• Nie Znaleziono Wyników

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.

1. Maybe ... to the restaurant tonight.

2. I think ...go shopping now.

3. I have 2 days off next week. ...visit my grandmother.

4. The clouds are very black. It...snow.

5. We ...the cinema tomorrow 6. Alex ...taking his driver's test next week.

7. The bus ...at 7:30 every week day.

8. Tomorrow ...go to the dentist.

9. Don't get up, I ...the phone.

10. My plane ...at 3:00 PM on Sunday.

11. This evening I ... to my new house.

12. I am sure she... very famous in the future.

Przetłumacz zdania:

1. Spójrz na te ciemne chmury, myślę, że będzie padać.

2. Jutro wieczorem ide do kina.

3. Co robisz dzis wieczorem?

4. O której odjeżdża twój pociąg?

5. Zamierzasz iść na imprezę do Janka?

6. Nigdy więcej nie zjem ślimaka, to okropne!

7. Pomożesz mi nieść tę ciężką torbę?

8. Może pójdziemy na obiad do restauracji?

13. Spójrz na te ciemne chmury, myślę, że będzie padać.

14. Jutro wieczorem ide do kina.

15. Co robisz dzis wieczorem?

16. O której odjeżdża twój pociąg?

17. Zamierzasz iść na imprezę do Janka?

18. Nigdy więcej nie zjem ślimaka, to okropne!

19. Pomożesz mi nieść tę ciężką torbę?

(2)

20. Może pójdziemy na obiad do restauracji?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Najpierw przypomnij sobie odmianę czasownika to be w czasie Past Simple (poprzednia lekcja str. 74 czerwona tabelka) oraz budowę zdań oznajmujących i przeczących (notatka z

Open your Student’s Book

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis

Przypomnij sobie zasady użycia czasu future simple oraz wyrażenia 'be going to" ze str.. Jeśli masz taką możliwość, możesz wydrukować te stronę i wkleić ćwiczenia

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Nie ukrywam, że rozczarował mnie kompletny brak zainteresowania niektórych osób konsultacjami on-line, kontaktem przez stworzoną specjalnie dla Was grupę na

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

To to ocenění udělu je z pověření Mi nis ter stva kul tu ry Mo ravská zemská kni hovna zah ra ničnímu bohe mistovi či překla da teli, který se ve své ze mi

55 Dotychczas ukazało się osiem wydań powieści Buczkowskiego: Czarny potok (Warszawa: Wydawnictwo.. PAX, 1954); Czarny potok (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959);

Кроме значения ʻне работать, а отдыхать в понедельникʼ, как, например, в пословице Захотіла баба, понеділкувавши, трудодень мати (УНПП 1955,

Wskazywana przez Ingardena dwojakość przejawiania się świata przedstawionego, zaordyno- wana na poziomie tekstu literackiego, w scenicznej konkretyzacji dzieli go na byty

Od počátku své pe da go gické dráhy se Mi lan Hrdlička věnu je pře devším výu ce češti ny pro ci zince (přednáší úvod do jazykověd né bohe mis tiky, mor fo lo gii, ve

23 Przybyszewski, „Auf den Wegen der Seele.. – Krystyna Kralkowska-Gątkowska: „Przybyszewski był pisarzem o wyjątkowej świadomości teo- retycznej. Potępiał

Mark ……… visited his grandmother.. had

computer games in the