• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz. 09:00 (posiedzenie odbędzie się zdalnie w aplikacji MS Teams)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz. 09:00 (posiedzenie odbędzie się zdalnie w aplikacji MS Teams)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.3.2.2020.BB Wrocław, dn. 03.03.2021 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz. 09:00 (posiedzenie odbędzie się zdalnie

w aplikacji MS Teams)

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 9 lutego 2021 r.

3. Komunikaty Przewodniczącego.

4. Sprawa powołania komisji habilitacyjnej dr. Adama Szynola

a) wyznaczenie trzech członków komisji (recenzenta, członka i sekretarza) b) powołanie komisji habilitacyjnej (w pełnym składzie)

- ref. Przewodniczący

5. Sprawa zaopiniowania składu komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Kolegium

Doktorskiego Wydziału Filologicznego – ref. Przewodniczący 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o