na I rok studiów laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

(10)

10 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

11 Możliwości zatrudnienia i kontynuowania kształcenia przez absolwentów

Kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn promuje absolwentów specjalistów odpowiadających potrzebom nowoczesnych zakładów branży mechanicznej, informatycznej i motoryzacyjnej. Oparte jest na gruntownej wiedzy z zakresu mechaniki, projektowania maszyn i urządzeń, w tym związanych z OZE, technik wytwarzania, informatyki oraz eksploatacji samochodów.

Na studiach I stopnia przyszły absolwent zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu: budowy, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów i maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz pojazdów, prac wspomagających projektowanie, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent ponadto posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. W zależności od wybranego zakresu absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz pojazdów samochodowych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzę techniczną i informatyczną. Jest dobrze przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach szeroko pojętej branży motoryzacyjnej, firmach transportowych, ubezpieczeniowych i rzeczoznawczych.

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn umożliwia dalsze

kształcenie inżyniera na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych, zarówno w Uniwer-

sytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, jak i w innych

ośrodkach akademickich krajowych i zagranicznych.

(11)

II O PIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

1 Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Poziom kwalifikacji (PRK): 6

Profil studiów: ogólnoakademicki

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych)

L Lp.

Symbol kierunko-

wych efektów uczenia się

(KEU)

Opis efektów uczenia się dla kierunku Absolwent po ukończeniu kierunku studiów

zna i rozumie (W) potrafi (U) jest gotów do (K):

Uniwersalne charakterystyki

pierwszego stopnia efektów

uczenia się (U) symbol

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się

dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK

(S) symbol WIEDZA (W)

1 K_WG01

ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę matematyczną, probabilistykę i wybrane metody numeryczne, w tym wiedzę niezbędną do:

– modelowania i analizy układów mechanicznych;

– wykonywania obliczeń przy projektowaniu procesów tech- nologicznych;

opisu i przewidywania właściwości eksploatacyjnych urządzeń, obiektów i systemów technicznych;

P6U_W P6S_WG

2 K_WG02

ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy mechaniki, termodynamiki, optyki, elektryczności i magnetyzmu, fizyki ją- drowej, fizyki ciała stałego i elementy fizyki kwantowej, w tym wiedzę potrzebną do zrozumienia, opisu i wykorzystania zja- wisk fizycznych przy projektowaniu wytwarzaniu i eksploatacji układów mechanicznych;

P6U_W P6S_WG

3 K_WG03

ma podstawową wiedzę w zakresie chemii potrzebną do rozu- mienia i opisu zjawisk występujących przy wytwarzaniu i eks- ploatacji elementów maszyn;

P6U_W P6S_WG

4 K_WG04 zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej oraz narzędzia stoso-

wane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej; P6U_W P6S_WG

5 K_WG05

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w za- kresie statyki układów ciał sztywnych oraz kinematyki i dyna- miki ciała sztywnego, a także ma podstawową wiedzę w zakre- sie drgań i hałasu;

P6U_W P6S_WG

6 K_WG06 ma wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej podstawo-

wych konstrukcji mechanicznych; P6U_W P6S_WG

7 K_WG07

ma elementarną wiedzę w zakresie mechaniki płynów i termo- dynamiki technicznej wymaganą dla rozumienia budowy i eks- ploatacji urządzeń mechanicznych, mechatronicznych lub ener- getycznych;

P6U_W P6S_WG

8 K_WG08

ma elementarną wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki w zastosowaniach w mechanice, mechatronice lub energetyce;

P6U_W P6S_WG

9 K_WG09

zna i rozumie zasady projektowania części maszyn, konstrukcji mechanicznych

i urządzeń energetycznych;

P6U_W P6S_WG

(12)

10 K_WG10

zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu budowy maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii na- prawy i bezpiecznego użytkowania;

P6U_W P6S_WG

11 K_WG11

ma wiedzę z zakresu komputerowo wspomaganego projektowa- nia, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicz- nych, mechatronicznych lub energetycznych;

P6U_W P6S_WG

12 K_WG12

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakterystycznych dla budowy maszyn i urządzeń, zna metody obliczeniowe i na- rzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników ekspery- mentu;

P6U_W P6S_WG

13 K_WG13 ma wiedzę w zakresie materiałów inżynierskich, ich badań oraz

technologii kształtowania; P6U_W P6S_WG

14 K_WG14

ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie, projektowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_W P6S_WG

15 K_WG15 ma podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń me-

chanicznych, mechatronicznych lub energetycznych; P6U_W P6S_WG 16 K_WG16

zna i rozumie podstawowe metody techniki i narzędzia wyma- gane dla rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu budowy, technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn;

P6U_W P6S_WG

17 K_WG17

ma elementarną wiedzę w zakresie metod numerycznych stoso- wanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych, a także w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji;

P6U_W P6S_WG

18 K_WG18

ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw mechatroniki, me- chatroniki przemysłowej, samochodowej, sterowników PLC i struktur przemysłowego sterowania automatycznego;

P6U_W P6S_WG

19 K_WG19

ma podstawową wiedzę z zakresu sensoryki przemysłowej, sa- mochodowej, robotyki oraz konstruowania, programowania i sterowania robotów i manipulatorów;

P6U_W P6S_WG

20 K_WK20

zna podstawowe uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ekolo- giczne oraz inne pozatechniczne związane z działalnością zawo- dową, w tym z rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości;

P6U_W P6S_WK

21 K_WK21

ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarzą- dzania jakością, zarządzania produkcją, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej;

P6U_W P6S_WK

22 K_WK22 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

własności przemysłowej i prawa autorskiego; P6U_W P6S_WK

23 K_WK23 rozumie wpływ społecznych i cywilizacyjnych zmian na styl ży-

cia społeczności lokalnej, regionalnej, krajowej, światowej. P6U_W P6S_WK UMIEJĘTNOŚCI (U)

1 24 K_UW01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej; potrafi in- tegrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

P6U_U P6S_UW

2 25 K_UW02

potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań in- żynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymen- talne;

P6U_U P6S_UW

2

26 K_UW03 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich

dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne; P6U_U P6S_UW 27 K_UW04

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowa- nych działań inżynierskich w zakresie projektowania, wytwa- rzania i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_U P6S_UW

28 K_UW05

potrafi posługiwać się metodami komputerowymi przy rozwią- zywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania, wytwa- rzania i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_U P6S_UW

29 K_UW06 potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i metodami szaco-

wania błędów pomiaru; P6U_U P6S_UW

30 K_UW07 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i

ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, P6U_U P6S_UW

(13)

systemy, procesy i usługi w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń;

31 K_UW08

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację pro- stych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakre- sie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urzą- dzeń;

P6U_U P6S_UW

32 K_UW09

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służą- cych do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charak- terze praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wybrać i zastosować wła- ściwą metodę i narzędzia;

P6U_U P6S_UW

33 K_UW10

potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zre- alizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla procesu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń, używając właściwych metod, technik i narzędzi;

P6U_U P6S_UW

34 K_UW11 potrafi dobrać odpowiednie materiały inżynierskie, dla zapew-

nienia poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń; P6U_U P6S_UW 35 K_UW12

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyj- nymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_U P6S_UW

36 K_UW13

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym po- miary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wy- niki i wyciągać wnioski;

P6U_U P6S_UW

37 K_UW14 potrafi korzystać z odpowiednich baz danych w procesie projek-

towania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń; P6U_U P6S_UW 38 K_UK15 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środo-

wisku zawodowym oraz w innych środowiskach; P6U_U P6U_UK

39 K_UK16

potrafi przygotować opracowanie problemów z zakresu podsta- wowych zagadnień inżynierskich w języku polskim, także w ję- zyku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej;

P6U_U P6U_UK

40 K_UK17

potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język ko- munikacji międzynarodowej na poziomie B2, w tym w zakresie dotyczącym zagadnień inżynierskich;

P6U_U P6U_UK

41 K_UK18

potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje ze źró- deł w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2, w tym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_U P6U_UK

42 K_UO19

potrafi pracować i współdziałać w grupie posługującej się języ- kiem angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2, w tym w zakre- sie właściwym dla kierunku studiów, przyjmując w niej różne role;

P6U_U P6S_UO

43 K_UO20 potrafi współpracować i działać w grupie, przyjmując w niej

różne role; P6U_U P6S_UO

44 K_UU21

ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób.

P6U_U P6U_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) 4

45 K_KK01

jest gotów do uzupełniania oraz krytycznej oceny wiedzy spe- cjalistycznej i potrafi dobierać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia się dla siebie i innych;

P6U_K P6S_KK

4 46 K_KK02

jest gotów wszechstronnie przeanalizować i efektywnie realizo- wać przydzielone zadania, a w przypadku trudności w ich roz- wiązaniu skorzystać z opinii ekspertów;

P6U_K P6S_KK

4 47 K_KO03

ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inży- niera-mechanika, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska;

P6U_K P6S_KO

(14)

4 48 K_KO04

ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, po- dejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska;

P6U_K P6S_KO

4

49 K_KO05 jest gotów wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością

w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych; P6U_K P6S_KO

5 50 K_KR06

ma świadomość ważności społecznej roli inżyniera oraz ko- nieczności brania udziału w przekazywaniu społeczeństwu wia- rygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów, szczególnie w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń;

P6U_K P6S_KR

5 51 K_KR07

ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, prze- strzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorod- ności poglądów i kultur.

P6U_K P6S_KR

Ilość efektów: 23 W 21 U 7 K

2 Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się przez kierun- kowe efekty uczenia się (KEU).

TABELA POKRYCIA

CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Poziom kwalifikacji (PRK): 6 Profil studiów: ogólnoakademicki

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna

Lp.

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK

(S) symbol

Kierunkowe efekty uczenia się (KEU)

symbol WIEDZA (W)

1. P6S_WG K_WG01 – K_WG19

2. P6S_WK K_WK20 – K_WK23

UMIEJĘTNOŚCI (U)

3. P6S_UW K_UW01 – K_UW14

4. P6S_UK K_UK15 – K_UK18

5. P6S_UO K_UO19 – K_UO20

6. P6S_UU K_UU21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K)

7. P6S_KK K_KK01, K_KK02

8. P6S_KO K_KO03, K_KO04,K_KO05

9. P6S_KR K_KR06, K_KR07

Informacja o ilości pokrytych charakterystyk drugiego stopnia PRK typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkol- nictwa wyższego (S)

* należy sporządzić w przypadku kierunków przyporządkowanych do dyscyplin artystycznych

(15)

3 Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, przez kierunkowe efekty uczenia się.

TABELA POKRYCIA CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH

PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Poziom kwalifikacji (PRK): 6

Profil studiów: ogólnoakademicki

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna

Lp. Symbol

Opis charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Absolwent po ukończeniu kierunku studiów:

zna i rozumie (W) potrafi (U)

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

(KEU)

WIEDZA (W)

1. P6S_WG podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiek-

tów i systemów technicznych K_WG01 – K_WG019

2. P6S_WK podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywi-

dualnej przedsiębiorczości K_WK20 - K_WK21

UMIEJĘTNOŚCI (U)

3

3. P6S_UW

planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i sy- mulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wycią- gać wnioski

K_UW13 przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynier-

skich oraz ich rozwiązywaniu:

- wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i ekspery- mentalne,

- dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne,

- dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.

K_UW02 – K_UW06, K_UW08

dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istnie-

jących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania K_UW07 projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać

typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, sys- temy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów

K_UW09, K_UW14

(16)

III OPIS PROGRAMU STUDIÓW

1 Forma studiów

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone są w formie studiów stacjo- narnych i niestacjonarnych.

2 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów (uzyskania tytułu inżyniera) na kierunku Mechanika i budowa maszyn wynosi 210.

3 Liczba semestrów

Liczba semestrów na kierunku Mechanika i budowa maszyn dla studiów prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 7.

4 Struktura studiów

Przedmioty i zajęcia realizowane na studiach I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn pogrupowane są na następujące grupy zajęć:

1. Grupa zajęć podstawowych.

2. Grupa zajęć kierunkowych obowiązkowych.

3. Grupa zajęć obieralnych (1 z 7 do wyboru), w skład której wchodzą grupy zajęć obo- wiązkowych i do wyboru przez studenta.

4. Grupa zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

5. Grupa zajęć ogólnouczelnianych.

6. Praktyka.

7. Grupa zajęć: Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplo- mowego.

Grupa zajęć obieralnych do wyboru zawiera zajęcia w następujących zakresach:

1. Diagnostyka i tuning samochodów.

2. Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie samochodowym.

3. Systemy mechatroniczne

4. CAE Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

5. Maszyny i urządzenia OZE.

6. Projektowanie i wytwarzanie maszyn.

7. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Student dokonuje wyboru jednej grupy zajęć obieralnych z siedmiu grup według zasad określo-

nych przez dziekana Wydziału.

(17)

5 Opis poszczególnych przedmiotów

Opis (Sylabusy) poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Mechanika i bu- dowa maszyn znajdują się w Załączniku nr 1.

6 Matryca efektów uczenia się

Matrycę efektów uczenia się dla studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa ma- szyn zamieszczono w Załączniku nr 2.

7 Plan studiów

Plan dla studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn osobno dla każdej formy ich prowadzenia przedstawiono w Załączniku nr 3.

8 Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów.

Student studiów stacjonarnych musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich od 114,18 (54.4%) do 116,9 (55.7%) punktów ECTS, zaś dla studiów niestacjonarnych od 80.05 (38.1%) do 87.05 (41.5%) punktów ECTS (w zależności od wybranego zakresu).

Liczba punktów ECTS, którą student otrzymuje w ramach zajęć związanych z prowadzo- nymi badaniami naukowymi wynosi od 111 (52.9%) do 138 (65.7%) ECTS (w zależności od wy- branego zakresu).

Liczba punktów ECTS, którą student otrzymuje w ramach zajęć służącym zdobywaniu kompetencji inżynierskich wynosi od 131,9 (62.8%) do 146.9 (70%) ECTS (w zależności od wy- branego zakresu).

Łączna liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru, zarówno na studiach stacjonar- nych jak i niestacjonarnych wynosi 86, co stanowi ponad 41% ogólnej liczby punktów ECTS na kierunku w całym toku studiów. Szczegóły zestawiono w tabelach 1, 2 i 3.

Tabela 1. Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów

Lp. Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów ECTS

1 Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów:

114.18÷116.9* 80.05÷87.05**

2 Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom podlegającym wyborowi* 86 3 Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z dziedziny nauk humanistycznych lub

nauk społecznych: 5

4

Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom:

- związanym z prowadzonymi badaniami naukowymi w dyscyplinie właściwej/dyscyplinach właści-

wych dla kierunku - w przypadku kierunku o profilu ogólnoakademickim 111÷138***

5 Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom odnoszącym się do dyscyplin, do których przypo- rządkowano kierunek studiów:

- dyscyplina inżynieria mechaniczna

210

* liczba punktów uzależniona od wyboru zakresu studiów (1 z 7) studia w formie stacjonarnej

** liczba punktów uzależniona od wyboru zakresu studiów (1 z 7) studia w formie niestacjonarnej

(18)

Tabela 2. Grupa zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi

Grupa zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dyscyplinie/dyscyplinach właściwych dla kierunku

Przedmiot/zajęcia

(nazwa) Forma /

formy zajęć

Łączna liczba go- dzin/liczba godzin

zajęć dydaktycz- nych

Liczba punk- tów ECTS

Matematyka/Mathematics W/Ć 300 / 150 / 90 12 / 12

Fizyka/Physics W/Ć/L 150 / 90 / 56 6 / 8

Chemia/Chemistry W/L 50 / 30 / 16 2 / 4

Mechanika ogólna I/Engineering mechanics I W/Ć 125 / 90 / 48 5 / 9 Wytrzymałość materiałów/ Strength of materials W/Ć/L 100 / 90 / 48 4 / 7 Mechanika płynów/Fluid mechanics W/Ć/L 75 / 45 / 24 3 / 5 Grafika inżynierska/Engineering graphics W/P 50 / 75 / 40 2 / 8 Nauka o materiałach/Materials science W/L 87,5 / 75 / 40 3,5 / 7 Maszynoznawstwo/Theory of machines W 100 / 30 / 16 4 / 4 Zarządzanie środowiskiem i ekologia/Environmental management

and ecology W 25 / 15 / 8 1 / 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia/Work safety and ergonomics W 0 / 15 / 8 0 / 1 Inżynieria wytwarzania/Manufacturing Engineering W/L 0 / 75 / 40 0 / 7 Podstawy konstrukcji maszyn/Basics of machine design W/P 300 / 120 / 64 12 / 12 Elektrotechnika i elektronika/Electrical engineering and electronics W/L 50 / 45 / 24 2 / 4

Systemy graficzne CAD/CAD graphics systems L 25 / 30 / 16 1 / 2,5 Podstawy MES/Basics of the finite element method W/L 25 / 30 / 16 1 / 3 Podstawy termodynamiki technicznej/Basics of Technical Thermo-

dynamics W/Ć/L 50 / 60 / 32 2 / 6

Podstawy eksploatacji i diagnostyki pojazdów/Fundamentals of ve-

hicle diagnostics and maintenance W/L 50 / 30 / 16 2 / 2 Teoria eksperymentu/Experiment theory P 50 / 30 / 16 2 / 2,5 Technologia budowy maszyn/Machinery production technology W/L 0 / 45 / 24 0 / 3 Projektowanie zespołów napędowych/Transsmision system design W/P 25 / 30 / 16 1 / 3 Mechatronika i automatyka/Mechatronics and Automatics W/L 125 / 60 / 32 5 / 5 Metrologia i systemy pomiarowe/Metrology and measurement sys-

tems W/L 0 / 45 / 24 0 / 3,5

Technologie przemysłu 4.0/ Industry 4.0 technologies W 25 / 15 / 8 1 / 1

Razem A+B: 71,5 120,5

Budowa samochodów i teoria ruchu W/L 75 / 75 / 40 3 / 5 Diagnostyka i budowa silników spalinowych W/L 50 / 60 / 32 2 / 5 Podstawy eksploatacji samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Technologie napraw samochodów W/L 75 / 60 / 32 3 / 4

Zaplecze techniczne motoryzacji W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Mechatronika samochodowa W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Diagnostyka samochodowa W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Płyny motoryzacyjne W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Logistyka w eksploatacji samochodów W/Ć 75 / 45 / 24 3 / 3 Elektrotechnika samochodowa W/L 62,5 / 30 / 16 2,5 / 2,5

Badania pojazdów W/L 50 / 30 / 16 2 / 2,5

Tuning samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

(19)

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 4

Diagnostyka układów zasilania W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Eksploatacja ukladów mechatronicznych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Ochrona środowiska w motoryzacji W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Samochody ciężarowe W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Wycena napraw samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Razem C1: 43,5 / 56

Budowa samochodów i teoria ruchu W/L 75 / 75 / 40 3 / 5 Diagnostyka i budowa silników spalinowych W/L 50 / 60 / 32 2 / 5 Podstawy eksploatacji samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Technologie napraw samochodów W/L 75 / 60 / 32 3 / 4

Zaplecze techniczne motoryzacji W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Mechatronika samochodowa W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Diagnostyka powypadkowa samochodów W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Lakiernictwo samochodowe W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Wycena napraw i wartości rynkowej samochodów W/L 25 / 45 / 24 1 / 3 Podstawy analizy wypadków drogowych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego W/L 75 / 60 / 32 3 / 5

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 4

Samochody ciężarowe W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Budowa, wytwarzanie i naprawa nadwozi samochodowych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Eksploatacja układów mechatronicznych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Materiały niemetalowe w budowie i eksploatacji samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Razem C2: 39 / 56

Programowanie obiektowe W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Systemy mikroprocesorowe W/L 100 / 45 / 24 4 / 4

Metody komputerowe mechaniki W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Komputerowe wspomaganie projektowania W/L 50 / 105 / 56 2 / 7 Nowoczesne czujniki i układy pomiarowe W/L 5 / 30 / 16 0,2 / 2

Mechanika konstrukcji W/Ć 75 / 90 / 48 3 / 6

Sterowniki PLC W/L 100 / 45 / 24 4 / 4

Drgania mechaniczne W/P 75 / 45 / 24 3 / 3

Stateczność konstrukcji W 12,5 / 15 / 8 0,5 / 1

Pakiety oprogramowania w mechanice L 25 / 30 / 16 1 / 2 Komputerowa analiza konstrukcji W/P 50 / 45 / 24 2 / 3 Komputerowe systemy nadzoru procesów przemysłowych W/L 25 / 30 / 16 1 / 2 Inteligentne systemy inżynierskie W/L 25 / 30 / 16 1 / 2 Konstrucje robotów przemysłowych W/L 12,5 / 30 / 16 0,5 / 2

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 4

Modelowanie numeryczne zagadnień cieplno - przepływowych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Języki programowania W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Inżynierskie bazy danych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Systemy komputerowe w matematyce W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Obiektowe projektowanie procesów przemysłowych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Razem C3: 33,2 / 56

Druk 3D/3D printing W/L/P 75 / 45 / 24 3 / 3

Projektowanie procesów technologicznych części maszyn/Design of

technological processes of machine parts W/P 0 / 30 / 16 0 / 2

(20)

Sprzężone analizy termiczno-mechaniczno-przepływowe//Numerical

modeling of fluid - structure interaction W/P 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Mechanika konstrukcji/Mechanics of structures W/Ć/L 75 / 75 / 40 3 / 5 Symulacje komputerowe w mechanice//Computer simulations in en-

gineering mechanics L 25 / 30 / 16 1 / 2

Drgania mechaniczne/Mechanical vibration W/P 100 / 60 / 32 4 / 4 Optymalizacja konstrukcji/Optimization of construction W/P 50 / 45 / 24 2 / 3 Pakiety oprogramowania w mechanice/Software packages in mecha-

nics L 25 / 30 / 16 1 / 2

Komputerowa analiza konstrukcji/Computer structural analysis W/P 75 / 45 / 24 3 / 4 Kinematyka i dynamika układów wieloczłonowych/Kinematics and

dynamics of multibody systems W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Systemy wbudowane/Embedded systems W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Numeryczne modelowanie problemów cieplno-przepływowych/Nu-

merical modeling of heat-flow problems W/L 37,5 / 30 / 16 1,5 / 3 Technologia motoryzacyjna/Automotive Technology W/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Sterowniki PLC/ Programmable Logic Controllers PLC W/L 50 / 30 / 16 2 / 2 Zaawansowane systemy CAD/Advanced CAD systems L 25 / 30 / 16 1 / 2 Nowoczesne materiały konstrukcyjne/Modern construction materials W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Praca przejściowa/Senior project S 75 / 60 / 32 3 / 4

Eksperymentalne metody w nauce o materiałach i nanotech- nologii/Experimental methods in materials science and nanotechnol-

ogy

W/P 37,5 / 30 / 16 1,5 / 2 Stateczność konstrukcji/Stability of structures W/P 37,5 / 30 / 16 1,5 / 2 Automatyzacja procesów produkcyjnych/Automation of production

processes W/P 37,5 / 30 / 16 1,5 / 2

Systemy komputerowe w matematyce/Computer systems in mathe-

matics W/P 37,5 / 30 / 16 1,5 / 2

Programowanie i metody numeryczne/Programming and numerical

methods W/P 37,5 / 30 / 16 1,5 / 2

Razem C4: 37 / 56

Siłownie wiatrowe, wodne i słoneczne W/P 50 / 60 / 32 2 / 4 Podstawy eksploatacji instalacji energetycznych W/L 50 / 45 / 24 2 / 4

Projektowanie instalacji OZE P 50 / 60 / 32 2 / 5

Instalacje grzewcze W/P 50 / 60 / 32 2 / 4

Pompy ciepła W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Paliwa alternatywne W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Zagadnienia materiałowe w budowie i eksploatacji instalacji OZE W/L 12,5 / 45 / 24 0,5 / 3 Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii W/P 50 / 60 / 32 2 / 4 Energooszczędne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Urządzenia przepływowe W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Perspektywiczne technologie energetyczne W/P 25 / 30 / 16 1 / 2

Analiza ekonomiczna instalacji OZE W 25 / 15 / 8 1 / 1

Sterowniki PLC W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Systemy geotermalne W 50 / 30 / 16 2 / 2

Praca przejściowa S 50 / 60 / 32 2 / 4

Systemy energetyczne W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Rynek energii W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Magazynowanie energii W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Wymienniki ciepła i masy W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Regulacje prawne OZE W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

(21)

Razem C5: 32,5 / 56

Technologie specjalne W/P 50 / 60 / 32 2 / 4

Nowoczesne materiały konstrukcyjne W/L 50 / 60 / 32 2 / 4

Analiza wymiarowa dla przemysłu W/Ć 0 / 30 / 16 0 / 2

Obrabiarki CNC W/L 0 / 45 / 24 0 / 3

Systemy CAM W/P 0 / 45 / 24 0 / 3

Teoria mechanizmów i maszyn W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Modelowanie bryłowe w systemach CAD P 0 / 60 / 32 0 / 5

Programowanie obrabiarek CNC W/P 0 / 60 / 32 0 / 4

Projektowanie oprzyrządowania technologicznego W/P 0 / 30 / 16 0 / 2 Projektowanie procesów technologicznych części maszyn W/P 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Inżynieria powierzchni W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Obróbka skrawaniem i narzędzia W/L 0 / 30 / 16 0 / 2

Podstawy nanotechnologii W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Modelowanie i analiza konstrukcji W/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 5

Technologia wyrobów kompozytowych W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Metody badań materiałów W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Automatyzacja procesów produkcyjnych W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Systemy zarządzania jakością W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Konstruowanie maszyn W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Energochłonność i materiałochłonność produkcji W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Razem C6: 18,5 / 56

Technologie specjalne W/P 50 / 60 / 32 2 / 4

Nowoczesne materiały konstrukcyjne W/L 50 / 60 / 32 2 / 4

Obróbka skrawaniem i narzędzia W/L 0 / 30 / 16 0 / 2

Obrabiarki CNC W/L 0 / 45 / 24 0 / 3

Systemy CAM W/P 0 / 60 / 32 0 / 4

Programowanie obrabiarek CNC W/P 0 / 60 / 32 0 / 4

Projektowanie procesów technologicznych na centrach CNC W/P 0 / 75 / 40 0 / 5

Modelowanie bryłowe w systemach CAD P 0 / 60 / 32 0 / 5

Projektowanie procesów technologicznych części maszyn W/P 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Modelowanie i analiza konstrukcji W/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Metody badań materiałów W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Inżynierskie bazy danych W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 5

Technologia wyrobów kompozytowych W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Inżynieria powierzchni W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Automatyzacja procesów produkcyjnych W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Systemy zarządzania jakością W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Konstruowanie maszyn W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Energochłonność i materiałochłonność produkcji W/Ć/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3

Razem C7: 16,5 / 56

Grupa zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecz-

nych W 0 / 60 / 35 0 / 5

Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie/Protection of in-

dustrial property and copyright W 0 / 10 / 6 0 / 0,5

Język obcy / Foreign language Ć 150 / 120 / 60 6 / 6

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) / Diploma apprenticeship exam pre-

paration - 4 weeks 25 / 150 / 150 1 / 5

Seminarium dyplomowe / Diploma seminar S 25 / 30 / 16 1 / 2

(22)

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dy-

plomowego/ Diploma thesis and diploma exam preparation ZBN 375 / 375 / 375 15 / 15

Razem D+E+F+H: 23 / 33,5

Razem C1. Grupa zajęć z zakresu: Diagnostyka i tuning samochodów 138 / 210 Razem C2.Grupa zajęć z zakresu Technika samochodowa i bezpieczenstwo w transporcie samochodo-

wym 133,5 / 210

Razem C3. Systemy mechatroniczne 127,7 / 210

Razem C4. Grupa zajęć z zakresu CAE Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 131,5 / 210

Razem C5. Grupa zajęć z zakresu Maszyny i urządzenia OZE 127 / 210

Razem C6. Grupa zajęć z zakresu Projektowanie i wytwarzanie maszyn 113 / 210

Razem C7. Grupa zajęć z zakresu Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 111 / 210

Tabela 3. Grupa zajęć służących zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich Grupa zajęć służących zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich

Przedmiot/zajęcia (nazwa) Forma / formy zajęć

Łączna liczba go- dzin/liczba godzin

zajęć dydaktycz- nych

Liczba punktów ECTS

Matematyka/Mathematics W/Ć 0 / 150 / 90 0 / 12

Fizyka/Physics W/Ć/L 0 / 90 / 56 0 / 8

Chemia/Chemistry W/L 50 / 30 / 16 2 / 4

Mechanika ogólna I/Engineering mechanics I W/Ć 125 / 90 / 48 5 / 9 Wytrzymałość materiałów/ Strength of materials W/Ć/L 75 / 90 / 48 3 / 7 Mechanika płynów/Fluid mechanics W/Ć/L 125 / 45 / 24 5 / 5 Grafika inżynierska/Engineering graphics W/P 125 / 75 / 40 5 / 8 Nauka o materiałach/Materials science W/L 150 / 75 / 40 6 / 7

Maszynoznawstwo/Theory of machines W 100 / 30 / 16 4 / 4

Zarządzanie środowiskiem i ekologia/Environmental management

and ecology W 25 / 15 / 8 1 / 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia/Work safety and ergonomics W 0 / 15 / 8 0 / 1 Inżynieria wytwarzania/Manufacturing Engineering W/L 175 / 75 / 40 7 / 7 Podstawy konstrukcji maszyn/Basics of machine design W/P 300 / 120 / 64 12 / 12 Elektrotechnika i elektronika/Electrical engineering and electron-

ics W/L 100 / 45 / 24 4 / 4

Systemy graficzne CAD/CAD graphics systems L 62,5 / 30 / 16 2,5 / 2,5 Podstawy MES/Basics of the finite element method W/L 50 / 30 / 16 2 / 3 Podstawy termodynamiki technicznej/Basics of Technical Ther-

modynamics W/Ć/L 50 / 60 / 32 2 / 6

Podstawy eksploatacji i diagnostyki pojazdów/Fundamentals of

vehicle diagnostics and maintenance W/L 50 / 30 / 16 2 / 2 Teoria eksperymentu/Experiment theory P 25 / 30 / 16 1 / 2,5 Technologia budowy maszyn/Machinery production technology W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Projektowanie zespołów napędowych/Transsmision system design W/P 50 / 30 / 16 2 / 3 Mechatronika i automatyka/Mechatronics and Automatics W/L 125 / 60 / 32 5 / 5

(23)

Metrologia i systemy pomiarowe/Metrology and measurement

systems W/L 85 / 45 / 24 3,4 / 3,5

Technologie przemysłu 4.0/Industry 4.0 technologies W 25 / 15 / 8 1 / 1

Razem A+B: 77,9 120,5

Budowa samochodów i teoria ruchu W/L 75 / 75 / 40 3 / 5 Diagnostyka i budowa silników spalinowych W/L 75 / 60 / 32 3 / 5 Podstawy eksploatacji samochodów W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Technologie napraw samochodów W/L 50 / 60 / 32 2 / 4

Zaplecze techniczne motoryzacji W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Mechatronika samochodowa W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Diagnostyka samochodowa W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Płyny motoryzacyjne W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Logistyka w eksploatacji samochodów W/Ć 75 / 45 / 24 3 / 3 Elektrotechnika samochodowa W/L 62,5 / 30 / 16 2,5 / 2,5

Badania pojazdów W/L 50 / 30 / 16 2 / 2,5

Tuning samochodów W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 4

Diagnostyka układów zasilania W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Eksploatacja ukladów mechatronicznych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Ochrona środowiska w motoryzacji W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Samochody ciężarowe W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Wycena napraw samochodów W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Razem C1: 44,5 / 56

Budowa samochodów i teoria ruchu W/L 75 / 75 / 40 3 / 5 Diagnostyka i budowa silników spalinowych W/L 75 / 60 / 32 3 / 5 Podstawy eksploatacji samochodów W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Technologie napraw samochodów W/L 50 / 60 / 32 2 / 4

Zaplecze techniczne motoryzacji W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Mechatronika samochodowa W/L 100 / 60 / 32 4 / 4

Diagnostyka powypadkowa samochodów W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Lakiernictwo samochodowe W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Wycena napraw i wartości rynkowej samochodów W/L 50 / 45 / 24 2 / 3 Podstawy analizy wypadków drogowych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego W/L 50 / 60 / 32 2 / 5

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Praca przejściowa S 75 / 60 / 32 3 / 4

Samochody ciężarowe W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Budowa, wytwarzanie i naprawa nadwozi samochodowych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Eksploatacja układów mechatronicznych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Materiały niemetalowe w budowie i eksploatacji samochodów W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Zarządzanie zapasami w motoryzacji W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Razem C2: 41 / 56

Programowanie obiektowe W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Systemy mikroprocesorowe W/L 100 / 45 / 24 4 / 4

Metody komputerowe mechaniki W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Komputerowe wspomaganie projektowania W/L 175 / 105 / 56 7 / 7 Nowoczesne czujniki i układy pomiarowe W/L 12,5 / 30 / 16 0,5 / 2

Mechanika konstrukcji W/Ć 150 / 90 / 48 6 / 6

Sterowniki PLC W/L 100 / 45 / 24 4 / 4

Drgania mechaniczne W/P 75 / 45 / 24 3 / 3

Stateczność konstrukcji W 12,5 / 15 / 8 0,5 / 1

(24)

Pakiety oprogramowania w mechanice L 25 / 30 / 16 1 / 2

Komputerowa analiza konstrukcji W/P 25 / 45 / 24 1 / 3

Komputerowe systemy nadzoru procesów przemysłowych W/L 25 / 30 / 16 1 / 2 Inteligentne systemy inżynierskie W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Konstrukcje robotów przemysłowych W/L 0 / 30 / 16 0 / 2

Praca przejściowa S 100 / 60 / 32 4 / 4

Modelowanie numeryczne zagadnień cieplno - przepływowych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Języki programowania W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Inżynierskie bazy danych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Systemy komputerowe w matematyce W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Obiektowe projektowanie procesów przemysłowych W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Razem C3: 47 / 56

Druk 3D/3D printing W/L/P 75 / 45 / 24 3 / 3

Projektowanie procesów technologicznych części maszyn/Design

of technological processes of machine parts W/P 46 / 30 / 16 1,84 / 2 Sprzężone analizy termiczno-mechaniczno-przepływowe//Numer-

ical modeling of fluid - structure interaction W/P 75 / 45 / 24 3 / 3 Mechanika konstrukcji/Mechanics of structures W/Ć/L 125 / 75 / 40 5 / 5 Symulacje komputerowe w mechanice//Computer simulations in

engineering mechanics L 25 / 30 / 16 1 / 2

Drgania mechaniczne/Mechanical vibration W/P 100 / 60 / 32 4 / 4 Optymalizacja konstrukcji/Optimization of construction W/P 50 / 45 / 24 2 / 3 Pakiety oprogramowania w mechanice/Software packages in me-

chanics L 25 / 30 / 16 1 / 2

Komputerowa analiza konstrukcji/Computer structural analysis W/P 25 / 45 / 24 1 / 4 Kinematyka i dynamika układów wieloczłonowych/Kinematics

and dynamics of multibody systems W/L 50 / 30 / 16 2 / 2 Systemy wbudowane/Embedded systems W/L 75 / 45 / 24 3 / 3 Numeryczne modelowanie problemów cieplno-przepływo-

wych/Numerical modeling of heat-flow problems W/L 75 / 30 / 16 3 / 3 Technologia motoryzacyjna/Automotive Technology W/L 37,5 / 45 / 24 1,5 / 3 Sterowniki PLC/ Programmable Logic Controllers PLC W/L 50 / 30 / 16 2 / 2 Zaawansowane systemy CAD/Advanced CAD systems L 50 / 30 / 16 2 / 2 Nowoczesne materiały konstrukcyjne/Modern construction mate-

rials W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

Praca przejściowa/Senior project S 100 / 60 / 32 4 / 4 Eksperymentalne metody w nauce o materiałach i nanotech-

nologii/Experimental methods in materials science and nanotech- nology

W/P 50 / 30 / 16 2 / 2 Stateczność konstrukcji/Stability of structures W/P 50 / 30 / 16 2 / 2 Automatyzacja procesów produkcyjnych/Automation of produc-

tion processes W/P 50 / 30 / 16 2 / 2

Systemy komputerowe w matematyce/Computer systems in ma-

thematics W/P 50 / 30 / 16 2 / 2

Programowanie i metody numeryczne/Programming and numeri-

cal methods W/P 50 / 30 / 16 2 / 2

Razem C4: 46,34 / 56

Siłownie wiatrowe, wodne i słoneczne W/P 50 / 60 / 32 2 / 4 Podstawy eksploatacji instalacji energetycznych W/L 50 / 45 / 24 2 / 4

Projektowanie instalacji OZE P 50 / 60 / 32 2 / 5

Instalacje grzewcze W/P 50 / 60 / 32 2 / 4

Pompy ciepła W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Paliwa alternatywne W/L 25 / 45 / 24 1 / 3

(25)

Zagadnienia materiałowe w budowie i eksploatacji instalacji OZE W/L 25 / 45 / 24 1 / 3 Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii W/P 50 / 60 / 32 2 / 4 Energooszczędne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Urządzenia przepływowe W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Perspektywiczne technologie energetyczne W/P 25 / 30 / 16 1 / 2

Analiza ekonomiczna instalacji OZE W 25 / 15 / 8 1 / 1

Sterowniki PLC W/L 50 / 30 / 16 2 / 2

Systemy geotermalne W 50 / 30 / 16 2 / 2

Praca przejściowa S 50 / 60 / 32 2 / 4

Systemy energetyczne W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Rynek energii W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Magazynowanie energii W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Wymienniki ciepła i masy W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Regulacje prawne OZE W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Razem C5: 32 / 56

Technologie specjalne W/P 25 / 60 / 32 1 / 4

Nowoczesne materiały konstrukcyjne W/L 25 / 60 / 32 1 / 4 Analiza wymiarowa dla przemysłu W/Ć 45 / 30 / 16 1,8 / 2

Obrabiarki CNC W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Systemy CAM W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Teoria mechanizmów i maszyn W/P 75 / 45 / 24 3 / 3

Modelowanie bryłowe w systemach CAD P 75 / 60 / 32 3 / 5

Programowanie obrabiarek CNC W/P 75 / 60 / 32 3 / 4

Projektowanie oprzyrządowania technologicznego W/P 50 / 30 / 16 2 / 2 Projektowanie procesów technologicznych części maszyn W/P 50 / 45 / 24 2 / 3

Inżynieria powierzchni W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Obróbka skrawaniem i narzędzia W/L 46 / 30 / 16 1,84 / 2

Podstawy nanotechnologii W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Modelowanie i analiza konstrukcji W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Praca przejściowa S 100 / 60 / 32 4 / 5

Technologia wyrobów kompozytowych W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Metody badań materiałów W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Automatyzacja procesów produkcyjnych W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Systemy zarządzania jakością W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Konstruowanie maszyn W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Energochłonność i materiałochłonność produkcji W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Razem C6: 37,64 / 56

Technologie specjalne W/P 25 / 60 / 32 1 / 4

Nowoczesne materiały konstrukcyjne W/L 25 / 60 / 32 1 / 4 Obróbka skrawaniem i narzędzia W/L 46 / 30 / 16 1,84 / 2

Obrabiarki CNC W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Systemy CAM W/P 75 / 60 / 32 3 / 4

Programowanie obrabiarek CNC W/P 75 / 60 / 32 3 / 4

Projektowanie procesów technologicznych na centrach CNC W/P 100 / 75 / 40 4 / 5

Modelowanie bryłowe w systemach CAD P 75 / 60 / 32 3 / 5

Projektowanie procesów technologicznych części maszyn W/P 50 / 45 / 24 2 / 3 Modelowanie i analiza konstrukcji W/L 75 / 45 / 24 3 / 3

Metody badań materiałów W/L 25 / 30 / 16 1 / 2

Inżynierskie bazy danych W/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Praca przejściowa S 100 / 60 / 32 4 / 5

Technologia wyrobów kompozytowych W/Ć/L 50 / 45 / 24 2 / 3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szacowana liczba godzin, którą studenci powinni poświęcić na przygotowanie się do sprawdzianów realizowanych.. na zajęciach laboratoryjnych

„Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Mickiewicz staje się tutaj partnerem, świadomie zostaje jako partner wybrany, choć jego romantyczna „wielka narracja” należy do tego, co minione.. Gra z Mickiewiczem jest

Radom 2020.. Szczegółowa organizacja praktyk ... Program praktyk na kierunku Administracja... Wybór miejsca odbywania praktyki ... Dokumenty wymagane przed odbyciem praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest: wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki; osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się;

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

Nie jest dopuszczalne akceptowanie prac, które stanowią plagiat (skopiowanie cudzego utworu bądź jego części wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez

Przygotowując program studiów dla kierunku Budownictwo I stopnia brano pod uwagę wzorce międzynarodowe. Wzorce wykorzystywane były na etapach formułowania efektów

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, poza dotychczasowymi obciążeniami określonymi w Dziale III księgi wieczystej, nieruchomość obciążona zostanie na

Pracownicy Zakład Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego oraz studenci kierunku Praca socjalna poprzesz swoje działania w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym

potrafi płynnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w zakresie języka fachowego popełniając nieliczne błędy, które nie zakłócają przekazu

Wyznaczony pracownik na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów współpracuje z Biurem Praktyk i Karier, które ankietuje absolwentów w rok po ukończeniu studiów, w celu

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

Absolwent kierunku Zarządzanie, po zrealizowaniu zajęć w ramach specjalności Rachunkowość w Zarządzaniu, dzięki osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się

Łączna liczba godzin: 420 Łączna liczba punktów ECTS: 31 Wszystkie przedmioty zakończone egzaminem lub zaliczeniem na ocenę będą wliczane do średniej ocen za studia. Język

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać: ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Moduł

CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Nazwa kierunku studiów: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym. Poziom studiów:

(wg planu studiów): Elementy budowy maszyn CNC D1_4 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Elements of heavy machines CNC Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn Poziom studiów: studia

Nadrzędnym / ogólnym celem kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jest wykształcenie przyszłych pracowników mających wiedzę,

Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową elektroniczną ankietą oceny prowadzonych zajęć, wypełnianą dobrowolnie przez studentów Uniwersytetu Technologiczno

• Pompy ciepła: zasada działania, podział i zastosowanie pomp ciepła, efektywność pompy ciepła, sprężarkowe pompy ciepła – zasada działania, obieg termodynamiczny i