Zaproszenie do składania ofert na dostawę 73 szt. telewizorów do internatu sportowego Zakopane

Pełen tekst

(1)

1 Zakopane, dnia 10.03.2022 .r

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 73 szt. telewizorów do internatu sportowego Zakopane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane

„postępowaniem” – jest prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2022 r., o godzinie 08.00 Otwarcie ofert (sporządzenie zestawienia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z datami wpływu) nastąpi w dniu 15.03.2022 r.,

początek o godzinie 08.05.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa 73 telewizorów do internatu sportowego w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (34-500) ul.

Bronisława Czecha 1.

Strona internetowa: www.bip.cos.pl, e-mail: zamowienia.zakopane@cos.pl, tel. 18 263 26 77, 018 263 26 60, fax 18 201 49 06

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający dopuszcza się składanie ofert na produkty/materiały równoważne, spełniające co najmniej minimalne oczekiwania postawione przez Zamawiającego.

Telewizor, w tym oprogramowanie w języku polskim. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto parametry równoważności, które należy spełnić. Należy je traktować jako minimalne. W cenie oferty dostawa, w tym dostawa ubezpieczona, zrealizowana osobiście, nie za pośrednictwem kurierów. W cenie montaż i rozniesienie w pokoi wskazanych przez Zamawiającego z podłączeniem. Wszystkie piloty z bateriami.

Wykonawca dokona nastrojenia telewizorów. Standard TV musi gwarantować bez żadnych przejściówek gwarantować odbiór nowej naziemnej telewizji DVB-T2 (HEVC).

(2)

2 Pod rygorem odrzucenia oferty należy wypełnić zgodnie z instrukcją specyfikację oferowanego asortymentu. Wszelkie wytyczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako konfigurację minimalną (parametry minimalne).

Wszędzie tam, gdzie wskazano ewentualnie znaki towarowe należy przyjąć, że dopuszcza się produkty i dostawy równoważne. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wykazać, że zaoferowane przez niego dostawy równoważne spełniają minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego składając ofertę przetargową. Produkty równoważne dopuszcza się, jednak nie mogą być gorsze od minimalnych parametrów. Jeśli w opz zawarto jakieś minimalne wymagania, to należy je spełnić, jeśli podano jakiś przedział to należy zawrzeć się w nim. Przekroczenie lub nie spełnienie minimalnych warunków sankcjonowane będzie odrzuceniem oferty. Jeśli któryś z elementów zawiera wskazanie nazwy handlowej czy też symbolu danego producenta, to należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe. W przypadku składania oferty równoważnej należy wykazać, że inne rozwiązania spełniają minimalne wymogi, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku nie spełnienia wymagań oferty zostaną odrzucone. W przypadku zatajenia przed Zamawiającym informacji o produkcie a następnie stwierdzeniu, że dostawa nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać obniżenia wynagrodzenia, w tym Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne. Zamawiający oczekuje profesjonalnego podejścia do realizacji zamówienia, mając na uwadze fakt, że internat sportowy będzie oddawany do użytku a meble i wyposażenie stanowić będzie swego rodzaju wizytówkę Zamawiającego. W tym celu należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami, jakie Zamawiający postawił w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości urządzeń, gdyż doświadczony jest funkcjonowaniem obiektów noclegowych i wie, jakie funkcjonalności i parametry będą się dobrze sprawowały (pod względem trwałości, ekonomiki obsługi a także pod względem eksploatacji, w tym rekonfiguracji pokoi, jaka występuje w branży hotelarskiej, zwłaszcza dla grup klientów, dostosowania do grup kadr narodowych w sportach różnych dyscyplin.). Adres dostawy: ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami ujętymi w zaproszeniu.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.

3. Wycenę należy sporządzić dla całości zamówienia.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, przesłanie na adres poczty elektronicznej.

5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim.

6. Ofertę należy złożyć wg następującej kolejności:

7.1. Wypełniony formularz oferty.

7.2. Karta katalogowa, potwierdzająca parametry oferowanego urządzenia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15.03.2022 r.

do godz. 08.00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w COS-OPO w Zakopanem w dniu 15.03.2022 r. o godz. 08.05. Poprzez otwarcie rozumie się dokonanie spisu złożonych ofert w kolejności w dacie wpływu na adres poczty: zamowienia.zakopane@cos.pl.

3. Po dokonaniu sporządzenia takiej listy złożonych ofert zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Oferta musi zawierać łączną wartość brutto w złotych za cały przedmiot zamówienia.

(3)

3 2. Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy (bez możliwości jego podwyższenia).

Dlatego wymaga się, aby Wykonawcy dokładnie zapoznali się z opisem przedmiotu zamówienia w celu uniknięcia nieporozumień związanych z niewłaściwą wyceną.

3. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej zaproszenia, w którym Wykonawca podaje cenę łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do niniejszego zaproszenia. Formularz cenowy/ opis przedmiotu zamówienia służy ustaleniu i przedstawieniu wynagrodzenia.

4. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Konsekwencją określenia nieprawidłowej wysokości podatku VAT jest odrzucenie oferty.

6. W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena: 60%

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 40%

Oferta nieodrzucona, złożona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę określoną łącznie z VAT, podaną w pkt 1 złożonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, otrzyma 60,00 pkt. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:

C = CCN O x 60% x 100 pkt gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (wartość) całkowita oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – max. 60 pkt.

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

G – punkty za oferowany okres rękojmi za wady.

Punkty w kryterium okres gwarancji, na kompletny przedmiot zamówienia zostaną przyznane według następującej zasady:

§ okres gwarancji jakości i rękojmi równy 24 miesięcy – 37 pkt.

§ okres gwarancji jakości i rękojmi równy 28 miesięcy – 38 pkt.

§ okres gwarancji jakości i rękojmi równy 32 miesięcy – 39 pkt.

§ okres gwarancji jakości i rękojmi równy 36 i więcej miesięcy – 40 pkt Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 40 pkt.

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy. Punkty otrzymane przez ofertę zostaną przeliczone zgodnie z poniższą zasadą: Łączna ocena uzyskana przez ofertę

P= C+G

Okres gwarancji nie będzie uwzględniany w ogólnej ocenie oferty, ale nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Suma ocen punktowych uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę (maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt). Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

(4)

4

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, c) Terminie zawarcia umowy.

X.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA,

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

1. Warunki umowy, możliwość i warunki jej zmiany zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.

(5)

5

Załącznik nr 1 – formularz oferty

……….…..…., dnia ... 2022 r.

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane

Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres Numer faksu Adres e-mail

Telefon kontaktowy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 73 telewizorów do internatu sportowego Zakopane w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem oferuję należyte wykonywanie zamówienia na następujących warunkach:

Cena oferty brutto

Oferowana gwarancja i rękojmia

Cenę oferty przedstawiono na formularzu cenowym/opisie przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

2. Wykonawca dołączył do oferty kartę katalogową, potwierdzającą parametry oferowanego telewizora, która zawiera co najmniej 2 zdjęcia oferowanego telewizora.

3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

4. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telewizorów i lodówek do internatu sportowego w COS-OPO w Zakopanem informuję, że wybór naszej oferty:

● Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

● Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego * (*Niewłaściwe skreślić)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Oferta ważna jest 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są:

………

………

(6)

6

………

………

Świadomy treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

...

podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych

(7)

7 Załącznik nr 2 Formularz cenowy/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia

(parametry minimalne)

Ilość w szt.

Cena jedn.

netto Cena

jedn.

brutto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto 1 Telewizor co najmniej 32

cali z pilotem z bateriami i ze stojakiem

zamontowany i podłączony i postawiony na biurku, z

uruchomieniem oraz z ustawieniem kanałów.

Uruchomienie: wpięcie do istniejących kabli

antenowych i do istniejących listw/

gniazd zasilających.

Producent……….

Symbol……….

Rok produkcji………….

73

Razem

Opis przedmiotu zamówienia: parametry minimalne, jakie należy spełnić i wykazać w karcie katalogowej składanej wraz z ofertą (nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty).

Dane ogólne

Typ telewizora DLED

Obraz

Format ekranu 16:9

Format HD HD Ready

Obraz 3D Nie

Zakrzywiony ekran Nie

Indeks jakości obrazu Brak danych

Jasność ekranu [cd/m²]

220

Czas reakcji matrycy [ms]

6.5

Kontrast statyczny 3 000:1

Technologie poprawy obrazu

Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D, DNR - cyfrowa redukcja szumów

Tryby wyświetlania obrazu

tryb normalny, tryb dynamiczny, tryb własny

Kontrast dynamiczny Mega

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

Min. 60

(8)

8

Kąt widzenia poziomy [°]

178 (+-1%)

Kąt widzenia pionowy [°]

178 (+-1%) Dźwięk

System dźwięku Stereo

Dźwięk przestrzenny Nie

Moc głośników 2 x min. 5W

Subwoofer Nie

Funkcje korekcji dźwięku Nie

Regulacja tonów wysokich / niskich Nie

Technologie poprawy dźwięku Brak danych

Akcesoria i wyposażenie

Wyposażenie standardowe

Kabel zasilający, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Baterie do pilota, Pilot standardowy Funkcje produktu

Menu ekranowe w języku polskim Tak

Telegazeta Tak

Tuner TV

DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy, DVB-T/T2 - cyfrowy naziemny

Możliwość sterowania tabletem lub smartfonem Nie

Możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki USB Nie

Certyfikaty dźwięku i obrazu Brak danych

Funkcje dodatkowe

Blokada rodzicielska, Tryb hotelowy, Wyłącznik czasowy, Digital EPG, USB - zdjęcia, muzyka, film

(9)

9 Komunikacja sieciowa i multimedia

Smart TV Nie

WiFi Nie

DLNA Nie

HbbTV Nie

Przeglądarka internetowa Nie

Nagrywanie przez USB Nie

Dodatkowe funkcje komunikacji Brak danych

Efektywność energetyczna

Zużycie energii w trybie czuwania [W]

Max. 0.6

Zużycie energii w trybie włączenia [W]

Max. 35

Klasa efektywności energetycznej (podczas odtwarzania SDR) Min. F

Zużycie energii w kWh na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR [kWh]

Max. 35

Przekątna ekranu [cal]

Min. 32

Przekątna ekranu [cm]

Min. 81

Rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli

Rodzaj zasilania 230V, 50-60Hz Wejścia i wyjścia

Czytnik kart pamięci Brak

Liczba złączy HDMI Min. 2

Liczba złączy USB

(10)

10 Min. 2

Liczba złączy EURO 0

Złącze LAN (RJ-45) Nie

Złącze komponentowe (Cinch) Tak

Złącze PC (VGA) Nie

Cyfrowe złącze optyczne Nie

Cyfrowe złącze koaksjalne Tak

Złącze CI (Common Interface) Tak

Liczba złącz CI/CI+

1

Wyjście słuchawkowe Tak

Dodatkowe złącza Obsługa USB HID Dane fizyczne

Kolor Czarny

Wysokość z po

Szerokość bez podstawy [mm]

Min. 720

Głębokość bez podstawy [mm]

Max. 85

Waga bez podstawy [kg]

Max. 4,00 kg

Standard VESA Min. 100 x 100 Wsparcie

Gwarancja producenta Min. 24 miesiące

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione wymagania.

(11)

11

………

Pieczęć i podpis

Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR …/K/2022

(Wzór Umowy)

sporządzona w dniu ………….2022 r. w Zakopanem pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00042, odziałem Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (34-500) ul. Bronisława Czecha 1,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a

……….... (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …………., NIP: ..., REGON: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: ... - ………...

(reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)

łącznie zwanymi dalej „Stronami"

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem zapisów wskazanych w treści zapytania ofertowego.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawa 73 telewizorów do internatu sportowego Zakopane w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem pod adresem ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane;

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy z dnia ……. (będącej załącznikiem nr 1 do Umowy).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne koszty dostawy a także koszty instalacji, wniesienia, montażu, koszty podłączeń, zabezpieczeń, odwtorzeń i sprzątania po pracach montażowych a także koszty uruchomienie, nastaw i sprawdzenia oraz inne prace, opisane w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne dla prawidłowego zrealizowania dostawy.

TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR § 2

1. Wykonanie w całości przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …….

2. Wykonanie całości przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone dokonaniem przez Strony jego odbioru końcowego i podpisaniem stosownego Protokołu Odbioru bez wad istotnych ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem że odbiór przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia od odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy, w tym wady dostarczonego urządzenia ramach niniejszej Umowy.

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w miejscu dostawy, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do jego odbioru przez Wykonawcę, pod warunkiem faktycznego wykonania całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Odbiór będzie polegał w szczególności na sprawdzeniu poprawności wykonania dostawy.

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Odbioru zawierający wszelkie ustalenia z przeprowadzonego odbioru. Jeżeli przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w Protokole Odbioru. W tym przypadku

(12)

12 Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, nie dłuższym 3 dni, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć i zamontować, na własny koszt, przedmiot umowy brakujący i/lub wolny od wad, w tym dostarczyć komplet wymaganej dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.

6. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem jego odbioru bez wad istotnych ze strony Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI § 3

1. Strony ustaliły wartość ryczałtową wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu Umowy na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto ……… PLN + podatek VAT% …………. tj. brutto ……… PLN (słownie cena brutto:

……… zł …/100).

2. Zapłata końcowej całej należności wymienionej w ust. 1 nastąpi z dołu po zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego bez wad istotnych, na podstawie oryginału faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Nie przewiduje się płatności częściowych.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca musi znajdować się na tzw. białej liście vat a płatność będzie zrealizowana przy pomocy tzw. split payment.

4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

GWARANCJA, RĘKOJMIA, WARUNKI SRERWISU, ATESTY § 4

1. Wykonawca oświadcza, że objęta niniejszymi warunkami gwarancyjnymi dostawa urządzenia została wykonana zgodnie z Umową z dniem podpisania Protokołu Odbioru.

Prócz uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi zgodnie z przepisami KC, z których może korzystać według własnego wyboru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres równy okresowi rękojmi za wady, który wynosi ... miesięcy1, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru całości przedmiotu Umowy. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji, zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu i faksu Gwaranta oraz nazwiska osób, którym należy dokonywać zgłoszeń. Brak przekazania dokumentu gwarancji zwalnia Zamawiającego od podpisania Protokołu Odbioru – do czasu jego przekazania przez Wykonawcę.

3. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem ukrytych wad przedmiotu Umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tychże wad.

4. Zgłaszania wad i usterek będą przyjmowane przez Wykonawcę w formie elektronicznej na adres e-mali………lub pisemnej lub faks……

6. Wykonawca oświadcza, że dokona usunięcia wad lub usterek/ wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, w szacunkowym terminie do 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony przewidują odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym także w przypadku niedotrzymania innych terminów, o których mowa w § 2) - w 300 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki. W przypadku opóźnienia lub zwłoki trwającej ponad 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

1 W tym miejscu zostanie wpisany okres gwarancji zadeklarowany w ofercie.

(13)

13 b) Za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania czynności w okresie gwarancji jakości i

rękojmi za wady: w wysokości 100 zł określonego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

c) Za rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

d) Za każdy stwierdzony przypadek odstępstwa od parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 1.000 zł, za każdy przypadek. Stwierdzenie jednego odstępstwa uposażania do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 5 POUFNOŚĆ

1. Strony zachowają w poufności wszelkie informacje dotyczące realizacji niniejszej Umowy, jak również informacje dotyczące drugiej Strony o których się dowiedzieli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy i nie będą ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Strony, której informacje dotyczą.

2. Bez pisemnej zgody drugiej Strony mogą być ujawniane informacje, o których mowa w ust. 1:

1) Na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,

2) Informacje uprzednio udostępnione publicznie przez Stronę, której dotyczą lub udostępnione za jej zgodą.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje Strony przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia Umowy.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca ustanawia p. ……….., tel. …….., e-mail ………….. jako osobę odpowiedzialną za realizację umowy i kontakty z Zamawiającym.

2. Zamawiający ustanowi osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego oraz do kontaktów roboczych z Wykonawcą.

3. Wszelka korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony podany w komparycji Umowy będzie uznana za doręczoną, chyba że uprzednio druga Strona wskaże inny, aktualny adres do korespondencji.

4. W związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, na czas do dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w następujących kategoriach: imiona i nazwiska, nr telefonu, adresy e-mail.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnegoi inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralną część Umowy stanowią:

a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA KONTRASYGNATA

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :