Nowelizacja nr 1/2015/2016

Pełen tekst

(1)

Nowelizacja nr 1/2015/2016

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

1. W rozdziale X w § 18 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„ Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi”

2. W rozdziale X w § 18 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„Dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nie organizuje się oddzielnych oddziałów specjalnych”.

3. W rozdziale X w § 18 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„ Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia.”

4. W rozdziale XV w § 77 ust.3 dodaje się punkty 6, 7, 8 w brzmieniu:

„6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania”

„7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia”

„8) ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami”.

5. W rozdziale XV w § 77 ust.6 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu:

(2)

„6) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje;”

„7)Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”

6. W rozdziale XV w § 77 usuwa się ustępy 9 i 10.

7. W rozdziale XV w § 77a w ust.2 w pkt. 9 dodaje się słowa:

„lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.”

8. W rozdziale XV w § 78 w ust.2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.”

9. W rozdziale XV w § 78 w ust.4 usuwa się punkt 1, a dodaje punkty 1a, 1b, 1c i 1d w brzmieniu:

„1a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;”

„1b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;”

„1c) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;”

„1d) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji powyższych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć zamiast oceny wpisuje się „zwolniony/a”.”

(3)

10. W rozdziale XV w § 78 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

1) Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w niniejszym systemie

oceniania.

2) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.

3) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

4) Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od terminu

poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

5) Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów, o których mowa w ust.5 pkt 3) lit.a) i b), a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust.5pkt.3) lit.c,d,e.

6) W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków określonych w pkt.3, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

7) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt.3 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

8) Uczeń spełniający wszystkie warunki wymienione w pkt.3 najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego

oczekiwań.

9) Sprawdzian oceniony zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

10) Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11) Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.”

11. W rozdziale XV w § 79 w ust.2 pkt 1 zmienia brzmienie na:

„1)Szczegółowe zasady oceniania wyżej wymienionych form aktywności uczniów zawierają Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO).”

(4)

12. W rozdziale XV w § 79 w ust.2 dodano pkt 2a i pkt 2b w brzmieniu:

„2a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;”

„2b) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.”

13. W rozdziale XV w § 80 w ust.1 pkt 5 zmienia brzmienie na:

„5)Do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uczący w wymiarze 1 godziny tygodniowo powinien mieć co najmniej 3 oceny, uczący w większym wymiarze godzin – odpowiednio proporcjonalnie więcej ocen.”

14. W rozdziale XV w § 80 w ust.2 pkt 3 dodano litery c) i d) w brzmieniu:

c) zmieniający szkołę, a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych;

d) zmieniający szkołę, a w poprzedniej szkole nauczany był inny język nowożytny.

15. W rozdziale XV w § 80 w ust.2 pkt 4 i pkt 5 zmieniają brzmienie na:

„4)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 3 lit.b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania;”

„5)Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.”

16. W rozdziale XV w § 80 w ust.2 pkt 8 litery a) i b) zmieniają brzmienie na:

„a)Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;”

„b)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin”.

17.W rozdziale XV w § 80 w ust.2 pkt 11 litera a) zmienia brzmienie na:

„a)imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego”;

oraz dodano literę a1) w brzmieniu:

(5)

„a1) nazwę zajęć edukacyjnych”.

18. W rozdziale XV w § 80 w ust.2 w pkt. 12dodano słowa:

„i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego”.

19. W rozdziale XV w § 80 w ust.2 dodano pkt 14 w brzmieniu:

„14) wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego znajdują się w dokumencie „Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim”.

20. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 zamiast słów „egzamin sprawdzający”

wpisano „sprawdzian wiadomości i umiejętności”.

21. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 pkt 1 zmienia brzmienie na:

„1)Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.”

22. W rozdziale XV w § 80 w ust.3w pkt 4 litera a) zmieniła brzmienie na:

„a)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki:

a1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

a2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

a3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne”.

23. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 w pkt 4 litera b) zmieniła brzmienie na:

„b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

b1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b2) wychowawca oddziału;

b3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

b4) pedagog szkolny;

b5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

b6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

b7) przedstawiciel Rady Rodziców”.

(6)

24. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 w pkt 7 litery a) i b) zmieniły brzmienie na:

„a)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem”.

25. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 w pkt. 8dodano słowa: „i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego”.

26. W rozdziale XV w § 80 w ust.3 dodano pkt. 11 w brzmieniu:

„11)wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania Sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia znajdują się w dokumencie

„Procedura przeprowadzania Sprawdzianu wiadomości i umiejętności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim””.

27. W rozdziale XV w § 80 w ust.4pkt. 5 zmienił brzmienie na:

„5)Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne”.

28. W rozdziale XV w § 80 w ust.4 pkt. 9 zmienił brzmienie na:

„9)Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia pytania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę klasyfikacyjną”.

29. W rozdziale XV w § 80 w ust.4 w pkt. 10dodano słowa: „i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego”.

30. W rozdziale XV w § 80 w ust.4 pkt. 11 zmienił brzmienie na:

„11)Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora, ale nie później niż do końca września danego roku”.

31. W rozdziale XV w § 80 w ust.4 dodano pkt 14 w brzmieniu:

(7)

„14)wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu poprawkowego znajdują się w dokumencie „Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim”.

32. W rozdziale XV w § 80 w ust.5 pkt 2,3,4 i 6 usunięto i dodano nowe punkty 2, 3 i 4 w brzmieniu:

„2)Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję w wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;”

„3) W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen uzyskanych z obu tych zajęć. Jeżeli ustalona ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do całości w górę;”

„4)Dyplom na koniec roku szkolnego otrzymuje każdy uczeń kl. III- ej, za postępy w nauce i zachowaniu.”

33. W rozdziale XV w § 80 w ust.6 w pkt. 1 literę a i literę b usunięto.

34. W rozdziale XV w § 80 w ust.6 dodaje się punkt 2a) w brzmieniu:

„2a) W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen uzyskanych z obu tych zajęć. Jeżeli ustalona ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do całości w górę.”

35. W rozdziale XV w § 80 w ust.6 w pkt. 7 dodano po słowie „finaliści” słowo

„ogólnopolskich”.

36. W rozdziale XV w § 80 w ust.6 w pkt 7 dodano po słowie „finaliści” słowo

„ogólnopolskich”.

37. W rozdziale XV w § 81 w ust.3 słowo „odchylenia” zastąpiono słowem

„dysfunkcje”.

38.W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 32 w brzmieniu:

„W szkole powołuje się zespół ds. pomoc psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.”

(8)

39. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 33 w brzmieniu:

„ W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.”

40. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 34 w brzmieniu:

„ Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.”

41. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 35 w brzmieniu:

„ W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: na wniosek Dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.”

42. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 36 w brzmieniu:

„ Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a nie zatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu”.

43. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 37 w brzmieniu:

„ Dla uczniów, o których mowa w ust. 32 zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczną – pedagogiczną”.

44. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 38 w brzmieniu:

„ Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program”.

45. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ust. 39 w brzmieniu:

„ Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny ( IPET) zawiera:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i form pracy z uczniem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

(9)

a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz inymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

6) w ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

- naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

- naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności

komunikacyjne - w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

46. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ustęp 40 w brzmieniu:

„Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się , w

zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną."

47. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ustęp 41 w brzmieniu:

(10)

„Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.”

48. W rozdziale XVII w § 95 dodaje się ustęp 42 w brzmieniu:

„Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu”.

49. W rozdziale XXI w § 115 dodaje się do ustępu 6 pkt. 1):

"W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

b) w przypadku klas I-III asystenta lub pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

50 W rozdziale XXI w § 132 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. Do obowiązków nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli należy:

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych i realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie,

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3) uczestniczenie, w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach

określonych w programie

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniem

niepełnosprawnym, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :