• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu drogami natury

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu drogami natury"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Prace magisterskie

1. Zawansowany wiek kobiety jako czynnik ryzyka nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu

2. Wpływ otyłości ciężarnej na przebieg ciąży i wyniki położnicze

3. Czynniki warunkujące powodzenie indukcji porodu w ciąży donoszonej 4. Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu drogami natury.

5. Krwawienia postmenopauzalne jako objaw nowotworu macicy

Prace licencjackie

1. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych jako przyczyna wcześniactwa 2. Kobieta od narodzin do pełni wieku rozrodczego. Fizjologia

ginekologiczna wieku dziecięcego i pokwitania.

3. Stan przedrzucawkowy i rzucawka jako stany zagrożenia życia w ciąży 4. Endometrioza

5. Zmiany patologiczne w obrębie szyjki macicy

Cytaty

Powiązane dokumenty

Praca przedstawia przypadek 31-letniej pa- cjentki leczonej z powodu raka przed- inwazyjnego szyjki macicy i dysplazji sromu VIN 3, u której udało się zacho- wać funkcje rozrodcze..

tygodnia ciąży, kiedy przepływ krwi przez nerki jest największy — wzrasta o 75% w porównaniu z okresem przedciążowym.. Hiperwolemia pojawiająca się w ciąży fizjolo- gicznej

- potrafi odczytywać wykres ilustrujący zależność tempa fotosyntezy od czynników zewnętrznych, - potrafi prezentować i analizować wyniki prostych eksperymentów biologicznych,5.

Przygotowując plan wdrożenia lub doskonalenia Systemu Zarządzania Projektami, warto więc także oprzeć konstrukcję struktury podziału prac (hierarchiczna lista zadań do

Kangurowanie jako forma terapii nad noworodkiem chorym i urodzonym przedwcześnie.. Wiedza ciężarnych na temat zastosowania krwi pępowinowej

Grupę I stanowiły 133 chore z wadą zastawki mitralnej; grupę II — 49 z wadą zastawki aorty; grupę III — 39 chorych z wszczepionymi zastawkami, w tym 29 ze sztucznymi

Jednocześnie wy- rażam nadzieję, że liczba Osób zainteresowanych publikowaniem własnych osią- gnięć naukowych w kolejnych wydaniach czasopisma „Sport i Turystyka.

Receptory dla witaminy D zlokalizowano w większości tkanek i komórek organizmu, co pozwala przypuszczać, że poziom witaminy D w trakcie ciąży może rzutować na jej