• Nie Znaleziono Wyników

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 2

www.dlanauczyciela.pl ǀ © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

Grupa A

Łączenie się atomów.

Równania reakcji chemicznych

1. Wskaż zdanie fałszywe. 1 p.

A. Wiązania kowalencyjne powstają w wyniku utworzenia wspólnych par elektronowych między dwoma atomami.

B. W cząsteczce tlenku węgla(IV) powstają dwa wiązania podwójne.

C. Kation to jon obdarzony dodatnim ładunkiem elektrycznym, a anion to jon o ujemnym ładunku elektrycznym.

D. W cząsteczce wody wspólne pary elektronowe są przesunięte w kierunku atomów wodoru.

2. Wskaż zestaw symboli pierwiastków chemicznych, które w przyrodzie występują w postaci cząsteczek

dwuatomowych. 1 p.

A. N, I, Na, Br B. H, Ar, O, F C. Cl, H, Br, O D. Al, N, F, H

3. Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczkę przedstawiono za pomocą modelu.

1 p.

A. CO B. SO3 C. CO2 D. PH3

4. Tlenek magnezu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny. 1 p.

A.

C.

B.

D.

5. Temperatura topnienia pewnej substancji wynosi ̶ 219°C, natomiast jej temperatura wrzenia wynosi ̶ 183°C.

W wodzie rozpuszcza się w bardzo niewielkiej ilości. Wskaż nazwę substancji, której dotyczy ten opis.

1 p.

A. tlen B. sól kuchenna C. cukier D. chlorek wapnia

(2)

Strona 2 z 2

www.dlanauczyciela.pl ǀ © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

6. Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego. 1 p.

A. K2O, CaO, Al3O2 B. HCl, H2S, AlH3 C. H2O, BeO, CO2 D. NaH, MgH2, CH4

7. W reakcji chemicznej dwóch cząsteczek tlenku węgla(II) oraz jednej dwuatomowej cząsteczki tlenu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla(IV). Wskaż poprawny zapis cząsteczkowy tej reakcji chemicznej. 1 p.

A. 2 CO + 2 O → 2 CO2 C. 2 CO + O2 → 2 CO2 B. 2 CO2 + O2 → 2 CO4 D. 2 CO2 + O2 → 2 CO

8. Podkreśl typ wiązania chemicznego, które występuje w związkach o podanych wzorach sumarycznych.

2 p.

Wzór sumaryczny Typ wiązania chemicznego

KCl jonowe kowalencyjne

SO3 jonowe kowalencyjne

Li2O jonowe kowalencyjne

NH3 jonowe kowalencyjne

9. Ustal symbole pierwiastków chemicznych ukrytych pod oznaczeniami X i Z, które tworzą związek chemiczny o wzorze sumarycznym X2Z3. O pierwiastkach X i Z wiadomo, że: 2 p.

suma protonów i elektronów budujących atom pierwiastka chemicznego X wynosi 66,

zawartość procentowa pierwiastka Z w związku chemicznym X2Z3 wynosi 39%,

atomy pierwiastków chemicznych X i Z są połączone ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi.

10. Po wrzuceniu sodu do wody zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której wydziela się wodór oraz powstaje związek chemiczny o wzorze sumarycznym NaOH. Oblicz, ile gramów sodu należy wrzucić do wody, aby

otrzymać 12 g wodoru. 2 p.

Cytaty

Powiązane dokumenty

za poprawną metodę obliczania masy tlenku węgla(IV)..

Jak usuwa się z roztworu badanego jony azotanowe(III) przed wykrywaniem jonów azotanowych(V) – zapisz odpowiednie równania reakcji.. Jakie aniony powodują odbarwienie roztworu jodu

syntetyzowanych w replikacji powstaje w sposób ciągły i jest to nić prowadząca, natomiast druga jest syntetyzowana w nieciągły sposób, we fragmentach, które nazywają

Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego.. W reakcji chemicznej dwóch dwuatomowych cząsteczek azotu i trzech dwuatomowych

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. P220 Trzymać z dala od odzieży i

Po dodaniu kwasu solnego do węglanu wapnia wydziela się gaz, który wprowadzony do wody wapiennej powoduje jej mętnienie.. Zapalone łuczywko wprowadzone do probówki

aby liczba atomów danego pierwiastka była taka sama po obu stronach równania. Ilość atomów wodoru po obu stronach równania jest taka sama, natomiast należy uzgodnić ilość

Wiązania chemiczne powstają, ponieważ atomy dążą do takiego uzyskania rozmieszczenia elektronów w powłoce walencyjnej, jakie mają najbliższe gazy szlachetne.. Elektroujemność -