Ruslan. R. 11, č. 98 (1907)

Download (0)

Full text

(1)

Ч. 98. Львів, четвер дня 3. (16.) мав 1907. Річник XI.

( )

м Передплата

а г -РУСЛАН А« кйяееа»:

в Аветриї:

чж пїлия рів. . ЗВ мер.

V П>Я року,- ■■ 10

■п. чверть рику .. 5 вдр.

4'. МІСЯЦІ 1‘70 м«р.

‘Зї;'*Трвпі.ЦЄЙї 1 ИІЛ«Й рік . 1 6 рублів

1 .. *бо 36 франків

■ж вів реву 8 рублів або 18 франків

Оооджвоке -гасло по ІО сот, ’ ЗО соф.

У і- ••.'••А. •- ’* • . . ; : У У ” , ** «• / ' • • І

;..І . ? '.7<у-.Г>

В рішучій х в и л ї!

' ( \ ) В хвилі, коли се пишемо,, про­

мовили уже виборчі карти свої слова.

, •■'о'.ні ' / о Ч” > ■

Вправді ся. хвиля не дасть нам щ е, від-. ,СИда повіди на сподівані їіитаня, позаяк щр .з

ессеуна;'

йсйий (ко"нс.) 884, Фр.' Тшнадель 536, От;.

Н еперечна’ї *й- новій дегржавнїй ЧМахал 492, Андрій, Ґрцвач,., 265, ,. Віктор ФФ Ммимо загального голесован'н национаЯьйа'Чк5лиіненрте|і (центрові) 187, Радоць-,-, Дальмациї вижидаємо к иягницю р.и9л ,ДУ І з а рорілгсть буде 'Доводити до вельми

острої бОрОТЬбИ) котра може застановити двох великих країв, іменні) з Галичини

частини виборчих округів а»л • V і в многих округах, котрі ві із значної

крім того . ... ______ ., , . . . . второк вибирали, потреба буде ще .в ду­

же переважній часту перевести тїснїйщі вибори задля розстріленя голосів. Мимо то го / скоро лише буде відомий вислїд вторкового голосованя, можна буде собі вже уявити напрям нової державної ра­

ди, можна буде оцінити зріст або зане- і ' ’*•« (іг /V; т • ' • •’ * ’ ' . * пад поодиноких сторонницгв парламентар­

них і політичних.

Коли лише внесено виборчі предлоги в давній раді державній, проявило ся з одного боку незвичайне одушевленє і ро­

жеві надїї, а з другого боку зловіщі при- чутя і побоюваня. 0 скідько одно або друге справдить ся, покаже оповіщений вислїд вторкових виборів. В сім дни ви­

явить ся, до яких сторонництв приля­

жуть сї широкі верстви виборчі, покли­

кані до політичної діяльносте новим ви­

борчим законом, які нолїіичні змагали припали їм до вп здоби, а які їм супро­

тивні.

Вже з неповного вислїду ВГОрКОКИХ виборів можна буде зрозуміти, о екілько нові виборці з широких верств народних зрозуміли свою задачу і чи они своїм голосованем спроможуть ся натхнути но­

ву державну раду новим, сьвіжим духом і новим житєм. Вже тепер покаже ся, чи нова державна рада оправдає покладані на неї надії, а діяльність нової ради дасть відповідь на се. Але як небудь би випали нові вибори, се річ певна, що на- циональне питане, як ми се вже не оден раз висловлювали, не щезне з дневної черги і відповідно складовії насесеня держави виступить може ще острійше^

як доси. Боротьба о число мандатів, о розклад і поділ виборчих округів, ішла в давній раді з окликом нациойальних інтересів, з тим самим окликом орґанї- зували сн після оповіщеця нового вибор­

чого закони поодинокі сторонництва і приступали до виконанн свого виборчого права, отже нема сумніву, що й нова посольска палата буде складати ся пере­

важно з национальних сторонництв.

Вправді в поодиноких национальних сторонництвах проявлять сн деякі зміни що до суспільного наверствованн (так

• о» ричи) ми о-та і душ у мв вирвеш: а ье моцьмеш мплости і віри не н о й ь м є ш,

бо руеке мв серце і віра руска.< —1 3 Р у е л 'а в о в п х псальмі» М. ІПяпікеяича.

між иншим посеред послів з рускої ча­

сти Галичини виплив л ь в значній части крайні живла — мосютофілйске і соци- яльноірадикальйе), але вСе таки остане рішаючою їх менша або оільпіа числова

ещ

правильну роботу законодатну Державної ради, наколи великі сторонництва не вспї- ють взнести ся до того погляду, що ма- йоризованєм не можна забити националь­

них меншостей а треба для удержаня рівноваги признати їм певні права і вплив на законодавство і управу. Се однак мо­

же лише тоді послїдувати, наколи ві вто­

рок сі широкі верстви виббрчі вишлють до виборчої урни справді зріЛих вибор­

ців, котрі зрозуміють задачу нової дер­

жавної ради, наколи они вишлють досьві- дних людий, котрі би покористували ся сумним досьвідом нопередних років і не попадали в такі самі похибки, котрі до­

вели державну раду до повної безвлад­

носте

0 екілько однак сегодня вже мо­

жна здогадувати ся вислїду виборів осо­

бливо з Галичини, а в п о д іб н о сте із східної вї части, мало вельми вийде лю ­ дий обзнакомлених з парламентаризмом, а навіть таких, котрі мали би найконе- чяїйші услівя виробити ся на иарлямен- таристів. В політиці ім ен но-грає важну ролю побіч знаня також політичний до-

СЬВІД і тяглість політичної роботи, що до котрої виявляють ся великі недостачі у парляментарних новиків. Коли буде відо­

мий повний вислїд виборів, можна буде і з того боку оцінити вартість вибраних заступників і спроможність їх успіхів.

Вибори

до державної ради з Галичини.-

До рана звісні отеї висліди ви­

борів:

Округ ч. 43 (польский). Нільзно-Роп чицї. Місць голосованя 31, брак відомо­

стей з 8. Голосів 11.931. др. Левицкий 1.039, кс. Щ еклїк 1453, Сівуля (люд.) 7.573, Станїшевский 1.453; Зємба 13.

Округ ч. 44. Мелец-Жабно, (поль­

ский) 38 місць виборчих, брак відомо­

стей з 2 місць. Голосів 19.891; Як. Бой­

ко (люд ) 112.91, кс др. А. Корусїньский 6.112, Фр. Кремиа (люд.) 529, Кравчик 168, др. Й. Конопка 63, Медонь- ский 27.

Ввхвдмть у Яьвеві що діж- - крім яедїль ір у с к а х еьаят О 0*1, год. пополуднії. “ •

■ Рвдаиця*! адмінїстрация і '

«ксцедиііпя «Руслана» під ч. 1. ял. Двмбревснвгв (Х еру»’

щкині. .Експедмцин місцева

?» іАґежпиї ббколовского в пасажі ^Гавсмана. , .л{

Рукописи зіерта» сялжше рдцргпереди,е яЦстеряжвнС—' іЗ

Рекдимапдї, неопечатавів вільні йідіжорта. — Огоіо- шевя звичайні ирцймвютр вя -по цїйї 20 с.- від стріч ’ ви, а. в -Надісланім- 40 с.

від стрічки.' подяки і гірИ-' Ватні донесенл .но " ---

Округ ч. 55. .. Н їоко-Бозцадіц.М ісць- виборчих 64, .(вибір з, 48, м ісць.)-Голосів:

14.3.56;) Фр. Кремна (люд.) 7.289, - Всй, т я Вєнцек (н а р / дем.)- 2.2§ДГ Ср...Лясоцкий І '262, ґр. .РессеГц,аург.^ 0 4 9 ,З б іґ н . Горо--

Ш Г 5 7 '

‘Окр^г ч 46. Кольбушова-Глоґів (под-ьг ; ский). Місць виборів....^.8,, (вибір,, ,^ ’ 29 іщсць). Голосів Д2.5д,5; ДДАМ бадрейр-;

вич (коне.) 2.497, Тома. Щ аєр .(центр.) З .І4 0 ,. Антін Радухг ..(люд.). 5.15*7, То-*, мек Й ; г .7

.' Округ ч. 48. Новий - Санч - Мушина.

Місць виборчих .37; (вибір з 35). Голо-, сів 21.503; Ян Потоцек. (центр,) 4.503, Блажей Беднаре'к (дем. нар.) 173, рган.

Поточек (центр.) 4.621, Тома Ц ьонґло (люд.) 4.916, р. Гнатишак з Криниці (мо-

СКВОФ ) 4 .5 8 4 , Бінкент. Сьміловский 1.109, Вінцент. Мияк (люд.) 1.072.

Округ 49. Горлиці-Беч-Ясло. Місце­

востей 45. Голосів 7.972; кс. Ж . Мен- ский (цтр.) 1 564., Я . Мадей, госп. (люд.) 5 .4 3 2 Анд. Тесляк, госп. (мосявоф). 306, Г. Ґроблевский (н. д.) 504.

Округ 50. Коросно-Ж мигород. Місць виборчих 41, голосів 17.532; Ян Стапінь- ский (люд.) 8.280, Павло Навроцкий, (центр.) 4.454, о. Сїлецкий (москвофіл) 1*869) Ян Гарнак (люд.) 2.043.

Округ 51. Сянок-Риманів-Буковско- Дукля-Ліско Устрики долїш. Місцевостей вибори, х 48, (брак вислїду з 4 місць).

Голосів 24.288. Б. Фідлєр (нар. дем.) 7.303, Ян Стапіньский (люд.) 3,404, В.

Курилович (моск ) 13.4-20.

Округ 52. (Бжозів-Тичин). Голосів 12.522; Бомба (люд.) 6.772, Бялий (нар.

д е м ) 3.756, кс. Кнендзїль 644, Риль- ский 236, Бженк 2.670, решта розстрі- лена.

Округ 56. Печенїжин-Коломия-Жабє- Кути Косів - Яб.юнів-Заболотів -Гвоздець- Отинїя. Вол. Дудикезич 3.985, о. Тит Войнаровский 5 598, др. Кирило Трильов- ский 22.270, Вайсґляс 84.

Округ 63, Золочів - Буск - Камінка стр.-Одесько-Ііеремишляни. Місць вибор­

чих 78, (вислїд з 51). Голосувало 23.087;

Каз. Обертиньский (коне.) 9 .0 3 0 , ІЗИДор Зєльский (укр.) 6.058, др. Мик Глібовиц- кий (моск.) 7 978.

Округ 67. Ярослав-Радимно-Люба- чів-Цїшанів-Синнва-ГІорохнчк; місць ви­

борчих 81, (брак вістей з 6 місць). Г о ­ лосувало 29.154; Вол. Козловский (Р.

Н.) 7.728, Ямполєр-Ямпольский (люд.) 3.803, др. Іван Гриневбцкий (моск ) 4.728,

(2)

2

повандрувати его карта до противного табору. Не відобрали доси карт особливо ті, що або перепровадили ся в послїднім часі, або їх тяжко застати дома з при­

чини позадомового занятя.

Г о л о с у в а т и ч е р е з п о в н о - в л а с т ь н е м о ж н а , а треба само­

му особисто вложити виборчу карту до урни під запорученем тайности вибору.

Всі Русини міста Львова у всіх о- кругах голосують однодушно н а ч и ­ с е л ь н о г о к а н д и д а т а д • р а

Є в г е н а О з а р к е в й ч а, щоби об­

числити свої сили. Доперва при других, тїснїйжих виборах, до яких прийде без­

печно майже у всіх львівских округах, г о л о с и р у с к і н а б е р у т ь з н а т н о і, а д е к у д и р і пі а ю ч о і в а- г и. Чим більше чцрло руских голосів викажемо, тим більше буде наш е зна- чіне в столиці краю. Тому ніхто з Ру­

синів не повинен дати вмовити в себе, що таке голосованв не має політичного значіня, або що се страчені голоси, які могли би перехилити,.вагу побіди в ко- зисть прихильнїйшого нам польского кандидата. Ми перехилимо сю вагу, але ґреміяльно п р и т і с н і й ш и х в и в о ­

з а х , з в и р а з н и м з а з н а ч е н є м н а ш о і н а ц и о п а л ь н о і ч и с е л ь - н о с т и, щоби відтак вибраний нами кіндидат справді чув сн зобовнзаним числитись з бажаними і домаганями ру- ского населеня.

Тому т р е б а в и б о р ч і л є ґ і ­ т и м а ц и ї з а х о в а т и і п о д о в е р ­ ш е н і м г о л о с о в а н ю н а с л у ч а й т ї с н ї й ш и х в и б о р і в , при яких ру- ске населене міста Львова відограє ва­

жну ролю, к о л а а р і п е р ш і м г о ­ л о с о в а н ю с о в і о н о с в і й г о р о ж а н ь с к и й і п а т р і о т и ч н и й о б о -

в я з о к с п о в н и т ь .

Вибори відбувати муть с я : О к р у г І.

в ратушевім будинку; виборці від букви А до Ь в салі засідань магістрату на І.

поверсі, виборці від Ь до 2 в салі де­

партаменту магістрату на II. поверсі.

О к р у г II. в домі при ул. Красїцких 12.

в трех салях. О к р у г III. в школі Со- біского (ул. Замарстйнівска) в 4 салях в партері. О к р у г IV. в жіночій школі св. Антонїя при ул. Личаківскій в двох .партерових салях. О к р у г V. в школі св. Елисавети ул. Зелена в грех партеро­

вих салях. О к р у г VI. в школі Мариї Магдалини при ул. Льва Сапіги в двох салях на І. поверсі. О к р у г VII. а) Го- родецка секция в мужескій школі Кор- децкого (ул. Кордецкого) в 3 партерових салях, Ь) жовківска секция в жіночій школі св. Мартина в 2 партерових салях, с) личаківска секция в школі Зиморовича при Личаківскій улицї в одній партеровій сали.

Голосованє відбувати ме ся від год.

8. рано до 4. по полудни.

др. Данило Стахура адвокат (укр.) 6 925, Анд. Вільк (самост.) 3.694, решта розстр.

Округ ч. 68 Козова-Тернопіль Зба- раж-Ноке Село. Голосувало 18.181; Ян Заморений (нар. дем.) 5.382, др. Із. Го- лубович (укр ) 5.024, Стєфян Кульматиц-

КИЙ (москв.) 1.350, Яцко Остапчук (соц.) 6.366.

Округ ч. 69. Теребовля-Микулинцї- Будзанів-Чортків. Місць виборчих 63, ви- слід з 35. Голосувало 15.492. Ян Соха, (нар. дем.) 2.705, Кароль Воєвода, (люд.) 1.827, др. Олекса Колесса (укр.) 8.839, о. Дионїзий Білиньский (москв.) 564, др.

Артур Малєр (сион.) 1.196, Василь Хлн- дрин 229.

Округ 70. Скалат-Підволочиска-Гри- малів - Копичинцї- Гусятин. Голосувало 15.301. Е Заґурский (коне.) 5.089, Тома Кшиворончка (люд.) 575, Михайло Пе- трицкий (рад. укр.) 7.366, др. Бравн (сион.) 706, Теодор Ґіссовский (моск.) 1591.

До рана не знані ще результати ви­

борів в округах 47. (Ланьцут-Лежайск), 53. (Рудки-Самбір) і 57. (Войнилів-Долина- Калуш).

Рівнож до години 6. рано не надій­

шов ще анї оден урядово стверджений результат виборів. З повисших зіставлень можна обчислити, що в окрузі 44. ви­

браний послом з більшости п. Бойко, (люд.), послом з меншости кс. Копицїнь- ский (центр.); в окрузі 51. вибраний по­

слом з більшости п. Курилович (моск), послом з меншости п. Бартл. Фідлер (В. К ) ; в окрузі 56. вибраний др. Три- льовский; в окрузі 69. вибраний др. Ко­

лесса. В округах 48, 50, 52, 67, мусить відбути ся вибір поновний. В окрузі 43.

вибраний послом більшости Ян Сївуля,

(Л Ю Д .). .

Для Львовян.

Д у п л ї к а т л є ґ і т и м а ц и ї а б о в и б о р ч і к а р т можна дістати нині і кождого дня, а навіть в день ви­

борів в т о р г о в і м у р я д і м а г і ­ с т р а т у ( з а х і д н а с т о р о н а р а ­ т у ш а , в п а р т е р і ) від і’од. 8. ран.о до 4. по полудни. Задля вилєґітимованя себе, треба принести з собою відпові­

дний документ: метрику, або урядничу лєґітимацию, службову книжочку ітп.

Х т о з а г у б и в а б о з і п с у ­ в а в в и б о р ч у к а р т у , або лєґіти- мацию — нехай зголосить ся но неї у вказанім торговім бюрі.

Х т о з в и б о р ц і в е щ е н е о- д е р ж а к л е ґ і т и м а ц и й н о ї к а р ­ т и р а з о м з к а р т о ю в и б о р ч о ю ,

— нехай потрудить ся до згаданого бюра, бо она лежить там здепонована для него. Задля підняти єї треба в висше наведений спосіб вилеґітимувати ся. Ви­

даване відбуває ся тілько від 9 — 1 год.

перед полуднем, а в день виборів до год.

■* пополудни.

Невідібраних карт є ще дуже бо- Чехай же кождий Русий зголосить

’ою карту, бо не тілько, що опаде его голос, але може чилї незвісними способами

ших виборів. Однак загальним вислїдом виборів є сей факт, що надзвичайно зросте в будучій палаті сторонництво християньско-социяльне і социяльно-де- мократичне, а ті партиї, які в давнім парламенті держали першу скрипку, по­

несли доскульний погром, іменно все- нїмцї і молодочехи.

Досить сказати, що проводирі все- нїмцїв Ш енерер і ИІтайн перепали, а Ш альк і Вольф приходять доперва до тїснїйіпого вибору. Б. мінїстер Биляндт Райдт перепав в своїм окрузі. Так само мінїстер Пацак, який кандидував в двох округах, перепав в однім, а в другім приходить до тїснїйшого вибору, а мі­

нїстер Форшт приходить в обох окру­

гах, в яких кандидував, до тїснїйшого вибору. Мінїстер Д ерш ата в Моравії приходить до тїснїйших виборів против християньско-социяла.

Християньско-социяльне сторонниц­

тво зискало богато мандатів у Відни (20) в Тиролю, Каринтиї і Стириї. Социял- демократи зискали при першім голосова­

ню 56 мандатів, а в трийцяти округах приходять їх кандидати до тїснїйшого голосонаня. Тереном їх побіди був Ві­

день (8 вибраних, а 4 до тїснїйшого ви­

бору), Чехи, Морава, Ш л езк .— В К раї­

ні збільшило ся число слояено клєрика лів, а навіть бурмістр Любляни, словен- ский ліберал Грібар приходить до тїснїй­

шого вибору. В Триєстї вибраний пер­

ший раз народний Словенець др. Рібарж.

На Ш лезку польский нар. демокр. Філя- севич дістав всего 595 голосів, а перей­

шов польский социялїст Тадей Р еґер з Тїшина. Вкінци треба зазначити, що ґр.

Цітернберґ вибраний наново послом.

Послїдна телеграма з Відня доно­

сить, що до полудня було звісних 330 вислїдів, з них 190 остаточних виборів, а 140 нерішених, де прийде до тїснїй­

шого вибору. Вибрано христ. социялів 53, социял.-демократів 52, катот. центра 25, молодочехів 4, ческих аграрників 4.

В Чехах є потрібних 67 тїснїйших вибо­

рів, в яких головно стають социял-де- мократи против инших ріжних сторон- ництв. Молодочех Герольд стає до тї- снїйшого вибору против нар. сонинлїста.

Оба міністри Пацак і Праде вибрані.

Вибори до державної ради.

Як звісно, в Галичині відбуло ся вчера тілько часть виборів, але і в ре­

шта Австриї, де вибори відбули ся в однім дни вчера, вислїд їх не вповні певний з причини великого числа тїснїй-

Н о в и н к и

— Календар. В ч е т в е р : руеко-кат.:Теодо- зия печерск.; римо-кат.: Йоана Непомук. — В п я т н и ц ю : руеко кат.: Пелагії; римо-кат.:

Пасхаліса.

— Великий равт получений з концертом від­

буде ся в суботу дня 18. мая в салі > Наро­

дного Дому» у Львові; початок о год. 8. веч.

Участь в концерті возьмуть найвизначнїйші сили артистичні: п. Е Перфецкий, віртуоз- скрипак (консерваторист віденьский), н. О. Вах- нянинівна, п. О. Прокешівна, п. О. Ясенвцка, п. Т. НІухевич; хор тов. „Бандурист» і »Бо- яна«. По концерті відбудуть ся танці. Дохід з равту призначений на тов-а >Вакацийних Осель» і »Руска Захоронка*. З а п р о ш е н ь о к р е м и х н е в и с и л а в с я , тому комітет цросить всіх Земляків, аби прибули на сей равт і приспорили як найбільше доходу на цїли обох так гуманних і хасенних товариств.

— Руский театр під управою п. Стадника

— як доносить »Промінь* — мав від дня 20.

с. м. грати в Чернівцях черев 16 вечерів.

— Концерт. Дня 19. мая відбуде ся в салі

(3)

з

яольского „Сокола" концерт нашої землячки

»п. М а р и ї С і я к, артистки-співачки опери в Барцельонї. Близше про все донесуть афіши.

— Вислїд виборів з дня 14. мая, (звісний до 12. год. в полудни дня 15. мая) в сїльских виборчих округах східної Галичини:

Ч. 55. Долина Калуш ітд. Голосувало 44.802. Дістали голосів: Романчук 10.212, Три- льовский 14.627, Дудикевич 8.216, Ціпсер 11.366. Будуть нові вибори.

Ч. 53. Коломия-Косів ітд. Голосувало 37.059. Дістали голосів: Трильовский 22.270,

■о. Войнаровский 5.598, Мойса 4.080, Дудике­

вич 3.985, Вайсґляс 984. Др. Трильовский ви­

браний. Тіснїйший вибір буде між о. Война- ровским а Мойсою.

Ч. 51. Сянок-Риманів ітд. Голосувало 26.527. Дістали голосів: Курилович 14.870, Ф і- д л в р 7.992, Стапіньский 3.601. Вибрані оба

■перші.

Ч. 53. Самбір-Рудки ітд. Голосувало 31.476. Дістали голосів: о. Онишкевич 17.774, Автоневич 1.944, Суруфка 6.949, Млєчко 3.918.

Тїснїйіпий вибір буде між Млвчком а Суруфкою.

Ч. 63. Золочів Камінка ітд. Голосувало 26.542. Д стали голосів: о. Зельский 6.125, Тлїбовицкий 9.229, Обертиньский 9.588. Ви­

слїд виборів незнаний.

Ч. 67. Ярослав-Цїшанів ітд Місць виб.

81, Донесено з виб. місць 81. Голосувало 29.154. Дістали голосів: Стахура 6.925, Гри-

■яевецкий. 4.728, Козловский 7.628, Ямпольский 3.803. Відбудуть ся другі вибори.

Ч. 68. Тернопіль Збараж ітд Голосу­

вало 29.318. Дістали голосів: Голубович 5.834, Кульматвнкий 2.264. Заморений 9.448, Остап- чук 11-576. Відбудуть ся другі вибори.

Ч. 69. Теребовля-Чортків ітд. Голосувало 30.008. Дістали голосів: Колесса 19.167, Соха 5.796, Воєвода 1.855, др. Малєр 2.712. Вибра­

ний др. К -лесса. Тїснїйший вибір буде між Малєром (сионїст) а Сохою.

Ч. 70. Скалат-Гусятин ітд. Голосувало 30.181. Дістало голосів: Петрицкий 17.108, З а - д * у р с к и й 8.524, Ґіссовский 2.219. Вибрані

оба перші.

— Посо/ьскі кандидатури в міских округах, в яких вибори будуть в пятницю 17- с. м»;

Ч. 1. Львів НК др. Ввген Озаркевич у всіх 7 округах Львова; др. Ґодз. Малахов- ский (дембкр.), Брон. Лясковницкий (сконц.

дем.). Авг. Славік (соц)

Ч. 2. Львів др. Вл. Стеслович (вшехпол.), дир. Лїтиньский (дем.) дир. Солєцкий (людов.), Ер. Брайтер (самост.).

Ч. 3. Львів Горовіц (коне,), Діяманд (соц.), Бравде (сион.).

Натериїв до іеторвї зноси Гшчан 88 з Букокицями.

Ч. 17.

Лист Осипа Барвіньского до Із. Воробкевича.

Львів дня 3. грудня 1866.

(Дальше).

Изи> поміжи, Ваших'ь утворіви, присла­

них!, на руки Літоровского буде поміщений:

„Кифіри, и Ганна» (гарний кавальчики, нема що казати) та де котрі «изн, пісень без'ьимя.

Тамті другі суть тежи, красні темати, одна- кож'ь ще не добре викіньчені, оти, яки,би

«Черниця, про котру Байт, детайлічно розка­

жемо пізнійше, если тілько будете собі ж а­

дати. А тепер посилаємо Вами, хоть де-які пісні народні виписані набільше изи, збірника Максимовича та историчніхи, материяліви, до епічнихі, кавалків!,, уіісні народні подадуть Вамт, нові темати и покерують Вашу музу більше на народній голоси, то єсть на таку півню, яку би ціла маса народу ви, одент, го- лос-ь заспівала, колибт, прийшла до вирузу- міня своєї самобитвости до пійнятя штуки и иделу, яку вже Тараст, голосно на ввесь світи, співавт,. Думи народні пісні яки, и поезиі Ш евченка, Кониського, Куліша радилибт, ми .Вамт, учити ся дословво на память. Черезт,

Ч. 4. Львів др. Ґломбіньский (вшехи.), К. Якович (самост.), Ґорецкий (соц.),

Ч. 5. Львів др. Ш ишилович (центр, кат.), дир. Томашевский (вшехп.), др. Двернїцкий (дем.), Лїсевич (соц.),

Ч. 6. Львів др. Бузек (вшехп.), проф. Є- ґерман (самост.), Гавзнер (соц.),

Ч. 7. Львів Мареш (вшехп.), Гудец (соц.),

Ч. 8. Краків др. В. Станїшевский (кон- серв.),

Ч. 9. Краків Т. Сїкорский (дем.).

Ч. 10. Краків Едм. Зєлєнєвский (коне.), Ч. 11. Краків Ігн. Петелєнц (дем.), Ігн.

Дашиньский (соц.),

Ч. 12. Краків Саре (коне.), др. Ґрос

(СОЦ.), \

Ч. 13. Перемишль Г. Крулїковский (коне.), Лїберман (соц.),

Ч. 14. Станиславїв др. Вол. Янович (Ру Син), інж. Сьвєрнтня' (сконц?’д8м.), др. бравде (сион.), др. Зайнфельд (соц.),

Ч. 19. Бохня ітд. мінїстер др. Коритов- ский, Бобровский (соц.),

Ч. 27. Дрогобич - Турка - Болехів-Сколє др. Яросл. Олесницкий (Русин), др. Н. Лєвен- штайн зі Львова, С. Гекер (соц.),.

Ч. 32. Бучач-Снятин-Залїщики-Борщів- Товмач ітд. Ст. Мойса-Росохацкий, др. Яросе- вич (соц.).

— Вибори на Буковині При вчерашних ви- борих вибрано Русинів: в заставнецкім окрузі н. Антона Лукасевича, а в вижницкім я. Ми­

колу Василька. В ґурагуморскім окрузі відбу­

де ся тїснїйший вибір між Авр. Ончулем (ром.-демокр.) а др. Тарнавским (ром.-нац.). В дорна-ватраньскім окрузі перейшов ґр. Фр.

Веллєґард (безпарт. Ромув). В Чернівцях ви­

брано сион. Пітравхера. .

— Літні поїзди до Янова. Як давнїйше так і сего року продаватл будуть каси особові на головнім двірци у Львові, і бюро міске ц. к. зелїзниць державних у Львові, пасаж Гавсмана, через літний сезон с. є. від 15.

мая до 15. вересня знижені білети гіоборожні зі Львова до Ярова, важні 4 ак на неділі і сьвята, як і на будні дни. З а такими біле­

тами поворотними можна їхати до . Янова кождим поїздом особовим, вертати з Янова можна однак лиш поїздами прогульковими ч. 3256, 3258, 3260. Вертати з Янова до Львова поїздами особовими ч. 3252 (відхо­

дить з Янова о 7.12 рано) і ч. 3264 (відхо­

дить з Янова 3-50 по полудни) на підста­

ві висше згаданих білетів поворотних, не вільно.

учене ся на намять народніхт, наших!, думт>

пісень, и луччихт» поезий особливо ТИХ!,, що-мт, ту вирахував!, научитеся без'ь жадноі помочі граматик!, якт, найлучче нашоі мови назбираєте собі, якт, то кажуть соріаш уєг- Ьогигп, пізнаєте якт. найдокладнійше духа чи­

ста народної поезиі и почуєтеся бути чгрезт, теє визшимт, у помянутихт, взглядахь.

• Колиб Вамт, де-яке слово вирази,, обо- рз+н, вт» мові (ігага) або що подібного було незрозуміле або мало понятне, такт, попитай­

те нас'ь у листі безцеремонно, а ми Вамт, зт, якт» найбільшою охотою и якт, найскорше вияснимо.

ІЦо до историчніхи» материялівт, то вони витягнені изт, діяв Костомарова4 »Богдани, Хмільницній». Найкрасший темати, до епосу изт, поміж!, сіхт, материялівт, подає нами, Нечай; тами, може бути найкрасша идея обро- бленна. Нечай (сама єго особа, яко дієва у тій поемі) представляє опозицию скривджено­

го народа черезт, Богдана Хмельницького. Як відомо зборівськими трактатами зт, ляхами вимагає Хмельницький вільність тілько для козаківт,, а цілий наріди, лишає вт, давній неволі и підданьстві панами, Ляхами,, помимо того, що завзиваючи цілий наріди, до повста- ня і стрясеня Ляцького ярма, приобіцювави, ви, своіхи, універсалах!, вільність для цілого народу. В зборівскіми, трактаті скривдиви, Хмельницький тими, більше цілий наріди, ви- мавляючи лиши, для козаківи, вільности у Ля-

— Практичний крамарский курс в Золочев буде устроений старанем тамошної філії «Про- сьвіти« і «Народної Торговлї». На курсі бу­

дуть виклздати: 1) купецку рахунковість, 2) книговодство, 3) історию торговлї на Гуси, 4) товарознанє, 5) важнїйші торговельні закони і 6) другі практичні вказівки конечно потрі­

бні для наших сельских крамниць. Услівя при- нятя: 1) Достаточне шкільне підготовлене, до­

казане шкільним сьвідоцтвом або заявою від місцевого сьвященика або учителя. 2) Оплата 5 К вписового на конечні розходи, як наем салі на поміщене, прибори, шкільна таблиця, мали і ин. Курс пічне ся 1 липня і потривав до кінця липня. В разі важної перепони пов д о ­ мить ся зголошених на курс, а тоді курс по­

чав би ся найдальше 10. липня. Зголошеня належить присилати як найскорше, а най­

дальше до 28. мая на руки начальника «На­

родної Торговлї» в Золочеві.

— Львів перед виборами. Львів потопав в повени виборчих відозв. Кандидати силують ся оден другогого перелїцитувати в обіцян­

ках та пересадити в фортелях аґітованя. Всі таблиці до плякатованя по стінах заліплені ріжноколїрними афішами з перехвалюванвм прикмет кандидатів. - По улицях снують ся волоцюги з афішовими таблицями на довгих тичках. Оден з кандидатів вислав ще вчера в свій округ 24 таблицї, які гусаком машерува- ли серединою улицї і викликували сензацию.

На деяких домах вивішено великі фани з і- менами кандидатів. На улицях що крок .впи­

хають тобі виборчу відозву в руки, а не хо­

чеш еї взяти, то вткнуть в кишеню. Відозви влазять до хат вікнами, дверми, через спе- цияльних розяещиків і листоносів. Листоноси, обладоваві виборчими відозвами, пріють з надлюдскої праці, „Виборчі гієни" увихають ся по містї, агітують в чотири очи між зна- комими і незнакомими. А навіть деякі кан­

дидати обходять доми своїх виборців і же»

брають о голос. Реставрациї положені в су­

сідстві виборчих льокалїв надїють ся велико­

го торгу в день виборів, бо комітети повввай- мали їх на свої виборчі нори, себто аґітаций- ні льокалї. Виборча горячка обхопила цілий Львів.

. — Огні. Величезний пожар вибух дня 12.

с. м. в Угерцях незабитівских, городецкого повіта. При сильнім вітрі огонь розширив ся на 100 господарств і знищив їх до тла. Пого­

рільці остали без кусника хліба. Причиною иожару мав бути підцал.

— Грім ударив двя 10. с. м. в Суходолі*

коло Долини в смереку, під якою стояло троє людий: Іван Мороз, Меланін Перегинець

хівн», що цілий варіди, брави, участь ви, тімн»

повстаню и бези, сеі участі бувби Хмельниць­

кий з'ь козаками и Татарами нічого не вчи­

нив!,, хіба те, що булиби, єго Ляхи, таки, са­

мо яки, и Підкову, Тараса Трисила и єнчихи,, злапавши спалили або голову стяли Нечай встар.іяє ся переди, Хмельницькими, за цілий скривджений народи,, випоминав ему блуди, єго політичний и тими, голоси, Нечая єсть голосоми, цілого скривдженого народу. Нечай представляє нами, майже ту саму идею, що й Семени, Палій за часіви, Мазепи. (А про се­

го Палія маємо кілька думи, историчніхи, за ­ писаних!, міжи, народоми, Українськими, а у записках!» Куліша суть повіря і оповіданя о нім'ь). А про Нечая подаю Вами, тут'ь дві до сего часу найповнійші думи народу, дословно зн, усти, єго записані (вони Вами, при обро­

бленні Нечая станути, впригоді. Що до смерті Нечая маємо єще одно гіовірє нашого народу, котре богато світла може кинути на Нечая яко идеали, ви, епосі, воно робить героя ціло­

го ноемату більше поетечнійшимн,—идеалічній- шими>. Се поданнє нашого народу пришле Вами, мій брати, Олекса, котрий власне нині іде до дому и тами, се подане докладно запише.

(Дальше буде).

Figure

Updating...

References

Related subjects :