WZÓR. Umowa Nr. zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, Sosnowiec

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR

Umowa Nr ………

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Gminą Sosnowiec , Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

NIP…... REGON…... , Zespołem Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu

ul. B.Prusa 253 a 41-219 Sosnowiec reprezentowanym przez :

Panią Barbarę Wieczorek - Dyrektora Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu zwaną dalej Zamawiającym,

a

……… (imię i nazwisko) prowadzącym działalność

gospodarczą pod nazwą ……… (nazwa firmy i jeszcze raz imię i nazwisko), z siedzibą

w ………. przy ul. ………., nr NIP: ………, nr REGON: ……….. , prowadzącym/-cą działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub

Spółką ……….. , z siedzibą w ………..

, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

……… , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

……….. , NIP: ……….. , reprezentowaną przez:

………. - ……….. ,zwanym dalej „ Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanego dalej „postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści:

(2)

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w zakresie Pakietu (części) zamówienia Nr……… do 7-ciu Oddziałów Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, zgodnie z niniejszą umową, Ofertą i Formularzem/mi cenowym/mi oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe produktów, zawiera oferta

wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

3.Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego- Intendenta Oddziału Nr 1,2,3,4,5,6,7 Żłobka /telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie/, wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, wykonywanych z 24-godzinnym wyprzedzeniem (składanych do godziny 13:00), od poniedziałku do piątku.

4. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach:

- Nabiał i produkty mleczarskie, mięso i wędliny od 7 00 do 800;

- Pieczywo, świeże wyroby piekarskie od 7 00 do 730

- Mrożonki, jajka, ryby, art. ogólnospożywcze od 7 00 do 1200 - Warzywa i owoce od 7 00 do 900

5. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, znajdujących się w Oddziałach Żłobka.

6. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową.

7. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno- epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego.

8. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy

(3)

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.

2178), wraz z przepisami wykonawczymi. Każdy produkt winny być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.

9. Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów - w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy powinien być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku.

Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez

pomocy otwieracza mechanicznego. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.

Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 754). Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin zamawiający wymaga przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z Ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 824) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

10. Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. Dostawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie .

11. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, I gatunku, czyste, bez objawów chorób, o właściwej gramaturze, należytej jakości oraz terminem przydatności do spożycia/termin minimalnej trwałości artykułów żywnościowych w chwili dostawy do oddziału nie może być krótszy niż ¾ okresu w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, wyraźnie określoną na opakowaniu lub w Polskiej Normie. Dostarczone produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku dostawy produktu równoważnego, zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu (gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność z opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w przedmiotowej ofercie.

(4)

12. Przyjęcie każdej z dostaw poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę przyjmującą towar w Oddziale, w obecności osoby dostarczającej towar.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu poświadczającego spełnienie określonych przepisami prawa warunków higienicznego przewozu określonych artykułów żywnościowych.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów w tym ukryte i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 godzin od powiadomienia.

15. Przedmiot zamówienia uznaje się za dostarczony, jeżeli dostawa objęła wszystkie pozycje asortymentowo-ilościowe złożonego zamówienia, oraz spełnione zostały wymagania określone w § 1 ust. 4-11. Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze strony zamawiającego na dokumencie dostawy.

16. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, naruszenia terminu dostawy, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia części lub całości dostawy oraz dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem

stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. W przypadku zakupu interwencyjnego

wykonawca – na żądanie zamawiającego - zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w niniejszej umowie. Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów dostarczonych i przyjętych przez zamawiającego.

17. Zamawiający, w przypadku określonym w ust. 16, zobowiązany jest poinformować wykonawcę faksem, emailem lub listownie w terminie 24 godzin od zdarzenia o odmowie przyjęcia części lub całości dostawy.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości w przypadku braku okazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7-8 i 10.

Termin realizacji

§ 2

(5)

Obowiązki stron

§ 3 1. Obowiązki Zamawiającego:

1) wszelkie zmiany, o których mowa w § 1 ust. 7 pracownicy Oddziałów będą zgłaszać w sposób umożliwiający Dostawcy terminową realizację dostaw,

2) upoważniony pracownik w Oddziale każdorazowo odbierze i potwierdzi odbiór towaru zgodnego z zamówieniem i bez wad,

3) płatność za otrzymany towar zgodny z zamówieniem i bez wad będzie realizowana na podstawie faktur

Dostawcy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 10.

2. Dostawca:

1) zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy,

2) dostarczy artykuły spełniające wymagania prawa żywnościowego, odpowiadające wymogom jakościowym, transportem spełniającym wymogi określone w przepisach prawnych, dotyczących zapewnienia

właściwych warunków sanitarnych;

3) zapewni rozładunek i wniesienie towaru do wskazanego przez pracownika Oddziału miejsca dostawy na własny koszt i ryzyko.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 4

1. Za dostarczone towary Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą z faktycznej ilości przyjętego przez odbiorcę towaru i cen jednostkowych brutto określonych

w formularzu cenowym.

2. Łączna szacunkowa kwota z tytułu realizacji umowy wyniesie:

brutto: ...złotych

(słownie złotych :

...) w tym:

wartość netto: ...złotych wartość podatku VAT: ...złotych z zastrzeżeniem ust. 4, przy czym Zamawiający jest zobowiązany do złożenia zamówień na

co najmniej 60 % wskazanej w tym ust. łącznej kwoty z tytułu realizacji umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 umowy.

(6)

3. Nie zamówienie pełnej ilości asortymentu, nie stwarza po stronie Dostawcy jakichkolwiek roszczeń prawnych względem Zamawiającego.

4. Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji, tj. zwiększyć szacowaną ilość dostarczanego towaru nie więcej niż 40% wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu łącznej kwoty z tytułu realizacji umowy. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, szacunkowa łączna wartość umowy zostanie proporcjonalnie zwiększona.

5. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za towar niedostarczony w ogóle lub z powodów określonych w § 1 ust. 6. Wystąpienie takich przypadków nie stwarza po stronie Dostawcy jakichkolwiek roszczeń finansowych względem Zamawiającego.

7. Ceny jednostkowe brutto artykułów zawierają wszelkie koszty ponoszone przez Dostawcę.

8. Strony ustalają, że ceny jednostkowe brutto wyszczególnione w formularzu cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy nie będą podwyższone w ciągu całego okresu związania z umową.

9. Należności za poszczególne dostawy będą regulowane przelewem na konto bankowe wykonawcy: nr ……… , na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane dostawy. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego ww. dokumentu księgowego. Odbiorcą faktury VAT i płatnikiem podatku VAT jest

Gmina Sosnowiec, z siedzibą przy Aleja Zwycięstwa 20 , 41-200 Sosnowiec Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu

10. Dane do faktury

Gmina Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP 644 345 36 72 Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ul. B.Prusa 253 a 41-219 Sosnowiec

11. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za produkty dostarczone

i odebrane przez zamawiającego.

12. Sprzedający dostarcza Kupującemu wraz towarem fakturę vat potwierdzającą dostawę na każdy poszczególny oddział.

Odstąpienie od umowy

§ 5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

(7)

odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych;

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Dostawcy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;

3) zajęcia składników majątkowych Dostawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;

4) gdy Dostawca nie rozpoczął w umówionym terminie dostaw bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu;

5) gdy Dostawca przerwał z własnej inicjatywy realizację dostaw i nie realizuje dostaw po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania dostaw, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu;

6) gdy Dostawca nie wywiązuje się z warunków określonych w niniejszej umowie po dwukrotnym wezwaniu do wykonania zobowiązania umownego w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie - w terminie 14 dni od upływu ostatniego wyznaczonego terminu;

7) gdy Dostawca uporczywie nieprawidłowo realizuje przedmiot umowy, tj. w okresie 30 dni zostanie przynajmniej pięciokrotnie zwrócony towar na podstawie wydanego Dostawcy przez Oddział/Oddziały formularza reklamacyjnego;

8) gdy Dostawca odmawia dostaw artykułów żywnościowych po cenach określonych w formularzu cenowym

– w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do ustosunkowania się Dostawcy do warunków umownych lub pisemnej odmowy Dostawcy.

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostaw lub odmawia podpisania protokołu odbioru bądź innego dokumentu potwierdzającego dostawę towaru zgodnego z zamówieniem i bez wad – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania potwierdzenia dostawy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunków mimo wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

(8)

Inne postanowienia

§ 6

1. Zamawiający przewiduje zmianę ilości towaru oraz wartości umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji.

2. Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest

do rozliczenia się z Dostawcą z tytułu nierozliczonych dostaw artykułów żywnościowych.

Zmiany umowy

§ 7

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

a) zmiana danych adresowych Dostawcy;

b) zmiana poddostawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku kiedy Dostawca określi go co do tożsamości w ofercie;

3. Zmniejszenie lub zwiększenie gramatury opakowań, ilości oraz wartości artykułów na warunkach określonych w umowie, a także częstotliwości dostaw w stosunku do określonych w umowie nie wymagają aneksu do umowy.

5. Zmiany wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Dostawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Gwarancja i rękojmia

§ 8

1. Dostawca odpowiada za wady dostarczonego przedmiotu zamówienia.

2. Dostawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji do terminu przydatności do spożycia określonego przez producenta.

Kary i odszkodowania

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zobowiązuje

(9)

a/ w wypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w całości lub części, o którym mowa w § 1 ust. 15 niniejszej umowy – w wysokości 5% wartości brutto całości zamówionej na ten dzień partii dostawy,

b/ w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto całości zawartej umowy.

c/ w przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad – w wysokości 2%

wartości brutto wymienianego towaru za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych przewidzianych w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Nadzór na realizacją umowy

§ 10

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z wykonawcą ze strony zamawiającego, w sprawie realizacji przedmiotu umowy są Intendenci Oddziałów Żłobka Miejskiego w Sosnowcu, w osobach :

... Oddział Nr 1 Sosnowiec 41-208 ul. Wojska Polskiego 19 telefon: ..., adres email: ...

...Oddział Nr 2 Sosnowiec 41-200 ul. Jagiellońska 13f

telefon: ..., adres email: ...

…... Oddział Nr 3 Sosnowiec 41-219 ul. Białostocka 17 telefon: ..., adres email: ...

...Oddział Nr 4 Sosnowiec 41-214 ul. Staropogońska 64a

telefon: ..., adres email: ...

...Oddział Nr 5 Sosnowiec 41-219 ul. Bolesława Prusa 253a telefon: ..., adres email: ...

...Oddział Nr 6 Sosnowiec 41-216 ul. Czołgistów 5 telefon: ..., adres email: ...

...Oddział Nr 7 Sosnowiec 41-214 ul. Sucha 23 telefon: ..., adres email: ...

W przypadku nieobecności wymienionych powyżej osób czynności z zakresu przedmiotu umowy będą realizowały osoby je zastępujące.

2. Koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych będzie dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu.

Barbara Wieczorek – tel. 32 263 61 71.

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony wykonawcy, w sprawie realizacji przedmiotu umowy, jest ………..….,

(10)

telefon: ……….…, adres email:

……….. .

Klauzula informacyjna

§ 11

1. Strony oświadczają, że stosują zasady przetwarzania danych osobowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

2. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem 2016/679).

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych w związku z realizacją Umowy („dane poufne”), a informacje te nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

3. Przedstawiciele Dostawcy i Zamawiającego wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej umowy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY :

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :