Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.08.25, R. 20, nr 97

Pełen tekst

(1)

Cenq numeru 10 groszy Opłacono gotówkg z góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 97

MwatrorMynw—■ iwnrwr..,. w»MriraRrc*r-,a»»łŁf. 7»-M -WCI ii ni i— n urn iciMnwmuŁrriŁjrs

W€ft9rx.^xno9WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z w a r t e k d n ia 2 5 s i e r p n i a 1 9 3 8 Rok 20

Regent Wegier, gościem HieEtec

K I L O N I A . P r z y b y ł n a d w o r z e c G ł.

w K ilo n ii s p e c ja ln y p o c ią g , w io z ą c y r e ­ g e n ta W ę g ie r a d m ir a ła H o r th y 'e g o i je g o o to c z e n ie . N a d w o r c u o c z e k iw a li g o ś c i;

k a n c le r z H itle r z e w s z y s tk im i m in is tr a ­ m i R z e s z y , n a c z e ln y d o w ó d c a n ie m ie c ­ k ic h s ił z b r o jn y c h v o n B r a u c h its c h . d o -

W ś r ó d r a d o s n y c h o k r z y k ó w z e b r a - g o k r ą ż o w n ik a o w y p o r n o ś c i 1 0 ly s , to n . n y c h r e g e n t W ę g ie r o d je c h a ł z k a n e le - vV u r o c z y s to ś c i te j w z ią ł u d z ia ł r e g e n t r z e m d o p o r tu n a ja c h t „ N ix e " , W ę g ie r a d m ir a ł H o r th y , k a n c le r z H itle r

Stany Zjednoczone demaskują robotę szpiegowską Niemiec

N O W Y J O R K . S p e c ja ln a ś le d c z a k o - p a n i H o r th y i o s o b y , to w a rz y s z ą c e r e - m is ja p a r la m e n ta r n a w S ta n a c h Z je d n o - g e n to w ń c z ło n k o w ie r z ą d u R z e s z y , p r z e d ' c z o n y c h A m e r y k i P ó łn o c n e j, k tó r e j p r z e -

y x . i n a c e lu

p a r tii. N o w y k r ą ż o w n ik o tr z y m a ł n a z w ę z b a d a n ie p r z e n ik a n ia i p r o w a d z e n ia a k - ,,P r in z E u g e n . c jj p r z e z o b c e e le m e n ty w S ta n a c h Z je d -

M o w ę p rz e d sp u sz c z e n ie m o k rę tu n a n o c zo n y c h , u k o ń cz y ła p rz e słu c h a n ie a - j w o d ę w y g ło sił n a m ie stn ik R z e sz y S e y ss- g e n ta ta jn eg o w y w ia d u M e tca fle.

P R E Z E N T A C J A IF L O T Y

N a re d z ie p o rtu k ilo risk ie g o sta n ę - sta w ic ie łe n ie m ie c k ic h sił z b ro jn y c h i w o d n ic zy ł p o se ł D ies, m a ją c a ły n a k o tw ic y w szy stk ie o k rę ty n ie m ie c - ]

w ó d c a m a ry n a rk i w o je n n e j a d m ira ł v o n ■ k ie j flo ty w o je n n e j. O k rę ty s to ją w g a li R a e d e r, g e n . K e ite l i in n i. | flag o w e j, a n a to p -m a sz c ie w y w iesiły , K a n cle rz H itle r se rd e c z n ie p o w ita ł. w ę g ie rsk ą flag ę słu ż b o w ą .

re g e n ta H o rth y 'e g o , a m a łżo n c e je g o ' R e g e n t W ę g ier a d m ira ł H o rth y w ra z In q u a rt, w k tó re j stw ie rd z ił, iż z c h w ilą

■ stw o rz e n ia w ielk ich N ie m ie c k a n c le rz

H itle r p o stan o w ił n a d a ć n o w e m u k rą -' n ie m ie c k ie g o a m b asa d o ra L u th ra b y ła

| ż o w n ik o w i im ię , z a c z e rp n ię te z o g ó ln o - o d m o w a p rz e z n ie g o w sp ó łp rac y z o rg a - : n ie m ie c k ie j h isto rii. W y b ó r p a d ł n a n a z - n iz a c ją ,,G e rm a n - A m e risa n S e ttle m e n t w ę „ P rin z E u g e n " . N a z w a ta . z w ią z a n a ‘ le sg u e " w L o n g Isla n d . M e tc a fle z e zn a ł z h isto rią c a ły c h N ie m ie c , m a sy m b o li- d a le j, ż e c e le m a k c ji n iem iec k ie j je st’-

■ z o w a ć d z isiejsz z ą ro lę N ie m ie c p o m ię d z y p ro w a d z e n ie ta jn e g o w y w ia d u w N o w y m I w sc h o d e m i z a ch o d em . i J o rk u , o rg a n iz o w a n ie o d d z ia łó w sa b o ta -

M o w ę sw ą n a m ie stn ik S e y s s -In q u a rt ż o w y ch , w c ią g n ięc ie m o ż liw ie w szy stk ich

! z a k o ń c z y ł sło w a m i p o w ita n ia d la a d m i- N ie m c ó w d o Z w ią z k u N ie m ie c k o -A m e -

■' ra ła H o rth y ’eg o , z n a k o m iteg o d o w ó d c y ry k a ń sk ie g o - Z w iąz e k te n m a n a c e lu , w b . flo ty a u stro -w ę g ie rsk ie j. m y śl z e zn a n ia M e tc a fle , w c z a sie w o jn y

N a stę p n ie m a łż o n k a re g e n ta W ę g ier w sz y stk im i siła m i p o m a g a ć N iem c o m , d o k o n a ła c h rz tu o k rę tu -L ic zy o n o b e cn ie 2 5 ,0 0 0 c z ło n k ó w .

Z e z n a ł o n , ż e p rz y c z y n ą o d w o ła n ia re g e n ta H o rth y 'e g o , a

A d m irał H o rth y w to w a rz y stw ie k a n c ie rz a H itlera p rz e d k e n te m k o m p a n ii h o n o ro w e j m a ry n a rk i w o je n n e j w K ilo n ii.

w rę cz y ł b u k ie t k o n w a lii. P o w z a je m n e j .z k a n c le rz e m H itle re m z p o k ła d u jac h tu p re z e n ta c ji re g e n t w ra z z k a n c le rz e m L ,N ix e " d o k o n a ją p rz e g lą d u o k rę tó w p rz e sz li p rz e d fro n te m u sta w io n e j n a p e - - flo ty n ie m iec k ie j.

ro n ię k o m p a n ii h o n o ro w e j m a ry n a rk i w o je n n e j. P rz e d d w o rc e m z g ro m a d z iły się n ie p rz elicz o n e tłu m y , k tó re g o śc io m w ę g ie rsk im z g o to w a ły o w a c ję. D w o rz e c b y ł b o g a to u d e k o ro w a n y .

C H R Z E S T

N O W E G O K R Ą Ż O W N IK A N a sto cz n i G e rm a n ia o d b y ło się u ro ­

c z y s te sp u sz c ze n ie n a w o d ę n ie m ie ck ie - u w ie ń c z o n y z o s ta ł p o w o d z e n ie m , p o n ie-

G e n e ra l F ra n c o

g o tu je s ię d o o s ta te c z n e j b itw y

S A R A G O S S A . J a k d o n o si k o re s p o n -: w a ż w o jsk a rz ą d o w e śc ią g n ę ły p o śp ie sz - d e n t H a w asa , u b ie g ły ty d z ie ń z a z n a c z y ł n ie p o d A lm a d e n k ilk a d y w iz y j z fro n tu się ty lk o o p e ra c ja m i lo k a ln y m i z a ró w n o j W a len c ji.

z e stro n y w o jsk p o w sta ń c zy c h , ja k i rz ą -j d o w y c h , a lb o w iem k a ż d y z p rz e c iw n ik ó w ' u siło w a ł o b c ią ż y ć sw ą g łó w n ą lin ię .

N a o d c in k u S e g re u siło w a ły p o d ją ć d y w e rsje w o jsk a rz ą d o w e , le c z n ie u d a ­ ło im się to .

N a to m ia st p o d o b n y m a n ew r w o jsk p o w stań c z y c h n a fro n c ie E s tra m a d u ry

N a in n y c h o d c in k a c h w a lk i n ie m iały I z n a c z e n ia stra te g ic zn e g o , le c z c e le, p o ­

sta w io n e p rz e z w o jsk a p o w stań c z e , z o ­ s ta ły o sią g n ięte .

W te n sp o só b k o ń c z ą się p rz y g o to w a­

n ia d o w ie lk ie j b itw y , k tó rą g en . F ra n c o m a n ie b a w e m w y d a ć -

K o m u n ik at sz ta b u w o jsk rz ą d o w y c h d o n o si, ż e n a fro n c ie L e w a n tu w o jsk a g e n . F ra n co w d a lsz y m c ią g u a ta k o w a ły I sta n o w isk a rz ą d o w e p o d S e lto ro , p o ło ż o

n e 2 0 k m n a z a ch ó d o d V iv er.

Nowe stisw sowiecko-japońskie

T O K IO . W e d łu g d e p e s z y z Iln u - C ---- ’ , s z u n , w c z o ra j o g o d z in ie 1 0 ,2 0 w p ro - rz u c a ją c b o m b , w in c ji C z ie n ta o 6 s o w ie c k ic h b o m b o w ; o ---’- .- -

S a m o lo ty s o w ie c k ie w y c o fa ły się n ie b y ć b ły s k a w ic z n y w y p a d k o n n e g o p a - __ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ tro lu s o w ie c k ie g o ,‘licz ą c e g o k ilk u s e t __ _ _ _ _ _ _ _ P u n k ty , n a d k tó ry m i p rz e le c ia ły sa - lu d z i w s tro n ę o p u s zc z o n y c h p o z y c y j.

c ó w p o n o w n ie p rz e le c ia ło n a d w sc h ó d m o lo ty so w ie c k ie , z n a jd u ją się n a te ­ n ia a ra n ic a m a n d ż u rs k ą . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ry to riu m M a n d ż u k u o .

n ią g ra n ic ą m a n d ż u rs k ą . - , S a m o lo ty te , k tó re p rz e z ja k iś c z a s.

k rą ż y ły n a d m ia s te m n a w y so k o śc i 5 0 0 m e tró w , s k ie ro w a ły się k u E s z tih o s te .1 W e d łu g ty c h ż e w iad o m o śc i, in n y s a m o lo t so w ie c k i p rz e le c ia ł n a d w s c h o ­ d n ią g ra n ic ą so w ie c k ą o g o d z in ie 1 0 .0 3 u n o s z ą c się n a w y s o k o ś ć 3 0 0 d o 4 0 0 m e tró w n a d p u n k te m p o ło ż o n y m o 7 k m . n a p ó łn . w s ch ó d o d Ile ik o , n a p o ­

łu d n io w y m b rz e g u rz e k i T u m e n . tw in o w e m r

P o d w u d n io w e j b itw ie w o jsk a rz ą d o ­ w e z m u sz o n e b y ły d o o p u sz c z e n ia w z g ó rz A lc u b illo i R e sin e ro , u m a c n ia jąc się w n o w y m m iejsc u w n ie w ie lk ie j o d ­ le g ło śc i o d u tra c o n y c h p o z y cji.

W e d lu

k o la c h p o lity c z n y c h w y w o ła ła w ia d o ­ m o ś ć o p o w a ż n y m s ta rc iu n a d g ra n ic ą M a n d ż u k u o w p o b liż y w z g ó rz C z a n g -

C Z Y Ż B Y Z N Ó W S T A R C IA

Krwawe bitwy w Palestynie

W ę g ry JE R O Z O L IM A . W e d łu g p ły w a l­

n y c h d o n iesień , p o ty c z k a p o d J e ro z o li­

m ą , k tó ra z a k o ń c z y ła się w p ią te k , d a ­ la w b ila n sie 2 0 0 z a b ity c h i ra n n y c h , w ty m w ie lk ą lic z b ę m ie s z k a ń c ó w w si M a d ja l K ro u m , k tó rz y b ra li u d z ia ł w w a lc e . W ie ś ta w c z a s ie d z ia ła ń w o j­

s k a , w s p ie ra n y c h p rz e z 1 3 sa m o lo tó w

rz o n a . A e w z g lę d u n a o n e c n o sc s u n y c n u z b ro jo n y c h b a n d w b e z p o ś re d n im są -!

s ied z tw ie J e ro z o lim y , w ła d z e n a k a z u -' ły g a s ze n ie o g n ia w o k o lic a c h J e ro z o li­

m y . P o z a ty m n a w s z y stk ic h d ro g a c h P a le s ty n y o b o w ią z u je g a s z e n ie ś w ia t-1 la w g o d z in a c h o d 1 8 d o 4 . I

(2)

Str 2 GŁOS POMORZA Nr 97

Niemieccy kolejarze z Gdańska

wyrz^ciH polskiego kolejarza z pociągu ,

gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, i . , ol k , . ... ' n ik a

S p raw a trag iczn eg o w y p ad k u a d iu n ­ k ta k o lejo w eg o z fo ru n ia , T ad eu sza W in iiick icgo , k tó rem u w n o cy z śro d y n a czw artek n a lin ii G d y n ia - G d ań sk p o ­ ciąg to w aro w y o d ciął o b ie n o g i i lew ą ręk ę — w ciąż jeszcze ab so rb u je u w ag ę sp o łeczeń stw a g d y ń sk ieg o . !

k o m isja, zło żo n a z p --- y . -

c ji k o lei p ań stw o w y ch z T o ru n ia o raz P o lsk i p o w in n i k ażd eg o P o lak a w ita ć; rzu can 0 p O u licach ,

w ład z p o licy jno - sądo w y ch , sta ra się p o zd ro w ien iem u ży w an y m n a teren ie ( W in n ick im in tere su ją się w szy scy , u stalić, czy p raw d ziw e jest zezn an ie W in P ań stw a P o lsk ieg o , a ju z w k ażd y m ra ' ) staje ze szczerą tro sk ą d o p y tu ją się o n ick ieg o , jak o b y go w y rzu cili z p o ciąg u zie p o w in n i w itać czło w iek a, z n a jd u ją c e -j stan . zd row ia.

N iem cy — k o le ja rz e z G d ań sk a, k tó rzy go się w m u n d u rze p o lsk ieg o u rzęd n ik a, i

W kilku słowach

W A R S Z A W A . W Z ak o p an em zo r- g t.u izo w a n a b ę d z ie w n a jb liż sz y c h d n iac h k o n fe re n c ja p ra so w a d la d zień w k ieru n k u G d an sx a. S p o tk an y ch w w a- to n u m P o lsk i — w y w o łała w G d y m I W o b ec C ((raz ż v w s z a in tereso - g o n ie k o le ja rz y g d ań sk ich z o o slu g i p o -, w strząsające w rażen ie i o g ro m n e o b u -. w a n ia p ra sy z ag ru'n iC 2nej p o lsk im lo- ciąg u p o w itał p o n iem ieck u p o zd ro w ię- rżenie. ■ tein strato sfery c z n y m , y v icem in ister m em ; ,,g u ten A b en d”. P o n iew aż g d ań - W zb u rzen iem ty m n ależy m . in. tłu -! B o b k o w sk i z ra m ie n ia L ig i P o p ie ran ia szczan ie w o d p o w ied zi p o w itali go m aczy ć fak t, że w czo raj p o p o łud n iu n a lu ry sty k i i K o m itetu o rg a n iz a cy jn e g o sło w am i: ,,h eil H itle r” , zw ró cił im u w ag ę teren ie całej G d y n i n iem al ze w sz y st-) lu tu z a p o z n a d z ie n n ik a rz y z a g ra n ic z - S p ecjaln a że jak o p racow n icy P o lsk ich K o lei P an - k jch k io sk ó w p o w y rzu can o n iem ieck ie! n y c h ze sta n em i c h a rak te rem p rzy g o - p rzed staw icieli d y rek stw o w y ch i z n a jd u ją c się n a tery to riu m g azety , k tó re n astęp n ie n iszczo n o i ro z-i to w a ń , ja k ie b ę d ą p rz e p ro w a d z o n e w

i i • --- :— ! i. i I Z a k o p a n e m i D o lin ie C h o ch o ło w sk iej

p rz ed starte m ..G w ia z d y P o lsk i” . B E R L IN . W czo raj w B erlin ie sp a d ł n a d zieln icę N eu K o eln sam o lo t.

S ied em o só b sp o śró d p rz e c h o d n ió w zo stało ra n n y c h . D w u o so b o w a zało g a w y sz ła z w y p a d k u b ez sz w a n k u .

M O N A C H IU M . Ja k d o n o szą z M o­

n ach iu m zo stały w p o ło w ie sierp n ia w y ­ m ó w io n e m ieszk an ia o statn im 6 5 -ciu le-

; k arzo m - Ż y d o m p rak tu k u jący m jeszcze ' w M o n ach iu m .

- , . i i i ■ ! Z d n iem 50 w rześn ia b ęd ą o n i m u sie-

p an u je w zm o żo n y ru ch ko ejo w y, P °’ |p zw in ąć sw o je k lin ik i i g ab in ety lek ar- m ó g ł sw y m g d y ń sk im k o lego m . .Jest o n _k ._

czło w iek iem m ło d y m , bo n ie u k o ń c z y ł, jeszcze trzy d zieści lat, o d ro k u jest źo-1

n a ty i p o siad a jed n o d zieck o . B y ł zaw sze d a y C h ro n ic ie” d o n o si z P ra g i, ja k o b y b ard zo łu b ian y , jak o k o leg a i cen io n y K o n ra d H erein m ia ł w ta jem n icy w y -

- letn i o k resj W e d łu g d z ien n ik a zło ży ’ o n k a n e le rzo w i H itle ro w i sp ra w o z d a n ie o ro z ­ m o w ach ja k ie m iał z lo rd em R u n c im a n em i z a p y ta k a n c le rz a , czy’ m o że p rz y ją ć z a p ro p o n o w a n e p rz e z lo rd a R u n c im a n a p ew n e zm ian y’ ż ą d a ń p a r­

tii su d e c k ie j.

R Z Y M . R o zk azem w ło sk ieg o m in i­

sterstw a w o jn y zo stało p o w o łan y ch n a T o ru - w o ln y c h o rg a n iz a cy j ro ln icz y c h z po-1 ćw iczen ia k ilk a ro czn ik ó w o ficeró w re- 1938 w ia tó w w ło cław sk ieg o , n ieszaw sk ieg o , zerw y p iech o ty i k aw alerii, jed n ak w ' ’ i ry p iń sk ie g o , stą d też j w ięk szy m ro zm iarze jak to zw y k le m a

an i z jaz d b u d z i w ro ln ic tw ie p o m o r- m iejsce w o k resie jesien n y m .

IIA N K O U . S a m o lo ty ja p o ń sk ie d o - i . M iasto b o m b a rd o w a n o ty lk o w czasie d ru g ie g o n a lo tu . B o m b y z n isz ­ czy ły’ 20 d o m ó w w o k o licy W u sz a n g .

N ie m c y — k o le ja rz e z C ia a n sk a , K tó rz y g o się w tfro ż n y .

stan o w ili o b słu g ę p o ciąg u . [N a ty m tle m ięd zy W in n ick im a N iem -1 ę . . .

W c iąg u p ią tk u p o d ejrzani o tę cam i u u u o u v ) sa iu ż w iek sze

zb ro d nię k o lejarze g d ań scy b y li k ilk a- w czasie k tó rej n astęp n ie h itlero w cy , k ro tn ie p rzesłu chiw an i, a w ieczo rem , g d y o tw o rzy w szy d rzw i, w y rzu cili P o laka z ch w ilo w o p o zw o lił n a to stan zd ro w ia w ag o n u n a to r.

W in n ick ieg o , n a stą p iła k o n fro n tacja P o n iew aż w czasie k o n fro n tacji W in - w sp o m n ian ych k o lejarzy z W in n ick iem .!n ick i zd o łał ro zp ozn ać jak o w sp ó łw in -

S p o tk an ie w m ały m p o k o ju sz p ita la n eg o w y p ad k u ty lk o łiasseg o, p o zo sta- S ió str M iło sierd zia, g d zie W in n ick i le -T y c h czterech k o le ja rz y zw o ln io n o , ch o ć źy . m iało p rzeb ieg n iezw y k le d ram aty cz n a jed n eg o z n ich P o lak ró w n ież w sk a- n y . C ała p iątk a k o lejarzy g d ań sk ich n a -' zał jak o n a p rzy p u szczaln eg o w sp ó ł- w et w o b ecn o ści n ieszczęśliw eg o P o lak a sp raw cę b estialsk ieg o w y b ry k u . 1 ru d ­ n ie ch ciała się p rzy zn ać do zarzu co n eg o n o ści z ro zp o znan iem w in n ych n ależy jej czy n u , w y p ierali się w szystk ieg o tłu m aczy ć ty m , że w w ag on ie, w k tó ry m tw ierd ząc, że W in nick i p ad ł o fiarą w ła- ro zeg rała się traged ia, p an o w ał p ó łm ro k sn ej n ieo stro żn o ści. ! H asseg o p o zo staw io n o n ad al w are-

N ie załam ali się n aw et w ó w czas, g d y szcie p rew en cy jn y m .

W in n ick i w k ierow n ik u p o ciąg u . H as- j N ie p o trzeb a d o d aw ać, że w iad o m o ść se em , p o zn ał teg o , k tó ry b y ł in icjato rem o ty m n iesły ch an y m p o stęp k u , k tó reg o b estialsk ieg o w y b ry k u i w y p ch n ął go z g d ań scy k o lejarze d o p u ścili się n a tery - w ag o nu . T rzeb a zazn aczy ć, że W in n ick i

zezn an ie sw e u w iarog o d n ił p rzy sięg ą- P iątk o w a k o n fro n tacja zm ien iła sy ­ tu a c ję w y b itn ie n a n iek o rzy ść g d ań skich k o lejarzy , a p rz e d e w szy stk im H asseg o B o ab so lu tn ie n ie m o żn a p rzy p u szczać ab y W in n ick i w o b liczu śm ierci, bo stan jeg o zd ro w ia jest w ciąż b ard zo g ro źn y , i b ęd ąc w czasie k o n fro n tacji — w ed łu g o rzeczeń le k arz y — w p ełn i w ład z u m y ­ sło w y ch . ro zm y śln ie zło ży ł fałszy w ą p rzy sięg ę. Z re sz tą n ie m iałb y n a jm n ie j­

szego p o w o d u d o rzu cen ia tak p o tw o rn e­

g o o sk arżen ia n a zu p ełn ie n iezn an eg o so b ie czło w iek a.

W jak im k ieru n k u p o to czy się d alej śled ztw o — tru d n o u stalić w o b ec so li­

d arn o ści k o le ja rz y g d ań sk ich , k tórzy . jak w y u czo n y p acierz, zg o d n ie p o w ta­

rz a ją . że W inn icki sam w y p ad ł z p o ciąg u Je d y n ą zatem p o d staw ą o sk arżenia p rze ciw k o N iem co m je st zeznan ie p o lsk ieg o k o lejarza.

W ed łu g teg o zezn ania w y p ad ek m iał p rzeb ieg n a stę p u jąc y :

C h cąc u d ać się o k o ło g o d z. o w n o cy d o S o p o t, g d zie zam ieszk u je jeg o w u j.

a n ie m a ia c o d p o w ied n ieg o p o ciąg u o so -!

b o w eg o , W in nick i w siad ł do jed neg o z

tym 111 Li z. y vv nmiemiu «. a i i v* * * i .

i d o szło do o sirej u tarczk i sło w n ej. szan se u trzy tn am a go p rz y ży ciu

łiririlznTn

W in n ick i — jak ju ż p isaliśm y — p o ­ siad a stop ień ad iu n k ta k o lejo w eg o i p e ł­

n ił o b o w iązki d y żu rn eg o n ad zo rczeg o n a d w o rcu T cru ń -P rzed m ieście. D o G d y n i) zo stał w y d eleg o w an y n a o k res 3 -m ies.. i ab y w sezo n ie letn im , g d y n ad m o rzem ;

Irnl o in w ir p O -!j.

c a ; j .- j sk ie .

L O N D Y N . D z ien n ik a n g ie lsk i „S u n P o n iew aż w czasie k o n fro n tacji W in -

jak o p raco w n ik . M a w y ższe w y k ształ- je ch a ć d o B erlin a, cen ie, u k o ń czy ł b o w iem 4 ■

stu d ió w m ed y czn y ch , k tó re jed n ak w o­

ła ł zam ien ić n a słu żb ę n a k o lejach p a ń -1 stw o w y ch ' Je st też o ficerem rezerw y .;

Walny zjazd P. T. R.

P o m o rsk ie T o w a rz y stw o w T o ru - w o ln y c h o rg a n iz a c y j ro ln ic z y c h z n u z w o ła ło n a d z ień 15 w rz eśn ia 1---- . . .

ro k u sw ó j w a ln y z ja z d . B ęd zie to p ie r- h p n o w sk m g o i ry p in sk ie g i w szy z ja z d p o w p ro w a d z en iu n o w y c h si

statu tó w d la c e n trali i o g n iw te re n o - sk ini d u ż e z a in te re so w a m e .

w v c h P o m o rsk ieg o T o w a rzy stw a R o i-’ O d n o śn ie w y b o ro w d o P o m o rsk iej

w y c n & - r u R o ln icz e j p rz y p o m n ieć tu ta j n ałe; k o n a ły d ziś d w u k ro tn ie n a lo tu n a H an

n iczeg o . i •’ ■’ 1 - e • > ! i ' i- < i i i - ii

W p o m o rsk ic h k o la c h ro ln iczy 'v n p ,. - j,-- ■> <■ - .. • ■ . . D p u u je o p in ia , że d o czasu z ja z d u P . T .)n a rad cę w sek cji o sad n iczej

R u k o n sty tu u ją się ju ż n o w e w ła d ze: Wąbrzeźnie, |a a ro w m ez n astąp ić m a n ^- P o m o rsk ie i Iz b y R o ln ic z e j, ja k ró w - m in acia p rzez m in istra R o .n ictw a . R e- n ież z o sta n ie o state cz n ie z a ła tw io n a fo rm R o ln y ch b rak u jący ch 1 8 -tu racK oA sp ra w a p rz y łą c ze n ia d o P . T . R . d o b ro Izb y R o ln iczej.

• 1 Z U ) 11.LM111V Zj VJ p i /j ł pinm i i v v e ' v *

cch n a ' ży , że m a ją się o d b y ć p o n o w n e w y b o ry k o u . nr rnrlnn XA7 eOLZT»11 H C nJniPT PI P T. P - 11) C‘Zc3S

g a n iza c je ro ln icze m a ją w y stą p ić z ( . T . O . i K . R ., a p rz e jść d o P o m o rsk ieg o T o w a rz y stw a R o ln iczeg o w T o ru n iu .

K o n fe re n cja , p o łą c z o n a z p o sie d z e­

n iem m ałeg o p re z y d iu m C . T . O . i K . R ., z a jąć się m a sp ra w ą u sta le n ia sp o ­ so b ó w p rz e jśc ia z a in tere so w a n y c h K ó ­ łe k R o ln ic z y c h d o n o w y c h fo rm o rg a ­ n iz a c y jn y c h P . T . R .. N iew ą tp liw ie też z lik w id u je o n a o state c zn ie z a ta rg , ja ­ k i p o w sta ł m ięd z y C . T . O / i K . R . a P , f. R . n a tle w sp o m n ia n y ch p rz eja - y .i p o m o rsk ieg o,^ ! k tó ry c h d o b ro w o ln e o r- w ó w o rg a n iz ac y jn y c h .

Konferencja prezesów kujawskich Kółek Rolniczych

C e n tra ln e T o w a rz y stw a O rg an iz a- I,ip n a i R y p in a , a w ięc z ty c h czterech ry j i K ó łek R o ln ic z y c h w W a rsz aw ie p o w ia tó w , k tó re z d n ie m 1 k w ietn ia zw o łało n a d zień 2 4 sie rp n ia 1958 ro k u ! 1938 ro k u p rz e sz ły z w o je w ó d z tw a n o w eg o , w iniH C K i w sm u ! uu , k o n fe re n c ję p re z esó w O k rę g o w y c h J . i w a rsz a ? ;sk icg ? 1

w ag o nó w p o ciąg u to w aro w eg o , id ącego O . i K . R . z W ło c ła w k a , N ie sz a w y . । p o m o rsk ieg o ,

o k iem n a b rz e g , n a o ta cz a ją c ą p a n o ra-j m ę, b y z e tk n ą ć się z to w a rz y sz a m i p o ­ d ró ż y . Z ra z u w sz y sc y 1 v

w ięcej so b ie o b o ję tn i, a le n iech ty lk o o k rę t ru sz y , p ie rw sz e lo d y o b co ści z n i­

k a ją i. w m ia rę o d d a la n ia się o d b rz e ­ g u , lu d z ie są so b ie b liżsi, z a m ie n ia ją n ic n ie z n a cz ą ce z d a n ia , p ó łsłó w k a , sp o jrz e n ia , b y ju ż n a d ru g i d z ie ń z a­

w rzeć z n a jo m o ść a n ie k ie d y p rz y ja ź ń . N a n a sz y m o k rę cie , k tó ry z d ą ż ał d o P o łu d n io w e j A m e ry k i, m ie liśm y w e ­ so łe i c iek a w e to w a rz y stw o , re p re z e n­

to w an e p rz e z w sz y stk ie p ra w ie ra sy i n a ro d y . N ie b ra k ło p rz y sto jn y c h , u ro d z iw y c h i in te lig e n ty c h k o b ie t. — T o te ż n ic d z iw n eg o , że d n i m ija ły n a z a b a w ie , n a flirc ie n a in tere su ją c e j to ­ w a rzy sk ie j ro zm o w ie. Z w łasz cz a k a ­ p ita n o k rę tu b y ł czło w iek iem n ie z w y ­ k le u jm u ją cy m , in te lig en tn ie d o w c ip -

0 | p rz e ra ź liw y k rz y k g ło su ja k ie jś k o b ie- p rz e d m io te m p o w sz e c h n e j ro zm o w y .

■ AJ&OW

b

CA

r

O

o

IC

ę

III

ty’ Krz^klen-'tai'snąłnai^’wzn,-c^lto-nlc-zymsięill”ra()^1 o’iylkot^J.bru'

Nowelka z francuskiego przełoży: Leon

k to k ied y k o lw ie k je c h a ł n y m

p ie rw sz e m o rsk ieg o n a w sp ó ln y m o b ied zie.

Sobociński , z a ra źliw ie w eso ły m , m y teg o szczereg o i K a żd y , — ---

o k rę te m w d a lszą p o d ró ż, w ie d o sk o n a ­ le z w łasn e j o b se rw ac ji, że j

c h w ile sw eg o p o b y tu n a statk u z u ż y ­

w a n a d o k ła d n e p o sz u k iw a n ia n a jw y -i ciło n a stro ju , g o d n ie jsz e g o m ie jsc a , a g d y się je zn a-: no d z iec k o -

lazło, w ten c z a s lo k u je w k a b in ie sw eitliw e . . x

rz e cz y , i śp ie sz y n a p o m o st, b y rz u cić ) A le w c z w a rty m d n iu p o d ro ży ^co s s],U )j

--- się p o p su ło w o g ó ln y m n a stro ju . za p rz y c z y n a ? A n i szto rm i

są m n iej lu b ; g ro ził, a n i lu d z ie n ie ch o ro w ali m aso - ' ' 1 'y v o n a je d n ą z ty c h z e w n ę trz n y c h c h o ­

ró b , k tó ra b rz y d k o się n a z y w a w te o rii, a je sz cz e g o rzej w y g lą d a w p ra k ty c e . C ó ż m o g ło w szy stk im n ied ostay vac?

R aj p o p ro stu n a m o rzu .

A je d n a k co ś się stało . N ik t o n i­

c z y m n ie w ied z ia ł, p ełno b y ło d o m y s­

łó w , p rz e c z u ć . A p o szło to stąd , że k a ­ p ita n z w y k łe w eso ły , ró w n y w o b e j­

ściu , w y tra w n y i o p a n o w a n y m a ry ­ n a rz , n a ra z sia ł się z a sę p io n y m , m ało -) m ó w n y m , z ja d a ł w p o śp ie c h u sw ó j o b ia d i z a ra z, w b re w zw y czajo y v i sw e­

m u z n ik a ł.

T en jeg o sta n p o d n ie c e n ia u d z ielił się n a m w sz y stk im .

K tó reg o ś d n ia , i

w ieczo ro w i, ciszę cl o k o In ą p rz erw a ł

LA. 1V1ZA K ICH iiciŁiiŁ,

p a n ic z n y stra c h , g d y ż p a d l n a g leb ę p sy c h icz n ie p o d a tn ą . W sz y sc y śm y od k ilk u d n i ch o d zili p o d e n e rw o w an i,!

c z y m c iś z a n ie p o k o je n i. N ic też d z iw -1

I n eg o , ź --- 1. . , , i ’

, k a h s-i k ie ru n k u , sk ą d d o ch o d zi — w rz ask k o - i w eso łeg o w ilk a b iecy , w y ra ż a ją c y ja k iś n ie sa m o w ity , i. z w ie rzę c y p rz e stra c h . D ziało się

ta ln ej scen ie, o d b y te j w o b ecn o ści p o ­ b ła żliw e g o k a p ita n a o k rę tu , k tó ry p o ­ w in ie n b y ł w to w k ro c z y ć z m o cy sw e­

g o p ra w a. W k ró tc e też z a u w a ż y liśm y , że p rz y k a ju cie m a sz y n isty , ja k i d o j­

ście d o p iecó w i m aszy n b y ło p iln ie strz e żo n e i o d g ro d zo n e n a k ilk a m e­

tró w .

P o m im o c u d n e g o m o rza i sp o k o jn e­

g o n ie b a , tej n o cy b a rd z o w ielu z p a- ) sa ż e ró w n ie m o g ło sp a ć sp o k o jn ie .

, j | N a z a ju trz , ju ż o d n a jw c z e śn ie jsz e j

f . r. . .M M ilarne ręce d o ść u ro d z iw ą , ch o ć ju ż p o ra n n e j g o d zin y , w szy sc y p ra w ie zn a-

^ o z n ie p ie rw sz e j m ło d o ści, k o b ietę i z sili*, leźli się n a p o k ład z ie.

iid !1. ; P ra w ie b ru ta ln ie w c ią g n ą ł ją d o w e ;' Z ja w ił się ró w n ież k a p ita n . N a je- 1 !‘ia *' m a ry n a rsk ie j k a ju ty , m ieszczącej s.r ^ () O g0 rz ałym O J w ic h ró w m o rsk ich

b lisk o k o tłó w o k rę to w y c h , p a c z s; ij czo le ry ła się g łę b o k a b ró z d a tro sk i, d rz w i g w a łto w n ie z a m k n ął. , P o p ro sił k ilk u z n as d o sw ej k a ju ty

S c e n a ta trw a ła k ró tk o . W szy scy i p o c h w ili, ja k b y w a ż ą c k a ż d e sło w o , i z e b ra n i b y li ty m in c y d en te m w zb u rzę- rz e k ł p o w o li:

n i. Jed en ty lk o k a p ita n p o zo stał jak ^ — P ro szę p a n ó w , to co b ę d ę m ó w ił, p o sąg m ilczen ia. i w y m ag a g ro b o w e j d y sk re c ji. L eży to

P an ie k a p ita n ie co się d zieje? ! z a ró w n o w in tere sie p a n ó w , ja k i w szy -

C o te n b ru ta l ch ce o d te j k o b ic-' stk ic h p a sa ż eró w . Je d n o n ie o p a trz n e ty ? — p a d a ły sło w a w sp ó łcz u c ia , p o - sło w o i je ste śm y z g u b ie n i. C a łą n o c m ie sz an e ze z ro z u m iały m z a c ie k a w ię -) m o c o w ałe m się ze sw y m i m y śla m i. —

n iem . Z ra z u c h c iałe m to w sz y stk o u k ry ć

P ro szę p a ń stw a, p ro szę się ro - i trz y m a ć w n a jg łę b sz y m sek recie, ale zejść, o t, z w y k ła scen a m ałżeń sk a. i w id zę, że p a sa ż ero w ie ż y ją w stan ie O c ią g a jąc się, ro z c h o d z im y się p o -: c h o ro b liw e g o p o d n ie c en ia, ty m n ieb ez- , w o li, sły sz ą c z d a la stłu m io n y k rz y k .) p ieczn iejszeg o , że n ik t n ie w ie, co m u a m iało się ju ż k u k tó ry w k ró tc e z u p e łn ie u c ic h ł. i g ro zi.

1 ' - --- 1 T a je m n ic z y te n w y p a d e k stał się! (C iąg d a lsz y w n a stę p n y m n u m erze) że ra p tem w sz y sc y rz u c ili się w

w y ra ż a ją c y ja k iś n ie sa m o w ity ,

__ _ _ _ , „ ± ' 1 N

D n i m ijały p o g o d n ie . N ic n ie m ą - jo p rz y k a ju c ie m a szy n isty . O czo m . M o rze b y ło ja k g rz c c z -• n a sz y m p rz e d sta w ił się

cich e, z a b a w n e i n ie p so -' o b ra z ek :

(3)

Nr. 97 GŁOS POMORZA^ Str. 3

KW—H —Ml W —HIMnii 11 I I »l i li

Wiadomości ciekawe z i dalska

Parobek zastrzelił córkę

ziemianina

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S K IE R N IE W IC E . W m a ją tk u W io l Z a n im d o m o w n ic y z d ą ż y li n a d b ie c k o n ic e , w ła s n o ś c i p . J ó z e fa S a lk e n a d o p o k o ju

p o d S k ie rn ie w ic a m i, ro z e g ra ła s ię ! n e m i z n ik ł w c ie m n o ś c ia c h n o c y k r w a w a tra g e d ia .

P rz y ję ty ’ p rz e d k ilk o m a m ie s ią c a ­ m i d o p r a c y 5 7 -le tn i p a ro b e k A d a m B a lc e rz a k . z a k o c h a ł s ię v, 2 0 -le tn ie j c ó rc e w ła śc ic ie la m a ją tk u J a n in ie S a l- k e n ó w n e j i p rz e d d w o m a d n ia m i z d e ­ c y d o w a ł s ię p ro s ić o je j rę k ę . W la ś c i- c ie l m a ją tk u s k a rc ił B a lc e rz a k a . z a p o ­ w ia d a ją c , ż e u s u n ie g o z p ra c y , je ż e li n ie p r z e s ta n ie k r ą ż y ć w o k o ło m ło d e j p a n n y .

B a lc e rz a k z a p .v y s ią g ł z e m stę . N o c y w c z o ra js z e j, s k r a d tsz y u p rz e d n io r e ­ w o lw e r p . S a lk e n a . d o s ta ł s ię p rz e z o t­

w a r te o k n o d o p o k o ju , w k tó ry m s p a ­ la S a lk e n ó w n a .

H u k trz e c h s trz a łó w i p rz e ra ź liw e k r z y k i, z b u d z iły ’ d o m o w n ik ó w . C ię ż ­ k o r a n n a S a lk e n ó w n a w z y w a ła p o m o ­ c y . B a lc e rz a k s trz e li! je s z c z e ra z . k ła ­ d ą c ją tr u p e m n a m ie js c u .

, B a lc e rz a k w v s k o c z x l o k -

.. ...J y . P o - (

lic ja z a rz ą d z iła o b ła w ę , d o tą d je d n a k B a lc e rz a k a n ie z n a le z io n o .

Krwawy napad bandycki

w Osiehku pod Bydgoszczą

B Y D G O S Z C Z . O n e g d a j w n o c y z a -1 fa n N o rk u s z b u d z o n y z e s n u z a c ie k ły m n o to w a n o w O s ie ls k u p o d B y d g o s z c z ą | u ja d a n ie m p s a p o d w ó rz o w e g o , w y ­ k r w a w i n a p a d b a n d y c k i. j s z e d ł n a d w ó r i u jr z a ł d w ó c h n ie z n a - O k o ło g o d z in x 1 .0 0 p o p ó łn o c y n y c h s o b ie o s o b n ik ó w ', u s iłu ją c y c h

w ła m a ć s ię o d s tr o n y p o d w ó rz a d o m ie sz k a n ia .

Śmierć dziewczynki ukąszonej przez żmije

Ś W IE C IŁ . W B o ra c h T u c h o ls k ic h G a c n a . U k ą s iła ja ż m ija p o d c z a s z b ie - ro z m n o ż y ły s ię ja d o w ite ż m ije d o te g o ra n ia g rz y b ó w . Z b y t p ó ź n o p r z y w e ia - s to p n ia . ż e s ta ły s ię p la g a d la o k o lic /.- n y le k a rz n ie /.d o la ! ju ż u r a to w a ć d z ie - n y c h m ie sz k a ń c ó w . 1 w c z y n y .

W o s ta tn ic h d n ia c h z a n o to w a n o k i! ż m ije p o ja w iły s ię ró w n ie ż w la s a c h

z W ie łk ie g o ' n i s ię m ie ć n a b a c z n o ś c i.

n ia p o s e s ji je d e n z n a p a s tn ik ó w s tr z e ­ lił cło m u r a rz a d w u k r o tn ie , r a n ią c g o b a rd z o c ię ż k o w p le c y i n o g ę . N o rk u -

n o d o

P o lic ja w s z c z ę ła d o c h o d z e n ia , je d - tro p z ło c z y ń c ó w .

2 kolejarzy polskich aresztowano

W GDAŃSKU

Z n ie zn a n y c h z u p e łn ie p o w o d ó w a re ­ s z to w a ła p o lic ja W . M . G d a ń sk a d w ó c h k o n tro leró w k o lejo w y c h p p . S z u lc a i G ra b o w sk ie g o .

W ś ró d u rz ę d n ik ó w k o le jo w y c h n a te re n ie W . M - G d a ń s k a w ia d o m o ść p o ­ w y ż sz a w y w o łała z ro z u m ia łe p o ru sz e n ie , z w ła szc z a p o z n a n y m w y p a d k u z k o le ja ­ rz e m W in n ic k iem z T o ru n ia .

N a sk u tek je d n a k in te rw e n c ji G e n e ­ ra ln e g o K o m is a ria tu p p , S z u lc i G ra b o ­ w sk i z o sta li w y p u sz c ze n i z a re s z tu .

Morderca Nowak

powtórnie skazany na karę śmierci

P O Z N A N . W p ią te k , d n ia 1 9 b m to c z y ła s ię w S ą d z ie A p e la c y jn y m W | P o z n a n iu ro z p ra w a o d w o ła w c z a p r z e ­ c iw k o 4 8 -le tn ie m u W a w rz y ń c o w i N o ­ w a k o w i, k tó r y w d n iu 2 7 lu te g o b r.

k ilk o m a s trz a ła m i z a m o rd o w a ł w k o ­ ś c ie le w L u b o n iu p ro b o sz c z a ta m t. p a -, ra fii, ś p . k s . S ta n is ła w a S tr e ic h a i ra -i n il k o ś c ie ln e g o E ra n c isz k a K r a w c z y ń ­ s k ie g o .

(9 g o d z in ie 1 2 .4 0 tr y b u n a ł o g ło sił w y ro k , m o c ą k tó re g o u c h y lił o rz e c z e ­ n ie o k a rz e S ą d u O k rę g o w e g o w P o ­ z n a n iu o d n o ś n ie d ru g ie j c z ę ś c i w y ro k u i p o s ta n o w ił w te j c z ę śc i k a r y n ie w y ­ m ie rz a ć , w p o z o s ta ły c h c z ę śc ia c h z a ­ s k a r ż o n y w y ro k z a tw ie rd z ić . W te n s p o s o b k a r a ś m ie rc i n a W a w rz y ń c a

N o w a k a z o s ta ła z a tw ie rd z o n a .

Przebił gto*ą ścianę i zbiegł z więzienia

I B Y D G O S Z C Z . P r z e d S ą d e m O k r ę ­ g o w y m w B y d g o sz c z y to c z y ła s ię w d n iu 1 9 b m . c ie k a w a r o z p r a w a p rz e c i­

w k o 2 0 -le tn ie m u ( z e sta w o w i l rb a n o - w s k ie m u , k tó r y ja k o ty m d o n o s iliś m y , w c h w ili a r e s z to w a n ia w a z y lu m ie j- I s k in i, p rz e b ił g ło w ą c ie ń k ą ś c ia n k ę b u ­ d y n k u i p rz e z w y b ity w te n s p o s ó b o t­

w ó r z b ie g ł n a u lic ę .

P rz e c h o d n ie w id z ą c g o n ią c e g o w b ie liź n ie o s o b n ik a , z a tr z y m a li g o i o d ­ d a li w rę c e p o lic ji.

U rb a n o w sk i, k tó r y m ia ł o d s ie d z ie ć k a r ę z a k ra d z ie ż , s k a z a n y z o sta ł z a o - p ó r w ła d z y n a d a ls z e 4 m ie sią c e b e z -

Chciał utopić sołtysa

G o s p o d a rz w s i G łu c h ó w ’, g m . K o b y lin , M ic h a ł C ie p ie n ia k p o s p rz e c z a ł s ię z s o łty s e m te j w s i S ta n . W a s ile w sk im .

Radio grało nieboszczykowi

P R A G A . M ie sz k a ń c ó w ' k ilk u k a m ie n ic w P ra d z e z a c ie k a w iło , ż e w je d - z u n y m z m ie s z k a ń m a d ru g im p ię trz e g r a o d 4 0 -tu k ilk u g o d z in b e z p rz e rw y ' •T " " i" "" " r T Y • ra d io . W k o ń c u p o s ta n o w io n o z w ró c ić z e W a s ile w sk ie g o , z a b ił, i z a - ^ d o te g ()ż w łm ś c ic ie la , b y z a n ie c h a ł I n ie k o ń c z ą c e g o s ię n a s iln y o d b ió r k o n -

• c e r tu , c h o ć b y z e w z g lę d u n a d o b re i s to su n k i z s ą sia d a m i.

; P o n ie w a ż n a p u k a n ie n ik t n ie o d -

। p o w ia d a ł a d o z o rc a d o m u n ie w id z ia ł b y w ła ś c ic ie l w y c h o d z ił, z a c z ę to p o - G d v z n a le ź li s ię w p o b liż y s ta w u g łę ­

b o k ie g o p rz e s z ło 5 m e try . ( ie p ie n ia k n a g le u d e rz y ł s o łty sa w g ło w ę . ( io s z a d a n y la sk ą b y ł ta k s iln y , ż e s o łty s p rz e w ró c ił s ię . W ó w c z a s z b ro d n ic z y g o s p o d a rz p o d s z e d ł d o le ż ą c e g o i w rz u c ił g o d o w o d y , s a m z a ś w ’ p rz e ś w ia d c z e n iu , ź _

ta rł ś la d y z b ro d n i, p o s z e d ł d o d o m u . : W k ilk a g o d z in p ó ź n ie j u jrz a ł w z a g ro d z ie s o łty s a . P rz e k o n a n y , ż e je s t to d u c h z m a rłe g o , w y b ie g ł z iz b y i p o -1 c z a i u c ie k a ć p rz e d ..w id m e m " .

G d y g o w re sz c ie s ą s ie d z i z a trz y m a !

li. d r ż ą c z p r z e r a ż e n ia o p o w ie d z ia ł n , ) i i im ,; y . i id e ir z e w a c n ie s z c z ę ś c ie . z e z a m o rd o w a ł s o łty s a i w rz u c ił g o d o 1 J \

W GJ V W e z w a n o p o lic ję i o tw a r to d r z w i.

O k a z a ło s ie . ż e s o łty sa w y r a to w a li W m ie sz k a n iu o b o k a p a r a tu ra d io w e g o z to p ie li p r z e je ż d ż a ją c y w ie ś n ia c y . le ż a ł m a r tw y je g o w ła ś c ic ie l.

O z a jśc iu d o w ie d z ia ła s ię p o lic ja 1 Z m a rł o n n a u d a r s e rc a p o d c z a s s łu i C ie p ie n ia k a z a trz y m a ła . c h a n ia k o n c e rtu .

Z całego świata

G R U D Z IĄ D Z . C e c h r z e ź n ic k i w p rz y g n ie c io n y s k rz y n ia m i z w ó d k ą p o - G r u d z ią d z u o d b y w a s w o je p o s ie d z ę - n ió s ł ś m ie rć n a m ie js c u , 3 in n i p a s a ż e ro - n ia w lo k a lu „ P o d Z ło ty m L w e m ", k tó - w ie d o z n a li o b ra ż e ń - P rz y c z y n ą w y p a d - re g o w ła śc ic ie le m je s t N ie m ie c . k u b y ł n ie trz e ź w y s ta n s z o fe ra J a n ik a ,

N a z a p y ta n ie d la c z e g o c e c h o d b y - k tó re g o a re s z to w a n o .

M O R . O S T R A W A . W c z o ra j o g o - 2 cio d ż in ie 8 ,3 0 ra n o n a s tą p ił w z a k ła d a c h J u liu s z a R u e tg e rs a w M o ra w sk ie j O - s tra w ie — W itk o w ic a c h w y b u c h k o t­

ła te ro w e g o d la d e s ty la c ji b e n z o lu . W te j c h w ili s z k o d y o c e n ia n e s ą n a k ilk a m ilio n ó w k o ro n c z e sk ic h . W y - , b u c h b y ł ta k s iln y , ż e w p ro m ie n iu

| 4 0 0 m e tró w w y le c ia ły w s z y stk ie s z y b y I z o k ie n , - - --- ł;.’ ’7 " " — 1 ' 1 w s k ą O s tr a w ą u n o s iły s ię c z a rn e e h m u r y d y m u .

B E R L IN . W c ią g u o s ta tn ic h d n i p o ­ ja w iły s ię n a s łu p a c h o g ło s z e n io w y c h B e rlin a , o ra z w u rz ę d a c h p a ń s tw o ­ w y c h i m ie jsc a c h p u b lic z n y c h , lic z n e a fis z e p o d p is a n e p rz e z k o m e n d a n ta p o lic ji o k rę g u s to łe c z n e g o , a d o ty c z ą c e r e je s tr a c ji o fic e ró w e m e ry to w a n y c h , u rlo p o w a n y c h o ra z o fic e ró w re z e rw y P o w y ż s z e k a te g o rie o fic e ró w z w y ją t­

k ie m g e n e ra łó w o ra z o s ó b , k tó re p r z e ­ k r o c z y ły 6 5 r. ż y c ia , m a ją s ię z g ło s ić d o 2 0 w rz e ś n ia 1 9 3 8 ro k u w k o m e n d z ie , c e le m o tr z y m a n ia w o js k o w y c h k a rt j r e je s tr a c y jn y c h .

W p o b liż u O b e r b iłb r a c h n a g r a n i­

c y b a w a r s k ie j z d a rz y ł s ię n ie z w y k ły

w y p a d e k . । --- , - , „ . x

M ia n o w ic ie n a p r z e w o d y w ’y s o - k o n f e re n c ji w s p r a w ie e m ig ra c ji ż y d o - k ie g o n a p ię c ia s p a d ła w ro n a , k tó r a s p o w s k ie j w E v ia n , tw ie rd z i, ż e d o b ry m w o d o w a ła k r ó tk ie s p ię c ie . te re n e m d la e m ig ra c ji Ż y d ó w T b y ła b y

W s k u te k te g o p r z e w o d y s to p iły s ię . N o w a E u n la n d ia . n a js ta r s z a k o lo n ia a je d e n z n ic h o p a d ł n a m e ta lo w e o g ro -j a n g ie lsk a . Z d a n ie m te g o p is m a , b y łb y d z e n ie d o m u . to te re n n a d a ją c y s ię s p e c ja ln ie d la Ż y (

W te j s a m e j c h w ili z d o m u w y c h o - d ó w z P o ls k i, k tó r z y s ą p r z y z w y c z a - z o w a li w B u d a p e s z c ie k ilk a d e m o n str a d z iło d w ó c h lu d z i, k tó r z y p o d o tk n ię - jc n i d o o s tre g o k lim a tu . ! c y j w ró ż n y c h p u n k ta c h m ia s ta . K il- c iu s ię m e ta lo w e j f u r tk i ra ż e n i p r ą - Z d a n ie m p is m a N o w a F u n la n d ia k u d z ie się c iu d e m o n s tra n tó w p o lic ja d e m o w y s o k im n a p ię c iu , z g in ę li n a p o tr z e b u je lu d z i p rz e d s ię b io rc z y c h i a re s z to w a ła . D o p o w m ż n ie js z y c li z a jś ć m ie js c u . I ta k ic h , k tó r z y p o m o g li b y w ’ p rz y c ią g - n ie d o s z ło .

re g o w ła śc ic ie le m je s t N ie m ie c .

w a z e b ra n ia ty lk o w lo k a lu n ie m ie c ­ k im , z a r z ą d c e c h u tłu m a c z y , ż e d z ie je s ię to d la „ d o b r a c e c h u " , p o n ie w a ż c e c h u n a le ż y d u ż o N ie m c ó w , a c i n ie c h c ą u c z ę s z c z a ć d o p o ls k ic h lo k a li.

W A R S Z A W A . W O tw o c k u p r z y u lic y R e y m o n ta 1 3 w y b u c h ł p o ż a r w w illi, n a le ż ą c e j d o s u k c e s o ró w S ic h c n -;

m a n a . C a ły b u d y n e k s p ło n ą ł.

S tw ie rd z o n o , ż e p o ż a r p o w s ta ł z p o d p a le n ia , o ra z ż e d o k o n a ł te g o 1 S - le tn i J ó z e f P a p a c z z z e m sty z a to , iż o jc ie c je g o p o rz u c i! ż o n ę i z a m ie sz k a ł

z k o c h a n k ą . C h ło p c a a re s z to w a n o .

S O S N O W IE C . K a z im ie ra C z e r n ic ­ k a w S o s n o w c u tr z y m a ła w m e ta lo w y m d r ą ż k u o d f ir a n e k — 2 .8 0 0 z ło ty c h .

S łu ż ą c a s p r z ą ta ją c w y r z u c iła te p ie n ią d z e o w in ię te w p a p ie r n a ś m ie t­

n ik . P o w y w ie z ie n iu ś m ie c i z p o d w ó ­ r z a n a ś m ie tn is k o p o z a m ia s to , z o s ta ły te p ie n ią d z e z n a le z io n e p rz e z je d n e g o z f u r m a n ó w .

K O W E L .

W ś ró d m ie śc iu m ia s ta K o w e l p rz y u lic y L e g io n ó w w y b u c h ł p o ż a r. O g ie ń o b jć |ł n ie ru c h o m o ś ć n a o d c in k u u lic y o d n r 1 0 5 d o 1 2 7 .

P a s tw ą p ło m ie n i p a d ło 1 2 d o m ó w m ie sz k a ln y c h i s z e re g b u d y n k ó w g o ­ s p o d a rc z y c h . 2 9 ro d z in z o s ta ło b e z d a ­ c h u n a d g ło w ą . S ą to p r z e w a ż n ie ż y d z y B R Z E Ś Ć . N a 4 7 k m sz o sy B rz e ś ć - W ło d a w a k o ło w si M a rsy sa m o c h ó d c ię ­ ż a ro w y h u rto w n i w ó d e k w C h e łm ie , w io ­ z ą c y 2 0 0 0 litró w w ó d k i, w p a d ł d o ro w u i u le g ł ro z b iciu .

P o m o cn ik sz o fe ra F in m a n S a u e r

p r ż e ; d z i ^ n a d it;.V a -'

Unicmożllwierno nierozważną wyprawę

morską na „łupince 1*

( K ę p y O k s y w s k ie j, i F . D o m in ik o w s k i, H A G A . T rz e c h d o m o ro s ły c u h ż e g - r o b o tn ik z G d y n i.

1_ _ j ’ ’ '. I R o z b itk a m i, n ie p o s ia d a ją c y m i o d -

łu p in c e , s k le c o n e j z k ilk u d e s e k i d o - 1 w w ie d n ic h d o k u m e n tó w ’, z a o p ie k o w a - a s ię p o lic ja h o le n d e rs k a , k tó r a o d e ś - c ic h d ro g ą lą d o w ą z p o w ro te m d o Ż a g ló w k ę , ja k o n ie n a d a ją c ą J . G r a b o w s k i, u r z ę d n ik z s ię d o ż e g lu g i, p o lic ja o b ło ż y ła a re sz - A . L a n g o w ’s k i. m a la rz z te rn .

la rz y p o ls k ic h 'w y ru s z y ło z G d y n i n a |

1 / ’ ’ \ \ '

ta r to (ło N o o rd w ijk , m ie jsc o w o ś c i k ą ­ p ie lo w e j p o d L e id ą , g d z ie s ię ro z b ili i

u r a to w a n i z o s ta li p rz e z d y ż u rn e g o k ą - P o ls k i, p ie li. S ą to

C h v lo n k a ,

Żydzi z Polski do Nowej Funlandii

M O N T R E A L . D z ie n n ik k a n a d y js k i n ię c iu ta m k a p ita łó w . Ż y d z i m o g lib y

„ C itiz e n " , w y c h o d z ą c y w s to lic y K a -, z te j b ie d n e j d z iś k o lo n ii z ro b ić b o g a ty , n a d y w O tta w ie , .o m a w ia ją c s p ra w ę ! k r a j.

Demonstracje socjalistyczne

B U D A P E S Z T . W c ią g u d n ia w c z o ­ ra jsz e g o n a ro d o w i s o c ja liś c i z e rg a m -

c y j w ró ż n y c h p u n k ta c h m ia s ta . K il-

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :