• Nie Znaleziono Wyników

Orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka o zadośćuczynieniu w razie stwierdzenia naruszenia przez państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 41 EKPCz)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka o zadośćuczynieniu w razie stwierdzenia naruszenia przez państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 41 EKPCz)"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zbigniew Cichoń

Orzekanie przez Europejski Trybunał

Praw Człowieka o zadośćuczynieniu

w razie stwierdzenia naruszenia

przez państwo Europejskiej

Konwencji Praw Człowieka (art. 41

EKPCz)

Palestra 50/7-8(571-572), 177-180

(2)

Orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

o zadośćuczynieniu w razie stwierdzenia naruszenia

przez państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

(art. 41 EKPCz)

Uzyskanie wyroku stwierdzającego naruszenie przez państwo Konwencji lub któregoś z jej protokołów dodatkowych wieńczy żmudne postępowanie trwające średnio 5–6 lat przed tymże Trybunałem. Jednakże samo orzeczenie bez słusznego zadośćuczynienia zasą-dzanego od państwa przegrywającego spór ze skarżącym, którego prawa zostały naruszone byłoby pyrrusowym zwycięstwem nie wartym zachodu skoro Trybunał w Strasburgu nie działa jako kolejna instancja i nie może uchylić ani zmienić krajowych orzeczeń naruszają-cych elementarne prawa człowieka chronione przez EKPCz.

Skarżący przecież w wyniku wydania i wykonania z pogwałceniem EKPCz orzeczenia poniósł zwykle szkody materialne i moralne, a także koszty postępowania tak krajowego jak i przed Trybunałem w Strasburgu.

Zasadą prawa międzynarodowego jest jednakże odpowiedzialność państwa za narusze-nie normy prawa międzynarodowego. Stąd też i EKPCz przewiduje w art. 41 (dawnarusze-niej był to art. 50 wg numeracji obowiązującej do 1 listopada 1998 r., kiedy to wszedł w życie protokół nr 11 do EKPCz) prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej strony. Brzmi on następująco: „Jeżeli Trybunał stwierdził, że decyzja lub środek zastosowany przez władzę sądową lub inną władzę wysokiej Układającej się Strony jest częściowo lub całkowi-cie sprzeczny ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Konwencji oraz jeżeli prawo wewnętrzne tej Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tej decyzji lub zastosowanego środka, Trybunał orzeka, jeżeli zachodzi potrzeba, odpowiednie zadość-uczynienie pokrzywdzonej stronie”.

Ze sformułowania „jeśli zachodzi potrzeba” wynika dyskrecjonalny charakter orzeczenia Trybunału w tym przedmiocie. Wynika z tego, że skarżący nie ma prawa automatycznie do zasądzenia zadośćuczynienia w określonej wysokości w razie stwierdzenia naruszenia jego prawa. Trybunał wykonuje w tym zakresie swą władzę dyskrecjonalną mając na względzie całość okoliczności sprawy (A nr 11 § 114, A nr 24 § 19 w „La Convention europennne

(3)

des Droits de l’homme, Commentaire article par article s. 813). Konsekwencją tej zasady

jest czasami zaniechanie zasądzenia zadośćuczynienia mimo stwierdzenia naruszenia Kon-wencji i uznanie przez Trybunał, że samo stwierdzenie naruszenia przez państwo konKon-wencji stanowi wystarczające zadośćuczynienie. W literaturze jest to określane jako tzw. satysfakcja właściwa [vide Michał Balcerzak „Odszkodowania za szkody z tytułu naruszenia Europej-skiej Konwencji Praw Człowieka (art. 41) – z uwzględnieniem spraw polskich w Polska

wo-bec europejskich standardów praw człowieka, Toruń 2001, s. 333]. Jednak w takich

wypad-kach zasądza Trybunał koszty i wydatki strony skarżącej, które nota bene też są elementem zadośćuczynienia o czym niżej (op. cit., s. 813). Z kolei ze sformułowania „jeżeli prawo we-wnętrzne… pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji „decyzji lub zastosowane-go środka, wynika iż orzeczenie Trybunału ma charakter subsydiarny. Przesłanką zasądzenia słusznego zadośćuczynienia jest zatem brak całkowity lub częściowy usunięcia konsekwen-cji naruszenia Konwenkonsekwen-cji przez państwo (Zanghi, orzeczenie z 10 lutego 1991 r. A. 194 C, § 25, cyt. za Frederic Sudre „Droit europeen et intrernational des dropits de l’homme”, 2004, s. 562). Trybunał nie ma zatem uprawnienia do orzekania restitutio in integrum, które pozostaje ewentualnie w wyłącznej gestii państwa.

Obowiązek państwa restitutio in integrum wynika z faktu, iż zobowiązania przestrzega-nia praw gwarantowanych EKPCz mają charakter zobowiązań rezultatu i państwo jest zobo-wiązane zgodnie z art. 46 EKPCz do przestrzegania decyzji Trybunału we wszystkich spra-wach w których są stronami.

Dlatego też w sprawach dotyczących pozbawienia prawa własności Trybunał wręcz su-gerował, że najlepszą formą reparacji byłoby przywrócenie własności (Hentrich c. Francja, orzeczenie 22 września 1994 r., A.296-A, § 71, cyt. za Frederic Sudre, op. cit., s. 562).

Podobnie było w sprawie Zwierzyński przeciwko Polsce. Trybunał sugerował rządowi Polski zwrot nieruchomości (wyrok z 16 lipca 2001 r., skarga nr 34049/96, pkt 79 wyroku głównego).

Pojęcie zadośćuczynienia wg art. 41 EKPCz ma autonomiczne znaczenie niepokrywające

się z rozumieniem tego pojęcia w naszym prawie cywilnym jako wyrównanie uszczerbku niemajątkowego. Obejmuje ono zarówno wyrównanie szkody materialnej jak i moralnej, a także poniesione koszty i wydatki związane z prowadzeniem sprawy.

Wyrównanie szkód materialnych obejmuje zarówno szkody rzeczywiste jak i utratę spo-dziewanych pożytków. I tak Trybunał zasądzał odszkodowania za utratę zarobków w tym przyszłych, za utratę renty, czy emerytury i utratę zniżek kolejowych, za zapłatę grzywny, czy podatku, wyrównanie skutków inflacji, utratę pożytków z powodu niemożności wyna-jęcia lokalu na cele działalności gospodarczej (Zwierzyński przeciwko Polsce – wyrok z 2 lip-ca 2002 r. o słuszne zadośćuczynienie, publikowany w Biuletynie nr 4 z 2002 r. Biura Infor-macji Rady Europy, Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w

spra-wach polskich, t. III s. 78 i n.).

Z kolei wyrównanie szkód moralnych obejmuje sferę negatywnych przeżyć ofiary naru-szenia Konwencji takich jak poczucie niepewności, niepokój, poczucie groźnego niebez-pieczeństwa, izolacji, porzucenia, zamętu, frustracji, niemocy, niesprawiedliwości, uwięzie-nia. Ponadto obejmuje takie szkody niewymierne materialnie jak powstanie generalnie pro-blemów finansowych, zniszczenie poziomu życia, pozbawienie szans zatrudnienia, pozba-wienie szans rozwoju intelektualnego (vide cyt. La Convention, s. 821, Michał Balcerzak,

op. cit., s. 341).

(4)

Przyznanie odszkodowania za szkody moralne przez Trybunał jest uwarunkowane stop-niem doznanej krzywdy. Przy niskim poziomie doznanej krzywdy Trybunał często uznaje, iż wystarczającym zadośćuczynieniem jest samo stwierdzenie naruszenia Konwencji, zasądza-jąc zarazem od państwa na rzecz skarżącego zwrot kosztów i wydatków.

Trzecim elementem zadośćuczynienia zasądzanego przez Trybunał jest zwrot kosztów i wydatków związanych z postępowaniem, a ponieważ zagadnienie to omówiłem we wcze-śniejszym numerze „Palestry” zostanie ono w tym miejscu pominięte.

Między zaistniałą szkodą, a działaniem lub zaniechaniem państwa uznanym za narusze-nie Konwencji musi istnarusze-nieć związek przyczynowy i skarżącego obciąża udowodnarusze-nienarusze-nie szko-dy jak i związku przyczynowego. Trybunał wymaga istnienia ścisłego związku przyczynowe-go i odrzuca spekulacje na temat treści orzeczenia jakie wydałby sąd krajowy, gdyby nie nastąpiło naruszenie Konwencji. Ta tzw. utrata możliwości (ang. loss of oportunity) wchodzi jedynie wtedy w rachubę, gdy chodzi o naruszenie gwarancji proceduralnych wynikających z EKPCz (zwłaszcza art. 6 EKPCz) skutkujących utratą szans osiągnięcia korzystniejszego wyroku sądowego (vide op. cit., La Convention, s. 821; M. Balcerzak, op. cit., s. 339; F. Su-dre, op. cit., s. 563).

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana dyskrecjonalnie przez Trybunał, który ustala zwykle osobno zadośćuczynienie za szkody materialne, moralne i tytułem zwrotu kosztów i wydatków. Czasami Trybunał ustala globalnie wysokość zadośćuczynienia, gdy trudno roz-graniczyć szkody pieniężne i niepieniężne np. sprawa Botazzi v. Włochy 34884/97, pkt 27, czy Varipati v. Grecja 38459/97, pkt 34 cytowane (w:) M. Sygulska, „Sądowe mechanizmy ochrony praw jednostki” (w:) „Ochrona praw jednostki” LexisNexis, Warszawa 2004, s. 453.

Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka nie pozwala ustalić metody szacowania przez Trybunał należnego zadośćuczynienia. W sprawie o wyrównanie szkód majątkowych, gdy strona dostarczy wiarygodne wyliczenia Trybunał ma ułatwione zadanie. Natomiast w spra-wach o wyrównanie szkód moralnych, a także dotyczących utraty szans Trybunał ucieka się do zasady słuszności, spotykając się z rozbieżnymi wyliczeniami stron. Trybunał bierze pod uwagę w takich przypadkach wagę naruszenia prawa.

Odrębną grupę skarg stanowią te dotyczące przewlekłości postępowań. W polskich spra-wach tej kategorii Trybunał z reguły oddalał żądanie odszkodowania za szkody materialne z uwagi na brak związku przyczynowego między przewlekłością postępowania, a szkodą majątkową (vide M. Sykulska, op. cit., s. 455 i 456).

Natomiast w kwestii zadośćuczynienia za szkody moralne związane z przewlekłością postępowania Trybunał w polskich sprawach zasądzał różne kwoty. I tak w sprawie

Styra-nowski v. Polska Trybunał w wyroku z 30 października 1998 r. zasądził od Polski 15 000 PLN

z tytułu frustracji przedłużającym się postępowaniem, co przyczyniło się do poczucia nie-sprawiedliwości u skarżącego. W sprawie Podbielski w wyroku z 30 października 1998 r. Trybunał przyznał zadośćuczynienie w kwocie 20 000 PLN. Podobnie w sprawie Dewicka w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. Trybunał przyznał kwotę 15 000 PLN.

Najwyższe dotychczas odszkodowanie z tego tytułu zasądzone zostało w sprawie

Pogo-rzelec, bo w kwocie 50 000 PLN (cyt. za M. Sykulską, op. cit., s. 461).

Natomiast najwyższe odszkodowanie za szkody majątkowe zasądził Trybunał w sprawie

Zwierzyński, albowiem 60 500 EURO za równowartość domu (straty materialne z tytułu

pozbawienia mienia) i 100 000 EURO z tytułu pozbawienia korzystania z własności (wyna-jem 641,7 metrów kwadratowych).

(5)

Zgłoszenie roszczenia o zasądzenie zadośćuczynienia winno być dokonane najpóźniej do dwóch miesięcy od ogłoszenia przez Trybunał dopuszczalności skargi (art. 60 regulaminu Trybunału) pod rygorem odrzucenia żądania. Z drugiej jednak strony brak zgłoszenia w ter-minie żądania zasądzenia zadośćuczynienia nie wyklucza zasądzenia go ex officio. Tak orzekł Trybunał po 30 tys. franków dla wdowy i córki ofiary za szkodę niematerialną wynikłą z przewlekłego 7-letniego postępowania o odszkodowanie dla ofiary zakażenia wirusem wątroby typu C (vide M. Sykulska, op. cit., s. 453).

W praktyce Trybunał po dopuszczeniu skargi do rozpoznania zwraca się do skarżącego wyznaczając mu odpowiedni termin o sprecyzowanie roszczeń w zakresie zadośćuczynie-nia.

Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że orzekanie przez Trybu-nał na podstawie art. 41 EKPCz ma charakter reparacji jak i satysfakcji dla strony wygrywają-cej sprawę z państwem. Szkoda tylko, że uzasadnienia wyroków Trybunału w zakresie doty-czącym tej materii nie są wnikliwie uzasadniane i to nie pozwala na wysnucie z nich gene-ralnych zasad. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ustalenie ścisłych reguł orzekania w tym zakresie utrudnia indywidualny, zaś przy zadośćuczynieniu za szkody moralne osobisty ich charakter.

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 Konwencji ma zastosowanie w odniesieniu do sytuacji skarżącego jest ustalenie, czy kierownictwo domu pomocy społecznej sprawowało pełną i skuteczną kontrolę nad jego

W sprawie obrażeń poniesionych przez [skarżącego], uwzględniając opinię biegłego lekarza, sąd uważa za prawdziwe zaznania złożone zarówno przez [skarżącego] jak i

ciała stwierdzone u Andrzeja Jasińskiego spowodowały naruszenie czynności na- rządów ciała na czas nie przekraczający dni siedem (art. prokurator Prokuratury Rejonowej w Su-

Skarżący złożył także skargę odnośnie postanowień artykułu 6 § 1 Konwencji dotyczącą domniemanego naruszania przepisów postępowania karnego wobec skarżącego, w

Skarżący wystąpił z zarzutem, że władze więzienne, odmawiając zapewnienia mu bezmięsnej diety zgodnej z jego przekonaniami religijnymi naruszyły

Trybunał uznaje także, iż ze względu na bardzo długi okres tymczasowego aresztowania w przedmiotowej sprawie (trzy lata i osiem miesięcy), niezbędne jest

Zwolnienie powinno nastąpić w dniu wpływu do zakładu karnego odpowiednich dokumentów (§ 104 ust. Zarządzenie nie przewiduje żadnych szczególnych ram

Jednakże, zarzucana ingerencja w korespondencję skarżącej nastąpiła w dniu 20 kwietnia 2007 roku, to jest przed 28 czerwca 2007 roku – a więc dniem, w którym Sąd Apelacyjny

Powołując się na Artykuł 8 Konwencji, skarżący podniósł również zarzut, że jego przedłużające się tymczasowe aresztowania spowodowało poważne napięcia w

Trybunał uznaje, że sąd rozpatrując sprawę po raz pierwszy w dniu 24 października 2008 roku rzetelnie zbadał możliwość pogodzenia stanu zdrowia skarżącego z

The project has been carried out since November 2015 by the College of Europe (Natolin) in cooperation with the National University of Kyiv-Mohyla Academy, the Harvard

W ich przekonaniu uznanie, że słowa, którymi posłużył się skarżący w celu opisania strażników („ćwoki” i „głupki”), były znieważające w rozumieniu

26. Wskazywała ona ponadto, iż nie była w stanie zapoznać się z ma- teriałami śledztwa, ponieważ zeznania świadków oraz inne dokumenty były napisane w bardzo nieczytelny

35. W dniu 20 czerwca 2007 Komisarz Rady Europy do spraw Praw Czło- wieka wydał Memorandum dla Rządu polskiego, dotyczące między innymi praktyki stosowania tymczasowego aresztu

b) Skarżący może uzupełnić powyższe informacje dołączając do formularza skargi dokument przedstawiający stan faktyczny i zarzucane naruszenia Konwencji wraz z

w siedzibie Związku odbył się wieczór naukowy poświęcony sprawom rekonstrukcji i re­ waloryzacji zabytków architektonicz­ nych w Polsce.. Wojciech Kalinowski,

Jedn ak że zasadnicza idea w ydaje się pop raw na, a pierw sze nasze dżiałania p o tw ierd zają słuszność tak iej o rg a­ nizacji pracy... Do realizacji skierow ano

adiunktem w Z akła­ dzie A rch itek tu ry Polskiej, gdzie zajm ow ał się p rze­ de w szystkim budow nictw em drew nianym , prow a­ dząc inw entaryzację i badania

Rozpuszczają się one gorzej w benzynie lakow ej, ale ich rozpusz­ czalność w w ęglow odorach arom atycznych, estrach i ketonach nie odbiega zasadniczo od

Druga część w ydaw nictw a jest przeznaczona dla obec­ nych i przyszłych uczestników działalności ICCROM-u.. Całość zamyka informacja o szkoleniu poza

Na- stępnie, autorka zestawiając wyniki najnowszych polskich badań socjologicznych dotyczących rodziny i jej przemian oraz przekształceń systemów wartości z teoriami na temat

Doordat electriciteit veel duurder is dan gas kost een electrische bo i ler ru im d rie keer zoveel aan energie als een keu kengeiser. Er kan een aanzienl ijke financ

The sensor and model errors are propagated firstly to the gravimetric data and further to the gravitational field, in full-scale simulations of the cartwheel, trailing and