Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II świadkami wiary

Pełen tekst

(1)

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W RZEPISKACH

I. Zadanie ogólne:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II świadkami wiary

Cele operacyjne Sposób

realizacji 1. Uznanie

wartości chrześcijańskich za wychowawcze dominanty i wdrażanie ich w życie.

a)wychowanie w prawdzie

b)towarzyszenie uczniom w życiu religijnym

c)uznanie, że wychowanie w duchu wartości

chrześcijańskich

jest w szkole najważniejsze

udział w cotygodniowych apelach szkolnych poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II.

osobisty przykład życia i postawy

wspólna modlitwa z uczniami przed i po lekcjach

udział w rekolekcjach dla dzieci

czytanie prasy i literatury

(2)

II Zadanie ogólne:

Wzrastanie duchowe uczniów

1. Podejmowanie działań w celu kształtowania u uczniów właściwej hierarchii wartości

doraźne czuwanie nad właściwą samooceną postaw i zachowań uczniów

dyskusja, pogadanka, drama, zajęcia plastyczne, praca w grupach nad problemem

2. Kształtowanie postaw uczciwości, wrażliwości na los innych,

szacunku, gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

organizowanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej

podejmowanie działań charytatywnych

3.Znajomość siebie, swoich mocnych i słabych stron

rozmowy z uczniami, lekcje wychowawcze pomagające im w poznaniu samych siebie

aranżowanie autocharakterystyki I samooceny uczniów

aranżowanie sytuacji z osądem postępowania i motywacji czynów (oddzielenie osoby od czynu)

ukazywanie uczniowi jego talentów i możliwości

(3)

4. Samowychowanie osobistym zadaniem człowieka

a) wzmocnienie motywacji doskonalenia się

b) kształtowanie poczucia

odpowiedzialności, wrażliwego sumienia, silnej woli, odwagi, honoru

c) troska o harmonię doznań i przeżyć dzieci poprzez rozumne planowanie pracy i czasu

wypoczynku

d) wyrabianie postawy empatii -kształcenie umiejętności współodczuwania, współczucia e) wychowanie do roztropnego korzystania ze środków masowego przekazu, Internetu

aranżowanie sytuacji wychowawczych wyzwalających zdrową ambicję

bycia lepszym i mądrzejszym -

rola dobrego przykładu (konkursy, quizy, inne formy współzawodnictwa)

stymulacje sytuacji kształtujących postawy dzielenia się z innymi

uczenie ponoszenia konsekwencji podejmowanych działań

zwracanie uwagi na rolę sumienia i jego formację na lekcjach wychowawczych i religii

pogadanka na temat racjonalnego wykorzystania czasu

wycieczki

udział w imprezach sportowych

rozwiązywanie sytuacji problemowych,

scenki sytuacyjne

pogadanki, rozmowy

wyjście do kina na wartościowe filmy

pogadanki na temat wybierania wartościowych programów TV

(4)

 dyskusje na temat obejrzanych programów ,filmów

pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z sieci Internet, korzyści i Zagrożeń

5. Szukanie wzorców i ideałów życia a)poznanie patrona szkoły i przywołanie Jego obecności w różnych formach życia szkoły

b) budzenie u uczniów pragnienia świętości

uczestnictwo w cotygodniowych szkolnych apelach poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II

organizowanie corocznych Dni Papieskich

przybliżanie postaci Patrona szkoły jako wzoru człowieka, ucznia Polaka

chrześcijanina,

konkurs wiedzy o Janie Pawle II

poznawanie nauczania Jana Pawła II

gromadzenie różnych materiałów dotyczących Jana Pawła II

pogadanki tematyczne, dyskusje

metody aktywizujące służące budowaniu u uczniów wzorców osobowych, ideałów

III. Zadanie ogólne:

Wychowanie religijne w szkole

Wdrożenie do życia modlitwy i budzenie szacunku dla wartości duchowych

udział dzieci i nauczycieli w szkolnych apelach poświęconych Janowi Pawłowi II.

(5)

wspólna modlitwa przed i po lekcjach rekolekcje wielkopostne,

rozmowy, pogadanki w różnych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych

IV.Zadanie ogólne:

Wychowanie patriotyczne

Poznawanie piękna naszego kraju ze szczególnym uwzględnieniem odrębności krajobrazowo-kulturowej Podhala

wycieczki krajoznawcze po Tatrach

wyjście do muzeów

gromadzenie materiałów o tematyce regionalnej

współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym

organizowanie Dnia Regionalnego . Kształtowanie postaw patriotycznych organizowanie uroczystości i apeli

szkolnych związanych z ważnymi wydarzeniami dla Ojczyzny - 11.XI, 3.V

udział w uroczystościach patriotycznych

organizowanych przez podmioty pozaszkolne

organizowanie wycieczek krajoznawczych

pogadanki nt. symboli narodowych

(6)

i godnych postaw wobec nich

troska o poprawną polszczyznę

V. Zadanie ogólne:

Wychowanie społeczne

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi

Drama

zajęcia rozwijające umiejętność

komunikowania się, dialogu, słuchania ze zrozumieniem

budowanie atmosfery życzliwości i akceptacji’’

Wychowanie do współpracy i

współodpowiedzialności za grupę i efekty jej pracy ,integracja grupy (klasy)

imprezy klasowe i szkolne

wycieczki

uczenie pracy zespołowej przez pracę w grupach na lekcjach i zajęciach dodatkowych

stosowanie metod aktywizujących

redagowanie gazetek klasowych Wdrażanie do przestrzegania praw

obowiązujących w społeczności szkolnej

zapoznanie uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

tworzenie regulaminu klasowego

rozmowy na temat konieczności

przestrzegania zasad, egzekwowanie prawa

Rozwijanie cech prospołecznych: pomoc koleżeńska

(7)

-odpowiedzialności -samodzielności -samorządności -pomocy koleżeńskiej

przygotowanie planów imprez klasowych

przygotowanie apeli, akademii

praca w samorządzie klasowym i szkolnym

pogadanki mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych

aranżowanie sytuacji kształtujących

postawę odpowiedzialności za siebie i innych

Wspieranie ucznia w określeniu jego miejsca i roli w rodzinie.

prawa i obowiązki członków rodziny

rola rodziny w życiu człowieka

VI. Zadanie ogólne:

Kształtowanie postaw szacunku i troski wobec natury i własnego zdrowia

Wychowanie proekologiczne budzenie szacunku do przyrody, poznanie jej tajemnic

poruszanie w czasie różnych zajęć, wycieczek, poprzez filmy, spotkania z przedstawicielami TPN tematów o charakterze ekologicznym, ochrony środowiska i jego zagrożeń

segregacja odpadów

opieka nad roślinami i zwierzętami

ekspresja plastyczna

3.Wychowanie komunikacyjne lekcje poświecone przepisom ruchu

(8)

drogowego

uświadomienie zagrożeń wypadków analizowanie ich przyczyn

spotkania z policją

prelekcje i filmy poświęcone temu zagadnieniu

VII. Zadanie ogólne:

Wychowanie estetyczne

1.Dbałość o swój wygląd zewnętrzny, o estetykę pomieszczeń szkolnych i higienę osobistą.

ustalenie stroju ucznia stosownego do rodzaju zajęć np. lekcja, uroczystość szkoła, wycieczka górska, zajęcia wf.

troska o salę lekcyjną /wystrój sali, gazetki, porządek w klasach / przez osoby

wyznaczone w klasach

Pogadanki na temat konieczności

utrzymywania w czystości własnego ciała 2. Wychowanie do świadomego odbioru dóbr

kulturalnych

pogadanki na temat stroju odpowiedniego do danego miejsca i sytuacji

3.Uczestnictwo w życiu kulturalnym udział w imprezach artystycznych w szkole i poza szkołą

wycieczki do muzeum, kina, galerii, na wystawy, koncerty,

udział w konkursach

VIII. Zadanie ogólne:

(9)

Współpraca rodziny i szkoły

1.Podejmowanie wspólnych działań na rzecz optymalnego rozwoju dziecka

indywidualne spotkania, rozmowy z rodzicami

2.Włączanie rodziców w przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych oraz ich czynny w nich udział

współpraca z Radą Rodziców i Radami Klasowymi

uczestnictwo rodziców w imprezach i uroczystościach klasowych oraz szkolnych Dzień Papieski

szkolna Wigilia

3.Pedagogizacja rodziców poruszanie problemów wychowawczych i edukacyjnych

przybliżanie rodzicom istoty pojawiających się problemów

wskazywanie sposobów postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce

spotkania informacyjne IX. Zadanie ogólne:

Integracja nauczania z wychowaniem

Wyzwalanie i kształcenie zdolności twórczych oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce

uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin

(10)

uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych Wskazywanie na wartość uczenia się pogadanki na temat potrzeby uczenia się,

poszerzania horyzontów

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :