ANKIETA PROBLEMY UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM (proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi)

Pełen tekst

(1)

Pieczęć szkoły

ANKIETA „PROBLEMY UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM”

(proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi)

1. Nazwa i adres szkoły: ...

...

2. Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015: ...

3. Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015: ...

4. Szkoła zatrudnia:

pedagoga

pielęgniarkę

logopedę

psychologa

doradcę zawodowego

5. Czy szkoła prowadzi dożywianie uczniów? tak

nie

a. Ilu uczniów spożywa bezpłatne posiłki? ...

b. Ilu uczniów (ponad powyższą liczbę) należałoby objąć dożywianiem? ...

6. Czy szkoła posiada dostęp do sali gimnastycznej? tak

nie

7. Czy szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu? tak

nie

8. Czy dojazd uczniów do szkoły jest utrudniony? tak

nie

Jeśli tak, to jakie są tego przyczyny?

...

...

...

9. Czy w szkole istnieją klasy integracyjne?

tak

nie

10. Czy szkoła proponuje uczniom zajęcia dodatkowe?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

11. Czy w szkole prowadzone się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? tak

nie

Jeśli tak, to jakie?

wyrównawcze

korekcyjno-kompensacyjne

logopedyczne

socjoterapeutyczne

psychoterapeutyczne

inne

– jakie? ...

...

...

(2)

12. Jakie są najpilniejsze do zaspokojenia potrzeby dzieci i młodzieży w gminie?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

13. Czy w społeczności uczniowskiej stwierdzono występowanie wskazanych poniżej nieakceptowalnych zachowań i zjawisk patologicznych? (proszę podać liczbę ujawnionych przypadków lub zaznaczyć znakiem X brak występowania takich zachowań i zjawisk w roku szkolnym 2014/2015)

Lp. Rodzaj nieakceptowalnych zachowań i zjawisk patologicznych

Liczba ujawnionych

przypadków

Nie występuje

1. Palenie papierosów

2. Sięganie po alkohol

3. Sięganie po narkotyki

4. Niszczenie mienia szkolnego

5. Kradzieże

6. Dyskryminacja

7. Udział w grupach negatywnych

8. Agresja i przemoc w grupie rówieśniczej

9. Autoagresja

10. Ucieczki z domu

11. Przestępczość ujawniona

12. Przypadki wymagające nadzoru kuratora sądowego 13. Zaniedbanie przez dom

14. Przemoc w rodzinie

15. Wykorzystywanie seksualne

Czy w Pana(-i) opinii skala tych zachowań i zjawisk negatywnych w ostatnich trzech latach nasila się czy też utrzymuje się na podobnym poziomie? (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź)

(3)

14. Czy w otoczeniu rodzinnym uczniów stwierdzono występowanie wskazanych poniżej zjawisk patologicznych? (proszę podać liczbę ujawnionych przypadków lub zaznaczyć znakiem X brak występowania takich zjawisk w roku szkolnym 2014/2015)

Lp. Rodzaj zjawiska

Liczba ujawnionych

przypadków

Nie występuje

1. Zaniedbanie przez dom

2. Przemoc psychiczna wobec dzieci

3. Przemoc fizyczna wobec dzieci

4. Wykorzystywanie seksualne dzieci

5. Przemoc w rodzinie

Czy w Pana(-i) opinii skala tych zjawisk negatywnych w domach rodzinnych uczniów w ostatnich trzech latach nasila się czy też utrzymuje się na podobnym poziomie? (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź)

nasila się

zmniejsza się

utrzymuje się na podobnym poziomie

15. Jakie problemy w najpoważniejszym stopniu dosięgają rodzin w gminie? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)

1) ...

2) ...

3) ...

16. Czy współpraca szkoły z rodzicami uczniów jest zadawalająca?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie przybiera ona formy?

...

...

...

...

...

...

...

Jeśli nie, to co należałoby zrobić, by ją poprawić?

...

...

...

...

...

(4)

17. W jakich obszarach należałoby przeprowadzić badania wśród dzieci, młodzieży i rodziców, by skuteczniej wspierać dzieci, młodzież i rodziny?

...

...

...

...

18. Czy w szkole prowadzone są badania służące diagnozowaniu środowiska uczniów pod kątem występowania problemów agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie badania w tym zakresie dotychczas przeprowadzono?

...

...

...

Jakie były wyniki tych badań?

...

...

...

Jakie działania podjęto w związku z uzyskanymi wynikami badań?

...

...

...

19. Jakie badania pod kątem występowania agresji i przemocy należałoby przeprowadzić?

...

...

...

20. Czy w szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne na temat agresji i przemocy?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

...

21. Jakie formy pomocy szkoła proponuje uczniom z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie?

...

(5)

22. Jakie formy pomocy szkoła proponuje uczniom stosującym agresję i przemoc?

...

...

...

23. Czy w szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne na temat narkomanii?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

...

24. Czy w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie?

...

...

...

...

...

...

...

25. Czy w szkole prowadzone są badania służące diagnozowaniu środowiska rodzinnego uczniów pod kątem występowania problemów alkoholowych?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie badania w tym zakresie dotychczas przeprowadzono?

...

...

...

Jakie były wyniki tych badań?

...

...

...

Jakie działania podjęto w związku z uzyskanymi wynikami badań?

...

...

...

(6)

26. Jakie badania pod kątem występowania problemów alkoholowych należałoby przeprowadzić?

...

...

...

27. Jakie formy pomocy szkoła proponuje uczniom z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi?

...

...

...

...

...

...

...

28. Z jakimi instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny szkoła prowadzi współpracę?

...

...

...

...

...

...

...

29. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wspierającymi dzieci, młodzież i ich rodziny jest wystarczająca?

tak

nie

Jeśli tak, to jakie przybiera ona formy?

...

...

...

...

...

...

Jeśli nie, to co należałoby zrobić, by ją poprawić?

(7)

30. Z jakimi (oprócz wyżej wymienionych) instytucjami i organizacjami szkoła chciałaby podjąć współpracę, by skuteczniej wspierać uczniów i rodziców?

...

...

...

31. W jaki sposób szkoła może przyczynić się do poprawienia sytuacji dzieci i młodzieży w gminie?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

32. Jeśli jest taka potrzeba, proszę napisać, jakie działania profilaktyczne i naprawcze należałoby przeprowadzić na terenie szkoły?

...

...

...

...

...

...

...

...

Data i podpis osoby wypełniającej ankietę Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :