• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik nr 2 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Załącznik nr 2 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 17

Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 66-460Witnica

Załącznik nr 2 do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie

GminyWitnica od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021r.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: WI.271.6.2019

(2)

Strona 2 z 17

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Witnica.

a) Odbiorem zostaną objęte odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:

 papier;

 tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe i metal;

 szkło;

 odpady ulegające biodegradacji;

 odpady problemowe;

b) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny - zmieszane.

2. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz udostępnienie pojemników na ww. odpady z obiektów użyteczności publicznej: cmentarzy, targowiska miejskiego, świetlic wiejskich, placów zabaw, remiz strażackich, Urzędu Miasta i Gminy, Regionalnego Centrum Ratownictwa i Banku Żywności

Zasady, częstotliwośd odbioru, ilości odpadów oraz zestawienie danych dotyczących gminy określa częśd B niniejszego zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Zapewnienie worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaj i wielkośd worków określa częśdB niniejszego opracowania – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów umożliwiającego nieodpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości odpadów wskazanych w punkcie 1. Punkt jest zlokalizowany na terenie gminy Witnica w miejscowości Białczyk w odległości nie większej niż 3 km od Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Wykonawca wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów w niezbędny sprzęt i pojemniki.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie gminy Witnica zawiera Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica (Dz. Urz. Woj.

Lubuskiego, Pozycja 849 z 31 marca 2016 roku) stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego wyposaży miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki do selektywnej zbiórki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki, a także na wniosek właściciela nieruchomości, w pojemniki na odpady zmieszane (w tym wypadku, wykonawca sporządzi odpowiedni dokument zgodny z przepisami prawa dokumentujący wypożyczenie, dzierżawę lub sprzedaż pojemnika właścicielowi nieruchomości).

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenów, na których zamieszkują mieszkaocy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest odebrad każdą ilośd odpadów wytworzoną i wystawioną w miejscach gromadzenia odpadów oraz z terenów nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obowiązkiem wykonawcy

(3)

Strona 3 z 17 jest również posprzątanie wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba - np. zebranie dodatkowych worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i bieżące utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów.

3. Organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmującego nieodpłatnie odpady z terenów, na których zamieszkują mieszkaocy gminy.

4. Zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości winny byd przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji zastępczej.

5. Wymaga się również odbioru odpadów poza częstotliwością, jeżeli dane odpady zostaną zebrane i zgromadzone przy nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeostwu życia i zdrowia mieszkaoców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowego odbioru odpadów wymienionych w pkt 1a (opis przedmiotu zamówienia) poza terminami ustalonymi w harmonogramie poprzez podanie wykazu miejsc zalegania przedmiotowych odpadów.

Żądanie dodatkowego odbioru nie będzie mogło byd zgłaszane częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Wymogi dotyczące odbierania i przekazywania odpadów do zagospodarowania:

a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach, b) zorganizowania i wykonywania odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający

zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,

7. Docelowe miejsca przekazania odpadów.

Wykonawca jest obowiązany do przekazywania do zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów objętych przedmiotem zamówienia do:

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, zielone odpady komunalne i pozostałości z sortowania – do RIPOK przewidzianego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a w przypadku jego braku do wyznaczonej instalacji zastępczej, 8. Wykonawca w ostatni dzieo obowiązywania umowy dokona ostatniego odbioru

odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Witnica.

9. Przekazywanie co najmniej raz w miesiącu sprawozdania z realizacji usługi:

a) Dostarczenie kart przekazywania odpadów;

b) Przekazanie informacji o ilości, wielkości i miejscu opróżnionych pojemników z odpadami zmieszanymi,

c) Przekazanie informacji o ilości, wielkości, rodzaju i miejscu opróżnionych pojemników i odebranych worków z odpadami segregowanymi;

Charakterystyka gminy:

1. Powierzchnia gminy wynosi: 27 804,51 ha

2. Szacunkowa liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Witnica wynosi 10 082 (stan na kwiecieo 2019r.),

(4)

Strona 4 z 17 3. Szacunkowa wartośd ilości osób deklarujących gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 74,65%, ilośd osób deklarująca gromadzenie odpadów komunalnych w sposób zmieszany wynosi 25,35%.

4. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba mieszkaoców może zmienid się w granicach od -5% do + 5%.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za uszkodzenia mienia w czasie wykonywania usługi (np. uszkodzenia pojemników, chodników, jezdni, ogrodzeo itp.).

Do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Witnica będą upoważnione tylko te pojazdy Wykonawcy, które zostaną zadeklarowane przez Wykonawcę usługi do odbioru odpadów komunalnych, jako obsługujące teren Gminy Witnica.

(5)

Strona 5 z 17

B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 1. Odpady komunalne z terenu gminy Witnica zbierane są w systemie pojemnikowo-

workowym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należed będzie:

a) Ciągłe świadczenie usług, bez względu na utrudniony dojazd (remont, budowa itp.

czywarunki atmosferyczne).

b) Kompleksowe świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Witnica.

c) Kompleksowe świadczenie usług odbioru i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych z zestawów do segregacji.

d) Kompleksowe świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów

„problemowych" wystawionych przy posesjach, za wyjątkiem odpadów remontowo- budowlanych, produktów leczniczych farmaceutycznych i weterynaryjnych, chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich a także zużyte baterie i akumulatory.

e) Poprzez użyte sformułowanie „odpady problemowe" należy rozumied: odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo - budowlane, opony, produkty lecznicze farmaceutyczne i weterynaryjne, chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inne sprzęty będące na wyposażeniu gospodarstw domowych, tekstylia, w tym ubrania.

3. Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obejmuje:

a) Delegowanie lub zatrudnienie pracownika, który na terenie punktu będzie przyjmował odpady od mieszkaoców oraz wskazywał do jakich kontenerów należy wrzucid poszczególne ich rodzaje,

b) Obsługę mieszkaoców, w Punkcie, poprzez przyjmowanie w sposób selektywny, poszczególnych, wyżej wymienionych rodzajów odpadów „problemowych", makulatury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych, opakowao wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacjiz nieruchomości zamieszkałych.

c) Wykonawca zobowiązany będzie do dbania o czystośd i porządek oraz o odpowiedni stan techniczny powierzonego mu Punktu.

d) Sukcesywne podstawianie kontenerów i pojemników do gromadzenia ww. odpadów na terenie Punktu oraz wywożenie zebranych odpadów z częstotliwością co najmniej raz na tydzieo w zakresie odpadów ulegających biodegradacji, a w przypadku pozostałych odpadów, z częstotliwością zapobiegającą ich zaleganiu w Punkcie.

e) Wykonawca jest zobowiązany w ostatnim dniu obowiązywania umowy do opróżnienia Punktu z zgromadzonych w nim odpadów komunalnych.

f) Obsługę mieszkaoców Gminy Witnica w Punkcie w następujących dniach i godzinach:

wtorek od godz. 13:00 do 18:00, czwartek od godz. 9:00 do 14:00, sobota od godz. 10:00 do 15:00, chyba, że dni te przypadają w dni ustawowo wolne od pracy.

Lokalizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

(6)

Strona 6 z 17 Białczyk, działka nr 270/13 - Obręb Białczyk.

4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, będzie zobowiązany do dostawienia nowych zestawów do segregacji surowców wtórnych oraz pojemników do segregacji odpadów biodegradowalnych koloru brązowego lub do przestawienia już rozstawionych zestawów.

5. Zestawy udostępni Zamawiający. Każdy zestaw składa się z 5 pojemników : a) niebieski pojemnik do makulatury 2,5 m3 - typu "IGLO" - 1 szt.

b) zielono-biały pojemnik do szkła 2,5 m3 - typu "IGLO" -1 szt.

c) żółty pojemnik na tworzywa sztuczne i metal 2,5 m3 - typu "IGLO" - 2 szt.

d) brązowy pojemnik do odpadów biodegradowalnych o możliwej pojemności 240, 140, 120,110 lub 80 l – od 1 do 2 szt.

6. Odpady zmieszane zbierane są w pojemnikach o minimalnej pojemności:

a) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomośd;

b) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1.100 l na budynek lub pojemnik 120 l na jedno mieszkanie;

7. Wykonawca będzie zobowiązany do dezynfekcji raz w roku (III-V) pojemników na odpady komunalne

8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki w następującej kolorystyce:

a) niebieski, z napisem „Papier", z przeznaczeniem na makulaturę;

b) zielony, z napisem „Szkło", z przeznaczeniem na szkło;

c) żółty, z napisem „Tworzywa sztuczne i metal" z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe;

d) brązowy, z napisem „Bioodpady" z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120l i kolorystyce oraz oznaczeniach jak w pkt. 8.

Szacunkowa ilośd worków wykorzystanych w roku 2018:

- niebieski, z napisem „Papier" – 15 200 szt.;

- zielony, z napisem „Szkło" – 20 100szt;

- żółty, z napisem „Tworzywa sztuczne i metal" 80 600 szt;

- brązowy, z napisem „Bioodpady" – 14 400 szt.

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie mieszkaocom worków do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w pkt. 8, w następujących ilościach:

a) niebieski w ilości 1 sztuka/miesiąc/nieruchomośd lub gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej;

b) zielony w ilości 2 sztuk/miesiąc/nieruchomośd lub gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej;

c) żółty w ilości 3 sztuk/miesiąc/nieruchomośd lub gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej;

d) brązowy w ilości 4 sztuk/miesiąc/nieruchomośd lub gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej;

Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego uzupełniania worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki, poprzez pozostawienie przy nieruchomości, nowych worków w ilości i rodzaju odpowiadającym ilości odebranych worków z odpadami. Pierwsza dostawa worków odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

(7)

Strona 7 z 17 Zamawiający dopuszcza możliwośd innego terminu dostarczenia worków jednak zmiana terminu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, a każda kolejna w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.

W przypadku gdy mieszkaocy zgromadzą selektywnie zebrane odpady komunalne we własnych workach o kolorach zgodnych z wymogami pkt. 9 Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów komunalnych w wyżej opisanych workach.

11. Dostarczone worki powinny odpowiadad następującym wymaganiom:

a) materiał - przezroczysta folia polietylenowa grubości co najmniej 60 um;

b) oznakowanie nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy(nazwa firmy, nr telefonu) oraz informacją o sposobie segregacji poszczególnych odpadów:

 PAPIER (worki niebieskie) tj. czasopisma, książki, gazety, ulotki, kartony, etykiety z papieru, opakowana z papieru. Nie wrzucaj: tłustego i mokrego papieru, celofanu, kalki.

 SZKŁO (worki zielone) tj. szklane butelki po artykułach spożywczych, słoiki, szklane pojemniki, opakowania szklane po kosmetykach. Nie wrzucaj: porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, szkła żaroodpornego, żarówek, lamp neonowych.

 TWORZYWA SZTUCZNE I METAL (worki żółte) tj. plastikowe butelki po produktach spożywczych i środkach czystości. Torebki foliowe, opakowania z folii i plastiku, puszki aluminiowe i stalowe, kartoniki po sokach i mleku. Nie wrzucaj: styropianu, opakowao po aerozolach i środkach chemicznych, baterii.

 BIOODPADY (worki brązowe) tj. odpady po owocach i warzywach, stary chleb, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, liście, trawa. Nie wrzucaj: mięsa, kości, zepsutej żywności, popiołu z pieca, papierosów, odchodów zwierzęcych.

12. Odpady winny byd odbierane z następującą częstotliwością:

W okresie od kwietnia do października Obszar miasta:

a) zmieszane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,

b) zmieszane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

c) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,

d) odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

e) odpady „problemowe” odbierane przy posesjach – przynajmniej dwa razy w roku.

W okresie od listopada do marca obszar miasta:

f) zmieszane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

g) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,

(8)

Strona 8 z 17 h) odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło) – nie

rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

i) odpady „problemowe” odbierane przy posesjach z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej – przynajmniej dwa razy w roku.

W okresie od stycznia do grudnia Obszar wiejski:

j) zmieszane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

k) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) z zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,

l) odpady segregowane z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, m) odpady „problemowe” z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej odbierane

przy posesjach – przynajmniej dwa razy w roku.

13. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd Zamawiającemu w następujących terminach:

a) I harmonogram, na okres 1 VII – 31 XII 2019 r. –nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

b) II harmonogram, na okres 1 I – 30 VI 2020 r. – do 30 XI 2019 r. (wymaga uzgodnienia z Zamawiającym),

c) III harmonogram, na okres 1 VII – 31 XII 2020 r. – do 31V 2020 r. (wymaga uzgodnienia z Zamawiającym),

d) IV harmonogram, na okres 1 I – 30 VI 2021 r. – do 30 XI 2020 r. (wymaga uzgodnienia z Zamawiającym),

14. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien odbywad się w godzinach od 06.00 do 20.00.

15. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych śmieci podczas opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały zabrane.

16. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania, po każdorazowym opróżnieniu pojemników, terenu wokół miejsca ustawienia zestawów do segregacji odpadów komunalnych.

17. Obowiązkiem Wykonawcy jest również kontrola właścicieli nieruchomości pod względem wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli tego obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, co stanowid będzie dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go Zamawiającemu w ciągu 48 godzin roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w kontroli prowadzonej przez Wykonawcę wobec właścicieli nieruchomości. Uzgodnienia w tym zakresie dokonywane będą na bieżąco.

18. W przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną lub telefonicznie.

(9)

Strona 9 z 17 19. Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Witnica przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w roku 2018 r., przedstawiają się następująco:

kod odpadu rodzaj odpadu

Szacunkowa ilośd odpadów odebranych w 2018 r.

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 255,57

150107 opakowania ze szkła 147,68

160103 zużyte opony 6,61

200301

niesegregowane (zmieszane) odpady

komunalne 2453,72

200307 odpady wielkogabarytowe 304,2

150101 opakowania z papieru i tektury 52,5

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 104,94 200201

odpady ulegające biodegradacji (odbierane

od VIII do XII 2018) 11,92

razem 3337,14

20. Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Witnica, w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przedstawiają się następująco:

kod odpadu rodzaj odpadu

Szacunkowa ilośd odpadów w 2018 r.

(Mg)

150102(pszok) opakowania z tworzyw sztucznych 31,56

150106(pszok) zmieszane odpady opakowaniowe 11,49

150107(pszok) opakowania ze szkła 20,96

150110(pszok)

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (środki ochrony

roślin) 0,94

160103(pszok) zużyte opony 18,58

170101(pszok)

odpady betonu oraz gruz betonowy z

rozbiórek i remontów 75,01

170107(pszok) zmieszane odpady z betonu i gruzu 124,14

170380(pszok) opadowa papa 11,98

170604(pszok) materiały izolacyjne 2,98

170904(pszok) zmieszane odpady z budowy, remontów 78,05 200108(pszok) odpady kuchenne ulegające biodegradacji 7,08

200201(pszok) odpady ulegające biodegradacji 339,12

200307(pszok) odpady wielkogabarytowe 212,47

Razem 934,36

(10)

Strona 10 z 17 21. Ilośd oraz lokalizacja zestawów do segregacji przedstawia się następująco:

LOKALIZACJA ZESTAWÓW DO SEGREGACJI

lp

plastik/

żółty

papier/

niebieski

szkło/

zielony Lokalizacja

ilośd koszy na bioodpady szt. szt. szt.

1 9 5 5

Witnica, ul. Ogrodowa 11, Ogrodowa 13,15,17, Ogrodowa19,21,23, Ogrodowa 25,27,29, Ogrodowa 31-39, Ogrodowa 79-83

3 kosze 140

l, 6 koszy 240 l

2 kosze 60 l 2 kosze 120 l 2 1 1 1 Witnica, ul. Traugutta 2,4,6 1 kosz 240 l

3 2 1 1 Witnica, ul. Traugutta 3,5 1 kosz 240 l

3 1 1 1 Witnica, ul. Traugutta 1c 1 kosz 240 l

4 1 1 1 Witnica, ul. Myśliwska 2B 1 kosz 240 l

5 1 1 1 Kamieo Mały 64 -

6 1 1 1 Kamieo Mały 89A,89B 1kosz 240 l

7 2 1 1 Dąbroszyn 89, 90,91 1 kosz 240 l

8 1 1 1 Witnica, ul. Krasickiego 2a-2b 1 kosz 240 l 9 2 2 1 Witnica, ul. Wiosny Ludów 1-3, 5-7, 9-11 3kosze 240 l

10 1 1 1

Kamieo Wielki, ul. Kościelna 13,15AB,

Kamieo Wielki, ul. Kościelna14AB 1 kosz 240 l 11 2 1 1 Witnica, ul. Rutkowskiego 12 2 kosze 80l 12 2 1 1 Witnica, ul. Wojska Polskiego 13, 13a, 22 - 13 2 1 1 Witnica, ul. Wojska Polskiego 9,10 1 kosz 80l

14 2 1 1 Witnica, ul. Konopnickiej 17, 19, 15 -

15 2 1 1 Witnica, ul. Gorzowska 18 -

16 1 1 1 Kamieo Wielki, ul. Stawna 40 -

22. Szacunkowa wartośd procentowa ilości osób deklarujących gromadzenie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 74,65%, ilośd osób deklarująca gromadzenie odpadów komunalnych w sposób zmieszany wynosi 25,35%.

(11)

Strona 11 z 17 23. W celu rzetelnego wykonywania usług obejmujących obszar całej Gminy Witnica,Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagao określonych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym zgodnie z art. 9d ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki o szczegółowych wymaganiach, o których mowa w art. 9d ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w tym:

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeo do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

c) spełnienia wymagao technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej

II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Witnica dotyczy usług w zakresie:

1. odbioru i zagospodarowania odpadów z pojemników zlokalizowanych przy cmentarzach komunalnych na terenie gminy Witnica z nw. cmentarzy:

(wykazana poniżej szacunkowa ilośd zapotrzebowania na pojemniki odnosi się do częstotliwości odbiorów na terenie miasta raz w tygodniu, na obszarze wiejskim dwa razy w miesiącu):

CMENTARZE L,p. Miejscowośd Szacunkowa

ilośd

pojemników

Pojemnośd kosza

Odległośd od Witnicy (km)

Ilośd odpadów (Mg/rok)

1 WITNICA 12 1100 l 0 60,06

2 BIAŁCZ 1 1100 l 4 3,64

3 BIAŁCZYK 2 240 l 6 2,39

4 DĄBROSZYN 3 1100 l 18 4,52

5 KAMIEO MAŁY 2 1100 l 9 4,48

6 MOSINA 2 240 l 7 2,75

7 MOŚCICE 1 1100 l 6 3,82

8 NOWINY WIELKIE 4 1100 l 12 14,89

(12)

Strona 12 z 17

9 STARE DZIEDUSZYCE 1 1100 l 8 3,42

10 PYRZANY 1 1100 l 8 3,53

11 ŚWIERKOCIN 3 240 l 11 2,72

2. odbioru i zagospodarowania zmiotek ulicznych (Odpady będą zbierane i gromadzone przez Zamawiającego w Witnicy przy ul. Kosynierów Mirosławskich 1. Odpady będą gromadzone w koszach, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyd. Wielkośd i ilośd koszy Wykonawca dostosuje do ilości wyprodukowanych odpadów), szacunkowa ilośd odpadów 37,89 Mg/ rok

3. odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych miasta Witnica (Odpady z koszy ulicznych będą zbierane i gromadzone przez Zamawiającego w Witnicy przy ul.

Kosynierów Mirosławskich 1. Odpady będą gromadzone w koszach, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyd. Wielkośd i ilośd koszy Wykonawca dostosuje do ilości wyprodukowanych odpadów), szacunkowa ilośd odpadów 76,00 Mg/ rok

4. odbioru i zagospodarowania odpadów z Regionalnego Centrum Ratownictwa, szacunkowa ilośd odpadów 1,95 Mg/ rok

5. odbioru i zagospodarowania odpadów z Urząd Miasta i Gminy Witnica, szacunkowa ilośd odpadów 5,69 Mg/ rok

6. odbioru i zagospodarowania odpadów z Targowiska Miejskiego w Witnicy , szacunkowa ilośd odpadów 9,15 Mg/ rok

7. odbioru i zagospodarowania odpadów z Remiz Strażackich w miejscowościach - Kamieo Mały, Kamieo Wielki, Mościce, Nowiny Wielkie, Pyrzany,, szacunkowa ilośd odpadów 0,02Mg/rok

8. odbioru i zagospodarowania odpadów z Świetlic Wiejskich w miejscowościach – Białcz, Białczyk, Dąbroszyn, Kamieo Mały, Kamieo Wielki, Krześnicka, Mosina, Mościce, Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Sosny, Stare Dzieduszyce, Świerkocin, szacunkowa ilośd odpadów 11,31 Mg/rok

9. odbioru i zagospodarowania odpadów z placów zabaw w miejscowościach - Witnica (2 place zabaw), Białcz, Dąbroszyn, Kamieo Mały, Kamieo Wielki, Krześniczka, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowiny Wielkie, Pyrzany, Świerkocin, szacunkowa ilośd odpadów 0,32 Mg/rok

10. Odbioru i zagospodarowania odpadów z Banku Żywności, szacunkowa ilośd odpadów 3 Mg/rok

Zamawiający poniżej przedstawiaszacunkowe zapotrzebowanie ilości i wielkości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przy częstotliwości odbioru odpadów co dwa tygodnie z terenów wiejskich, co tydzieo z terenu miasta oraz ich lokalizację:

L,p. Miejscowośd Ilośd koszy

Pojemnośd

kosza Adres Numer

działki Uwagi

(13)

Strona 13 z 17 1

Pojemniki w których

zgromadzone są odpady z koszy ulicznych z miasta Witnica (lokalizacja pojemników – Witnica, ul. Kos.

Mirosławskich 1)

5 1100 l

Odpady z koszy ulicznych będą zbierane i

gromadzone przez Zamawiającego w Witnicy przy ul.

Kosynierów

Mirosławskich 1. Odpady będą gromadzone w pojemnikach, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyd.

Wielkośd i ilośd

pojemników Wykonawca dostosuje do ilości wyprodukowanych odpadów.

2

Pojemniki w których

zgromadzone są zmiotki uliczne (lokalizacja pojemników – Witnica, ul. Kos.

Mirosławskich 1)

5 1100 l

Zmiotki uliczne będą zbierane i gromadzone przez Zamawiającego w Witnicy przy ul.

Kosynierów

Mirosławskich 1. Odpady będą gromadzone w pojemnikach, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyd.

Wielkośd i ilośd

pojemników Wykonawca dostosuje do ilości wyprodukowanych odpadów.

3

Regionalne Centrum Ratownictwa

3 240 l Witnica, ul.

Żwirowa 2

4 Urząd Miasta i Gminy Witnica

3 240 l Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 1 1100 l

(14)

Strona 14 z 17 5

Targowisko Miejskie w Witnicy

2 1100 l

Witnica, wjazd od ul.

Kostrzyoskiej

1020 oraz części działek nr 1017/2, nr 1018/6 oraz nr 1023

6 Bank Żywności w

Witnicy 1 1100 l

Witnica ul.

Kosynierów Mirosławskich 1

Remizy Strażackie

1 KAMIEO MAŁY 1 120 l 146/1

2 KAMIEO WIELKI 1 120 l Stawna 273/2 3 MOŚCICE 1 120 l Mościce 10

4 NOWINY

WIELKIE 1 120 l Wiejska 66 5 PYRZANY 1 120 l Pyrzany 51

Świetlice Wiejskie

1 BIAŁCZ 1 240 l Gorzowska 18 2 BIAŁCZYK 1 120 l Białczyk 3

3 DĄBROSZYN 1 120 l Dąbroszyn 22 a 4 KAMIEO MAŁY 1 120 l Kamieo Mały 91

5 KAMIEO WIELKI 1 120 l

przy ul. Stawnej naprzeciwko budynku nr 1

273/1

(15)

Strona 15 z 17 6 KRZEŚNICZKA 1 120 l Krześniczka 11

7 MOSINA 1 120 l Mosina 28

8 MOŚCICE 1 120 l

Naprzeciwko kościoła, pomiędzy budynkami 44 i 46

93/3

9 NOWINY

WIELKIE 2 1100 l Kolejowa 13 10 OKSZA 1 120 l Oksza 15

11 PYRZANY 1 120 l

pomiędzy budynkami nr 50 i 51

274

12 SOSNY 1 1100l za blokami w

Sosnach 151/32

13 STARE

DZIEDUSZYCE 1 120 l

pomiędzy budynkami 15 i 16

31

14 ŚWIERKOCIN 1 120 l Świerkocin 34 Place zabaw

1 WITNICA

1 60 l

Witnica, ul.

Ogrodowa (osiedle bloków),

1298/17

1 60 l

Witnica, ul.

Moniuszki (Park Drogowskazów)

530, 542

2 BIAŁCZ 1 60 l

zlokalizowany przy budynku

świetlicy 277/1

(16)

Strona 16 z 17 3 DĄBROSZYN 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

196/2

4 KAMIEO MAŁY 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

69/1

5 KAMIEO WIELKI 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

250/2

6 MOSINA 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

76

7 MOŚCICE 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

93/3

8 MOŚCICZKI 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

61

9 NOWINY

WIELKIE 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

125

10 PYRZANY 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

274

11 STARE

DZIEDUSZYCE 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

31

12 ŚWIERKOCIN 1 60 l

zlokalizowany przy budynku świetlicy

134/1

11. Wykonawca zobowiązany jest do:

(17)

Strona 17 z 17 a) systematycznego wywozu odpadów stałych (śmieci) z terenu Gminy Witnica wg

bieżących potrzeb,

b) całodobowego wywozu śmieci z terenu cmentarzy w ostatnim tygodniu października w związku z przygotowaniem cmentarzy do święta Wszystkich Świętych,

c) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów stałych z cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych do godz. 9:00

d) utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym pojemników na śmieci, e) dostarczenia i ustawienia kontenerów na odpady, a w okresie przed świętem

Wszystkich Świętych na terenie cmentarzy zwiększoną ilośd,

f) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz w sposób nie powodujący szkód,

g) prowadzenia prac w sposób nie zakłócający przebiegu ceremonii pogrzebowych, h) utrzymania szczególnego porządku na stanowisku pracy z uwagi na charakter

obiektów, jakimi są cmentarze,

i) prowadzenia prac przez pracowników noszących estetyczny ubiór (ujednolicone ubrania robocze) oraz posiadające oznaczenia identyfikacyjne,

j) transportu śmieci wyłącznie pojazdami do tego celu przystosowanymi,

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za ewentualne szkody powstałe przy wykonywaniu prac np.; uszkodzenia elementów grobu, nawierzchni dróg i alejek, trawników, pojemników na śmieci, oraz uszkodzenia drzew i krzewów.

13. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia przez Wykonawcę szkód, strony niezwłocznie ustalają zakres robót niezbędnych do usunięcia powstałej szkody oraz termin ich wykonania. W przypadku nie wykonania w terminie zobowiązania Zamawiający zleci innemu Wykonawcy usunięcie powstałej szkody, natomiast kosztami w całości zostanie obciążony Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

14. W przypadku mechanicznego uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników na śmieci jest on zobowiązany do ich natychmiastowego naprawienia – bez wezwania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązany jest udostępnić (użyczyć) właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej oraz

Bezusterkowego przekazania Zarządcy drogi (WDiM UM Lublin) pasa drogowego po zakończeniu robót – za pisemnym pokwitowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. Pytanie do pakietu 45 pozycja 11: „Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycji 11 oczekuje zestawu do podaży diety przez pompę Infinity zgodnego z

- na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje itp. raz na dwa tygodnie, według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę, uzgodnionego

Budynek maszynowni chłodniczej oraz agregatów chłodniczych jest budynkiem technicznym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Usytuowany jest w pobliżu południowej

W punkcie 1.2.4, Podstawowe wymagane funkcje systemu monitoringu dla każdej zajezdni, Zamawiający umieścił zapis: „Oprogramowanie do zarzadzania i obsługi systemu monitoringu

Zamawiający podkreśla, że w SIWZ w rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców pkt.7 wskazał wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów jakie muszą dostarczyć

1.1. Zadanie 1: Demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych z dachów budynków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Świebodzin wraz z