• Nie Znaleziono Wyników

De bereiding van witte fosfor door reduktie met aardgas in een fluide bed

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De bereiding van witte fosfor door reduktie met aardgas in een fluide bed"

Copied!
106
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

De bereiding Vé'.cJ:l v~itte fosfor door reduktie

met aardgas i.n ecn fluide bed

Fabrieksvoorontwerp van: \.T oLoRo Peterse Breestraat

6

Delft NoM.J. Reijers Brasserskade

96

Delft I -I

(3)

- 2 -InhoudsopgEye

IA

IB 11 111 IV V VI VII VIII IX X Samenvatting Conclusies Inleiding

UitGangsp~nten voor het ontwerp MogelUke uitvoeingen

Beschrijving van het pro ces Proc08condities

Keuze van de apparatuur Massa- en warmte balans Symbolenlijst

Literatuuroverzicht

Bijlagen I Thermodynamica I, 11 Viscositeit en

dif-fusie 11,

III Sintering lIl,

IV

Grafie1-i:cn IV, V Defluorinatie

V,

VI Reduktie VI,

VII G-v:aarden VII,

VlIr Berekening fluide

bed VIII, IX Berekening fosfor-condensor IX, X Natte condensatie en waterzuj.vering X, Xl Kostenvergelijking XI, XII Berekening warmte- en

masE:abalans XII, pag. 3 4

5

9 15

18

21

23

24

31

32

1-15 1-2 1-2 1-2 1-5 1-4 1-2 1-8

1-5

1-4

1-2 1-19

(4)

3

-tvA

Oio";

1

_

L-Same~yattin.&

'Ir?

ft

Ont\'forpe~ is ee~ fabriek voor de.pr~duktie var elementaire fosfor Ult apatlet met een capaC;l t elt van

®

ton per uuro Het proces, dat wordt toegepast, is gekenmerkt door het gebruik van aardgas als reducerend medium en het to epas-sen van een fluide bed als uitvoeringsvorm.

Als grondstof wordt' een 5i02- arm apatiet gebruikt, dat na defluorinatie en voorverwarmin~in twee parallelle

~.

fluide bedden wordt gereduceerd bij een temperatuui van circa 1760 K. De apatiet deelt jes zijn vooraf gemalen en gezeefd op een gemiddelde diameter van

1.5

mme

Om het voor de reduktie benodigde temperatuurniveau te handhaven worden de fluide bedden afwisselend gebruikt voor reduktie met voorverwarmd aardgas ( de temperatuur daal t hierbij van 1900 K tot 1625 K ) en verwarming met afgewerkt reduktorgaso Er is een cyclustijd aangenomen van 20 min.

Voor de fosforcondensatie is een luchtgekoelde condensor berekend, evenals een zuiveringsinstallatie voor fosfor-houdend afvalwater.

Wegens de extreem hoge tempera.turen, waarbij het proces wordt uitgevoerd, komen als construktie-materialen voor fluid bed en warmtev:isselaar alleen enkele soorten vuur-vaste steen in aanmerking.

De knelpunten van het proces zijn: 1 warmtetoevoer boven 1600 K 2 construktie-material en 3 hoeveelheid afvalwarmte

Ten aanzien van het derde punt bestaat de mogel\jkheid van el ektrici tei tsopwekki z;g met toepassin,s van el ek tro-thermische verhitting van het fluid bed(7-10).

Een vergel~king van de grondstofkosten voor dit proces vergeleken met de elektrothermische reduktie valt gunstig uit voor het eer stee Vooral de elektrici tei tspr:js heeft een sterk effekt. Ap~'aratuurkosten zijn echter niet mee-genomen (b~lage XI)o

(5)

4

-I B

Conclusies

1 De reduktie van apatiet door middel van aardgas is theoretisch uitvoerbaaro

2 De technische realisatie zal door de extreem hoge temperaturen en de temperatuurwisselingen aanzienlijke problemen geven ten aanzien van de te gebruiken mate-rialen.

3 De grondstofkosten voor dit proces zjjn vergeleken met de conventionele elektrothermische reduktie aan-zienlijk l ager. De installatiekosten kunnen echter de balans naar de negatieve kant doen doorslaan.

Opmerking

/1

Een ontwerp gebaseerd op zowel elektrothermische als aardgasreduktie uitgevoerd in een fluide bed kB.n econo-misch meer rendabel bl~ken te zUn. Aangezien dit echter als "hinken op twee gedachten" kan worden opgevat, is het in dit ontwerp niet verder uitgevoerdo

(6)

-

5

-11 Inleiding

De produktie van elementaire fosfor vindt tegenwoordig over het algemeen plaats in elektro-ovens. Gemengd met zand en cokes wordt voorverwarmde fosfaatrots bij ongeveer 15000C eereduceerd volgens de brutb reaktie:

Volgens de laatste theorie zou deze reaktie als volgt

verlopen: Ca

3

(P0

4

)2 +

5

co

co'")

+ C = 2 CO = P2 + 3 CaO + 5 CO2 c..

Het aanwezige zand zou slechts dienen als vloeimiddel voor de calciumoxide (1,2).

Fosfor verdampt bij dit proces en wordt in een koelsys-teem onder water gecondenseerd. De afgassen, voornamelijk bestaande uit CO, worden gebruikt voor de voorverwarming van het apatiet, stoomop'l:eldüng 0 f afge fakkeld. Bij dit proces wordt een vloeibare slak gevormd, die bestaat uit twee lagen. De bovenste laag is vloeibaar CaSi0

3 en is vrijwel waardeloos. lIet wordt na het aftappen in water opgevangen, waarbij een soort grit ontstaat, dat als wegbedekl'ing wordt toegepast. De bovenste laag bestaat uit ferrofosfor (Fe

2P) en vindt toepassing in de staal-industrie.

Voor de produktie van I ton gele fosfor zijn aan grond-stoffen nodig:

8000 l~g ruw fosfaat met 31. Cf}'~ P20

5

2800 kg lüezel met 97% Si02

12.50 kg cokes met 90'% C 50 kg elektrodenmassa

Van deze ingezette grondstoffen wordt slechts 8.3% als fosfor gewonnen. Daarbij ontstaan aan nevenprodukten:

(7)

6 -7700 kg slél.k met 90% CaSiO-, :;

150

kg ferrofosfor met 22% p 100 kg elektrofilterstof met 20% P

2500

Nm

3

afgas met

85%

co

De eerste weerstandovens voor de produktie van fosfor werden vanaf ongeveer

1890

zonel in de Verenigde staten als in Europa gebouwd. De capaciteiten stegen van circa 50 kW in 1897 tot 70MW ( Hoechst Vlissingen ). Het stroom-verbruik, dat overigens sterk afhangt van de grondstof-fensamenstelling, bedraagt

1205-13

k~h per kg fosforo Bij gebruik van ongecalcinecrde grondstoffen stijgt dit tot

15-16

kWh per kg fosfoI'o

(8)

7

-Ui t de warlIlteba1ans over een fosforoven blijkt de

onder-sta~nde verdelinc:

energie gebruikt voor chemische reaktie in enthal pie van slak en ferrofosfor

51-54

28-30 % % .,. ' "'~

1J...r-in voelbare warmte van het ovengas " ... ,,\~ O.,v ~ ... "

4-5

cl v

vr-10

i n oveEverl:Lezen

9-14

ol

la

De ui t de oven komende gaseen bevatten ongeveer 400 g

7

P4/ Nm./ en 40 g stof. Zij hebben een t emperatuur van

200 - 4.00 °Co Na stafafscheiding in een elektrofilter

(

98

%

)

wordt door wat erinspUiting de fosfor neergesla-gen bij temperaturen van 10 - 20 oe boven het smeltpunt

van fosfor (

44

oe ). Het gas bevat nu nog 1

%

P, wat door koude condensatie bij

30

- 40

oe in een sproeitoren wordt verwijderdo

fosfor

vol-

]Vl.,,-In de Verenigde staten werd de elementaire gens onderstaande tabel verwerkt:

i. (, \. \l \

J'-\)~N'

I'I'HI.\I:Y COS\'(RSC'i

1"'\1 ).v-.. .,J I' .: I : ~ ~ I .• ,~ .' l.l " :=, (.< 1\1' " j.~

(9)

8

-In 1963 was de verde1in~ in procenten: natriumtripolyfosfaat ( Na5P30l0 ) tetranatri.um:pyrofosfaat ( NaljP207 )

natriummetafosfaéJt ( Na

3P309 ) andereriatriumfosfaten

ca1ciumfosfaten

kunstmest en diversen

rode fosfor, fosforkoper,

fosforhru.oge-niden, - oxyhaliden en - sulfiden

38

%

5

....-4

9 9 25

la

Denatriumpolyfosfaten worden voornameljjk toegepast (

\

! !

in wasmiddelen, voor waterconditionering en in de

levens-middelenindustrie ( bakpoeder, kaas, vlees )0

De wereldprodul:tie van \'/1 t ,e fosfor bedroeg in 1900 circa 100 ton per jaaro Volgens onderstaande grafieken

is de produktie gestegen tot 820 000 ton in 19670 In 1962 werden in de Verenigde staten lj.10 000 ton

elemen-taire fosfor geproduceerd, in West Duitsland '+5 000 ton,

in Groot Brittannië 35 000 ton, in Frankrijk 12 000 ton en in Italië 11 000 tono ( 3,4,5)

600 j:-:--.- r . ' - : - - - r - ' 120

Rild 23. Prudukrio/l VOIl Etc·

mentarp!lOs/I!lOr il/ der Welt ab 1950 "' .8 400 -0; .r. on o o S 300 -è .9 t; " '0 e 200 Cl.. . I ,: , V

I

" ( , Pricc of red ~I'

.

! ptto:;pl,orus ~ : '\ :: ., J " •. 60 .,; ~\.

/'

r-"'~ u

~

:\ I \. __ .

,.,.

j'

~

\.\j

.

:

...

; ... : ... :

...

~, "'l, 40 .... : f'riee of I'.'hite ; .. '

~

!

- 100 80 100

r

phooph,,", \ ...

r1 /' ..

-.!

L.

...

.

