Pełen tekst

(1)

ST-3655A Seagate 3,5" IDE

P o je m n o ś ć D ysk n ie s fo m ia to w a n y F o rm a t (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 504,0

p o w ie rz c h n i [M B ] cy lin d ra [M B ]

ś c ie żk i [B ]

W ym iary zew nętrzne i c ię ż a r

w ysokość [m m ] 25,4

s ze ro k o ś ć [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

c ię ż a r [k g ] 0,68

O rg an izacja F izy c zn a L o g ic zn a

d y s k ó w 3 8

c y lin d ró w 1024

g ło w ic dan ych 5 16

g ło w ic serw o su m a s e k to ró w

s e kt/ścieżkę var 63

O późnienia [m s ]

Ś rednio 12

R /W

TFtfTR 4

M ax 32

L aten cy 6,67

O verhead

Dop. tem p. P racy S pocz.

PC]

D o p u szczaln e p rz e c ią ż g ra w it [G ] D ysk zaparkow any

P raca bez b łę d ó w B łę d y korygow alne

W rtp re . R e-w rt cu rr Land, zone C M O S -typ

n/d n/d auto user

Poj. z a p a s Z B R P ręd kość transm isji lM B /s]

D y s k <-> B ufor 2 ,7 2 ... 4,57 B u fo r <■> H ost

N iezaw odność B łę d y (xx ->1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] CDL [lata] O N /O F F [*1000] R E R UER S E R 250

B u fo r dysku [kB ] 256

P ręd k o ś ć obr. [1/m in] 4500

S ytem kodow ania (1,7) RLL

G ęstość zap isu [TPI] 3000

P o zy c jo n e r V oice C oil S ta rt / Stop [s]

P oz. h a ł. [dB A @ 1m]

Typow y R /W M a x S p in -u p Id le Stand-by S leep

p o b ó r m o c y [W ] 4,900 2,500 0,300

linia + 1 2 V [A ] 1,900

lin ia + 5 V [A ]

(2)

[o 0 0 oj O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o d • « 1 Si

0 0

S 2 ...

1 S1 ...

1 —

RST o o GND D37 0 o DB8 D3« 0 0 D89 DB5 o e DBA DB4 o o DBS DB3 o o DBC DB2 o o DBO DB1 o o D3E DBO o o DBF GND 0 0 KEY RES O 0 GND IOW 0 o GND K3R 0 o GND RES o o RES RES * o GND IRQ e o S16 AD1 0 o PDG AD2 0 0 AD2 CSC 0 0 CS1 DSP 0 0 GND

O + 12V o GND (12V) O GND (5V) O + 5V

+ 5V + 12V GND

J8: EXT. LED

13= LED-

14= LED+

s , # *

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

S1 ^ S2

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

S1 ^ S2

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

S1 S2

Wybór Master/Slave dokonywany przez magistralę. Uwaga - trzeba również zewrzeć końcówki 6 i 8 w złączu J8.

J8: 8,10

Linie sygnałów synchronizujących doprowadzać należy do koń­

cówek J8:9 (+) i J8:10 (-).

J 8 :8,10 ^

Końcówka 28 magistrali IDE stanowi linię sygnatów synchroni­

zujących.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :