• Nie Znaleziono Wyników

102 rocznica Odzyskania niepodległości przez Polskę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "102 rocznica Odzyskania niepodległości przez Polskę"

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

102 rocznica

Odzyskania niepodległości przez Polskę

11.11.2020

(3)

5 listopada 1916 w wyniku konferencji w Pszczynie władze niemieckie i austro- węgierskie wydały proklamację, z podpisami

swych generalnych gubernatorów:

von Beselera i Kuka, zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego,

pozostającego w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”

(4)

Powstanie takiego, nieco „krzywego”, państwa polskiego było częścią przyjętej przez Niemcy podczas

I wojny światowej koncepcji Mitteleuropy,

którą tworzyłyby niesuwerenne państwa, znajdujące się

pod polityczną, ekonomiczną i wojskową kontrolą Niemiec.

(5)

Początki…

Władzę tymczasową sprawowała Rada Regencyjna, która zastępowała Króla lub Regenta do czasu jego wybrania

w Królestwie Polskim.

Za tworzenie wojska polskiego był odpowiedzialny naczelny dowódca wojskowy mocarstw sprzymierzonych. W umowie

zawartej między Niemcami i Austro-Węgrami ustalono, że zadanie zorganizowania wojska polskiego zostanie powierzone

Generałowi Hansowi von Beselerowi.

(6)

Józef Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867r.) podczas wojny organizował Legiony

Polskie, które walczyły po stronie Austro-Węgier.

12 grudnia 1916 przyjechał

do Warszawy, kilka dni później wszedł w skład Tymczasowej Rady Stanu.

Józef Piłsudski z Kazimierzem Sosnkowskim

(7)

Po wybuchu rewolucji w Rosji

(co praktycznie eliminowało ją na jakiś czas jako wroga) Piłsudski zalecał żołnierzom,

by nie składali przysięgi na wierność Niemcom. Doprowadziło to do tzw. kryzysu

przysięgowego, którego skutkiem były represje oraz masowe aresztowania działaczy niepodległościowych - Józef Piłsudski został aresztowany 22 lipca 1917r.

i osadzony w więzieniu.

(8)

Wraz z powolnym upadkiem Niemiec Rada Regencyjna 7 października 1918 roku

proklamowała niepodległość Polski.

5 dni później Rada Regencyjna przejęła władzę nad Polskim Wojskiem.

31 października 1918 – rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Krakowie,

3 listopada 1918 – nieudana próba

obalenia Rady Regencyjnej przez endecki rząd Józefa Świeżyńskiego,

6 listopada 1918 – zajęcie Lublina,

10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.

(9)

11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej

Wojskiem Polskim.

Tego samego dnia Niemcy skapitulowały.

(10)

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem

stopniowym, a wybór 11 listopada na święto narodowe uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce

z zakończeniem I wojny światowej.

(11)

Pomimo proklamowania niepodległości przetrwanie

Polski nie było oczywiste.

Polska była skonfliktowana w kwestii granic niemalże

ze wszystkimi sąsiadami.

(12)

Walki rozpoczęły się od opanowania 1 listopada przez żołnierzy austro-węgierskich pochodzenia ukraińskiego większości gmachów

publicznych we Lwowie oraz proklamacji utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki

Ludowej.

Przeciw temu wystąpiły polskie organizacje konspiracyjne, polscy mieszkańcy Lwowa,

w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi.

(13)

Armia Ukraińska wycofała się ze Lwowa, jednocześnie przystępując do jego oblężenia. Decydująca ofensywa polska

rozpoczęła się 15 maja 1919 roku, po przełamaniu frontu pod Jazłowcem

oddziały ukraińskie zostały zmuszone do wycofania się za Zbrucz.

22 maja 1919r. za sprawą powrotu z Francji błękitnej armii gen. Józefa Hallera wyraźną przewagę osiągnęła

strona polska.

(14)

W listopadzie 1919 roku państwa Ententy przyznały Polsce mandat nad Galicją Wschodnią na okres 25 lat, który kilka lat później

zamieniono na pełnoprawną

obecność na tym terenie.

(15)

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r.

w Poznaniu w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Był owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych

przed Hotelem Bazar.

Nazajutrz, 27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy. Zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Doszło

do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka.

(16)

Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej

północnych i południowo- wschodnich obrzeży. Powstanie

zakończyło przyłączeniem Wielkopolski do Polski.

(17)

Wojna rozpoczęła się 14 lutego 1919r.

Początkowo ofensywa Wojsk Polskich przebiegała bez oporów,

co poskutkowało zdobyciem Kijowa.

Jednak w czerwcu 1919r. wojska bolszewickie odepchnęły nacierające

oddziały Polskie, a następnie przystąpiły do kontrataku.

(18)

Ofensywa Armii Czerwonej była nie do zatrzymania.

W sierpniu 1920r. wojska generała Tuchaczewskiego

przygotowywały się do ostatecznego ciosu

w postaci oblężenia Warszawy.

(19)

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia.

15 .08.1920 r. polskie oddziały zdobyły sztab sowieckiej armii, gdzie znajdowała się radiostacja

służąca Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki

działaniom Piłsudskiego, nastąpił przełom. Polacy przełamali obronę Bolszewików, a następnie zaatakowali tyły wojsk nacierających na Warszawę.

Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen.

Ostateczną klęskę Bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem.

(20)

Dalszą częścią kampanii były już tylko polskie zwycięstwa. 12 października

1920r. Wojsko Polskie wkroczyło do Mińska. Tego samego dnia

podpisano zawieszenie broni zawarte między delegacjami Polski i RFSRR w Rydze. Zawieszenie broni weszło

w życie 18 października 1920r.

(21)

16 sierpnia 1919r. wybuchło I powstanie śląskie w związku z aresztowaniem polskich

przywódców wojskowych oraz niemieckimi represjami. Powstanie zostało stłumione

24 sierpnia.

II powstanie wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych

prowincji i zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej.

Środowisko międzynarodowe zażądało zakończenia walk.

II powstanie trwało od 19 sierpnia do 25 sierpnia 1920r.

(22)

III powstanie miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków wyniku

Plebiscytu na Górnym Śląsku.

W plebiscycie większość ludności (59,6%) opowiedziała się za Niemcami.

W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska,

według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 33%.

(23)

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polsce przyznano Pomorze

Gdańskie, które oddzielało Niemcy od Prus Wschodnich.

Gdańsk ze względu na brak

dominującej narodowości został uznany za Wolne Miasto.

(24)

EUROPA W 1914 ROKU POLSKA W LATACH 1919-1922

(25)

PAMIĘTAJMY O NICH!

(26)

1. https://tyflomapy.pl/KOMPLET_TYFLOMAP_77a

2. https://dzieje.pl/aktualnosci/powstanie-wielkopolskie-jedyna-tak-duza- udana-polska-insurekcja

3. https://dzieje.pl/postacie/jozef-pilsudski

4. https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/powstania-slaskie-krotka-historia/

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Dziękujemy za uwagę!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Start z Pod Pomnika Marszałka Józefa Piłsudzkiego ulica Płocka .Zakończenie biegu przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza Płocka 56. 3.Uczestnictwo

Nakamura o sytuacji wynalazców w Japonii i historii swego odkrycia,

Patriotyzm i nacjonalizm odegrały fun- damentalną rolę w kształtowaniu się tożsamości narodowej Polaków jako wspólnoty wolnych obywateli; narodu czerpiącego swoją siłę z

„Robotnika”, pismo wydawane i redagowane przez Piłsudskiego w czasie, gdy należał do PPS-u i biurko. Kolejnym punktem na mapie Warszawy godnym odwiedzenia i

Słowa kluczowe: Zakopane, Tatry, szałasy pasterskie, podhalańskie budownictwo ludowe, styl szwajcarski, styl zakopiański, architektura

2.2. stylu nowozakopiańskiego, który rozwijał się w Zakopanem na przełomie lat 40. Kierunek ten rozwijali wspomniani architekci pracujący w zakopiańskim Bauam- cie. W

[r]

Biorąc pod uwagę udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogó- łem województwa świętokrzyskiego można zauważyć, że zarówno wydatki na oświatę i wychowanie, wydatki

Unsere Pläne beinhalten auch die Forschung der nachbar- schaftlichen Beziehungen zur Weimarer Republik, die diplomati- schen Beziehungen zu Polen im Jahr 1918, sowie die Geschichte

Rada Regencyjna podpo- rządkowała się Piłsudskiemu i dekre- tem z 11 listopada przekazała mu na- czelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem.. 14 listopada

Można krytykować tę Konstytucję oraz cały system prawa ukształtowany na nowo po 1989 r., ale nie powinno się negować faktu, iż jest to prawo niepodległego i

Kształtowanie przywiązania do tradycji, wzbudzenie po- szanowania dla wartości, o jakie walczyli Polacy.. Pogłębianie więzi z ojczyzną, kształtowanie dumy

Lekcje w większości odbywają się przez kamerki i zaczynają oraz kończą się zgodnie z planem lekcji...

1) Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w Narodowym Biegu od Bałtyku do Tatr. 2) Popularyzacja biegania jako najprostszej

Naste˛pc ˛a Wilczopolskiego od listopada roku 1836 był Jan Bonifacy Brodowski, dawny wychowanek Uniwersytetu Wilen´skiego, który w 1815 r. uzy-skał stopien´ kandydata

Wprowadzeniem do zasadniczej czyści książki jest rozdział Zwycięzcy w obliczu katastrofy w którym przedstawia Autor polskie prace planistyczne (w Sztabie NW i Ministerstwie Obrony

Groby : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Józef Trytek // W: Scenariusze uroczystości szkolnych: gimnazjum i szkoły

Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.. W dniach 25 i 26 listopada 1998 roku w Wyższej Szkole

17n.; t e n ż e, Po synowsku całuję próg domu rodzinnego (Homilia podczas liturgii słowa, Wadowice 16 VI 1999), w: tenże, Bóg jest miłością. Siódma wizyta duszpasterska w

Akt 5 listopada był pierwszym manifestem głoszącym odrodzenie państwa polskiego, przyczyniając się tym samym do umiędzynarodowienia sprawy polskiej.. Przeciwko aktowi

(bis) Jak długo nasza wiara Rozgrzewa polską krew, Tak długo Polska cała, Bo Polak to jak lew … Stać będzie kraj nasz cały, Stać będzie Piastów gród, Zwycięży

Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku...

Skupiono się głównie na regularnym organizowaniu odczytów, które stanowiły punkt wyjścia dla opracowania, już przez szersze grono inżynierów, memoriałów