. _"

20

oL_..J

.~

___

L__ I - - 0 1920 1930 1940 1950 1960 Year

(10)

- 9

-III UITGANGSPUWl'EN VOOR HET ONTWERP

1 Capaciteit

De fabriek i s ontworpen op een maximale capaciteit van

elementaire fosfor van

5

ton per uuro EU een continue

bedrijfsvoering (8000 uur per jaar) komt dit overeen

met een jaarcapaciteit van circa 40 000 ton elementaire

fosforo , "

2 Specificaties

.§: apatiet: Als grondstof is uitgegaan van Harokkaans

fosfaaterts (Khouribga), waarvoor de volgende

samenstel-ling is opgegeven:

P20

5

CaO F CO2 Si02 H 20 Fe 203 Al 203 Na 20 K 20 Cl S03 MgO MnO Ti02 As

z

0

3

Cr20

3

Orgo rest gewo% mol/kg

36085

2.5951

53.46

9055

29

40 21 2.2158 2065 0.6023 1.00 0.166/+ 2.20 1.222 ö.61 0.51 0.27 0.05 0.02 0.62 0.15 00 03 0.03 0 001 0.02 0.20

Onder de volgende veronderstellingen kan deze

samenstel-ling worden herberekend naar het meest waarschUnlUk aan-

(11)

10

-alle fosfor is aanwezig in de vorm van CalO(P04)6.F2 de resterende fluor is aanwezig als CaF

2 CO

2 is gebonden als CaC03

Op grond hiervan is de samenstelling herberekend als: CalO(P04)ö.F2 0.8650 mol/kg 87.28 gewo

%

CaF2 002429 1090 CaC0 3 0 06023 6 003 Rest 4079 onderverdeeld in H20 (gebonden) 2.20 Si02 1.00 verontreiniging 1059

b aardgas: Gronings aardgas is in het proces als redu-cerend agens gebruikto De smnenstelling hiervan is:

Voor de berekeningen is dit herleid tot:

CH

4 N2 CO2

85.2 14.0 0.8%

Het gas wor~t geacht binnengevoerd te worden met een

temperatuur van 15

°c

en e8n druk van 8 atmo

~ lucht: De samenstelling van lucht is:

°2

21 Ar

1

%

d fosfor: B~ aanname, dat 001 % van de uitgaande vaste

stof met het reduktorgas wordt meegesleurd (5.5 gis), volgt als produktspecificatie:

P CaO + C

99.6 0.4 gew.%

~ vast afvalprodukt: De hoeveelheid vast afval

-

-1908 ton/uuro Temperatuur 1760 Ko

Samenstelling: CalO(P0

4).(OH)2 CaO Rest

(12)

11

-f a-fgassen: debiet 84.14 mOl/s temperatuur 1165 K samenstelling H 20

HF

CO2

°2

N 2 Ar mol fraktie 001~!i-9 0 00072 0.1176 000186 0.7029 0 00088

! warmte: De totaal te winnen warmte uit de afgassen

en vaste afvalstoffen bjj afkoeling tot 450 K bedraagt:

32.80 x 106 J/s

3 Fysische constanten

De thermodynamische gegevens van de vaste stoffen en

gassen z~n in bUlage I weergegeveno Het betreft hier de

soortelUke warmte, enthalpie en reaktie-constantes als

funktie van de temperatuur. Ook z~n de smeltpunten van

diverse mengsels vaste stoffen in b~lage 111 gegeveno

Verdere fysische constanten zUn:

a fluorapatiet:

formule CalO(PO 460 F 2

M 1009

~ 301 x 103 kg/m3

b hydroxy-apatiet:

formule CalO (P04 )6·(OH)2

H 1005 ~ 3.1x 103 kg/m3 c calciumoxide:

-M 5601 ~ 3025 x 103 h:g/m3 d calciumfluoride: M 4-3.9

(13)

12

-e witt-e fosfor:(l') -

20)

smeltpunt 6.Hsubl • e:. Hvap • óHsmel t. kookpunt.

317.3

K

5809

kJ/mol P4

56.5

kJ/mol P~?

658.7

J/mol ç' 1

553

oe .

dampdruk vaste, witte fosfor ( b~lage

IV )

log P(mm Eg)

= -

352904/T

- 3.5

log

T

+

1900923

T oe

40.84

31010

25.00

1900/+

p mrn Hg

0.129

0.0632

0.0393

000242

vloeibare fosfor log p(mm Hg) =

709542 -

2757.5/T

T

P oe mm Hg

150.00

27.20

S'L

Hp

119.85

69.92

4

L

!.13

8.60

0.819

0.181

1.740

x

103

kg/m

3

123.9

4

Oplosbaarheid in water bij

15

oe

3

ppm

(21)

).

0.180

W/m oe

'lZ

1.2

x

10-3

kg/m s

f gesintcrde magnesia

(22):

1t

t

2800

oe

sme -pun

minimum smeltpunt met CaO

2300

oe

,

,

, ,

, ,

elaGticiteitsmodulus stjjfheidsmodull ' S Si0

2

1543

oe

( 2.7 - 303 )

x

103

kg/rn

3

5

2 10 kg/cm 5 2 0 0,,37 x

10

kg/cm (1L~OO e) - - - - -I

(14)

13

-breekst erkte cp

Therm. expansie co~ff.

>-g

gassen: 220 kg/cm2 (1400 °C) 1.232 J/g 16 x 106 °C- l 0.075

w/

cm °c

De viscosit eiten en diffusiecoëfficiënten van verschil-lende gassen en easmengsels is berekend in b~lage 11. Voor de berekening van de soortelUke massa van gassen is de formule gebruikt:

0.1176 Wim °c (100 °C) (24)

4

Corrosie

a hoge temperatuur gedeelte, fluide bcddeh, cyclonen,

warmtewisselaar, pUpen

Contakt van metaal met het hete, reducerende gas in de recJ.uktor of het hete, HF-bevattende c;as in de defluorina-tor dient te worden vermeden. De onderdelen worden daarom ui tgevoerd in normaéü C-staal en beklesdt met een iso-lerende, vuurvaste steen (25). Eventueel kan ook appara-tuur gèhcel uit vuurvast, keramisch materiaal worden op-gebouwd. Als binnenste laag komt gesinterde magnesia in aanmerking, gevolgd door hoge temperatuur isoleersteen met een hoog gehalte aan aluminiumoxide 0 De buitenzijde

kan met de gebruikel~ke materialen worden geisoleerd. b Metalen onderdelen, die zowel met oxiderend als redu-cerend gas van maximaal 900 °c in contakt komen, worden uitgevoerd in alliages met een hoog nikkel- en chroom-gehalte (Ninornic's)o De fosforcondensor kan geheel in

staLtl worden uitgevoerd. Voor een eventuele natte af-scheider van fosfor wordt een koper-aluminiumlegering

(15)

14

-5

Giftigheid

Elementaire, Hitte fosfor is zeer giftig. Als lethale dosis voor mensen wordt opgeeeven 100 mg en chronisch 1 mg/dag. Het veroorzaald aantasting van beenderen en lever. Ook vissen z~n zeor gevoelig voor witte fosforo Water met een gehalte van 0.05 - 0.10 ppm P schijnt reeds dodel~k te z~n; vooral de colloidale fosfor speelt hierin een belangr~ke rol(26)o

(16)

15

-IV ~<ogeli.-;l::e ui tvocril'~.

De reduktie van fosfaaterts langs niet-elektrother-mische weg kan in twee agregaats-toestanden worden

uit-gevoerd.

Volgens de eerste methode wordt het fosfaat na bij-menging van diverse chemicali~n Gesmolten en vervolgens gereduceerd. Bij de tweede methode vindt de reduktie plaats in de vaste fase.(27)

1. Reduktie in de vloei stof-fase.

1.1

1.2

Smelten van fosfaaterts kan pl aats vLnden door: Toevoeging van 20

%

Si02 en 8 - 10

%

Fe20

3

+ A120

3

bij onGeveer 1500oC. Deze methode wordt benut voor

de thermi sche ontsluiting van apatiet met vervluch-tiging van het aanweziGe fluoride. Het

fluoride-eehalte daalt hierbi j tot

0

.3

%

of zelfs lager.

Toevoeginc van magnesiumsilikaten als serpentin, olivin of maenesiet on zand of soda en sodaslak

bij circa l300oC. Ook hierbij wordt de apatiet -struk-tuur vernietigd, maar blijft het fluoride voor een gedeelte achter in het fosfaat. Deze produkten zijn in de handel onder de naam IIrrhermo-Phos".

Hoewel de mogelijkheid van r eduktie met aardgas van een fosfaat-smelt is OVOr\'iogen zijn een aantal be-benkingon tegen e~n dergel'jk proces aan t e voeren(27.28). a in het reducerende milieu treedt vorming van

fosfor-~zer en siliciumUzer op, mogel~k ook vorming van

mag-nesiumlegeringen, waardoor de samenstelling van de smelt verandert en fosforverliezen optreden,

b er ontstaan grote hoeveelheden slak,

c uitvoeringsproblemen en corrosie bU het werken met vloeibare zouten in een reducerend milieuo

(17)

-

1

6

-2. Reduktie van de vaste fase.

Fosfaat erts kan met behulp van aardgas of andere

koolwaterstoffen ~orden gereduceerd tot elementaire

fosfor.

Uit thermodynamische berekeningen v~or de reduktie

met methaan, kool monoxi de, watersto f en kooL:to f , bli jkt

de meest gunstigste evenwichtsligginC bereikt te worden

met meth~an, waarbij het methaan oxydeert tot koolmon

-oxide en ~aterstof. (

30

t/m

36

).

Zie bijlage VII.

Uitvoering van de reduktie met aar~gas kan op vier

manieren pl aats vinden:

., L

a. In een hoogoven bijvoorb~eld van het type oxyga

s-eenerator. Als voordelen van een hoogoven zijn aan

te voeren het tegenstroom-principe en de lange

ver-blijf tijd van zowel vaste stof als ~as. Als nadel en

zijn te noemen de hoge drul,val , de motilijk te

rea-liseren warmt e-toevoer bij gebruik van aardeas en

de hoge investering.

b. In een roterende oven, welke ongeveer dezelfde

voor- en nadelen heeft als een hoogoven. Wel kan een

aanzienlijk hogère gasnelheid worden gehandhaaft,

waardoor cen betere ~armte-toevoer mogelijk is.

Afdichtings~proble~en spelen bij deze hoge t emp era-turen een giftige ga~sen een grote rol.

c. In 8fn fluide bed reaktor, waarbij de vaste stof

een grote verblijf tijd heeft en Je gaGsen nagenoeg

in propstroom door het bed gaan. Nadelig bij deze

uitvoerings-vorm is het ontbreken van het

tegenstroom-effekt, hetgeen echter door het gebruik van een

kas-kade reaktoren opgeheven wordt. Verdere voordelen

(18)

17

-d. In een wervelkamer, welke als voordeel heeft een

geringe grootte. Voor de reduktie van fosfaaterts

is deze uitvoering, wegens de korte verblijf tijd

m~nder Geschikt.

Op grond van bovenstaande overwegingen is besloten

de reduktie van fosfaaterts met aardgas uit te voeren

(19)

18

-V Procesbeschr~vinG

De grond~tof apatiet wordt gemalen in M en gezeefd

(z) tot een gemiddelde diameter van 1.5 mme Na een

opslagsilo worden de deultjes (1) in de

defluori-nator Rl gevoerd, Vlaar bjj een temperatuur van

maxi-maal 1400 K tot 90

%

defluorinatie plaats vindto

Daarna wordt de vaste stofstroom (2) gesplitst in

tw~e gel~ke delen ( 3 ~n 4 ), die in de fluide

bed-

--den in de r eduktie- of opwarmfase komen (H2 en R3)o

In H2 vindt b~ een temperatuur variërend van

1900·-1625 K voor 90

%

reduktie plaats van het in apatiet

" • ....,,}f

aanwezige fosfaat. De vaste stof~'eaJdor met een

gemiddelde temperatuur van 1760 K

(5)0

De uit de

reduktor komende gassen (15) worden achtereenvolgens

gevoerd in de warmtewisselaars H2 en H40

In H2 v/ordt fosforvrjj recluktorgas, dat voor de

op-warming van

R3

wordt gebruikt, voorverwarmd tot

1000 Ko In H4 wordt lucht vOJrverwarmd tot 700 K.

De reduktorGas en zijn nu afgekoeld tot een

tempera-tuur van 420 K en de aanwezige fosfor wordt in esn

luchtgekoelde, partiële condensor in vloeibare

toe-stand afgevanGen.

Het overbljjvende gasmengsel wordt voor een klein

deel gebruikt voor opwarming van de defluorinator (21);

de rest wisselt warmte in H2, waardoor de temperatuur

st~gt tot 1000 K (22). Dit gas wordt met voo

rverwarm-de lucht (11) verbrandt in

R3,

het bed, dat in de

opwarmfase verkeerto In R3 stijgt de temperatuur van

1625 - 1900 Ko

Het afgas uit R3 wordt gebruikt voor warmtewisseling

met de grondstof aardgas in H3; het aardgas kraakt

hierdoor gedeeltel~k en komt met 1000,K in R2.

Het afgas uit R3 (2~) daalt in H3 tot 1335 Ko Het

wordt gemengd met het afgas uit de defluorinator

van lLf-OO K; de gecombineerde gasstroom heeft een

temperatuur van 1348 IC en verwc3.!'mt in H5 de lucht

van 700 - 1000 K. Het afgas koelt hierbij af tot

(20)

- 19

-Zowel de af;;assen (27), als de afe;evoerde vaste

stof (7) hebben nog een aanzion1~ke warmte-inhoudo Zjj kurJ.nen voor stoomOl)VleY0.Üng worden gebruikt. Bij afkoeling tot 450 K is cr 32080 x 10

6

J/s uit te

(21)

•• ?() -~--- ---~---.. ---.

-E.s~-

--..-( ~.-/II.~---._~"Y'~-- --~---

--I-

'

-l

---~----~C;>--- ---fi~"--- - po . ,

I~

J

L

__

....a . . _ ,

(22)

21

-VI Procescondities

1. Bepaling van reaktiekineti ek van defluorinatie en

r eduktie

Uit een analyse van literatuurgegevens over defluorinatie

en r eduktie in een fluide bed i s bepaald, dat de kinetiek

of de aslaagdiffusie-r emming bepal end is voor de

conver-sie-snelheden. Vergeleken zUn de vereiste omzettingst~den

in geval van gasfilmdiffusie-remming met experimentele

gegevens( b~lagen V en VI ).

De voorna~mste conclusies z~n:

a Gasfilmdiffusi e is noch bij de de fluorinatie , noch

b~ de reduktie limiterend,

b De reru~tiesnelheidsconstante voor defluorinatie

b~ circa 1500 oe, samcngc~teld uit aslaagdiffusie-remming

en/o f kin etiek , \'lordt geschat op 10 m/ s,

c De reaktiesnelheidsconstante voor de reduktie bjj

. 2

1760 K wordt geschat op 0.08 kg/m mino

20 Hechanisme en thermodynamica

Als mechanisme wordt aangenomen een kraldng van CH

4 tot

C en H2 gevolgd door reduktie van het fosfaat door de

koolstof 0 Over de wijze, waarop deze l aD..tste reaktie moet

worden beschreven, is men het niet eens(36)0 Voor verdere

gegevens betreffende evenv!icht en warmte-effekt zie

bij-lage 10

30 Temperatuur en druk

De maximale t emperaturen voor defluorinatie en reduktie

worden bepaal d door de smeltpunten van de vaste fasen o

Zie bijlage 111. De ingaande vaste stof~'en van de def

luor-inatie hebben een eaO/P205-verhouding van 30680 Hieruit

volgt een minimum smeltpunt van 1580 oe. In de reduktor

i s de eaO/P205-verhouding aanmerkelijk hoger en l igt op

een waarde van circa 11 in het eer ste deel van het fluide

(23)

- 22

-bepaald van 1720 0 Co

Alle rea..l{ties vinden plaats bjj circa 1 atm. Om de

bere-kening niet nodeloos ingewikkeld te maken in met de

(24)

- 23

-yII ApPEl.ratuurl~euze

In hoofdstuk IV zUn de methoden aangegeven, waarop

dG reduktie uitgevoerd zou kunnen worden o Gekozen is

een fluide bed voor alle vaste stof operaties om

de volgende redenen:

1. geen bewegende onderdelen

2. zware warmte-isolatie met keramische materialen mogel~k

3.

lange verbl~ftijd mogelijk b~ gering

grondoppervlak o

In b~lage VIII is een fluide bed berekendo De

afme-tingen z~n rechthoekig;

lengte 9 m

breedte

hoogte

3

m 2.5 m

Het is vervaardigd van vuurvaste gesinterde magnesiao

De warmtewisselo.ars H2, H3 en H5 Vlorden vanv.'ege de

hoge temperaturen eveneens van vuurvaste steen

ge-ma~k~o H2 èn H3 TIorden onder de fluide bedden R2 en

R3

gebouwd in de vorm van monobloc'so De in het bed

komende gassen Vlorden van beneden Haar boven

inge-voerd en het aantal p'.jpen ':;órdt zodanig gekozen, dat

de bovenkant van de warmtewisselaars als zeefplaat

kan dieneno

De fosforcondensor, berekend in bijlage IX, is

uit-gevoerd als een stalen, luchtgekoelde, horizontale

warmtev:is,selaar met een lwelop:'ervla1-;: van circa

3000 m20 Gezien dit zeer grote oP:Jervlak i s het Viaar

-schijnlijk economischer de gassen (17) te comprimeren

en (19) te laton expanderen.

In bijlage X is ern eventueel aan te schakelen natte

condensor en waterzuiveringsinstallatie berekendo

Het afgas uit de parti~le condensor wordt in dit

ontwerp echter in fluide bedden verbrand, TIaarb~

fosfor wordt omgezet in

P20S'

dat zich met CaO

ver-bindt. Een natte condensor wordt derhalve niet

(25)

- 24

-VIII ::assa- en \'iarmte-balé:u1s.

In dit hoofdstuk zijn de massa- en warmte-balans samengevat in taoellen met de belangrijkste Gege -vens van de processtromen. De nummers in deze ta-bellen korresponderen met de nummers in het

blok-jes- schema.

Als aanduiding van de lwmponenten zijn de vol-gende num:crs Bebruikt: 1 = H20 2 = }Il~ 3

=

CH 4 Lf = PIt 5 = T-T 1. 2 6 =

co

7 = CO2 8 = °2 9 = 1,T "'2 10 = Ar 11 = CalO (P01+) F 2 12

=

CalO(POLt) (OH)2 13 - CaF 2 14 = CaO 15 = CaC0

3

16 = C 17 = Hest

Voor de berekening van de massa- en warmte-balans zij verwezen naar bijlage XII.

(26)

r:.r ï ..!.. r-e:. ~'/G c-v c' V T L 3CO l~C(' 3 ~~ J dCC 4 5 r o S 14(,0 C' v ~ .... 176Ci 1'7 CC, 7 S 17(,0 2, tü';8 Lt' t é J. -

c.

m

, .i (. Uil} • ï ~ -,-..l. 13

15

17 ., ., ..L..!.. -17 1J " }

:)

J4 Î r! -, I 11 12

.,,,

..1.", J ~

-17

12 14

17

J2 Jl: 17 l ':' J_ ,1 17 J. J_l:f" Y. c. lie} 7 0.l')5j J/mol (' .-, .. './ -' -.;, ~:) t' ~ 6 0.0476 -7.246 ~ 10 (.c:,?'): C, ,-.-,-re • ; . J ."_) (. .l ~ .') 0.4572

6

0.0476 -G.280 x 10 C.(~2? (· ~~35

C.CJ

)5

c

.

t~ 5r { ~~ 0.(<.'((, G.C~82 0.4335 C.0135 r -(.2[( :y JCU C.~572 , 6 0.0476 -6.280 x 10 0.0(;98 0.98C4 0.00g8

c. c c

!j(~ C, ,,~,~' C /

C:ÓOCjS

c.

(c'-~8 C'.9204

-669.2

x 10 3 7:

-(,(9.2

1: lC...J C.0098

-669.2

x 103 M mOl/sec 1'(.22 17.22 ( ' ~., l.. . k!. 8.61 ~2.16 42.16 84.32 ,---

---_

... -... ---,-,_.-',-- .~--- ~ Q 1.:01-J/sec gewicht } . , '" 1 C (; 5' -;;;') 1-h - ~ iJ .• C Y _. I . / ' - • f..j,l r -lü8.1 ::-: leo 513.49 -54.05 x 106 513.49 -54.C5 x 106 513.49

"'s'

,,-,~ - ' - • ~J_ :~

lee

65.376 , -28.21 ;-~ 1 CC) ":1:: t ... l • -<:'-r ... t'-I I.:Gis28.-2t:rü (:.~ ' ' _~"':;;'Ec:C 9·~!12

2.842

4.421 4 • ,121 ') ~'ç:: r c- • ( .' Co 2.756 -c:;6,-," ( t : -,/:-:z: ;::... j'_ .

"c

J..-

,

()

65 ) • ~":7G / ., / • ç:;l,./ __ ' -0 f\) \Jl

(27)

: 1:':· (:je n sa~enste1- C H! '

.

ç 11:01- r.:Us3a-~ ... 1 il:G gewicht stl'CC:n

}comp. x

t.'

/l.Q(;

1 n:c11/s(~c '-T / /C' .;(" -, C ~~U " .. ~. Ieee ...

r. G ~~( ( Ij 0.2100 c 9 C.780(; 1)-;.47 y. 103 lO ().Cl.CO 5e. :18 9(. --'1 .5 28.975 27.95 9 G 7CO 8 (-.21CO 9 C.78ec· "7 ( -:lC C.('J,lC .. r, - 7 - ~ .) 9G~.5 '1 ' - u .:::8.J,(5 .:..7·95 ! ( , , .l. • v-t }~ .H.I ___ ... _ J.\.i 2.v n .l~i.;\.. ,.( v.2100 v '"' 'j

o.

'1 ;':;00 <:::1.v9 }~ 1U3

10 Ü .l;':"OÜ ~(J'T.) ~v O-;J(;. )'. IC u :2 d • ',;'{ 5 i.:./.j)

N l -. (j lOu\; >, 0 • ..:100 0' _..L '-' -, 0.700u J ~l.uj A 10)

Iv

v.vlulJ Tlc.l -LL.bc. .I~ lGv ~~·S·I";; ~ ~. > ir

.i~ ti ';"VVU .:- u.2lvlJ

':j v.-/~vv ';t Iv 0.v10G "c.. 1 • u 9 ' ... 1C) I loG • .;.

-+.

U jo X l l i v 20. )7) j q ~l 1.5 G-

.:.:u.)

' 7 C.C?c.u .J r( l i . l l ,c,li -66.90

~

10 3 r 9 ().1400 146.0 -9 . 7 () 7 r :-~ 1 (,. (. , 18.019 ~.G)l l/i '" ]((0 '7, l.((~'3 \.0

-"- 0.9111 .,/ 7 (.CC44 9 0.0762 23.93 X 10 3 G 16 + 0.4556 268.2 G.418 X 10 9.771 2.62C 15 ro 1760 1 C.(15) 'J 4

C.CZ74

5 0.6089 6 0.2925 7 0.0029 ~ _ 6

e

O.05CO 11.89 X 10.,/ 408.6

4.858

y. 10 13.413 5.480

(28)

_ _ _ ~_~, , •• , _ _ _ _ ~ _ _ _ ._~.~,,_._ , , _ .V·~

r.T S/G m

Sümenstel-Qm If. " Mo1-

r~d8sq-...

'-.!

ling gewioht 2troom

K komp. x J/mol mOl/sec J/sec l,,''7/'''''''''c ... (,) .oJ-,

16 Cr 1290 1 0.0183 4 0.C274 5 0.SC89 6 [-.2925 7 0.0029 3 r 9 0.05CO -4.49 x 10 408.6 -1.835 x 10u 1).413 '5.L8C 17 ... A20 1 0.C183 J 4 0.(;274 5 ().6089 6 0.2925 7 0.(;029 -32.09

~

10 3 -13.11 :z lC 6 [\) Q 0.050(, 408.6 13.413 5.480 -..,.J ooi 3 652.5 x 10 3 123.88 I 18 T, -18 4 1.0eoo 58.31 x 10 11.19 1.386 ... ) -19 ,." 318 1 0.e188 v 5 C. 6261 G C.3C1C7 7 0.0030 -39.1C x 10 3 h 9 0.0514 397.4 -15.54 x 10- 11.596 4.(08 20 ,., v 318 1 0.0188 5 C. 62 61 r 0.3C07 IJ 7 0.0030 -12.54 x 106 9 0.C514 -39.10 x 103 320.6 11.596 3.518 21 G- 318 1 C.0188 5 0.6261 6 0.3eC:7 7 O.C030 -39.10 x 10 3 -3.00 :z leG 9 0.0514 76.8 11.596 1.090

(29)

nr S/G T K 22 G leOe ')?; '--, G 1760 24 \,... J 1)35 25 G 1400 ?c: ~. v G 1348 Sarner .. stel-ling komp. x 1 0.0188 5 0.5261 6 0.30G7 7 0.0030 9 0.0514 1 o .21G2 r") 0.OC22 <:.. 7 0.1158 8 0.u172 a 0.6404 ...I IC 0.0082 ._1 0.21G;~ ? 0.0022 7 0.115e ö 0.0172 9 0.6404 lU 0.Coö2 ., 0.1378 J.. 2 0.C811 7 0.1234 8 G .c;lG6 'j

c.

G3~2 1

--v

0.OC79 1 0.20C6 2 C.0179 '7 0.1173 8 0.C171 9 C.C389 10 0.0082 ('. ... m J/mol -18.32

x

10 3 -44.74 x 10 3 -61.02 x 10 3 ~ 1 3 -b5. 44 x 0 -62 .• 52 x 10 3 M mOl/sec 320.6 947.7 947.7 235.8 1184 r,

...

J/S8C

-5.

87~

x

106 -42.39 x 10 6 -?v.')~ x 10 6 -]5.43 x 10 6 -74.02 x 10 6 r~:ol­ eewicht 11.596 29.e5Ö 29.b')0 28.122 29·452 Vlas sa-stroo ::n ks/sec 3.518 2t. . 3J 28.30 6.571 34.87 N O:J

(30)

nr

'"'/"

::> >J T K 27 G 1145 Samenste1-kOr:1p. 1 2 7 8 9 10 1 il'~G X 0.2006 0.0179 O~1173 0.0171

0.6389

0.0082 Qm 11 J/mol me,l/sec 7 -70.3G X 10) 1184 ...., r.' Tol-....: J/sec [je\vicht -83.31 x lOG 29.452 ECASsa -stroo rn l(~dsec 34.87 [\) 'Ü

(31)

-

3

0

-~. _ _ _ _ ---.r

.~

Ri

.• ~<QJ

(32)

IX A C cp D d p G H h hcg

Hr

k Kp M P T u V X 0( ). <1 T. - 31 -Symbolenl ijst oppervlak

concentratie

socrtelUke warmte

diffusiecoëfficiënt deeltjesdiametor vrije en thalpiè enthalpie

hoogte

overdrachtscoëfficiënt voor condensatie film en gas reaktiewarmte

reaktiosnelheidsconstante evenwichtsconstante

molekuuleewicht druk

temperatuur snelheid volume

samenstelling viscositeit

warmte geleidbaarheid soortelijke massa verblij ftijd

(33)

32

-X Literatuuroverzicht.

(1) F. ~odtcke, Z. Chem.

1,207,1961

(2) P.W.Geld, V.G. Vlasoven N.N. Sserebreknikov, Jo

Angel'I. Chetl. (Rl,).s~:;~) 25,121,1952

(3) Ul1manns Encyldopädie der technischen Chemie, Bd 13,

P 501, Urban

&

Schwarzenbrg - Ber1in 1962

(4)

Winnacker-Küchler, Chemische Technologie, Bd 1

P 381, Car1 Honser - München 1970

(5) Kirk-Othmer EncyclopediéJ. 0 f Chemical Te chnologie Vol 15, p 276, 2nd Ed o Interscience 19680

(6) E.M. Levin, C.Ro Robbins en HoF. McMurdie, Phase

Diagrams for Ceramists ( ook 1969 Supp10 ), The

American Ceramic Society, Columbus (Ohio) 1964 (7) USP 3 118 734 (1961)

(8) BP 1 004 382 (1962)

(9)

USP

3

247 014 (1966)

(10) \'loMo Goldberger, JoEo Hanvmy en BoG o Lengston,

Chemo Eng. Progr. §J_(2), 63-67, 1965

(11) Janaf Thermochemica1 Tables, Dow Chemical COo 1965 (12) Landolt-Bornstein, Z<J.hlenwerte u. Funktionen, 2 Teil

Bd 4, Springer-Verlag 1969

(13) J. Hilsenrath et al., Tables of Thermodynamic and Transport Properties, Pergarnon NY 1960

(14) D.D. VJagman et ale, Selected Values of Chemical

Thermodynamic Properties , NBS 270-3, VJcàüngton 1968

(15) K. Jacques, J. Chem. SOC o 3820, 1963(3) (16) zie (12): 5 Teil, Bd a,p 1

(17) C.N. Satterfie1d and Th.K. Sherwood, The Role of

Diffusion in Catalysis, p 5-11, Addison-~esley,

London 1963

(18) R.Bo Bird, W.E. Stewart en E.N o Lightfoot, Trans-port Phenomena, p 508, 744-746, NY 1960

(19)

F.SQ

Dainton en H.Mo Kimberley, Trans o Faraday Soc.,

46, 912, 1950

(20) Do MacRae en C.Co van Voorhis, Jo _4mo Chem. Soc o

(34)

- - -

-3

7

- J

-(21) Ao Seide1, Solubi1ities of inorganic and metal

organic compounds, 4th Ed., Vo1II, P 12L~3, Washing

-ton 1965

(22) zie (12): 5 Teil, Bd a, p 121

(23) E. Ryshkerlitch, Oxide Ceramics, p 289, Academic

Press NY 1960

(24) zie (12): 5 Teil, Bd b, P 42, 59, 76

( 25) DIN 5106'0

(26) J.C. Barber, Chemo Eng. Progr., 65(6), 70, 1969

(27) zie (3): Bd 6, p 150; Ergänzungsbd. p 545

(28) DRP 529 803 (1931)

(29) FP 706 566

(30) NoN. Postnikov, Chim. et Indo

.2.§.

,

237, 1967

(31) USP 2 974 016 (1957)

(32) USP 3 056 659

(33) USP 3 026 181

(34) USP 3 025 140

(35) BP 378 226 = FP 724 31~8

(36) N.No Postnikov, Jo App10 Chemo (USSR), ].3, 1413, 1960

(37) Solo Vo1fkovich et alo, Jo App1. Chem. (USSR),

38(1), 1~ 1965

(38) S. I. Vo1fkovich et al., Khim .. Promo, 203-9, 1954

(zie: Chem.Abstro 49: 575f)

(39) V/.T. Whitney en C.Ao Ho11ingsworth, Indo Eng.

Chem., ~1, 1325, 1949

(40) Do Reyno1ds et al., Ind. Eng. Chem., 26, L~06, 1934

" Ind. Eng. Chcmo , 27, 87, 1935

(41) MoAo Veiderma en S.I o VOlfkovich, Khim.Prom., 8,

587, 1964 ( zie: Chem .. Abstro 61:12975e)

(42) G.Mo 11in, Tr., Nauchn. Tnst. po Udobr o i

Insekto-fung. No 208, 133, 1965 (zie: Chem o Abstro 63:950L~a)

(43) S.I o Vo1fkovich et al., Khimo Promo, 41(6), 459,

1965 (zie: Chemo Abstro 63:11060f)

(44) S.Io VOlfkovich, Chim. & Indo(Paris), 82, 65, 1959

(45) Do Kunii en 00 Levenspiel, Fluidization Engineering,

p 195, Wil ey NY 1969

(35)

- 34

-(47) AoAo Anisonyan en I.R. Sheb1o, lT. App1. Chem. (USSR),

;3

7

(

1 ), 1+ IJ

3,

196Ij-(48) A .. B .. Bekturov et al., Tro lnsto Khim. Nauk, Akad.

Nauko Kaz. SSR 10, 94, 196~. (zie: Chemo Abstr.

61:12976a)

(49) zie

(45):

p 73-93

(50) A.P. Colbu~n, Ind. Engo Chem.,

g6,

1178, 1934 (51) Perry Chemica1 Engineers' Handbook, 3rd Edo , p

10 - 14-20, HcGraw-Hi11 1963 (52) ~ie (51): p 11 - 1

(53)

Guide to the etablishing of industrial operations inthe Netherlands, Staatsuitgeverij 1968

(36)

LJUL 07

1 1

-BijlaGe I

Voor de 17 verschillende komponent en werden de in de literatuur vermelde waarden ( 11 t/m 13) van de soor-telijke ~armte met behulp van onderstaand programma als

derde-graads polynoom van de temperatuur berekent.

Cp

=

A + ExT + CxT2 + DxT3 J/rnol

os

ALGOL F

PROGRMP-1A 1

D:\TE 0

[lIT PfdJGR:\'Flt, RC!~fI<PlT '1ET BEH!JlP VMJ DE KLEIi'JSTE-KI-JADRATFN

-r~EniIJI) E r, [" IjF ST Pij,SS;:- Î,JD[ N-OE GRI\AO S POL YNlJO'.., R r J ~1

'..,r; E

TPUNTP J

X, Y. ;

, P PJJr. r= rrJ K E" 1\ LEP n L ( ": , V f !'1 , ~,l , SIr; '''1!~ , C ) ;

' INTESr:Q.' ;"1,'l; 1/I,Rr:>..AY' X,Y,SIGI.1/I,C; 'CDO[I;

'I NT~~r~ t J,~,N ; fRE~l ' ~,FA,H; SYSACT (1,8,36); JAN:

I il I r 4 T t G!.: rz ( :.\ , : 1); T ~'.Il ~ J T F -; r R ( 0 , N) ;

I BEG I N I I (-,? R\ Y 1 X 1 Y ( ! J. : ~,1 / ) f '~ I r; '~t, , C ( / 0 : fl!) ;

r "J:" !;',;~ ûV ( IJ f '< l ; I : J A i<.~' r. Y ( D , Y) ;

KL;:: :) lj t.( X , v , 1 , r : , s r-;' 1t ,

r:

I ;

mJTST;'dW~(

J.

,' ('

CIJt=FFICJEtH E:r'.4 E~l STAND. DEVIATIES ' ) ' I;

S Y S ACT ( :. , 2. , ~_ ) ~ i)U H" ?,;~ '\ Y ( ) , C); S Y S t~ C T ( i , 2 , 1 ); OU T tol P. R. A Y ( 1 , S I G 1-1 t-\ 1 ;

SYSi~CT(i, ;?,~. ); SYSA,CT(l , i tt,2 );

n IJ T S T P f!\j G ( , , ' (' C IJ "J HJ l L E - P, t: REK E N I N G ' } ' ) ; S Y S fI C T ( ). , 2 , 11) ;

OUT S T R Hl C; { ! , ' ( i '< F ( X) ' ) ' ) ; S Y St\ C T ( i t 2 ,1. ) ;

'FORt H:=O ' STf'P' (X(j'1f)-X(/1/l)/lO'lH'lTTL' (X(/Mf)-X(n,f)) 'OU"

"3 cG I IJ fl F '-I : ==

r.

(

I')!); [I, :

=

X ( ! ~~ I H-I-j ;

"FC\R" I:='i "ST!"'f)!' j "lJ"JTJLII ~~ "DJ" Fl\:=FA+C(/1/)>:q\i",:<!;

iJ t JT P. Ud ('j , /\ ) ; n lJ T ~ F ö. L (1 , F 1\ );

s

Y S f\ C T ( 1 , 2 , ), ) ; , f N n v ;

s

Y S ACT ( J. , I 5 , J ) ;

, E I\j 0' ; I r, fn 0' J l\ r J ;

(37)

- I c:.. '"'

-De gevonden waarden van A, B, C en D zijn in onder-staande tabel vermeld.

Komponent H")O

L-HF

CHLj_

P4

H 2

CO

CO2

°2

N 2

Ar

F-apatiet OH-apatiet CaF2 CaO CaC0

3

C Rest A

.31

.115

30.12

13.05

53.79

29046

27.15

23. L~2

25.07

27.90

20

.87

522.4

51t1.3

63.89

35.23

50.74

3

.1

8

8

35.23

If.

Li·33

J+.879

78.33

6j.23

2.605

5.176

55.87

15.86

2.260

0

.

2056

1

072

1051

;::>1

3

-

,'

---. J

36.89

11+2.7

1 1 ~) () • r77

36.89

7.

876

6

.503

- 21.04

45.80

Lj.28'-1,

-1.739

-- 31.02

7.

50

5

3.919

~).1545

--7

06

.3

-629.4

6.778

--

21+003

-

89

.70

- jO. 2L~

-

24.03

2.606

1.51+5

1.058

10.80

0.

880

4

10046

.6.-186 1.371

1.537

37.19

x

10-3

169.1

150.7

1.

C23

5.'1

5

5

21.48

6. Lf24

5.755

/

(38)

- I

3

-2.

---'---

Enthal uie als funktie van de t~mBeratuur.

Met de gevonden waarden van de vormingsenthalpie

uit de elemönten ( 11, 13 tl m 15) en de vergelijkingen voor de soortelijke warmten ~erd8n met behulp van on-derstaand programma de enthalpiën voor de komponent en

berekent, voor temperaturen van 300 tot 2000 K, oplopend met 100 K.

De enthalpie bi j een bepaalde temperatuur i s gelijk

aan: 1 is t 1. 2 • 3 • . 4. .... 5. 6 • .. 7 • 8. 9. 10. 11. . 12. 13. 14. 15. 1G. 17 . 18. 19. 20. ... 21. 22. T HT

=

6

H

~

+

lep

dT s Ts

=

standaard temperatuur

GET LIST(naa:n,cp,cleltah);

PUT LISTCnaarn); PUT LIS T (' '); PUT LISTC' T H ' ) ; PUT LI S T C 1 1\ . J / mo 1 ' ) ; rUT LlST(1 I); DECLARE cp(4) ;

DECLARE naam CIIAR(15);

ë1=298.16; b=<J*a; c=b*a; d=b*h;

ra

i=1 TO 18; t=200+i*lOO; e=t*t; f=e*t; g=c*e; h=cp(1)*(t-a)+cp(2)/2*(e-b)+cp(3)/3*(f-c); h::: h + C pC Ij. ) /4* C ~ -d ) + de 1 ta h ;

PUT 111l\GE(t,h)(sandy);

END ;

sandy: 1;'lAGE;

(39)

- - - --- - _ . 11'; " , ,J. T I ' h j ' ,"" " \ , ~ .. I J . ïr:n ... ~; n n l')():; . ~.l G!j 1 ' l ( \ ( ) .'. /. I ) ' , ... J. 3r. (\ J. I, () r ... ... }.ljn;} lfjf)f) :17~n

}. :--; :;

n

1 " n ,', .. '~ ,~ ''-., . T t~r;f) ~;

r:

n

!J) i) J. !V~ ;: :l.~r:;) J.}

n

\-;

!. ~i

n

!} :Ui ij ') ., -, r ') .'. I , I "1 ., (\ ,""'I ,',( .. 'J'J :!.nr;r, :.t;:}f) !I d/J~Ol _ '1 1, 1 .~ r r i' • '- r._ I .... ' . _ ~ . - • Î.:J ~ S ~ ~"' G 11 7 r' n ,. r,r - . 1_.) ~ ij '. " - • L):1.~,. !~ .' r, - • :. ~~ 7 7 r :/~ . _ '1 '1 "7 " ~ r-r 1_ I • .J . J . "

_

.

~ ~ '~

n

~

,...

(:

- • 2 ~1. ~) r; ~ -0 -. ~J.J.7:<r - • ~ 0 7 :~ :. " f~ 'I t"" '"'7 f\ r ,... r. - I 4 -• • ' j i t '. •. ~). - . 1 ~'~. :.; : r~ r. - . 1~; ~ ~ f: ~: r: ··.l~nJ.~rr ~ 0 ,. r')::- (, ( .. . - .. J . . j ) ' ( 4 • • • t j - • 1. 7 ': :; ~ .-

r:

-.:t7::.:)~"r

-

.

).

r:l

?:. ,~

r

1.; " /1 ',01 -. 7 ft ;>!f r~ ;- :: - . 7:1. r; ! ~ ~ ,-, :; -. rrr.)~r':;

-

r.:1.

G I; ~:: '; :; - . ~; C !.l : ,,, ~ - • ~ i~ ; 7 r~' :--. !;.~~·.r;rr~ .. :~

-

:.;

r

r:. Î. f ~ " ~ -• ~~:~. r~ '.I

r

:'

:~ - . l :', :; ~,.~ l~ :' r: _ . ~~ :-.:!~ ~~ f" :~

·

:'

~

7:

:

1,!~!' I: · ~; () J~ I J. ~ ". 5 ~~11!.) !l. r:: r:~ • ' ~ 7 ~~ :, ~ " :) T I~ "? r'\ I l . ) ', I j Ui'; ~) G !; ···Cir:r~ ',' r; ;.; ~1 r' f~ I! d /r"rl 1 -.~7Jl:"~~ _ 0r..n r.r-:- r r. • ,. I ! f •• 1-. \ . '- • ~ G ? I; r~ «~ -.~5:;~r~··'~

_

.

~

s [

~) ~~ i~: : )

-.

/.::~r,.:/~r -1 - 0 " ". ~ : ~ : I J ·.· - • ~~ 5 n G :. ." ;.; ~~ 1 n;) ·' l ' ) n " )·· . . . _ ' 1 ' / 138[) ... · .... · ·T!;

nn·

:, ~i r: r) ···· ~(jO f) :_ 7 ()

n

l'/' " 1 'J ;; ~ ;~ f) ;: :) T V I>

".

' :

'i (')

()

:~ r, r) !ïr;') rron \I 'J IJ .... r' ,..." ,i " ' ,

H:nn

:!,

:

U:

r)

L:on

11 J) I) 1 ö 0 ( l .L .) 1 J " - • ~!~ ï:;

r:

r\ G - . 2./fl;l; r:: r:r-. - • ~ 1; :1.:; ': (\ G .. - ~ -2 ) ;: 2 ;: ,'"', f~ - • !. :.; :; ~'j

r:

,~

(;

. - • 2)). 7 t~ .--~~ - • 2 i :' 1~ ~~ '":!'": -.;:lJ.;:~r:} - • 2 J. 8 1 t :: .--. ;. I! ti / r'O 1 • ~; 7 f) 3 7

r:

:;

:;

. ""I~J_ll~.-.r;

·

n

.

S () I; ~ r; S -, (' 1 r: '1 ,... ": r-• I .: " ,) I • •. , . , ;l · :~7 n nI:: r,:; • ~: 5 C

r:

:;

f~ : :; .. . }(nll~rr. • j. 1 J. ;:

r :-

t"' :,. · ~~. J ~) ~ t~ ~ ;~ r • J. Î. 7 7 L~

r:

;

'

:

G • J. 3 S:; 7 E ,",

r,

• ~_ l~ I; ~ (; ~ .~ [; • ~;. 5 ~ ! ~ 1 E :~' r; J.(~

n

:;

·').?n0

::.

~

n ()

::. (l

n

f1 • ~. G ~, ~ )_ ;: ': r, ....• J. r: ::

n

n ~ r:.

r

• J. 7 7 () 1. ': ,~ r • :J.:::ï~::>,::,r: ~nnn • ~. ~ j

:s .s

5 c: n G

(40)

H2 T K 300 400 500 600 700 300 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 T I' "

::i

n () !~ () :) :, ~ 0 ... r: n n 700 l:inn ~ 1:. r: n J:,GC) :tf~r;n J.7 Cl

n

... 'i r1 (~ n :1. 0,1)

n

~ 800 .u I

5

-H J/mol .53 Lf3:iE02 .2:3572E04 .58G50E04 .87829E04 .11717[05 .14671E05 .17G51E05 .20GGIE05 . 2370L~E05 . 2G783E05 .29901E05 .330GOE05 .36261E05 • 3 9 5 0 lt E 0 5 • lf 2 7 Q 1 EOS .46121E05 .. • lf 9lf 9 If EO 5 .52908E05 'I d I r~o 1 -. 3n.3S~·G - • ~ ~ ~ :. r~ ~ G -. 3;~53~:'1) '- • 3 ~

n

7

r:

.. '\

r

- • :5 7 S ~: r: ,"'I ~ -.3 7():;!~~'r. - • ~~ G :3 ~'j !~ /-, () _ • :;; J ri ! ~ t, r ....,. r. , I - : t- .... r. - • ~ .>, I I . " ..., f, r-., r .-. ,.. - • :) r ' . -. 31;.~):j.': ~.r: -. )~:,7~J'~ .r;

-.

:'):n

'.:

~ ,I r - . 3 ~~ (:; 0 ~ r"' r -• :> ~ :~ ~. :: : ~

r:

- . :; 1 !~ ~ '~ :'; i-. - • 3 :J ~. ::: r~ :~

r:

-.3n:::7.:-:: "(~ .. ... .... ...

cn

T I: 3r'O 1;. f) n ~ï () f) (i r; () .. 7 r;r') ~r)() ~J ()

n

Ir) ')

n

IlfJr) J. ~!")

n

J.) J

n

11~ r,

n

p~nn

lr:no

... 1700 18()() .. .. "1 r) (; (j 2 r)

n

n

····02 T I: ' l ' ( \ f"1 . )'1 IJ I; Cl n !) r; n ... r; G ;) . '7" n .I I J ' : I: J / f~O 1 - • 1 J. ~; S :: :-:

r:

-.1()7Gr:'"'r - • J. r.1~ :'

r:

':

r -.10:J.Gr;;C -.q;'~)3r:'"'S - • ~) 5 :') 7 r:: ::' :; -.::~lGr~~:; () " n n,..· ,... r - . Il IJ 11 u ''. .) nr r·t:r:""r.

.

\.J.) .).1; ./ -.,o,?17~":ï - • 7 f 7 l~ E ~-,: ~ .

-.

7~~ur~~: "'-'-7~t7r:i:~!J'

-

.r

0

n.

r:

"

!i

'

- or.

L~ GIf r. ... 5 . . - • rJ.

n

sr

;:

;

:;

- • 5 7lf 1; C' ;, -.5:S83r~5 "", :. .ljr::o 1 .... ) :; ti R:) ~~ ;' ~ - 0'1 (, " r ,-r. • ,J 'J I .. J / _ : '. • T

·

rn.

[)

'1 [>'1; • I') ï. :; 1 ~ G :: " 1+ • ). 2 ~ 1 ~ :; ~~ ~ 5 · .... · ... :~r)() · .. . j.5~7I;r~'"':) .. :; r: () • J. ') 2 7J. :: ~: ::; 1 :} n ;} • ': ~ ï ? !~ ~ ~:r!": lF)(~ ). ? r;

n

~. j i~ I) 1 r 0'\,.., .'- . )\ ... : lGnn :,7 :'j f) 1 "n ;' ,l,. I /IJ 't 1 (1 n

n

. ~ nnr; • Îr!~.n~r:ï · ~~' 7 ï

.s

::

.

-

!~ . ~~)5~.~ ~S • :;GC;77~ ";i ','1r:f)',-~I"r: • 1 , '. ~ I I. . ) : _ • ) • I: I~ ~ S r, :-: I" S • /. 7C; (1?r: :., S

.

::ln.J.r-:

:'

. :ï5:~:;?~- S ~ ~.;~) ~ 1 Ir E ('. S

(41)

I!" ï -.. ! l ('\ , ) , ., " .~ (\ ' f \ IJ :) (",r;

:,

(~n } (' ,"', :. r; :'

n

7, ~, r; ~l 1 '1 '1 n ••• 'J " :un'~ ~Ll~~f) :. !j

n

r) J. ~:;

n

170l 'J n: .... " I . 'I ' ! I T I' .1'\ :>

r.

Ci " (\ I' lr 'J I) r' r' (\ , ) . ," , , eGO ., t~ () r'lf"\( ' ., ,~: ( ' ( '. .'.',., .. 1 ~~ :: :; " ., r. " .; .. ) " .} ~l. l} () (j 1 :. ' .') • .' •• ) '. ' I 1?8fJ J. ') r; f) " n (\ n 1. .. , " i 'I - 1

6

-,1/r~()l " 7 1 '. f1r- , .... 'Î

·

,) ,; ,: .. ,..., ("'\ r. -,. (' r-:' I'" " • ' .J, , " • ~~ ~' ~ J. :. ~ . I.i, • ;: ~ ::: ~ ~) ~ .~, 1~ -; ~tnr'nf- -r • :, :; J. :: I;, r:: r, ~ ~ -, ') 7 r r ", 1-• .1, " : . ! . ) • . ' • I · ~:. ~ :.~ 1 :-: .~

s

"" ,7 ,...,-::: I"· ... r ., . • ' , .J " • ";;J.17r:-: S '. 1 I' (' ') ," ,- r:-.1_ . ) ' , •.• ,/ • ~~!~~: :J3:: "\) ~ ~,~~ l~ r; ~ :: r' ~ · 1'1~: J. 5

r:

~ 5 • !: S I ~ :> li ': ~:) r- ') c ,) '1 r-r r • .) • •• J ,.!..,: .) • !: r-

:t

7 :: ~ f"'. S I1 I ,J / r,n 1 - • J. :5 ~; C ~ f.'; ~. - • J. :; 7 ~~ ;: .'\ ~ , -, (' ~ r ,,,, " - • . L.l ',,f .),~ I, -. 1);:: I: ~ ' ~ - . I ~'; ! ~) ~': .- :; -.~l..~r::-j~:" (\ - • I? .~ ;~ .: ~ ~ 1 0 n , r - r " - • • '. I. " " " _ '. - • L: 7 " ~:r'" ;;

-

.

~ ;: ~) ,'; ~ ,~ ~ .. - . 1;: I;. :-: '~ r ~ 1"17r-"~O

-

.

..

'-,': .'~ .) .', : , ' /" /. T I' " L~ f~ r: \ C; ~i ( ' ~-" I, '11,1 .... , r-r. I) 11I I f' f"'. fî . " , J "i "'" r. " .... , :,1" l ~! .. :; n .... ... .. ~~.~ r)

0

.

:U80 11:00 l:;~(j .. lr~f} J. 7 n ;; :t;~;;1. 1:: 8 r, r, r, f'1 " .... ~.' .. :.I!..J ... T I~ .3ClrJ 1;.

n

r;

s:;n

,. ,.. r. '1 1 , 1 ) lGf) .. , ,... ('\ I, . ; ~_ r ~;.~ ""! ï /""" '" . ' . ~' . . . j i J l~n:) 1:; (} () },l:J) () 1 ~) I) f) 1 H) [) 1lDrJ :.!. :1 f') () l~} I; 0 ;: r; () 8 ! ' ,Ij r :01 .... r~,11 r:r') • " I) , I ~ • • '. ~ ~. ~:_ J.~: r'I;: 1"'/:. • :' :: () f) I:. r~ ,'" I:, · ;-l ;: ~ ~ ~ :!j. ;: ~ ~ !" 3 :: "'l~ • J. r 1 ~ 3 ~ ~ ';

s

• ). ~ S ]. [j ~ ~ :; , . :. I f :) n j r-: "', S • ~~. C G7:: ~: .-:- S ... ~~.:: 7 S J~ ~~ .. ~.~ . ~r.~~')~:'S "e.?~ ~~. r; 7r~ r, ;". • ~:~~Cr:~f":: · ? 7

n

r. 1;

r:

"

:,

,

• ~ r' J : ~ :; ~ .~ ~ · ': 1 ~~ ~ H: '; ;; , 7 "rj n r" ~ r • ) . ) ,'-. ' J,'. .' 11 " d /r~() 1 · -. :~?J52~(\;; - • 1 ) L~ 3

r:

('

~ -• l:;:'> !;,

r

<

:1 -.132~~~0 - • J, :') J, ;> r;' '; -.J. ~·~;)E~~ -:-. J.~7;:;:~:: -. J.;:r;nr,'--;i: - • J. Î. 1), :' ~~ :} - • }.:: '; 7 r.. :' ':'. '- . J~?2S[.~ ~ -.1;~1;:~1""~, '1 I ) ó ... ('I r-,.... t") - • • l. .' .. I . .' • , ,~. /.). - • U_ :-: 7 r: r " ,-. ll7sr:r,~

(42)

-T I ' I . :; 'j f) :~ n r.

jr:n

l"lf'n ',' \, .. ) :'~

n

8 },r)nr) ~. Hl r; J~n8 ~.:)()n 11f r; n :: .. !j

n

n

~. G (' r; }."1 f~ Cl l :~ :; ~) 'J (' r'\ n 1. 1 . 1 , / I I~ :-j

r.

n 1,

on

~i (I r; () r;r, }('0 .i '.'ij JC)() J4;. f"j r ~j '1 n ('\ ,I.: .. ',1, ~ ,. ,"'I ('l • ' •• r . ~ ! ]. ~; () (; 1 r ') f"I 0.1 , , I ', :1. l f)

r:

~. ~ n () l'l!JJ , ~ '''.'''\ f' , . . ) '/ I, - 1

7

-- • 1 ! 1!;. ~~ f"\ 7 - • J. ~ ') 7

r:

"

7 - • 11.] r; !~ ,~ 7

- .

:n ,,).

'~

,

',

7 - • 1.).~::J ~ '; 7 - . lI7S!:"'? - . ~~.~7:':-7 - . 1 J. :; 8 ~ ~ 7 - . 1 J. ! ~ ~

r:

~ 7 - .lL';Jr:"7 - • J. J. ~ n r:: " 7

-. n.

Ll

r:

~ 7 -. J.l rJ~'~:~ r' 7 - . 1 n '1 ~ ;~ ~ "7 - . ~. ~~ ( 7:' ,... 7 ~. Jn7G~r: 7 -. J.{:i.l~i.~7 _. . :!. r; ~~ 2 ~ ~~ 7 H ,lino 1 -. 1~ rcr:::7 - • 1 J 0, 7

r

"

7 -

.

11

..

.

' r'7r::'7 .. ..

-

:1.l

7 (~ f. ': 7 - . ). JJ S ~ r: 7 - • ]. ;, ~ 4 ~ r: 7 - • ~_ll~ 2 ;: (' 7 - • J. J :?:1 ~ r 7 - • :. J. !. 7 :. ," 7 - • 1 H\,[~ E " 7 - . J r; :: ;.

r:

~ 'J - • JJ; 7 7 '. r; 7 - • 1. 0 r~ I:, ~ r-~ 7 - • J.

n

~~ r1 :-:: " 7 ., ,-, 7, r.., r-:" ,) 7

.

.

.

- • J ~;:: Î. ~ :: 7 -- . 1 ,.. ;; i; r~ j" 7 - '.1 () :> J. ~ ~ G ··· T · I' " ··.lr r,

n

snn

.

..

e

r,f) 70,G

." ..

',

[~n f) ... . :1~:J

lono

.

llrln 1 'UlO l:')nn 1[, () () lSfJn lUiD 17Gr. 1:;0(") l():;() . . :,: 0:; 0 . ···T I~ y')f) . . .1,

n

()

Sf;n " f"ln t;'.':1 7,:n ;~ r; () .' ( I n .l,;" .. ]. r; () r~ 1:1.

n

r; ~LÎ-~!) }:> 0'1 ).1;

n

r, l:,nr, H; or; J.700, . · 11 ,J / r~o 1 -- • r:> :, CE'; r - • r;:; n 5 :~ I ' r; - • (~ ~ S 7 i~ I~ C - . ~1:r.~8r.~C -. G J.S 7r:';:, . -. r 1 !; G ;: :j [ -.Gn53i."r -. 5 ~ ~::;.: (' r - • 5 n, I:. ~.i

r:

(~r; - . 5 !.} :! 1 [.~ G -. 5~3Gr:r:r: - • ~) 7

n

f) E :: G - • S 7 ~!~ ~ .~ G - • 5 :~ G ;:

r:

~ r - .5Gl?i-:"f' -. S55Sr::~G - • 5 I~ In r ~ r - . 5Lt3:1i:f~G 'f " / r·iO 1 • J. G :> I: 3 r: ,~ 2 ., ('.,.... ,- I) r ("I J. .1, \1 (: iJ /~:~ ~ :-· ~:; ~ 1

n

r:

'~ !; . ~,:;357~ "!~ · !; r :~ I~ :; ~ " ~~ '1 en -, ., r r " / .)" .) .'. . . j.-• ~ G ~ ~ ':.~ ~ ,,\ ,'~ • ~. J. 7 c; 1, ::: n :. • ~.3:) 70 r~ r, :~ • ~:. G 2 t;. J ~ ~, : ~ • J ~ S 5:1. :: r ~; · ~n0~s~r~, • ~:; :< 3 :J

r:

~~.

:.:

• ?5GC 7r:"r; • ~ 7~) ~:: r:: ~ ~ . ~,(j)0GF.t!~ · ~ ~ ~ l f) ~~ " ~. • ~~~; ~ G 7 r. ~ S

(43)

- I

8

-T I ' I , -, 1"\ " . l I i 1 J '. "'. ( ' lr t, 'I " ('\ ."'1 .;., '7:;\; t"'\ n " ; ','1 ~. J J

n

l?()f)

l:>

r;

n

I I;. r; () i r r . f ' ,' •• ) \ } 'I ~.U) r; ï.7lJr) l' , I d/u,;l - • (j ?) :> ~ ~ 1"'1,

r.

_ • r~) ;~ :; r~ --(", - • f; ~ :') 7 '-: \ ' r~ · ~; ! ~' ;-~ . (~ - • ;: ~, :;7 ~ 'r; --

·

:1.. "~ (":-- . ': , • " ':; ~ J I~ " 0 - • :,: J (' .' ~': ~ r - • :; r; t:.:; ~~ :' r-; - • ~~ [J :: }_ '~ 'l ~ rr.:rr .. ·,-~ , , . ) \ ; : ~ l., -.S7:-:r~r'r: - • !; 7 7. J~

I:

,',

~ -.:ïr.r:~,:; r, - • 5 Cl? ;: " : -. 5~:)S;:'--G - • ~ !:

r: -; ':

"

. :~:~):J ~~

(44)

I 9

-Uit de cevonden ~aarden van de soortelijke warmte,

de vormings-cnthalpie en de entropie bij standaard-kon -dities ( 11,

13

t/m 15) , zijn met behulp van onderstaand

programma de reaktie-warmte en de

lende reakties, voor temperaturen berekent oplopend met 100: K.

('I

T II H[~

=

,[

C

r

ni x Ci j oi

-

Ln

J

.

S K

=

exp ( - 6G1/RT ) P 6 0 = Ó ;1

-

rn X bS .1 R _oR R

'r

x .6Sl{ =

J

C

l:.

ni x C ./T

- Ln

.

J T s pl

K voor de verschil

-p van 300 t/ m 2000 K J .; Cpj)dT .l-I n ' , 1\ J x C ./11) PJ dT

n, en C . zijn r esp. de ko~ffici~nten in de

reaktie-l pl

vergelijking en de soortelijke warmt e van de

re'aI~tie-produkten •

n. en C zijn deze waarden voor de reaktanten.

(45)

- - - -1. 2. 3. 4~ 5. 5.5 6. 7. 8. 9. .. 10. Ilo 12. 12.1 13. 13.5 13.6 14. 15. 1G. 17. 18. 19. 20. . .2 O. 5 21. ... 22. 23 • .. 24. 25. 26. 27 • . 28. 29. 30. 31. 32. 33. 33.1 34. .. 35. 36. 37. 38. 40. boven: i mI: 1 10 -DECLARE cp(7,4) ; DEC Lf..RE c Ui) ;

DECLf\RE (Iel tah (7) ;

DECL/I.RE SO(7) ;

DECLARE k(7) ;

DECL~RE naam CHAR(lOO);

a=298.1fi; b=a*a; z=b*a; d=b*b; e=log(a); GET LIST(naam,cp,deltah,SO,k); PUT L I ST( naam); PUT LIS T (' '); PUT L1ST(' PUT LI ST(' PUT LI ST (I ' ) ; DO j =1 TO 6: c(j )=0; END ; DO t =1 TO II i DO j=l TO 7; T K c( 1 )=c( i )+k(j )*c(j, t ) i END : END ; DO j =1 TO 7: · c(S)=c(S)+k(j )*deltahej); c(fi)=ce G)+k(j )*SO(j); END ; DO 1=1 TO 18; t=200+Î *lOO: f=log(t); I-lR J/mo 1 I ) ; Kp I ) i g=t*t; h=p;*t; y=h*t: H R = c ( 5 ) + C ( 1 ) * ( t - a ) + c

e

2 ) / 2

*

(

p: - b ) + c ~ 3 ) / 3 * ( h - z ) + c ( l~ ) / 4 * ( y - d ) ; SR=c(6)+c(1)*(f-e)+c(2)*(t-a)+c(3jA*(g-b)+c(4)/3*(h-z); GR=(HR-t*SR)/(8.31456*t); GR=-GRi IF GR>150 THEN GR=150; Kp=exp(GR);

PUT IMAGE(t,~R,Kp)(iml);

END ; IMAGE;

• • c • • • • •

(46)

- 1 11 -r ~ :-i ' + '~~: ('. -

r.

,:)

t~ + " I . " , ) , I: T r~ !~ ij I) / r'.':)

::

nn

~) ''\ " ... ' . :iJ 10,nr) 1 :~_

n

D ;. 2 r, r) ~~ 3 Ij Q 1!;()(J 15():) 'i'(" , .... f"I ""'" I: .J.) 17 '; f1 1 :~ !) ~ 1 ; \jllJ ,' •. J J '/ ~: (~ r; :) Î,al0(P04)6r2 T K 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 12 00 1300 1400 1500 J6no 1700 1800 1900 2000 + \ J / r ~o 1 · ~~ 7 :-;'1;

r:

I ' r. • ~ 7 ;: ;~ r~ '~ ~ • I"~ 7 l ;~ r: " r: "'J.77~~:-' r.~~ • ~ 7 r. ';. ~~ r. G · . :75V:~r " 7" r:-I~ " (~ • • . ,~.).. ' I • ? 7 r: r: ': ,., G • '?r. ,f) I,;: ' G . :::(;f: ~I:('(; . ~r;(nr:~r-: ...• r::) ( "7 I~ , .... ~ • ~! ~ r} J

r:

"

~, . "';~:-:r:~r:. • / 1~ 0 r: ::: -, G • 1, () I:. ': -l~ .?!):;~-~ f,r'1r. ' I ' ) • 0," t.' , ". - '. ,". • ;: G fl r:: -:1.1;

~ ~

:, r:

-

}.

j. . ::.?')::_n~ • " 2!; r: - '" 7 • ') I; ~.

f:

-

"

C .:Pl':-"''ï • ~ ~ ;:: ~ -:~!~ . J ~7r::-~:'i • r,G7r

>,,)

""7r:_,,\,) • ,. ' • I. r-;or,- n...., • ~ . ) .• ' . - t. • '. 71. r:: - " J. • ! ~ ij (\

t:

_

n J. r')(')r..r:-_", • t t i l . . ._ 2 H20

=

Cal0(P04)6(OH)2 HR Kp J/mol .2214E06 .130E-39 .2??5FOG .5~4E-30 .2237E06 .397 E -21+ .2251EOfi .320E-20 .22[,9F06 .206E-17 .22<)0[06 .275[-15 .231fiEOG .12C)F.-13 .234REOó .2C'!OE-12 .2385EOG .38SF.-l1 • 2 1I 2 C) F. 0 6 .3lfSE-10 .2lIROF06 .22C"JE-OQ .2538E06 .120[-(\P' .2603E06 .522E-OP. .2675r:OG .lQ6E-07 .2755[06 .650F.-07 .2 R 1I 2 E 0 El .195E-Ofi .2g35E06 .S3QE-06 .303fiE05 .139E-05 + 2 HF

(47)

- - - -- - - I 12 -CH4

=

C + 2 H2 T HR Kp K J/mol 300 71~ 9 fi E 0 5 .150E-08 I; 0 0 .7802[05 .31(1E-05 500 .8074E05 .373E-03 600 .8314E05 .994E-02 700 .852ï.E05 .1106EOO 800 .8700E05 .7028EOO 900 .8849EOS .3043E01 1000 .8971E05 .1001E02 1100 .9062E05 .2684E02 1200 .9141E05 .6152E02 1300 .9194E05 .121~7[03 1 LI 0 0 .9229E05 .2293E03 1500 .9248E05 .3893E03 1600 .9256E05 .6181)[03 1700 .925 11 E 0 5 .9318[03 1800 .9246E05 13l~ 0 E 0 4 1900 .9236E05 .1855E04 2000 .9229E05 .2485[OL, Cal0(P04)G(OJI>2 + 15 C = 3/2 P4 + 10 CaO + H20 + 15 CO T HR Kp K J/mol .. . . ... . .. . .. . 300 .53541:07 .0 . . . " ... -. .. 1100 .5357E07 • 0 500 .53511 EO 7 .0 600 .5345F.07 .0 700 .5331[07 · 0 800 .5314F.07 0 900 .5293[07 .0 1000 .5270F.07 · 0 1100 .52/15 EO 7 .0 1200 .5218E07 .107E-72 1300 .5190E07 .285[-55

1LI 00 .51GIE07 .204E-40

1500 .5131[07 .129E-27 1600 .5100E07 .176[-1f) 1700 .SOGRr::07 .102r-On 1800 .5034[07 .428 tl [02 1900 .4998E07 .1965E10 2000 .~960E07 .1373E17

(48)

- I

13

-CaC03 = CaO + C02 T HR Kp K J/mol 300 .1773E06 .327[-22 400 .1767EOfi .166[-11+ 500 .1759E06 .671E-10 600 .1748F.06 .759E-07 700 .17311E06 .111E-04 800 .1722E06 .1157E-03 900 .1705E06 .801E-02 1000 .1690E06 .775E-01 1100 .1672E06 .t~R70EOO 1200 .1654E06 .2218E01 1300 .1635EOf. .78R3E01

lI~OO .161SE06 .2308E02

1500 .1595EOG .57?8E02 1600 .1573UJG .1280[03 1700 .1550E06 .25 511 E 0 3 1800 .1525EC6 .467 11 E 0 3 1900 .14Q9EOfi .79SFE03 2000 .11171 E 0 6 .1273EOl~ CHl! + 2 02 =' C02 + 2 H20 T I!R Kp K J/mol 300 -.802EOG .13911Ef6 . . . . .. -. . '+00 -.802E06 .1394EGfi 500 -.801E06 .139 lfFf,6

GOO -.800EOo .1394E(;6

700 -.800E(1fi .S3fi6EGO 300 -.800EOG • 18 tl2 E 5 3 900 -.801FOfi .2877[t!7 1000 -.eOlEOG .6490F.42 1100 -.801EOfi .1019E39 1200 -.802[06 .6860[35 1300 -.803EOfi .1413E33 11~ 00 -.803E06 .7013[30 1500 -.804E06 .7031E28 1600 -.80SEOfi • 12 td~ E 27 1700 -.80f\EOG · 3 51~ q E 25 1800 -.8nnEOG .149l1E2 11 19nO -.807E06 .87Sf1C22 2000 -.SORE06 .67~H)E21

(49)

2 CO + 02 T K 300 It 00 500 GOD 700 800 900 1000 1100 1200 1300 11~ 0 0 1500 . 1600 1700 1800 1900 2000 2 H2 + 02 T K 300 400 500 GOD 700 800 900 1000 1100 1200 1300 11100 1500 1600 1700 1800 1900 2000 = ? C02

=

2 H20 - I 14 -HR Jjmol -.56(;[06 -.5fi7E06 -.Sfi7r:06 -.5fi7F06 -.567FD6 -.567F.Ofi -.5fifiE06 -.5G5F06 -.SGS[Ofi - • 5 fJ I~ F. 0 6 -.563F.06 -.56?E06 -.561E06 -.560E06 -.559[:06 -.55RE06 -.557E06 -.55fiEOfj HR Jjmol - • ft 81~ E 0 6 -.486E06 -.488E06 -.490E06 -.491E06 -.493[06 -.494E06 -.496EOfj -.497E06 -.1+98E06 -.4c)9F.06 -.500E06 -.501E06 -.5011:06 -.50?[06 -.503E06 -.5031:06 -.503E06 Kp . 13q It [66 .71~5EC5 .1107E51 .1459EI}1 .1281E34 .6581E28 .5109E24 .2657E21 .5512f:lP. .32?RE16 .4198[lL~ .10711:13 .11102E11 .2473E10 .2084E09 .2320E08 .326f'E07 .5612F.06 Kp .1394E66 .3166E59 .6144E46 .190RE38 .1517E32 .3897E27 .1021[24 .1366E21 .S999E18 .64111E16 .1378E15 .S076[13 .28~OE12 .2346E11 .2552E10 .3 SlIS [09 .6050E08 .1231E08

(50)

-

I

15

-C + 02

=

C02 T HR Kp K J/mol 300 -.391~E06 .1394EG6 I~ 00 -.39l~E06 .3510E52 500 - .394E06 .1831E42 600 -.394E06 .2541E35 700 -.394E06 .3197E30 800 -.394E06 .6727E2f' 900 -.395E06 .9259E23 1000 -.395E06 .47'+6E21 1100 -.395E06 .6331E19 1200 -.395E06 .1731E18 1300 -.395[06 .8220E16 1400 -.396E06 .6025E15 1500 -.39fiE06 .6250E14 1600 -.396E06 .8598E13 1700 -.396E06 .1492E13 1800 -.396E06 .311+5E12 1900 -.39fiE06 .7801E11 2000 -.397[06 • 2 2 21~ E 11

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Na podstawie współczynników korelacji stwierdzono istotną dodatnią zależność między: plonem a wysokością roślin i masą hektolitra; masą hektolitra a liczbą pięterek

W warunkach prowadzonych badań polowe wschody kukurydzy były słabe, duże ubytki roślin między wschodami a zbiorem spowodowały, że obsada roślin w czasie zbioru była

Bogactwo gatunkowe Coccinellidae zarejestrowanych na Polu Mokotowskim (23 gatunki) było niższe od stwierdzonego w Parku Skaryszewski (26 gatunków) (Ceryngier i

In order to get the spectrum of ship motion theoretically from the response amplitude operator we have to prepare the spectum of wave. For this purpose, the perfect observation of

Innymi słowy, osadził się on w połowie drogi między kinem eksperymental­ nym a popularnym, zaś jego przedstawicieli traktowano jako artystów, którzy zdecydowali

36/ Czucie ciepła odbierane jest przez receptory, zwane

Note: The quality coefficient q is the inverse of q used in Part I, LI].. ON OPTIMUM PROPELLERS WITH A DUCT OF FINITE LENGTH. SLIJPER and Prof.