• Nie Znaleziono Wyników

Lapatynib w terapii rozsianego raka piersi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lapatynib w terapii rozsianego raka piersi"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

A5

www.opk.viamedica.pl

Maksymilian Kruczała, Aleksandra Grela-Wojewoda

Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Lapatynib w terapii rozsianego raka piersi

STRESZCZENIE

Stosowanie lapatynibu w połączeniu z kapecytabiną zazwyczaj cechuje się dobrą tolerancją leczenia, co przy możliwym stosunkowo długim czasie trwania terapii oraz jej paliatywnym charakterze wydaje się szczególnie istotne. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorej z rozpoznaniem rozsianego raka piersi leczonej lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną przez blisko 13 miesięcy.

Słowa kluczowe: lapatynib, rak piersi, leczenie paliatywne Onkol. Prak. Klin. Edu. 2017; 3, supl. A: A5–A6

Adres do korespondencji:

Lek. Maksymilian Kruczała Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie.

e-mail: m_kruczala@onet.pl

OPIS PRZYPADKU

Copyright © 2017 Via Medica ISSN 2450–1646 www.opk.viamedica.pl

Wstęp

Terapia skojarzona lapatynibem z kapecytabiną jest jedną z możliwych opcji terapeutycznych u chorych na rozsianego raka piersi z nadekspresją receptora HER2.

Poniżej przedstawiono opis przypadku pacjentki chorej na rozsianego raka piersi, u której terapia z wykorzystaniem wielu linii leczenia trwała przez blisko 4 lata. Najdłuższą odpowiedź uzyskano, stosując lapatynib z kapecytabiną.

Opis przypadku

W lipcu 2008 roku do Poradni Chirurgii Onkologicz- nej tutejszego Instytutu zgłosiła się 59-letnia pacjentka z wynikiem badania mammograficznego, w którym opisa- no w lewej piersi guzowate zagęszczenie o średnicy 4 cm (BIRADS-V). W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność 4-centymetrowego guza w kwadrancie górnym zewnętrznym lewej piersi z objawem skórki pomarańczy, a w lewym dole pachowym węzeł chłonny o wielkości 2 cm. Pacjentka bez istotnych klinicznie schorzeń współistniejących, w dobrym stanie ogólnym, z ujemnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nowotwo- rowych. Pobrano wycinek z guza, stwierdzając zatory z komórek nowotworowych w naczyniach krwionośnych.

W badaniu immunohistochemicznym wykazano ujemne receptory hormonalne przy silnie dodatnim receptorze

HER2 (3+). W wykonanych badaniach obrazowych nie stwierdzono cech rozsiewu choroby, a pacjentkę zakwalifikowano do indukcyjnej chemioterapii według schematu AT (doksorubicyna, docetaksel).

W okresie od września 2008 roku do lutego 2009 roku pacjentka otrzymała 6 kursów chemioterapii z efektem remisji zmian chorobowych (zmniejszenie się guza w piersi do 2 cm, węzły chłonne były nie- badalne). W kwietniu 2009 roku wykonano zabieg amputacji piersi metodą Maddena. W materiale po- operacyjnym opisano promienistą bliznę zawierającą nieliczne zatory z komórek raka, a w brodawce drobne nacieki nowotworowe. W 9 na 16 znalezionych węzłów chłonnych wykryto nacieki raka przechodzące poza torebkę. W okresie od maja do lipca 2009 roku prze- prowadzono uzupełniającą radioterapię ściany klatki piersiowej i regionalnych węzłów chłonnych. Pacjentka pozostawała pod stałą opieką onkologiczną. W grudniu 2009 roku stwierdzono rozległą (naciek 12 × 18 cm), nieoperacyjną wznowę miejscową z licznymi ogniska- mi rozsiewu do skóry klatki piersiowej. Charakter zmian potwierdzono w badaniu histopatologicznym.

Pacjentkę zakwalifikowano do terapii paliatywnej trastuzumabem z kapecytabiną. Leczenie trwało od stycznia do listopada 2010 roku, z dobrą tolerancją i początkową remisją, a następnie progresją choroby.

Chorą zakwalifikowano do chemioterapii cisplatyną w monoterapii.

(2)

OnkOlOgia w Praktyce klinicznej — edukacja 2017, tom 3, supl. A

A6 www.opk.viamedica.pl

Do kwietnia 2011 roku podano 6 kursów, z akcep- towalną tolerancją leczenia, uzyskując kliniczną remisję zmian chorobowych. Na przełomie maja i czerwca 2011 roku stwierdzono progresję nacieku w rejonie blizny po mastektomii oraz potwierdzono histopatologicznie obecność raka w piersi prawej (HER2-dodatni, „nie- luminalny”). W lipcu 2011 roku rozpoczęto terapię lapatynibem z kapecytabiną. Po 2 kursach uzyskano kli- niczną remisję zmian chorobowych. Leczenie, przy bardzo dobrej tolerancji, trwało do sierpnia 2012 roku. Doszło wówczas do progresji choroby (pojawienie się nowych guzków wysiewu skórnego). Pacjentka otrzymała jeszcze 2 rzuty paliatywnej chemioterapii (4 kursy mitomycyny z winblastyną oraz 4 kursy doksorubicyny liposomalnej z cyklofosfamidem). Tolerancja chemioterapii stawała się coraz gorsza, a najlepszym uzyskanym efektem były

przejściowe okresy stabilizacji choroby z następującą progresją. W lipcu 2013 roku chorą zdyskwalifikowano od dalszych prób leczenia przyczynowego i skierowano do opieki hospicyjnej.

Podsumowanie

Przebieg choroby w opisanym przypadku trwał 5 lat, z czego blisko 4 lata przypadają na okres roz- siewu choroby. Najlepszy i najdłużej trwający efekt (blisko 13 miesięcy) uzyskano, stosując lapatynib z kapecytabiną. Warto podkreślić bardzo dobrą tole- rancję prowadzonego leczenia, co przy długim czasie terapii oraz jej paliatywnym charakterze wydaje się szczególnie istotne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest to zmiana, która występując w piersi, w badaniach obrazowych, mammografii i usg może upodabniać się do klasycznej postaci raka piersi - guzka spikularnego.. W oparciu

W czerwcu 2018 roku do poradni chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO) zgłosiła się pacjentka leczona w przeszłości radykalnie z powodu nowotworu piersi.. W 2011 roku

Treatment of HER2-positive metastatic breast cancer with lapatinib and capecitabine in the lapatinib expanded access programme, including efficacy in brain metastases. — the

Przerzuty raka piersi do przewodu pokarmowego należy podejrzewać u każdej kobiety z rakiem piersi w wywiadzie, która zgłasza się z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi.

Neoadjuvant chemo- therapy with trastuzumab followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-positive locally advanced breast

Wydaje się, że erybulina może znaleźć miejsce w algorytmie leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi — warunkiem jest określenie predykcyjnych czynników korzyści

Podobna wartość ekse- mestanu i obu niesteroidowych inhibitorów aromatazy w uzupełniającym leczeniu pooperacyjnym znajduje potwierdzenie w rejestracyjnych zapisach —

U chorych hemodializowanych wskaza- ne jest podawanie leku po hemodializie (lub w dni bez dializ), tak aby uniknąć usuwania leku w jej trakcie.. Dane zawarte w niniejszym artykule są