• Nie Znaleziono Wyników

W CZASIE GWAŁTOWNEGO ROZWOJU PANDEMII COVID-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "W CZASIE GWAŁTOWNEGO ROZWOJU PANDEMII COVID-19"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

18 menedżer zdrowia listopad/grudzień 9-10/2020

W piśmie Kolegium Rektorów Uniwersytetu Jagiel- lońskiego, który podpisałem, czytamy między innymi: 

„Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do- tyczącego aborcji w chwili, gdy z dnia na dzień zwięk- sza się liczba wykrytych przypadków infekcji i śmierci  osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, kiedy w kry- tycznej sytuacji jest ochrona zdrowia, to dowód braku  odpowiedzialności. Nie możemy nie zareagować na  zdarzenia, które boleśnie dotknęły – niezależnie od  przekonań politycznych i światopoglądowych – nie  tylko środowisko akademickie, ale także obywatelki  i obywateli naszego kraju. Dlatego zwracamy się do  prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbie- ty Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego  i premiera Mateusza Morawieckiego o pilne znalezie- nie rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazło się polskie  społeczeństwo po wyroku Trybunału Konstytucyjne- go uznającego, że przepis zezwalający na dopuszczal- ność aborcji w przypadku dużego prawdopodobień-

stwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu  albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest  niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ogłoszenie wyroku w czasie gwałtownego rozwoju  pandemii COVID-19 jest skrajnym dowodem braku  odpowiedzialności. Osoby, którym powierzono zada- nie stanowienia prawa i jego realizację, ponoszą szcze- gólną odpowiedzialność za dobro narodu i nikt dzisiaj  ani w przyszłości nie zwolni ich z odpowiedzialności  za kolejne dramaty, którymi może być dotknięte spo- łeczeństwo polskie w wyniku podejmowanych przez  nie decyzji”. Sygnatariuszami pisma są między inny- mi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.  

Jacek Popiel, prorektor ds. współpracy międzynaro- dowej prof. dr hab. Dorota Malec, prorektor ds. dy- daktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor ds. 

rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor ds. 

polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Piotr Jedy- nak, prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Piotr  Kuśtrowski, kanclerz UJ mgr Monika Harpula i kwe- stor UJ mgr Teresa Kapcia. Dlaczego zdecydowaliśmy  się wypowiedzieć w sprawie ogłoszonego wyroku? To  była konieczność. Takie instytucje jak uniwersytety po- winny zabierać głos w sprawach ważnych dla państwa. 

To jest ich powinność wobec społeczeństwa. Misją  uczelni jest nie tylko dydaktyka i badania naukowe, ale  również kształtowanie postaw. Wierzę, że Uniwersytet  Jagielloński cieszy się autorytetem nie tylko w środowi- sku naukowym – dlatego jestem przekonany, że takie  stanowisko musiało wybrzmieć. Ktoś, kto podejmował  decyzję, że Trybunał Konstytucyjny będzie tą sprawą  zajmował się w okresie największej epidemii, nie wyka- zał się zdolnością przewidywania, a w przypadku osób  decydujących o państwie, niestety, ta umiejętność jest  wymagana. Jeśli ktoś nie potrafi przewidywać skutków  swoich działań, to powinien ponieść konsekwencje –  odnosi się to do każdej dziedziny życia. Problem ten  nie dotyczy jedynie omawianego przypadku wyroku  Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby podobna sytua- cja wydarzyła się w jakiejkolwiek firmie, to jej właści- ciel zwolniłby dyrektora. Co powinny zrobić władze  w obecnej sytuacji? Odpowiem przewrotnie – nie po- winny pojawiać się głosy dążące do konfrontacji. Do- świadczenie uczy, że to kończy się tragicznie.   n

OGŁOSZENIE WYROKU TRYBUNAŁU KO NSTYTUCYJNEGO W CZASIE GWAŁTOWNEGO ROZWOJU PANDEMII COVID-19

TO DOWÓD BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Komentarz prof. Tomasza Grodzickiego, prorektora ds. Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Fot. Jakub Porzycki/AG

c o v e r

Cytaty

Powiązane dokumenty

Codziennie po zakończeniu pracy w szatni należy obowiązkowo zdezynfekować używane klucze i numerki przy pomocy dostępnych środków dezynfekcyjnych.. Sposób postępowania

Konkurs adresowany do dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i

W Krakowie trwały próby wyboru pełnomocnika Prezydenta Miasta bądź operatora Lokalnych Programów Rewitalizacji, jednak do dnia dzisiejszego nie stworzono sprawne- go

[r]

Koncer- ty i widowiska cyrkowe realizowane w po- mieszczeniach opierają się na analogicznych wytycznych, natomiast jeśli odbywają się na świeżym powietrzu nie

Ale sam Luzin stał się przeciwnikiem tego aksjomatu, zaś z jego prac zaczął przeświecać stosunek wprost pełen obrzydzenia.. 707], dość całościowo charaktery- zujące

The national cohorts are supported by: Ligue Contre le Cancer, Institut Gustave Roussy, Mutuelle Générale de l ’Education Nationale, Institut National de la Santé et de la

Aktualnie duża liczba krajów na świecie dzięki zasto- sowaniu w immunoprofilaktyce AD u świń szczepionek markerowych, z delecją genu kodującego ekspresję glikoproteiny

Co prawda aż 35% (odpowiedzi 1 i 2) nauczycielek i nauczycieli deklaruje, że czuje wsparcie dyrekcji szkoły, ale prawie 25% osób wybrało odpowiedzi 6 i 7, co spowodowało,

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem transportowy na autorskim przykładzie liczbowym. Jest to typowe zagadnienie optymalizacyjne polegające na minimalizacji kosztów

(The producers include the cost of delivery in the offered price.) These offers come from com- panies trading in imported eco-pea coal (as well as other coal sizes) as well as

Notre étude portera en particulier sur l’exploitation pédagogique des images acoustiques dans une classe de FLE avec pour objectif le développement de la créativité et

Wysoki dobrostan jest związany z dostrzeganiem możliwości wspierania fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka, rzutuje na odczuwanie mniejszego

3 ustawy zasadniczej wskazano, że w czasie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa możliwe jest ograniczenie wolności dzia-

Główna hipoteza badawcza przyjęta przez autora głosi, iż Białoruś od początku pandemii zdecydowała się na świadome ignorowanie pojawiającego się zagrożenia

Argumenty bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego były również tymi, które w wywiadach pogłębionych zostały wskazane jako główna przyczyna braku masowego

– zaangażowanie krytyków w ruch na rzecz UBIE: Unconditional Basic Income Europe https://www.ubie.org (z badań wynika, że część krytyków znalazła się w czasie pandemii w

Biblioteka Politechniki Łódzkiej nie zostawia czytelnika w czasie pandemii wirusa COVID-19.. Rozwój oferty cyfrowej w

Z licznych obserwacji wynika, że do najważniejszych determinantów zdro- wia, na które ma wpływ sam człowiek, a które pogarszają zdrowie, należą: zbyt niska aktywność

– nadanie priorytetu agencjom opiekunów osób niepełnosprawnych dla uzyskania bezpłatnego dostępu do sprzętu ochrony osobistej, w tym ma- seczek, fartuchów, rękawiczek

• wiedzy: siła tarcia zależy od współczynnika tarcia i nacisku (innymi słowy – i dla roweru i ciężarówki droga hamowania jest taka sama), a współczynnik ten jest mniejszy

Udzielono wsparcia 87 twórcom na kwotę 215 350 zł (realizacja Centrum Kultury. Podgórza, Centrum

Z alicza do nich próbę trak tow an ia nauki o literaturze jak o zjaw iska p araleln ego do sam ej literatury, tzn... U zasad n ien ie tej paraleli (którą autor