Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wokiss.pl/przemet/

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.wokiss.pl/przemet/

Przemęt: Świadczenie usług w zakresie przewozów uczniów z m. Starkowo do Zespołu Szkół w Buczu w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 161026 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przemęt , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, tel. 65 5496071, faks 65 549 69 77.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozów uczniów z m. Starkowo do Zespołu Szkół w Buczu w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów ze Starkowa do Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu

w roku szkolnym 2015/2016. Trasa przewozu: z przystanku autobusowego w Starkowie [wsiadają i wysiadają uczniowie] przez Boszkowo do Zespołu Szkół w Buczu i z powrotem. Średni dzienny przebieg ok. 16 km. 2.

Szacunkowa liczba uczniów: do 7 uczniów. Uczniowie musza mieć zapewnione miejsca siedzące . 3. Usługa przewozu uczniów świadczona będzie w okresie od 1.09.2015 r. do 24.06.2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. usługa świadczona będzie w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 4. Zamawiający wymaga, aby przewóz uczniów był skorelowany z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych wynikającymi z planu lekcji, który będzie obowiązywał w roku szkolnym

2015/2016 oraz umożliwiał uczniom przewóz na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz egzaminy. 5.

(2)

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół w Buczu godzin przywozu i odwozu uczniów. 6. Uczniowie muszą być przywiezieni do szkoły najpóźniej na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Godziny dowozu muszą umożliwiać dowożonym uczniom punktualne rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. 7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy kilometr dowozu uczniów od momentu, gdy wsiądzie pierwszy uczeń do momentu gdy wysiądzie ostatni uczeń - nie licząc dojazdu i odjazdu pojazdu do miejsca garażowania. 8. Opieka nad uczniami w czasie przewozu będzie zapewniona przez Zamawiającego. Opiekę nad uczniami sprawować będzie opiekun, któremu Wykonawca, w trakcie pełnienia jego obowiązków służbowych, zapewnia bezpłatny przewóz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie , iż wykonawca posiada co najmniej prawo do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, tj. odpowiedniej licencji o której mowa w art. 5b ust. ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożoną przez Wykonawcę aktualną licencję lub dokument równoważny. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełniać każdy z Wykonawców osobno

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie świadczył lub świadczy należycie co najmniej jedno zamówienie związane z przewozem min. jeden raz dziennie, grupy min. 6 osób, świadczone nieprzerwanie przez okres min. 6

(3)

miesięcy w ramach jednej umowy. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę wykaz usług, o którym mowa w rozdziale V.1 litera b), na zasadzie wykazał/nie wykazał. Uwaga: warunek posiadania wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga aby jeden z wykonawców wykazał w całości samodzielnie spełnienie ww warunku - wykazał wykonanie należycie ww usługi przewozu. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał usługę przewozu uczniów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca posiada co najmniej dwa pojazdy [ w tym jeden pojazd zastępczy] sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego, spełniające wszelkie wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i posiadające min.

9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę wykaz środków transportu, o którym mowa w rozdziale V.1 litera c ) SIWZ, na zasadzie wykazał/nie wykazał

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje co najmniej 2 kierowcami [ w tym jeden zastępczy] z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami-

posiadającymi prawo jazdy co najmniej kat. B, z aktualnymi badaniami psychologicznymi i zdrowotnymi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez

Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V.1. litera a) SIWZ, na zasadzie wykazał/ nie wykazał

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a wartość na jaką powinna opiewać polisa ma zabezpieczać pokrycie ewentualnej szkody w pełnej wysokości jednak nie mniejszą niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożony przez wykonawcę dokument o których mowa w rozdziale V.1. litera d) SIWZ, na zasadzie wykazał/ nie wykazał III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

(4)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami innego podmiotu w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

(5)

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

--Wykaz środków transportu sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu drogowego, dostępnych

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz niezbędnymi informacjami w zakresie marki pojazdu, roku produkcji, nr rejestracyjnego oraz ilości posiadanych miejsc siedzących wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ --Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale III.3.2) polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tego podmiotu do podjęcia się wykonywania

zamówienia jako podwykonawca w tym zakresie robót , w którym wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu.

Pisemne zobowiązane musi zawierać w szczególności zakres i okres udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami innego podmiotu w stopniu

niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. --Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale III.3.4) polega na zasobach osobowych podmiotu trzeciego [ na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych] składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów osobowych na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami osobowymi innego podmiotu w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. --Jeżeli Wykonawca, wykazując

spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale III.3.3) polega na zasobach technicznych podmiotu trzeciego[ na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych] składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów technicznych na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać dysponowanie zasobami technicznymi innego podmiotu w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. --Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. --W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. --W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo

(6)

zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności faktury - 5 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we /wzorze umowy/ stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.wokiss.pl/przemet/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przemęt, ul.

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: UG Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt p. nr 24 lub pocztą z dopiskiem Świadczenie usług w zakresie przewozów uczniów z m. Starkowo do Zespołu Szkół w Buczu w roku szkolnym

2015/2016.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.08.2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :