• Nie Znaleziono Wyników

Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60 punktów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60 punktów"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Algebra B, Matematyka, WMFiCh, UŚl – informacje, Semestr 1, rok akademicki 2013/2014.

Prowadzący: dr Paweł Gładki.

Pokój: 527, Bankowa 14.

Telefon: (32) 359 2228

E-mail: pawel.gladki@us.edu.pl

WWW: http://www.math.us.edu.pl/˜pgladki/

Konsultacje: Środa, 13:00-15:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, po- staraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach, zadzwoń do jego pokoju, lub wyślij mu emaila.

Zasady zaliczania przedmiotu: 2 kolokwia, każde warte 15 punktów, 2 sprawdziany, każdy warty 6 punktów, aktywność na zajęciach, warta 3 punkty, zadania domowe, warte 15 punktów, egzamin, warty 40 punktów.

Do egzaminu przystępują tylko te osoby, które uzyskają zaliczenie z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwi- czeń jest zdobycie co najmniej 30 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 60 punktów.

Każde kolokwium będzie trwało 90 minut, każdy sprawdzian 20 minut, a egzamin końcowy 180 minut.

Sprawdziany odbędą się na zajęciach 24 października i 8 stycznia, a kolokwia na zajęciach 29 listo- pada i 31 stycznia.

Korzystanie z książek, notatek z wykładów, tablic lub telefonów komórkowych podczas jakiegokolwiek z testów jest zabronione. Dopuszczalne jest używanie prostych kalkulatorów bez opcji programowal- nych. Warto pamiętać, że ściąganie jest poważnym wykroczeniem przeciwko regulaminowi studiów, które spotkać się może z poważnymi sankcjami, ze skreśleniem z listy studen- tów włącznie. Wszystkie testy będą testowały umiejętność rozwiązywania zadań, wszelkie rozwiązania muszą być pełne, napisane czytelnie i zawierać kompletne wyjaśnienia potrzebne do ich zrozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem zacytowania stosowanych twierdzeń. Nie przewiduje się organizowania sprawdzianów lub kolokwiów poprawkowych. Studenci, którzy z niezależnych od siebie przyczyn opusz- czą któryś ze sprawdzianów lub kolokwiów, będą zobowiązani do napisania go w ostatnim tygodniu semestru, przed wystawianiem zaliczeń.

Zadania domowe: Pod koniec każdych ćwiczeń (za wyjątkiem tych, na których będą się odbywały kolokwia) zostanie ogłoszone zadanie domowe. Zadania te należy rozwiązać na następne zajęcia na czy- sto na kartkach A4 – spośród wszystkich studentów na każdych zajęciach prowadzący wylosuje 3 osoby, które oddadzą zadania do szczegółowego sprawdzenia.

Plan wykładu:

Wykład 1: Grupy i izomorfizmy grup. Podgrupy, podgrupy generowane przez zbiór.

Wykład 2: Warstwy grupy względem podgrupy. Twierdzenie Lagrange’a. Rząd elementu grupy.

Grupy cykliczne.

Wykład 3: Homomorfizmy grup, podgrupy normalne. Grupa ilorazowa, twierdzenie o homomor- fizmie.

Wykład 4: Grupy permutacji. Normalizator, centralizator, komutant. Grupy rozwiązalne.

Wykład 5: Torsyjne grupy abelowe; grupy abelowe skończone.

Wykład 6: Pojęcie pierścienia. Podpierścienie. Podpierścienie generowane przez zbiór. Specjalne typy elementów pierścienia.

Wykład 7: Homomorfizmy pierścieni, ideały pierścieni. Ideały generowane przez zbiory. Pierścień ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Ideały pierwsze i maksymalne.

(2)

Wykład 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki wielomianu. Różniczkowanie wielo- mianów. Pierwiastki stopnia n. Pierwiastki z jedynki. Wielomiany podziału koła.

Wykład 9: Wielomiany wielu zmiennych. Wielomiany symetryczne. Konstrukcja pierścienia ułam- ków względem zbioru multyplikatywnego.

Wykład 10: Własności liczb całkowitych. Równania diofantyczne stopnia pierwszego. Kongruen- cje liniowe.

Wykład 11: Podstawowe pojęcia teorii podzielności. Pierścienie z jednoznacznym rozkładem. Dzie- dziny ideałów głównych. Pierścienie euklidesowe.

Wykład 12: Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Charakterystyka pier- ścienia i ciała, ciała proste i klasyfikacja ciał prostych. Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomia- nu. Ciało rozkładu wielomianu. Ciało algebraicznie domknięte.

Wykład 13: Baza i stopień rozszerzenia. Elementy algebraiczne i przestępne. Rozszerzenia alge- braiczne i skończone. Algebraiczne domkniecie ciała.

Wykład 14: Rozwiązywanie równań. Równania stopnia 2 i 3 oraz wzory Cardano. Równania stop- nia 4 oraz wzory Ferrari.

Wykład 15: Konstrukcje geometryczne. Elementy wyrażające się przez pierwiastniki kwadratowe.

Zasadnicze twierdzenie o punktach konstruowalnych. Przykłady zadań konstrukcyjnych.

Literatura:

(1) A. Białynicki-Birula, Algebra, PWN 1971.

(2) N. W. Jefimow, E. R. Rozendorn, Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową, PWN 1976.

(3) A. J . Kostrykin, Wstęp do algebry, cz.I: Podstawowe struktury algebraiczne, PWN 2004.

Zbiory zadań:

(1) L. Jeśmianowicz , J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN 1975 oraz 1981.

(2) A. I . Kostrykin (red.), Zbiór zadań z algebry, PWN 2005.

Cytaty

Powiązane dokumenty

P_W02 Zna podstawy zarządzania i logistyki, w tym zarządzania produkcją, jakością i środowiskiem oraz rozumie zasady.. organizacji, rozwoju i prowadzenia różnych form indywidualnej

Za poprawne rozwiązanie zadania 6 ∗ można dostać 15 punktów.. Należy rozwiązać cztery spośród

Za poprawne rozwiązanie zadania 6 ∗ można dostać 15 punktów.. Należy rozwiązać cztery spośród

Jeśli uczeń prawidłowo rozwiąże zadanie inną niż proponowana metodą, otrzymuje maksymalną

2p – poprawna metoda wyznaczenia miary kąta, o jaki obróci się wskazówka godzinowa przez godzinę i poprawna odpowiedź.. Za uzasadnienie uznajemy też rysunek zegara

1) Zdefiniowanie typu procesu liczenia punktów funkcyjnych, 2) Identyfikacja zakresu analizy oraz określenie granic aplikacji, 3) Wyliczenie liczby nieuzgodnionych punktów

Oblicz pole tego trójkąta oraz długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego

Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i

Odpowiedź zakoduj ( kolejno : cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności ).. Rozwiązania zadań od 9

II wariant – ucze Ĕ niezaleĪnie od tego czy wpisaá odpowiedĨ czy nie, otrzymuje punkt, tzn., Īe 100% punktów równa siĊ 50 punktów. Za ka Īde poprawne rozwiązanie przyznaje

Punkt K leży na boku AC, a punkt L na boku BC tak, że odcinek KL jest równoległy do boku AB trójkąta i |AK| = 4∙|KC|A. Obwód trójkąta KLC

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie,

Jacek i Wacek zaimplementowali w Octave metodę iteracyjną Newtona znajdowania zera funkcji, a następnie, niezależnie od siebie, przeprowadzili testy numeryczne swo- ich implementacji

Na każdej kartce proszę napisać imię i nazwisko, numer tematu, numer zadania i nazwisko osoby prowadzącej ćwiczenia. ODPOWIEDZI

Alle Schüler sollen entsprechende Kleidung in der Schule tragen.. lub Alle Schüler sollen in der Schule entsprechende

Każda liczba całkowita ma element odwrotny względem dodawania, ale 2 nie ma elementu odwrotnego względem mnożenia... Rozważmy dodawanie i mnożenie

Zasady zaliczania przedmiotu: 2 kolokwia, każde warte 15 punktów, 2 sprawdziany, każdy warty 6 punktów, aktywność na zajęciach, warta 3 punkty, zadania domowe, warte 15

Zasady zaliczania przedmiotu: 2 kolokwia, każde warte 15 punktów, 2 sprawdziany, każdy warty 8 punktów, aktywność na zajęciach, warta 4 punkty, zadania domowe, warte 15

Zasady zaliczania przedmiotu: 2 kolokwia, każde warte 20 punktów, 2 sprawdziany, każdy warty 8 punktów, aktywność na zajęciach, warta 4 punkty, egzamin, warty 40 punktów.. Do

Zasady zaliczania przedmiotu: 2 kolokwia, każde warte 15 punktów, 2 sprawdziany, każdy warty 6 punktów, aktywność na zajęciach, warta 4 punkty, egzamin, warty 60 punktów.. Do

Liczba a jest losowo wybrana spośród wszystkich siedmiocyfrowych liczb

Uspra- wiedliwienia należy wysyłać prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie z zasłoniętymi informacjami

Szczoteczka Oral-B PRO 2000 ma dwa tryby czyszczenia:  tryb czyszczenia codziennego  oraz tryb pielęgnacji dziąseł.. Posiada również czujnik siły nacisku, który umożliwia