REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ UCZNIOWSKĄ O CZERWCU 89’ § 1 Organizator i cel konkursu

Download (0)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ UCZNIOWSKĄ O CZERWCU 89’

§ 1

Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem konkursu dla uczniów pn.: CZERWIEC 1989 W PAMIĘCI SPOŁECZNEJ.

„POLSKA SIĘ ZMIENIŁA ... JABŁKA WCZEŚNIEJ DOJRZAŁY…” są Ośrodek Badań Młodzieży i Katedra Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk społecznych i Resocjalizacji – dr hab. Wojciecha Pawlika.

3. Celem konkursu jest kultywowanie pamięci społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie modelu kontaktów między młodymi ludźmi a środowiskiem

akademickim.

4. Odezwa konkursowa, regulamin konkursu i załącznik (karta zgłoszenia) są opublikowane na stronie internetowej

http://www.isns.uw.edu.pl/konkurs_czerwiec_1989_w_pamieci_spolecznej.

5. Prace mogą być nadsyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy podany w § 5.

6. Siedzibą organizatora jest Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00- 927 Warszawa, p. 121.

§ 2

Skład Jury Konkursowego

Jury Konkursowe to pracownicy naukowi OBM, Katedry i Instytutu w składzie:

- prof. dr hab. Barbara Fatyga – kierownik OBM i KMBK ISNS UW;

- dr hab. Magdalena Dudkiewicz – pracownik naukowo-dydaktyczny KMBK ISNS UW;

- dr hab. Piotr Laskowski – pracownik naukowo dydaktyczny ISNS UW;

- dr Marcin Sińczuch – pracownik naukowo-dydaktyczny OBM i KMBK ISNS UW;

- mgr Grzegorz Całek – doktorant w KMBK ISNS UW.

§ 3

Harmonogram konkursu

1. Konkurs trwa od 25.02.2019 do 15.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data na mailu).

2. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi 25.05.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone 26.05.2019 r. na stronie

http://www.isns.uw.edu.pl/konkurs_czerwiec_1989_w_pamieci_spolecznej; zwycięzców powiadomimy również pocztą.

3. Uroczyste ogłoszenie nagród nastąpi 4.06.2019 r. w ISNS UW.

(2)

§4

Uczestnicy konkursu i przedmiot konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

a) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, bez dodatkowych ograniczeń;

b) zespoły uczniów, jak i pojedyncze osoby.

2. Przedmiotem konkursu są 2 kategorie materiałów:

a) opowieści o czerwcu 1989 r. zebrane przez uczniów w postaci nagrań, spisanych wspomnień i rozmów, zebranej dokumentacji fotograficznej, prasowej (albumy wycinków, mogą być skany) itp., opatrzone krótkim komentarzem uczniów (element obowiązkowy);

b) relacje o czerwcu 89’ stworzone przez samych uczniów jako refleksja na temat tamtego okresu w postaci: tekstów, fotografii, rysunków, komiksów, zapisów audiowizualnych wydarzeń organizowanych przez młodzież itp. materiałów.

3. W wypadku młodszych dzieci i nastolatków sprawy organizacyjne związane z Konkursem mogą poprowadzić nauczyciele (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) albo rodzice bądź opiekunowie prawni.

§5

Zasady udziału i dostarczania prac na Konkurs

1. Prace na konkurs należy nadesłać w języku polskim. Praca winna być zaopatrzona w tytuł ułatwiający jej identyfikację dla jurorów.

2. Nadesłanie pracy na Konkurs wraz z podpisanym i poprawnie wypełnionym zgłoszeniem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach z nim związanych.

4. W wypadku osób nieletnich wymagane jest by zgłoszenie konkursowe (do pobrania jako załącznik niniejszego regulaminu), w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisał rodzic lub prawny opiekun.

5. W wypadku pytań i wątpliwości można się kontaktować z prof. Barbarą Fatygą (fatyga.barbara@gmail.com) lub sekretarzem konkursu mgr

Grzegorzem Całkiem (g.c@onet.pl ).

6. Pracę konkursową wysyłaną pocztą tradycyjną prosimy umieścić w kopercie, opatrzyć ją hasłem, (pseudonimem, nickiem) oraz dołączyć drugą (mniejszą) kopertę opisaną hasłem, zawierającą zgłoszenie do konkursu (por. załącznik). Tak przygotowane materiały prosimy przesłać pocztą tradycyjną do dnia 15 maja 2019 r. na adres: Katedra Metod Badania Kultury ISNS UW, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

7. Prace przesłane mailem w tym samym terminie do godziny 24.00 dnia 15 maja 2019 na adres: isns@isns.uw.edu.pl proszę opatrzyć pseudonimem lub nickiem; osobnym mailem proszę przesłać zgłoszenie do konkursu (załącznik).W temacie maili proszę wpisać „Konkurs Czerwiec 89”.

(3)

§6

Nagrody i wyróżnienia

1. Konkurs rozstrzygnie Jury w podanym składzie (por. § 2 niniejszego regulaminu).

2. Nagrody główne (I, II i III) i wyróżnienia w konkursie to publikacja nadesłanych prac w specjalnym numerze pisma „Societas/Communitas”, wydawanym przez ISNS UW lub w postaci książkowej. W wypadku materiałów wizualnych – będzie to udział w Wystawie Pokonkursowej w ISNS UW. Istnieje też możliwość wykorzystania materiałów wizualnych jako ilustracji w publikacji.

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:

- wspomnienie/rozmowa;

- dokumentacja fotograficzna;

- album wycinków;

- własny tekst o czerwcu 89’;

- fotografia (cykl fotografii) współczesna nawiązująca do czerwca 89’;

- rysunek - komiks

- inne formy, w tym audiowizualne.

4. Prace konkursowe zostaną ponadto zaprezentowane i zarchiwizowane na stronie internetowej ISNS UW w postaci e-booka do pobrania na licencji CC-BY-NC 3.0.

5. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy otrzymają pamiątkowe egzemplarze publikacji wydanej nakładem ISNS UW.

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator może odmówić przyjęcia pracy lub wycofać ją z konkursu, jeśli zostaną w niej zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa autorskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:

- gdy nie wpłynie żadna praca,

- gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków Regulaminu.

4. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :