Christliches Denck-Mahl, Welches Dem [...] Herrn Johann Vogetius, Medicinæ [...] Doctori und wohlerfahrnem Practico, Bey der Königl. Stadt Thorn, Als Derselbe Anno 1724. d. 8. Febr. im 52 Jahres seines Alters im Herrn entschlaffen, und den 13. darauff, wa

Pełen tekst

(1)

/

m m if

I c t i t f = i S r t f ) ! /

2Bcl<6««

©ctn iw tjl. S B o O lS M e n u n b ^ o S g e la ^ ^ n

f

M .c%a

o b i i

i i

u

V O G E T I U S ,

Medicinac tt>OfjlfwÓf)mfem D o d o n lint> IU0f)(cC- faljrnem P raćtico,

S5f0 tot Äönlfll ©tato 2 f) 0 tn/

^erfdbe m

A n n o 1724* cl» 8* Febr»

iltl

52* 3 ^ 1 )^

[clllfß tm £(Ssrn entfdjlaffcn/

imC belt 13. Carauff/ mar cer @onntag Sepcuag. mit gęrifwcytti Ccremonien ttt Cer SJfarien

tur JirCen begattet wurCe/

3u lebten <5r&rc»/

f-6 unC

l e n e « i o f l j W t Ä e n i t p & t p

5u einigem ^ro(|</

outfgcjc^et

<£. (S. MINISTERIUM U. 3 2-

s $ O * 0^

© r ttu tft be» 3o b . « fte lfli € • £c.cbft>. Sfat& ć « » 5 Gymnafii S&ue&crwftr-

(2)

ö folgt btt M

e

btt Hilft)/

©ieivtr/ucbf Sage finfcö/ ju Jg tet ©rufft begleitet;

S b tdcbetnunber Set mit einö fo manche

Scbmacb/

©ie

Mfculapius

bemfelben je bereitet;

©urctftelcbtn anbere bemilobe finb entgangen/

© er bleibt amtfnbebod) amSobe felbergangen.

3ebocb (fr bat ben Sob auch burcb ben Sobbefiegf/

SrußtnunbemSobe recht/befißteineivig geben >

Unb ob auch gleich ber geib ecftarrt im Stabe liegt/

SbSblrb 3bnbocbbaö ©rablebenbigtvieber geben»

©er nun ©erftorbene tvirb nimmermehr verftetben/

Unb bot bie Sterblicbfett l ie Seeligf dt ererben.

B c b ^ ö tt! acb! heile nut tie jebr^ertounbeten' Ä cb SfraeltöSjrfjt! acb! ftitle £eroS$mer(jen/

(Stibecfe beinen Stoff in balb^rftorbenen/

Unb fcbaffeginberung vor gocbbefrübte ©erßen ••

©en Schaben/ben fein iTraut noch t^ a fte r nun fan beiten /

©enlDirbbein SBort/o ?)(frt/ am frdffligften jertgeilen.

«öemtvoblfeeligen £ettn Dofloti ja <gl)ccn/ unD fdmtl. ho#«

rvett&en SeiDtcogenDenjum Stoffe (eßet eö mitleidig unD eilig

gbriftopb Slnbreaö ©etef/

Minifh SENIOR unD ju 6 t- Ratten PASTOR.

.A1 i ’c H P - l f ? i rpri rlTr

| | p lS irb t bocbberfürljtfobalb/fafttvieber

Patientei

*||^tfinö folgt bemanbetnnacb/nacb Dem gemeinengauffs

®^^(fin9tofenbilb verblüht/Sbiemanfiefürglici! nennte/

3b r 21 r£t gegt ihr halb nach unb giebt fein geben auff.

©($ giebt ©elegenbeit ben Sob fvol ju bebencfen/

^ e r und ergreifft/ fo halb eö nur b e r e if rr gebeut,

f^ein ?lrl3t fanSbme felbft unb unöbaögeben feberufen/

ftm'Bezoar ()dltau(f bieigui beftiminfe Seif;

©rumbivoblgefgan/jvennmanbet) 3eitfict)taju cuftet/

Unb

praferviret

ficb mit fOlCbet

Mediän,

©ie/Sveilunb ©O tteö © üt annoebbaö geben friftef/

3m©laubenfeftun0macbt: D e c ^ o l) fei) ein g e w in n .

2 !«

(3)

aiilśfo ld je M cd icin bet g e d ^ e § e t t g tftM U W

r n m m ^

««f ^ *u einem

W ‘im m -

A hc «bet ^ ta u te n b e ! bencft: cb @r flleid) geftotDen/

ipcgtfcec $ ® w fuc @ud)/ t>ec

aM

twlflema®

t

;

* A e fd )lt it>m |£utc ffie g / foblelbt 3gc uiwrbotben/

« te tb o ft a u filb n getcof?/ bec gat e$ iw lt aebracbt

™ ! ' ^ a n (ę^tent)«n fceUaeu £n. Doikoń *14 «imm fcom

^to(i fdmebS

* f^ c§ 0 ed, Do&oris ^eiiften^ett. $ f- 57/ f

ga <?btent>en (eeligeu $n. Dodori alg «mmi ftonmuft 2» t <śfinbe/ unO hemu @ed)wen S&etcufetcfl i«

SP3P3?

6amcl*$6hlctv"pr. p

Non eH in Uedico femper

Interdutndofta plus vakt arte malum.

TL Tle zawlze Medyk może uzdrowić chorego,

f \ J Niemoc przechodzi podczas rozum namędrizegos J L ^ I Bo chorob famych liczą w człowieku tak wiele,

lak wiele zył w śmiertelnym enayduie fię ciele.

ISlitktoreć z ftarych kunfztow y nauk uftały.

Za ludzkim iednak nowe wymyflem naltafy ; Lecz z chorob tych, których nas wina nabawiła

Adamowa, ni iedna z świata uftapiła.

Stare zoftaia, nowe częfto wynikaia, , Xe slowę naiepfzego Doktora tniCiZ»3i3^ ^ Zgadnac podczas nie może, na co kto choruie,

Coz potym, choc lekarftwa dobre zapiłuie*

Lekarftwa tez nie zawfze daia fkutku fwego,

By choremu pomogły do zdrowia pierwfzego.

Ztad Medyk nie raz temu życie obiecuie,

Ktorego przecie prętko fmierc z świata ruguie, O drugim, ze zapewne umrze, myśli ł°hie*

A ten fię niefpodzianie z choroby wyfkrobie.

Nie zawfze tedy ^Wedyk może cię ratować, Przydzie czas y godzina, mufifz fię forować.

Gdyby pomoc mog! z śmierci, wzdyc by o tey dobie9 Samby fiebie ratował, iako blizfzy fobie.

Lecz fmierc y Doktorowi nawet nie folguie, Tak właśnie iemu iako drugim grób gotuie.

Szczęśliwy taki, który gdy fię zachoruie,

Do smietci fi£ zbowienney zawczafu gotuie.

Bo choc Medycy wfzyscy odftapia takiego,

Bog iednak napewnieyfzym ieft lekarzem lego, Abo

(4)

&bo mu dopomoże do zdrowia pierwfzego,

Abo cez przez śmierć przytnie do życia lepfzcgo^

Do tego iuz fię teraz DOKTOR zmarły doftał,

/Crory we włzyftkim życiu Bogu wiernym zoftał*

Zy\pobożnie na swiecie tudzież fprawiedliwie >

Utrapienie od Boga ponohł cierpliwie.

Nikomu fwey Doktorfkiey prace nie litował,

Z ubogim y z bogatym fz,czerze pofłępował.

W legach zawfze przeftrzegał dobrego fumienia, Te to kład} za nawdęcfze (karby fwe y mienia*

Gdy do niego w chorobie sanierc zakołatała, D o Boga lię zawczafu duiza gotowała*

Który tez wywoWfzy ia z ciała nędznego,

Przyiał iuz do żywota w niebie rofkofznego.

Tam w nietkonczoney Boga ogłada radości,

Y cielzy fię z Aniołów Świętych fpołecznosci.

-Życzę więc W DOW IE smętney y SIEROTOM tego,

By fobie mieli Boga obrońcę pewnego.

Z kondoltncyi powtnney

MICHAŁ BOGUSŁAW RUTTICH, Ecclis. fol. Mar.

ott nut bem 4rduren duff/unb (jemet eure Sfjcdnen/

erlangt/batnatti fi* pfidflju ff^nm

Dentft! bagbec£5ctifte mi® dii$ dlfem greuß unl>

jgdmmec

5??ff Setupu !MfwrfeSe/ing£immelg Sreuben^dmmtr.

2ßdö pab i® bp® gepbt für §reub in meinem £et)en/

3d?

lebte

0prgeu>ppü tnie im ^ejangnig eben.

£ p rt mif bem Stdurcn duff/ unb jjemmet cute Sfirdnen/

3®§abcriangtbdnid®mein£erf5 fi®pffdgju feOnen.

Sbprtlebfei® im @tceftfneinem .ffummertOal/

£iec lebi® 3reuben=ppfl im f®pr<fien @ ternm »6dd(:

^'prtmurticbb&ibrtbtfriibfbie^gcdufn-SdafdugftKuen/

$ietit>i(lmcin3efiig mid)mitSwnbcm(jtnbfttfceueii.

£>6rt mif be mStdUten duff/ unb (jf mmef euteSbcd'nen/

3 ® pberldngt/ bdrnd®mein^Pt(5 ficbpffdg juffpnen.

0 p n t meinemgeib bie JRup/bcr 6eel bieSctuben-6funben/

C'ieffe nd® aUer2In«ftim£immeI pdt gefunben;

S 5d n fn ifi)t{)6® {i^Se(ciib teb ert»® rE irt(Su ci:25dfcc/

£>«c ^)P$fte dutt Srtjuli S u r £elffecunt> StcatStc.

2fd>

(5)

Sich traut Ihm fo irb g u f nidjf v^rldffen/

SaCSureShtanenSDirö bet £6cbfte felbff auffaffe«/

Unb öuet ^erßenleib/ fambt Jammer Steuß u. ©cbmerß/

®irbfoenben^Ottwn@ u®/lhm bricbtfein©ater£etß.

C-t umt) hört mit Stauten aujf / unb hemmet eure Spänen/

^d) fMt)£Eidtt$£ ixirndd) in^in ftd) pfl$9 ju f^pncn«

J J

jhtemit weite Dm fecl. £ni- Do&or icDcnD unö tr6ftcnö

anfübren/umb Dtel)6cDfte «Betrübte S^acbgebltcbcne/

lurSDMfjfflungfm trauten-'unD JPjmmning Der Shtd»

nen 511 brttigen/mft Dem fter&l.OBunfcö/Daf} <8Ött alles grofteS feibüen Die Gocbli^Setrübte tiofien/ unD Die

gefcblagenc SÖJunDetmrblnDen wolle.

Philippus Hcnricux ^OCl) <pr $U@t« Georgen*

«prprprprpr^^

M>ft>er/ft>te fehr betrübt feß ich bie gebet an ?

£5a®t£ocblDertl)etgteunbben Mb'jCbieo unö et*

tßciiet/

Unb wnben peinigen bureb ©einörfterben eilet/

eöfcbeintalöfoennvon © $m erß itt? ©eibft nicht T rei­

ben fan/

<Da mich

fefn Sobeö*gall recht

berßlicb hat beftiitßf/

Unb

noch toeit mehr Hein £muß in tiefteöSeib gefeßet/

©oftchja pbnebembißber in S|r4nen neidet.

®aöifteöbaöfofcbnell ©ein geben Jh m w rfurßf?

StcbiftömeinSrauer.giebfoleßtenöicb gemacht/

£ a

meine ©cbfoägetinsuörabe foarb

getragen?

igennbawtt

Sv'ili man mit betrübte 9?acbricbf

fagen/

2*ßß <U$ ituuif$IMfl$s$WMf@rttw2lU80n &cßd)t 5

© 0 hab @t ©elbteö auch nebft anbernlvert b gefehlt Unb ftcb niO?tfatt genung an folctem fönnen lefen

©abPcb©ein®nbe3Sm febon fogar nah geteefen/

Unb @r im Sefen fcbnell ©ein©araughatgcmaci)f.

SH tt ft)dr eö herljlid) leib/ ibenn biß bie Urfacb inat/

©aß vieUeicbt ich barinn efmaö gefebrieben hatte/

«S

5

aö Jh n betrübt/erfebreeft/auff ©einem jJrantfemSette/

Siliefnbaöiftöibohl nicht.«SBohlaberetibaö mehr

® aö Jh n fo unw rm utl ju ©einem ©rabe febi

cf tt

©aß @r ©ich langer nicht beo unö h)ill halten laffen/

SHanfaneöjatöPhlfelhfi'begreiffenunbleichtfaffen/ t

SßaöSein beflemmteö cOerß nun gar hoben bru«.

^)?UI

(6)

©ein £>er&/@ein33afer £>tr$/foburc& fdn Qrignef B lu f

B et)

Stngft unb 4W aet)bbl$getJ) trat gefallet/

SM Ipenn manblefeg fttt)nurp (Semütjjie

füllet/

© o glaub leb baß

t6

fpp&l habet) ein ptele^tguf.

©er2(nfallunbble©(bma(b/bleman3gm angefljatv

£>le bat ble 2Bunbe 3bm itotblPeifec auffgeciffen/

8 ö f t bet gerechte 8 0 t f bet iPlrb a tn beften tpiffen/

<33leer ben Unfug einft autbuotbSPoblabivten fan.

3nbeffeniPpUe3§rble ()artgef$lagne Beulen/

© er MittiPen/Sbtbf er unb ber gangenSreunbfcbafff

bellen.

0 f ^ t f fcfeulDtgu in S ile bet; bei bl*

IS U tld b ro

M. 3obann iJetbenberg.

. Eccief. ad JE d. T r in k .

CIPQPQPQP-CX?

0 3 ' £ ? £ b er£ o b a u c l> n e b e n e u c h / ifjr 0 4 n b e r / lgm$ &W l!?r ,m W >b«/ bev € o b lie ß t a u c h bet) euch/

0 e l? t 3t>r/ ^ 0D flc& t m it u n b m ach et w e it g efch w tn b cr D e n / b er e6 n teb t geb ach t/ ben $ b en D noch § u r £etch*

© r u m b b en eft/ tljr (S te rb lic h e n / a n 6 0 t c r b c n boeb R eifen / Q Ber W eiß/ W ie n a h ber ^ o b / b e t6 m it u n s b a lb a u ^ m a e b tf S B o l benett / b ie fich n u n | u m ö t e r b e n rech t b ereiten /

© ie fagen btefer lX>elt ganh w illig gute 9?acht*

tyxxfttrbt ein § 3 £ 0 S K S R C ^ ü%Z% nicht b b ttB ro v n c 0 la ti*

3 S K B 3 € $ C f t fin b e t 3 6 » t e r *£ob/ w e il C r g a n £ fe r tig ben/

J u m *£>immcl m a r b ereit/ b en fo n t’ 3 h m n iem an D ra u b e n / S B ttl C r in fteter 3 3 u ß D enfelben m a r g e w ä r t ig .

(fpbrafm üloff/

1 25eu(|cb u n t sJ3oin. sp reb . Ju r £ e tl 2)ret)fatf.

- * |||

) Thomas Browne Medicas Änglus färnigcsratilsimus libelli, ’Religio Medici iriferipti, Seriptor. Prodiit Religio Medici cum Annotationibus Argentorati fumpribus Jo Trid, Spoor |&Reinh. Wecliteri An. MDCLX'XVlI, in S.

;P | | 0 g c b ftu a u c h m e in g ^ C i l ^ f ) / fo h a lb $ « f e i n e r fK u(?/

^ ^ Ö a icb iti btefent 3 a l j r fo m a ttc h e n tg rc u n b m u fj m iffen

’ © u fchlieffefl u n o er^ b fft bie m a tte n ^ u g e n $v 2 1 ^ Ö u hon ^ 3 e f r u n g lie f» bie g u te R e ttu n g w ifle n * 5 B a (j f a n D e in feb n eü er § a ü / a l^ n u r ein l;e rb c 6 2 (c h !

U *tb tkff g e h o lte ^ QBej) bet) betten ih t e rp re fp n .

© ie M$betrübten 0 d f ? ber B e id e n fo lg en n ac h -' b enen © e in e ^ r e u ftet^ b le ib e t u tm ergejfen » S R ith ja m m e rt/ m ie © e in 5 a l l b ie gd n ^ K 6 a t b e r ie f /

0 o m it ^ e rm a n b fe h a fft m^ mit ^ l u t e b ir b erb tm b eit/

© ? e ^ m o e r tm b 0 e m a l;( ftn h a u ffe r ftch g efegt/

UrtD m e re fe n 6 b cf; ft b e ftü r^ tb ie 3< w tm crb o lle 0 l u n b e n .

© rn n

(7)

f

:fp e£ 3 M u f tt

5^01« wenn fiel) fd)<m Sag ^aupfjum Unferaangelcncft

^uß^öuui)€f/J)ci0 ßuei) Denn Die ntiDern f&ätbu Mitteln*

V ß l ((1,01, Cic matte # anStw ©teueivfXuttt feneft/

! Uf.

geffjatv /

:en/

T'^ccit ftch Da£ ßanhe v2d)Mr *njuWgiucr juerju/uueiii*

m a n ^clmbtcfte ? t&Umtt©Dtte6

Öte ©ure Hoffnung töft tu feinen §lor wrberben tReDcnrft/ baßer trielmehr a!£§J}antt uob Q^afcr

scheuch an@erßwn& Creuam 0 €€£ © £2? ftwabfferbeni m ab^xccbM ti Übermut^ noch hier bengrommen braut/

ftat fein erlMer ©eift recht gtöcflieb oberrounben/

tan.

Uub t vtmum Die ©ebult Dergleichen 0d>lo(Ter baut/

©o tjabsn mtemit 3 ^ * * * « j g Ä lL a a e n tm m e tn tflm Stell

afff (»Elten. fchriebö

M. PET. JAENlCHEN.

Anberg.

"rinit.

. cvtcr^'.rx'nr*.*4>j

ihr 04»t$r/

t ater

*J3r.*u ©f.SStar.

^ ■** ©eDancfen über Die tröftltche SBorte;

Exod. 15* v.

3 ® bin bet £ @ rc befn Slr&t.

1 111'2 1) bin bee £><2t’t bellt S it ttc# ftes < so « *«*<» &6t w

t$%i<* er fern 3fraelbct) Mara woltt lehren;

5Paß er Die ^Ätttecfctt iMtbfilD DcrfujTctt^&ti*

m / f l

f'f-fyJVi 1/ VI> V »V »v*» v»rr»*’ ^ I r i

Hub in Der Chat tft ©Ott ein folcherSBunDermann-

€ r iß ber fläßigße Botanicus 5a nennen/

Inbemer j%rduter giebt unb lehret fte ancb&nttrtt:

^ Dhvfinlnmvc Hilft ftflf ^f?Attir*

rowne©lau# ^{}j rnyiioiogus» uiiv jvuuiu vu fvwiwi.

iEin Pathoiogicus ftnbf halb ber Krand^eit 0p u r * TU^f-»iA<«»rr!riic ft^i» ftV /iiieh wfthl curiteti

Ptig K:Ut 1 nei3pcrLiCub vm |iv uuvy wvij* vuiuh» llnb alg ein Chymicus Die 2ir(|nei) laboriret:

fin Anacomicus ber aüe C^eile ftnbt^r

iinft^tH rhvmrpiis etucf) ciuff^ fletßtftffe DerbinDit.

/

il* T>retjfaff.

Medici irifcripti, pcibus Jo Frid.

V

Ka^/i

8 IJiy v lll w liyiU lcU o V*VtW/ Wl*ff 1*/ f JJI ww

ÖU bifl jtrar @ «€£3©®X 3^e|en»

©och 0 €£?B ^ honteftn anje^o wicht gmefen.

Oöieüetcht hat mancher greunb in feinem 0 tnn gebachtt

9?un |tlfft b lt felbßt S lt^ t I unb hat t)ie Äunft besucht £

® lc ttpüen ung umb © O t t ben beften S it %t beföer&tn/

® e i l bic d oäoresau® Stie aü e SHcnfiben ftttben.

^Sep felbfi eigener Setbeö ©cbtnachbfit hatte folche ©ebancten.

©Oftlieb ^blichen pr. in Grembocin&c»

m m *W hier ihr ©terbltchen/ betrachtet euer geben/

1

vfli Unb lernet bon Such jelbfif baß ihr bergdnglich fet)b/

&sÜ3br lebet jtnar gejunb/ Doch merefet auch Darneben/

S)ao feber 5iugettbUcf beflimmt Die 0terben8”3df*

SBtcmancber geht einher/ alo mdre er jerfchlagen/

<£$ toanctet überall Der bormahtö fteüfe guü, SSott manchen höret man mit Dielen ©euifOen flagenl

habe innerlich ben nagenben Serbruf.

vfUll

(8)

S » f lt mrtn<5rt fprtdSt: atfd) Inn t a £ot> M t tiM e n e m t 3-t> l>ln noit) gut j« |uag/ |o f«0kt mir and) utätttS/

lotp mir ifi du* Statur &on lauter ©tabl unb «Sijen/

B a ß ? icbgeiueflc noch beß bellen ©onnen-^icbtß.

"SUeiu mie balb getcbi<ötß/ Daß aucü bleielbra (incfeii/

Oie fonften wie ein jFjcib unb iKtefc wollen fetm/

SJlan Itebetßja/Daß fie oen Lettens Sßaffer trincfcn/

<£ß blftot Der bittre £ob aueö btejer ©etmnn.

SBalt itoi o©tetblicte boa mir einSeugnüö haben/

©b febt auif btefen ©arg unb autt bie büftte ©rufff.

£inwerben eie jc^unb Denjenigen begraben/

i)ec in Dem fc&önften &rutf berließ Die gebenß^ufft.

SDUn bat 3bn ja bisher oergnügt hier (eben blühen)

<£$ mailgelte 3hm niebtß er war gefunb unb frffeb.

SUifiti nun (tefcfl man ib« cpjenb oon miß fliehen/

culetmioerboffr aiim©erapbinen-£ife&.

mehr tmb B uaberß wertb? § r felbüen fonfe rathen/

B a n n btclcr fcbwacbcr £eib mit Jtrancfheit w ar befiritftf

© O tt feegnete jugletcb bie Söiühe unb bte £bat« n Unb Iteffe feinen $Ietü bon oben fepn beglücff.

^lüein Da cß an 3bn jeot febon jum ©terben

0 o ballt auch feine Kumt / «Sr mufte (clber fort.' S)ocb mat eß ©Otteß £anb/ bie 3bn ju (ich auifnabttte/

©ie führte 3bn fugleicö ia flcümi ^ebenß^jjort. -i 2Baß aber (bit 3b r hier/ 30c ©terbltcbe bemerken?

Oiefj einzige Daß 3hr/ ein falieub 2Befen fet)b/

Unb baii lugfescb an Such unb allen «Suren SBercfen/

SDUa «ic&tß fo (ehr erblicft nlß bie Mergln gltgfeiU SDa 3 r bon »rlbft an «Such Den Unoerftanb erlernet

©o jeöfefet «Such mft &letfj jum lebten Slugenblicf/

SDer |o fleh jeot bon Such unb ÄeDarß-0ib entfernet/

2)er macht in btefer flunfi ein rcc&teß fSlftüer-etücf.

2Bolt ihr nun ©terblicbe/ ihn bermable(nß begrüffen

Utwauch bet) 3bm oot ©O tt nnb feinem etuble flefau 0 o werbet ihr auch fo/ wie «Sr erblaffen imiften/

cOenn fo font tfjr getroft auch jeftltch fcblaffen gebtu D ir a^er ©eeligfter berbletbenbteloerbunben/

©o lange noch ln fleetn huffer Slbtem OK

©ie haben oeine Jtantf ju ihrem i)lub empfunben.

Uno nennen bi<& tbr ^jepl/ rote Du gerceftn bifl

J^iemit rcolte fein Söittleiben gegen bie ^/nfetfaflhe febmerblicb betrübte bezeugen

■5cmru& procimau. Pr.in (ßurpfc-

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :