• Nie Znaleziono Wyników

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z CHEMII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z CHEMII"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH CHEMIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 1

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z CHEMII

Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Jeśli chcesz dobrze przygotowad się do egzaminu, musisz wykonad kilka ważnych kroków.

Krok pierwszy

Zapoznaj się ze standardami wymagao, które są podstawą przeprowadzenia egzaminów.

Standardy te zawierają zakres treści oraz umiejętności, którymi należy wykazad się na egzaminie. Są one ważne, ponieważ podczas nauki będziesz wiedzied, na co zwrócid szczególną uwagę i nie będziesz tracid czasu na zagadnienia mniej istotne.

Krok drugi

Przygotuj dobrze opracowane materiały do nauki:

podręcznik, w którym po każdym dziale programowym znajdziesz przykłady z rozwiązaniami,

przykładowe arkusze egzaminacyjne, które znajdują się w informatorach udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Krok trzeci

Zapoznaj się z materiałem, który został przygotowany z myślą o Tobie, tj. niniejszymi wskazówkami oraz przykładami zadao egzaminacyjnych wraz z ich rozwiązaniami i schematami oceniania. Ten materiał ułatwi Ci przygotowanie się do egzaminu.

(2)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH CHEMIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 2

Ogólne informacje o zasadach oceniania zadao egzaminacyjnych z chemii

Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jak brak odpowiedzi. Komentarze wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.

 Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisad równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.

 Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnid się od przedstawionego w modelu (np. mogą byd zwielokrotnione), ale bilans musi byd prawidłowy. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników w równaniu reakcji powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania.

 W rozwiązaniach zadao rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeo i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak, przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej, powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.

 Za poprawne rozwiązania zadao, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, zdający otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

 Za poprawne obliczenia, będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.

 Za poprawne spostrzeżenia i wnioski, będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia, zdający nie otrzymuje punktów.

 Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) nie odejmuje się punktów.

 Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany.

 Elementy odpowiedzi umieszczone w nawiasach nie są wymagane.

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) wskazad budowlę, która posiada cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego. Jeżeli zdający nie posiada umiejętności pozwalających rozpoznad cechy stylów

Rozwiązując zadanie, nie należy poddawad się bez walki, zaznaczad odpowiedzi „na chybił- trafił”, ale też nie warto pozostawiad zadao bez odpowiedzi – nawet

b) uważnie przeczytad podane opisy i odnieśd je do koncepcji człowieka jako istoty społecznej. człowiek powinien całkowicie podporządkowad swoje aspiracje potrzebom

umiejętnośd praktycznego stosowania wiedzy podczas podejmowania decyzji na rynku towarów i usług, rynku finansowym, rynku pracy oraz podczas podejmowania

Pierwsza grupa wiadomości, którymi należy wykazad się podczas egzaminu, dotyczy postaw przedsiębiorczości, mocnych i słabych stron własnej osobowości, samoakceptacji,

Za zadania zamknięte, w których udzielono więcej odpowiedzi niż to wynika z polecenia, przyznaje się 0 pkt. Za zadania otwarte, za które można przyznad tylko 1 punkt, punkt

Geosfery i ich charakterystyka oraz funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmiennośd środowiska w przestrzeni i w

Musisz wiedzied, co to jest mol, jak oblicza się masę molową (patrz wskazówki do zadania 1.), co to znaczy stężenie molowe, znad wzór na obliczanie stężenia molowego..