• Nie Znaleziono Wyników

Obliczanie ram przestrzennych za pomocą biegunów sprężystych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obliczanie ram przestrzennych za pomocą biegunów sprężystych"

Copied!
55
0
0

Pełen tekst

(1)

N r 15

ZESZYTY NAUKOW E P O L IT E C H N IK I Ś L Ą S K IE J

B U D O W N I C T W O Z .2 1957

Zbigniew Budzianowski

Obliczanie ram przestrzennych za pomocą biegunów sprężystych Wstęp

P ra ca niniejsza stanow i dalszy ciąg pracy 1 poświęconej analizie w ła ­ sności biegunów sprężystych. B ieguny te odniesiono w w ym ienionej pracy do p łaskich u stro jó w p rętow y ch w y stęp u jący ch w u k ładach płaskich i p rzestrzenny ch. P rzed staw io n o w niej rów nież m etodę rozw iązyw ania ty ch układów nazyw ając ją m etodą biegunów sprężystych. Z p rze p ra w a -

Rys. 1

dzonej an alizy w ynikło, że każdy p rę t u stro ju płaskiego posiada dw a, n a j­

częściej różne bieg uny B, i B n (rys. 1). B iegun B, służy do rozw iązyw ania układów płaskich, tj. u stro jó w p łaskich obciążonych w swej płaszczyźnie.

Zaczepione są w nim dw ie sprzężone siły X i Y oraz m om ent Z. Z kolei B iegun B n w raz z działającym i nań dwom a sprzężonym i m om entam i H i ©

1 Z bigniew B udzianow ski. Bie gun sp rę żysty ja ko r e d u k to r rów nań sprężystości.

W rocław skie T ow arzystw o N aukow e. S eria B, n r 72. P a ń stw o w e W ydaw nictw o N a ­ u kow e 1955.

C y tu ją c d alej pow yższą p rac ę a u to r używ a sym bolu [1],

(2)

oraz siłą S rozw iązuje te n u stró j w przy p ad k u obciążeń pro sto p ad le skie­

row anych. D zięki tem u, że żadna z w ym ienianych sił uogólnionych nie pow oduje przem ieszczeń pobocznych na k ie ru n k a c h sił pozostałych, m oż­

na sprow adzić rów n an ia sprężystości do fo rm zredukow anych.

R o zp atru jąc p rę t p rze strz e n n ie w ykształcony łatw o je st stw ierdzić, że w ogólnym przy p ad k u nie uda się ju ż zgrupow ać sił w ew nętrzn ych w je ­ dnym lub k ilk u n aw et p u n k tac h w sposób zapew niający elim inację w szy­

stkich przem ieszczeń pobocznych. M ożna b y było co najw yżej wyznaczyć p u n k ty d ające częściową elim inację przem ieszczeń pobocznych, co by ułatw iło w praw dzie rozw iązanie u stro ju m etodą sił, lecz nie odpow iada­

łoby jeszcze w a ru n k o m staw ian y m przez m etodę biegunów sprężystych.

R ozstajem y się więc w u stro jac h p rze strz e n n y ch z klasycznie pojętym biegunem sprężystym , k tó ry b y z uw agi na zgrupow ane w nim siły o k re­

ślić m ożna m ianem bieguna złożonego. Robim y to jed n a k bez żalu, po­

niew aż zdajem y sobie spraw ę, że gdyby n aw et tak ie bieguny istniały, to w yznaczenie ich w spółrzędnych oraz k ierunków sprzężonych byłoby niezm iernie uciążliw e i p rak ty c zn ie nieopłacalne.

O dstępując od pojęcia bieguna złożonego m ożna jed n a k z kolei w prow adzić b iegu n w now ej postaci określając go m ianem bieguna poje­

dynczego. Pozw oli on n am na u trzy m an ie w całej rozciągłości m etody biegunów sprężystych rów nież p rzy rozw iązyw aniu ustro jó w p rze strz e n ­ nych. A by nadać zam kniętą fo rm ę niniejszej pracy i m ożliw ie jak n a j­

bardziej uniezależnić ją od pierw szej [1], konieczne stanie się pow tórze­

nie w n iek tó ry ch ustępach pew nych zagadnień tam wyłożonych.

P ra c ę niniejszą w ykonano na zlecenie Z akładu M echaniki O środków Ciągłych PA N w 1953 r. i za jego zgodą w ydrukow ano. Poniew aż w 1955 r. w ydana została praca [1], więc konieczne stało się pew ne p rze ­ redagow anie pierw otnego tek stu do jego obecnej form y.

Podstawowe pojęcia m etody biegunów sprężystych w zastosowaniu do ram przestrzennych

Je śli w pew nym p rze k ro ju d w u stro n n ie utw ierdzonego i p rze strz e n ­ nie w ykształconego p rę ta założym y łożysko um ożliw iające ty lko jedno przem ieszczenie, to łożysko tak ie nazw iem y biegunem pojedynczym . Sło­

wem przem ieszczenie o kreślam y przesunięcie lub obrót dw u w ydzielo­

nych łożyskiem p rzekrojó w p ręta. G dybyśm y w ro zp atry w an y m p rzek ro ­ ju um ieścili sześć łożysk um ożliw iających w ykonanie sześciu ogółem mo­

żliw ych przem ieszczeń, a m ianow icie trzech przesunięć i trzech obrotów , to b yłoby to jednoznaczne z pełnym przecięciem p ręta. P rzecięty p rę t zo­

sta je wówczas zw olniony z działania sześciu wielkości statycznie niew y-

(3)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 23 znaczalnych. O bliczenie ty c h sześciu niew iadom ych w sposób w zajem nie niezależny je s t niem ożliw e. J e s t to zrozum iałe wobec poprzedniego stw ierdzenia, że p rę t p rze strz e n n ie w ykształcony nie m a bieguna złożone­

go. M ożliwe je s t n ato m ia st b ezpośrednie obliczenie jednej niew iadom ej w p rzy p ad k u jednego ty lko łożyska. P rz y k ła d tego obliczenia p rze p ro w a ­ dzim y ze w zględów d y d ak ty czny ch n a jp ie rw dla u stro ju płaskiego, po­

sługując się p rzy ty m zasadą B ettiego-M axw ella. W tym celu zastąpim y badany u k ład rzeczyw isty (rys. 2a) układem zastępczym (rys. 2b). U kład zastępczy stw orzym y, zakład ając w odnośnym p rze k ro ju łożysko i zacze­

piając w nim siły w e w n ętrzn e X np. W p rzedstaw ion ym p rzykładzie łoży­

sko je s t biegunem w ałkow ym , zaś X " m om entem uniem ożliw iającym w zajem ny o b ró t końców p rę ta w przegubie, gdy ustrój obciążony jest siłam i P. O trzy m an y w te n sposób uk ład zastępczy je s t staty czn ie rów no­

w a rty układow i rzeczyw istem u. P osługując się zasadą w zajem ności p rze ­ m ieszczeń, odniesioną do układów p rzedstaw ionych na ry su n k a c h 2b i 2d, otrzy m am y rów n an ie

Z P -8;7 ' + x ; . 8»-i = i - o , z którego obliczym y Zredukow ane rów n an ie sprężystości

P • o""1

X» = ---— f - (1)

W skaźniki n i n-1 oznaczają stopień staty czn ej niew yznaczalności u s tro ­ ju. Siła X p je s t s i ł ą b i e g u n o w ą , w y stęp u jące zaś w m ianow niku przem ieszczenie jako niezależne od obciążenia określa się m ianem c e c h y s p r ę ż y s t e j bieguna.

P osłu g ując się w analogiczny sposób uk ładam i p rzedstaw ionym i na ry su n k a c h 2d i 2f obliczyć m ożna rów nież w artość biegunow ej siły X A, w yw ołanej przem ieszczeniem podpory

1 . 0 + % R* • Ar = X A . 0 - 1

r = l

Rx • A.

X A = + — (2)

3n~iX X

W rów n aniu ty m R * oznacza składow ą rea k c ji w yw ołanej siłą X = 1, zaś Ar — składow ą przem ieszczenia, m ierzoną na k ieru n k u składow ej R* . Założone łożysko zgodnie z p rz y ję tą d efinicją je s t biegunem spręży ­ stym , poniew aż zaczepiona w nim w ielkość staty cznie niew yznaczalna, jako jed y n a, spełnia w a ru n e k niezależności przem ieszczeń pobocznych.

W analogiczny sposób tra k tu je m y pozostałe biegu ny w p rzek ro ju oraz p rzy n ależn e do nich niew iadom e. N ad er k o rzy stn e w bieg un ie p o jed y n ­

(4)

czym je s t to, że jego w spółrzędne oraz k ieru n ek działania w nim jedy nej siły są z góry określone w spółrzędnym i łożyska i um ożliw ionym przez nie przem ieszczeniem .

Z biegunów pojedynczych korzy stan o już częściowo w [1] p rzy obli­

czaniu belek ciągłych, ram y piętro w ej, k rato w n icy o w ęzłach sztyw nych

i belki V ierendella, z tą jed n ak różnicą, że identyfikow ano je tam w y ­ łącznie z łożyskiem w ałkow ym . Łożyska te rozm ieszczono w u stro ju w ten sposób, że p rzy rów noczesnym działaniu zapew niały m u one statyczną w yznaczalność. P rz y takim podejściu do zagadnienia siły biegunow e sprow adzały się w yłącznie do m om entów w ęzłowych, co było jed nak k o ­ rzy stn e tylk o dla ustro jó w płaskich, a niecelow e je s t w przyp ad ku u s tro ­ jów p rzestrzennych.

(5)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 25 Za pom ocą zredukow anego rów nania sprężystości (1) m ożna obliczyć każdą siłę biegunow ą X " w ro zp a try w a n y m p rze k ro ju n -k ro tn ie staty cz­

nie niew yznaczalnego uk ładu , gdy znane je s t dla układu przygotow anego, otrzym anego przez założenie jednego łożyska, tj. dla układu n -l- k ro t- nie staty czn ie niew yznaczalnego, przem ieszczenie &„*■ D la rozw iązania zagadnienia zestaw im y n -k ro tn ie staty czn ie niew yznaczalny uk ład za­

stępczy (rys. 2b) z n - l- k ro tn ie statyczn ie niew yznaczalnym układem przygotow anym , o trz y m an y m przez założenie łożyska w ałkow ego (rys. 2c). W u kładzie p rzyg o tow an y m p rzy jm iem y jako obciążenie siłę Q = 1, działającą w punk cie i k ieru n k u interesu jącego nas w układzie zastępczym przem ieszczenia 8qP .

P od w pływ em obciążenia siłą Q końce p rętó w połączonych łożyskiem dokonają w zajem nego obrotu o k ą t 8 P u n k ty zaczepienia sił P p rz e ­ niesione na u k ład przygotow any do znają w k ieru n k u działania ty ch sił przesunięć 8J - 1 . K o rzy stając dla obu układów z zasady w zajem ności przem ieszczeń otrzy m am y

W analogiczny sposób ułożym y ró w n anie dla układów przedstaw ion ych na ry su n k u 2c i e.

U w zględniając z kolei, że Sję1 = o ^ j1 oraz zgodnie z rów naniem (1)

R ów nanie to je s t ró w nan iem biegunow ym odniesionym do bieguna p o je­

dynczego. J e s t ono rów naniem red u k cy jn y m , poniew aż podaje, że p rze­

m ieszczenie 8^p m ierzone w dow olnym punkcie u k ładu n -k ro tn ie s ta ty ­ cznie niew yznaczalnego je s t ró w n e analogicznie m ierzonem u przem iesz­

czeniu 8 w układzie n - l- k ro tn ie n iew yznaczalnym , zm niejszonem u o ilo­

czyn biegunow ych sił X " i Xqx oraz odpow iadającej założonem u łoży­

sku cechy sprężystej 8"“ 1. B iegunow e siły X" i X nQ są w ew n ętrzn y m i si­

łam i w yw ołan y m i przez siły P i Q 1 w układzie rzeczyw istym n -k ro t­

nie staty czn ie niew yznaczalnym .

Posługując się rów naniem biegunow ym (3) obliczym y rów nież p rz e ­ m ieszczenia w układ ach o niższym stopniu staty czn ej niew yznaczalności.

1 D la b ie g u n a złożonego ogólna postać ró w n a n ia biegunow ego p rze d sta w ia się n astęp u jąco :

n

= — Xq • onxx 1 o trzy m am y ostatecznie

(3)'

1 • 8

(6)

1 . »71—1 1 . »71—2 V71—1 . V71—1 . »77—2

1 °QP - 1 QP A p X Q °xx

i - o v = i - o v - x r 2 - x ^ . 3 « - 3

1 - 3 1Q P = 1 - S° QP - X P - X Q - SL

W staw iając w artości ty ch przem ieszczeń do rów nania biegunow ego (3) dostaniem y rów n an ie biegunow e odniesione do u stro ju statyczn ie w yzna-

czalnego

»71 — 1 . » o W Y" . Y ’> . »71—1

°QP 1 ° QP 2 j p Q X X 71=1

(4) gdzie § qP oznacza przem ieszczenie w układzie statycznie w yznaczalnym .

R ów nanie biegunow e pozw ala n a obliczenie każdego przem ieszczenia w u stro ju n -k ro tn ie niew yznaczalnym . P osługując się rów naniem (1)

’ 5vx Y71+1 = ______________

P 6"

p o trafim y zatem obliczyć w artość siły biegunow ej w układzie n + 1-k ro t- nie niew yznaczalnym .

W yprow adzone w pow yższy sposób dla układów płaskich rów nanie biegunow e zachow uje w całej rozciągłości sw ą w ażność rów nież w odnie­

sieniu do układów przestrzen n y ch .

P o zo staje jeszcze do w yjaśn ien ia kw estia w y stępu jących w rów naniu biegunow ym przem ieszczeń 5q(/)A|. Przem ieszczenia te m ierzone w m iej scu i k ie ru n k u zaczepienia siły <3 = 1, a w yw ołane siłam i P i przem ieszcze­

niem A podpory, oblicza się za pomocą rów nania pracy. Dla p rę ta p rze­

strzen n ie obciążonego rów nanie p racy p rzy b iera postać X \ • X « ds f X f • X f

®q(p,i) + £ r q • A J yn ę p + J ds +

r x ? ■x ? , , r x s ■ , r x s • , f x s ■x ?

+ j ' ’-‘ - G i ^ d s + j - m r d s + ) - G i r d s + J ~ E i r ds <s|

W rów n aniu ty m w prow adzono w g ry su n k u 3 następ u jące oznaczenia:

X \—6 — w ielkości sił i m om entów w pręcie,

J i (3) — m om enty bezw ładności w zględem osi 1(13),

Rq — składow e reak cji p ręta w spornikow ego obciążonego siłą Q = 1, m ierzone na podporze, k tó ra doznała przem ieszczenia.

A — składow e przem ieszczenia podpory, m ierzone w k ieru n k u sk ła­

dow ych R 0 .

W n ajogólniejszym p rzy p ad k u istn ie je sześć składow ych reak cji pod­

porow ej (3 siły i 3 m om enty) oraz sześć składow ych przem ieszczeń pod­

pory (3 przesunięcia i 3 obroty).

(7)

O bliczanie ra m p rze strze n n y c h 27 W przy p ad k u p rętó w o p rze k ro ju p ro sto k ą tn y m m ożna ró w nan ie (5) bardziej ujednolicić przez w prow adzenie następ u jący ch w artości:

i , - * * - * 12

t hb3 b2 t r

L, = --- = — • J = n J

12 h2

F 4

J0¥ ¥ = 42,34 1 1

G = 0,385 E

GIZ

1

EJ (6)

gdzie C = 0,764 ( l + £

P rzy b ierze ono w ted y postać następującą:

i r x f • r x f ■ x f

l ' S« ™ + r R « • A = 0 ^ 8 5 J — E i ^ d S + J - E f ^ dS + m i r x p r x f • x ? r x p • x « i r x ? • ;

M 8 5 J *» T dS + J + CJ - V dS + n J ^ E T X®d s.

P rz y obliczaniu przem ieszczeń w u k ład ach płaskich rów n an ie pracy uprości się. Dla obciążeń siłam i zew n ętrzn ym i działającym i w płaszczyźnie

u stro ju 2,3 w y stę p u ją ty lk o w ielkości X 2, X 3, X 4, w p rzy p ad k u zaś obcią­

żeń p ro sto p ad le skierow an y ch do tej płaszczyzny, tj. leżących w 1, 2 w y ­ stąp ią w ielkości X 4, X 5, X 6 (rys. 3).

1 W a rto ści ił> dla p rz e k ro jó w p ro sto k ątn y ch o w y m ia ra c h b /h = 0,5 do 1,5 w a ­ h a ją się w g ran icach od 42 do 42,68 — M. H u b er, S le reo m e ch a n ik a techniczna, t. 1, 1947.

(8)

R ów nania p rac y (5) i (7) pozw alają na uw zględnienie w szystkich w p ły ­ wów w pręcie. N ajczęściej jed n a k p rzy zagadnieniach prętow y ch opusz­

czam y w pływ sił poprzecznych i osiowych. P rz y tak im uproszczeniu rów ­ nanie p racy dla dow olnie w ykształconego p rę ta płaskiego o nieprzesuw - ny ch podporach obciążonego w swej płaszczyźnie 2, 3 p rzy bierze znaną postać

1 °QP = XP4

El ds (7a)

Dla tego samego p ręta , obciążonego siłam i skierow anym i p ro sto padle do jego płaszczyzny, dow olne przem ieszczenie obliczyć m ożna uw zględnia­

jąc ty lk o m om ent zginający X 6 i sk ręcający X s .

1 °QP Xp6 X ?

EJ ds + C

f

X pElX ? ds . (7b)

b

W u stro jac h k rato w y ch lub kom binow anych z p ręta m i osiowo p rac u ­ jącym i m usi się uw zględniać po­

nadto siłę osiową X 2.

Za pom ocą rów nania pracy m ożem y rów nież obliczać p rze ­ m ieszczenia w u stro ju statycznie niew yznaczalnym , pod w aru n kiem jedn ak, że znane są w y k resy m o­

m entów i sił działających w p rę ­ tach tego ustro ju . Obliczenie po­

szczególnych całek rów nania p ra ­ cy przeprow adza się dla p rętó w krzyw ych m etodą anality czn ą lub graficzno-analityczną. Bardzo n a ­ tom iast upraszcza .się to oblicze­

nie w p rzy p ad k u u stro ju o p rę ta c h prostych. Można bow iem łatw o udo­

wodnić, że jeśli choć jed n a z w ielkości X Q, X v m a zm ienność liniow ą, to dla p ręta prostego o. stałej sztyw ności El

b

f

X o • X p

El ds = F„ Sq ' El

(8)

przy czym w prow adzono oznaczenia:

X Q — siła uogólniona posiadająca na całej długości p rę ta zmienność liniow ą,

Fp — pow ierzchnia krzyw oliniow ego w y kresu X p,

Sq — rzędna liniowo zm iennej w ielkości X Q, m ierzona pod środkiem ciężkości pow ierzchni Fp (rys. 4).

(9)

O bliczanie ram p rze strze n n yc h 29 Jeśli obie w ielkości X Q i X'p m ają zm ienność liniow ą, to sposób ich w za­

jem nego p o trak to w an ia w ró w n an iu (8) je s t obojętny.

R ów nanie (8) pozw ala n am zatem na bardzo p ro ste obliczenie p rz e ­ m ieszczeń za pom ocą jed y n ie elem en tarn y ch działań. Zauw aża się, że całki w y stęp u jące p rzy rozw iązyw aniu ustrojó w o p ręta ch p ro sty c h po­

siadają p rzy n ajm n iej jed n ą z w ielkości zm iennych liniowo w każdym z ty ch prętów .

P od an e na ry su n k u 5 p rzy k ła d y obliczeń ilu s tru ją te m ożliwości. Odno­

szą się one do belek obciążonych działający m na podporze m om entem X \ , obciążeniem jed n o sta jn y m q i/m b oraz siłą skupioną P. Dla ty ch obciążeń znaleziono k ą ty ugięcia oraz przesunięcie 8*p. W identyczny sposób oblicza się rów nież w ielkości przem ieszczeń w yw ołanych siłam i poprzecznym i i osiow ym i oraz m om entam i skręcającym i. P rzem ieszcze­

nie p u n k tu p rę ta łam anego złożonego z członów p ro sty ch określa się do­

dając całki, obliczone podanym sposobem dla w szystkich prętów . Całki m ają znak dodatn i, gdy w ielkości podcałkow e są tego samego znaku, ujem ne zaś, gdy te w ielkości m ają znaki przeciw ne. Z nak u jem n y w sk a­

zuje na to, że rzeczyw isty k ieru n e k przem ieszczenia je s t przeciw ny kie­

runkow i p rzy ję te j przez nas siły jednostkow ej.

Sposób obliczania

R ozw iązując p rze strz e n n e u stro je p ręto w e m etodą biegunów sp ręży ­ sty ch p o słu gujem y się pojęciam i przed staw ionym i w poprzednim u stę ­ pie. Z achow ujem y p rzy ty m n a stęp u jącą kolejność postępow ania:

1. p rzy jęcie u stro ju przygotow anego,

2. obliczenie cech sp ręży sty ch u stro ju w jego kolejn ych etapach, 3. obliczenie etapow ych sił biegunow ych,

4. obliczenie rzeczyw istych sił biegunow ych,

5. w yznaczenie rozkładu m om entów i sił w poszczególnych prętach ustro ju .

Tok obliczeń zilu stro w an y zostanie na p rzy k ład ach bezprzegubow ych ram p rzestrzen n y ch , d w u - i sześciosłupow ych, z k tó ry ch pierw sza jest 6, zaś d ru g a 36-krotnie staty czn ie niew yznaczalna (rys. 9 i 15). Pierw sza ram a je s t obciążona siłą pionow ą P, druga zaś sym etrycznie działającym i na u stró j siłam i poziom ym i W.

1. Ustrój przygotowany

S taty czn ie w yznaczalne u stro je przy go to w ane uzy sk u je się przez p rze ­ cięcie rozpór. Przecięcia te re a liz u je się zakład ając w odnośnym p rzek ro ­ ju sześć łożysk, z k tó ry c h k ażde um ożliw i jedno z sześciu przem ieszczeń

(10)

U:

l>S

CL.'S

^1 CN CS i«mL .

u?

CScs

Cl'

u?

• ^ u esi| c-j

CM .

^ I ^

«$1^

li

-CS I cm -CSCf) CL.

<s

CL.cs C\J I ij

O)

U?

£ CNI

CM

luj

•c<, I \ j

^ 100 ^ J CM | «v>, ||

cy

«

*"** 1

- Uj II

luj

* r ^ 1 «*>

n ^ 1••* CSJ

*1 11

Cm

(11)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 31 przedstaw ion y ch na ry su n k u 6. K olejność zakładania ty c h łożysk w p rze­

k ro ju oraz kolejność przecin an ia p rzek ro jó w należy u stalić na w stępie, po czym k o n sek w entn ie jej przestrzegać. K olejność tę uw idacznia się przez n u m era cję sił w e w n ętrzn y ch w yzw alanych łożyskam i oraz przez n u m era cję przekrojów . W p rzy k ład zie pierw szym w y stę p u ją siły X , _ 6, w przyk ład zie d ru g im zaś siły X i_ 6, Y i- 6, W i_6, Z i_ 6. K ażdy przekró j posia­

da zatem sześć łożysk. D la uniknięcia pom yłek należy p rzy każdym do­

kon any m przecięciu uw idocznić p rz y ję te przez nas k ie ru n k i sił w e w n ętrz ­ nych w łożyskach (rys. 10, 16). O b ran e k ieru n k i tra k tu je się w dalszym obliczeniu jako dodatnie.

Po p rzyjęciu u s tro ju przygotow anego w yznacza się m o m en ty zgina­

jące i skręcające, w y w ołane w ty m u stro ju przez jednostk ow e siły w ew nę­

trz n e (rys. 11, 17). Je śli zachodzi potrzeb a, w yznacza się rów nież siły osiowe ew en tu aln ie poprzeczne.

2. Cechy sprężyste

M ianem ty m o kreślam y m ianow niki 6XX w y stęp u jące w zredu ko w a­

ny ch ró w n an iach sprężystości [1]. W in te rp re ta c ji kinetycznej cecha sp rę ­ żysta je s t składow ą przem ieszczenia m ierzoną na k ieru n k u siły w yw o łu­

jącej to przem ieszczenie. Tego rod zaju składow e przem ieszczenia o k reśla­

m y rów nież jak o przem ieszczenie w łasne. Je śli założone łożyska będzie­

m y w u stalo nej poprzednio kolejności sprzęgać, to znaczy uniem ożliw iać w ykonanie w łaściw ych im ruchów , to b ad an y ustrój p rzejd zie przez sze­

reg etapów . W etap ie ostatn im , tj. w etapie, w k tó ry m sprzęgnięto w szy­

stk ie łożyska, b ad an y u stró j sta je się u stro jem rzeczyw istym . Obliczenie cech sp ręży sty ch przeprow adza się kolejno w poszczególnych etap ach b a ­ danego u stro ju . B adany ustró j z n a jd u je się na r-ty m etapie, gdy w szy­

stkie łożyska o n u m era cji niższej zostały poprzednio sprzęgnięte, tzn.

gdy sp rzęgn ięty ch zostało r -1 łożysk. Cecha sprężysta na r -ty m etapie określona jest przem ieszczeniem §xrxr, k tó re dokona się w r-ty m łoży­

sku pod w pływ em zaczepionej w nim dw ójki sił X r = 1. W u stro ju , na k tó ry d ziałają siły X r, r-1 łożysk zostało już sprzęgniętych. Obliczenie cech sp ręży sty ch u stro ju przep ro w adzam y dla każdego etapu rozpoczyna­

jąc od etapu pierw szego, tzn. od u stro ju statyczn ie w yznaczalnego i p rze ­ chodząc w u stalo n ej kolejności przez w szystkie etap y następn e. P rzy obliczaniu cech sp ręży sty ch p osługujem y się rów naniem biegunow ym (3) i (4). O bliczenie cechy spręży stej łożyska uw aża się za rów noznaczne z jego sprzęgnięciem . P oniew aż w rów nan iu biegunow ym w y stę p u ją siły biegunow e X p i Xq, więc m usim y po obliczeniu każdej cechy sprężystej obliczyć siły biegunow e w y w ołane w łożysku przez jednostkow e siły bie-

(12)
(13)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 33 gunowe, odpow iednio zaczepione w łożyskach jeszcze nie sprzęgniętych.

P rzykładow o podano dla p rze k ro ju posiadającego sześć łożysk sposób obliczenia cechy sprężystej na czw arty m etapie.

Sx4x4 = ... ró w n. pracy (5)

8x4*4 = 8^ - • X ? • 8^ - ^ • X** • 8^ - X f 4 • X *4 • 8^

X 5 = 1 w yw ołuje

o °x = ... rów n. pracy (5)

5 4

g x 5x 4 = £° 0V < x #. VX5 . VX4 . S — x s • X 4 • 8 1 1 * , X , VX5 . v xi . &— X 5 • X 4 • 8 2 2 V , — X x* • X 1* • 83 3 °x.

X 6 = 1 w yw ołuje

1 1 2 2 3 3

= — ^X*XS

8x4x4

s“6x4 = ... ró w n - Pr acy (5)

5 = 5° — Xf° • X x. • 8 — X 16 • X *4 • 8 — X Xfi • X x< • 8

X6X4 X6X4 1 1 Xl * l 2 2 X2X2 3 3 X3X,3

= — 8 x5x4

4 8 x4x4

Zauw ażyć tu ta j należy, że iloczyny w y stęp u jące w rów naniu biegunow ym m ożna zredukow ać do dw u w yrazów . Na p rzy k ład

X 2 6 • X 2 * • S x x = “* JC2X2 X 2 6 • ^Z Ox X ‘ 8 x x 2 2 = - X 2 6 • S x xŁ X4X2

2 2

Z a w a rte w ty ch iloczynach czynniki należy w staw iać z uw zględnieniem znaków.

3. Etapowe siły biegunowe

P od tą nazw ą rozum iem y siły biegunow e w yw oływ ane w u stro ju przez obciążenia zew n ętrzn e, p rzy jego k olejn y ch etapach sprzęgania. In ­ ny m i słow y, etapow a siła biegunow a na r- etap ie je s t w yw ołana przez siły z e w n ętrzn e w r - łożysku u stro ju , w k tó ry m pop rzednich r -1 łożysk zostało sprzęgniętych. P rz e d p rzy stąp ien iem do obliczenia sił etapow ych należy w yznaczyć m o m enty i siły w ew n ętrzn e w yw ołane w u s tro ju p rz y ­ gotow anym przez obciążenia zew n ętrzn e (rys. 12 i 18). O bliczenie etapo­

w ych sił biegunow ych przepro w ad za się podobnie ja k obliczenie cech sprężystych począw szy od łożyska pierw szego z zacnow aniem ustalonej kolejności. O bliczenie etapow ej siły biegunow ej na danym etapie tra k ­ tu je się rów nocześnie jak o sprzęgnięcie odnośnego łożyska. P rz y oblicza­

niu etapow ej siły biegunow ej k o rzy sta m y z poprzednio obliczonych cech

B u d o w n i c t w o 2 3

(14)

sprężystych. Dla podanego p rzy k ład u obliczenie etatow ej siły biegunow ej X 4 przedstaw iać się będzie następująco:

spx4 = ...ró w n - Pracy (5) Sr *4 = V 4 - ^ ‘ X i 4 1 V , - X , • X 24 ' - X 3 • ^

^ °Pxi

4 *

W podanych powyżej oraz w d alszym ciągu p rzykładach obliczeń sym ­ bol X™ oznacza uogólnioną siłę w biegunie m, w yw ołaną działaniem

uogólnionej siły X n = 1 zaczepionej w biegunie n. K resk a nad znakiem siły oznacza, że je st to siła etatow a. W szystkie w artości w y stępu jące w obliczeniu zostały już poprzednio w yznaczone bądź to przy obliczaniu cech sp rężystych, bądź też p rzy obliczaniu etapow ych sił biegunow ych w etap ach w cześniejszych. P odana poprzednio uw aga dotycząca red u k cji w yrazów w iloczynach zachow uje tu nadal sw oją ważność.

4 Rzeczywiste siły biegunowe

Obliczenie o statn iej siły etapow ej jest zarazem sprzęgnięciem o sta t­

niego łożyska w ostatn im p rzek roju . W ten sposób ustrój został sprow a­

dzony do stan u rzeczyw istego. O statnia siła etapow a jest więc rów nocze­

śnie pierw szą znalezioną rzeczyw istą siłą w ew nętrzną. W przyk ładach przedstaw ion ych na ry su n k ach 10 i 16 siłam i ty m i są Xt, i Z6. N astępne rzeczyw iste siły biegunow e obliczać należy w kolejności odw rotnej, tzn.

rozpoczynając od łożyska ostatniego, a kończąc na łożysku pierw szym . R zeczyw ista siła biegunow a w r- łożysku jest więc rów na sum ie etapow ej siły biegunow ej tego łożyska oraz w pływ ów w yw ołanych w tym łożysku przez w yznaczone już poprzednio rzeczyw iste siły biegunow e. W naszym przykładzie otrzy m am y

X , = X , + X** • X 5 + X ? • X 6

O dpow iednie w artości sił należy w staw iać z uw zględnieniem znaków.

Je śli dla danej siły rzeczyw istej w ypadnie znak u jem ny, tzn. że siła ma k ieru n e k przeciw ny niż k ieru n e k p rzy jęty .

5. Momenty i siły ustrojowe

U stalenie w ykresów m om entów i sił sprow adza się do rozw iązania u stro ju staty cznie w yznaczalnego obciążonego odnośnym i w pływ am i ze­

w n ętrzn y m i oraz znalezionym i w ielkościam i rzeczyw istych sił bieguno­

(15)

O bliczanie ram p rze strze n n yc h 35 w ych. Po w yznaczeniu m om entów należy skontrolow ać w yniki. K on trolę przepro w adza się n a dow olnie w y cięty m z u stro ju , zam knięty m ciągu p rę ­ tów. U stró j p rzed staw io n y na ry su n k u 7 jest ty pow ym przykładem tak ie ­ go ciągu.

•s»

Z u s tro ju przedstaw ionego na ry su n k u 8 m ożem y w yciąć kilka takich ciągów prętó w . M ogą n im być rozpory odcięte od słupów i tw orzące w ie­

niec zam k nięty a, b, c, d, e, f, a bądź też p rzedstaw iona na ry su n k u kom ­ binacja k ilk u rozp ó r i dw u słupów np. A, a, b, c, d, D. T ak pom yślany

ciąg p rętó w m a tę właściwość, że jeżeli p rzetn iem y go w dow olnym p rze ­ k ro ju , a n a stę p n ie spow odujem y w nim odkształcenia w łaściw e m om en­

tom i siłom p an u jący m w układzie rzeczyw istym , to o trz y m an e przez przecięcie korespon d ujące p rze k ro je nie d oznają żadn ych w zajem nych przem ieszczeń. In n y m i słow y 8*1P = oX2P = SX3P = 8X4P = 8XSP = 8xep = 0.

Chcąc na p rzy k ła d spraw dzić w arto ść bxip, w yznaczam y m o m enty zgi­

nające i skręcające w yw ołane w p rzecięty m ciągu przez d w ójkę sił X 4 = 1, po czym całk ujem y zgodnie z rów naniem p rac y (5) iloczyny ty ch m om entów oraz m om entów rzeczyw istych. Sum a całek obliczonych dla poszczególnych p rętó w m usi być w ro zp a try w a n y m ciągu rów n a zeru. Dla u stro ju przedstaw ionego na ry su n k u 10 przeprow adzono k o n tro lę w od­

niesieniu do przem ieszczeń 8vp i bmp (rys. 14).

Z akończenie

P ra ca niniejsza pośw ięcona je s t om ów ieniu zagadnienia sta ty k i p rze­

strzen n y ch u stro jó w p ręto w y ch w układzie C lapeyrona. R ozw iązanie ty ch u stro jó w przeprow adzono p rzy zastosow aniu pojedynczych biegunów

3*

(16)

sprężystych. Nazw a ta przy obliczaniu ram przestrzen n y ch m oże b u ­ dzić pew ne zastrzeżenia z uw agi na to, że w ystępujący tu biegun po­

jedynczy m a fo rm ę szczątkow ą i m ało podobną do swego p ro to ty p u k la ­ sycznego bieguna złożonego. Z astrzeżenia te m ogłyby się zdawać ty m słuszniejsze, że w teo rii b ad ań m odelow ych k o rzysta się rów nież z ło­

żysk w yzw alających jed n ą niew iadom ą, nie określając ich jed n a k m ia­

nem bieguna sprężystego. Pom im o to nazw a biegunów sp ręży stych zo­

stała tu n adal u trzy m an a. U pow ażnia do tego fakt, że biegun pojedynczy stanow i n a tu ra ln ą i logicznie uzasadnioną form ę ew olucyjną bieguna zło­

żonego oraz to, że sform ułow ana dla biegunów złożonych m etoda zasadni­

czo niczym się nie różni od m etody podanej dla biegunów pojedynczych.

Podkreślić należy p rzy tym , że sposób obliczenia przedstaw iony dla p rę ­ tow ych układów p rzestrzen n y ch zn ajd u je w pełnym swoim brzm ieniu rów nież zastosow anie p rzy rozw iązyw aniu układów płaskich. U kłady p łaskie bow iem stanow ią szczególny p rzy p ad ek układów przestrzennych.

Za pom ocą biegunów pojedynczych m ożna więc rozw iązać w sposób wyżej przedstaw io ny każdy statyczn ie niew yznaczainy u k ład prętow y ty p u Cla- peyrona.

C h ara k te ry z u ją c przedstaw io n y sposób obliczenia ram przestrzen n y ch m ożnaby podkreślić n a stęp u jące jego zalety:

1) w szechstronność zastosow ania oraz całkow ite zm echanizow anie p rac y p rzy rozw iązyw aniu dow olnych u stro jó w pręto w y ch spoty ­ kan ych w p ra k ty c e inżynierskiej, bez w zględu na ich kształt, cha­

ra k te r, stopień statycznej niew yznaczalności i rodzaj obciążenia.

W ynika to z w alorów m eto d y sił, na k tórej opiera się m etoda b ie­

gunów sprężystych;

2) m ożliwość bezpośredniego obliczenia wielkości hip er sta tycznych i co za ty m idzie zw olnienie z obow iązku tw orzenia i rozw iązyw a­

nia układów rów nań;

3) duże u łatw ienia p rzy rozw iązyw aniu u stro jó w poddanych działa­

niu w iększej ilości schem atów obciążeń. U zyskuje się je dzięki w y ­ raźnem u podziałow i obliczenia na dw ie części, a to na badanie sprężystości u stro ju oraz b adan ie w pływ u obciążeń. W yk orzy stu­

je się m ianow icie p rzy rozw iązyw aniu u stro ju obciążonego now ym układem sił w y nik i przeprow adzonego już poprzednio badania sprężystości. Czas p o trzeb n y do rozw iązania u stro ju obciążonego now ym schem atem sił stanow i około 30% czasu potrżebnego przy pierw szy m obliczeniu.

(17)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 37 P r z y k ł a d 1. O bliczenie ra m y p rzestrzen n ej w uk ład zie p rze d sta ­ w ionym na rys. 9.

M om enty bezw ładności

0,3 • 0,63 dl = dli =

d n i =

d I V =

T = 7' =J I I

III

div

12 0,3 • 0,53

12

0,3 O OO co

12 0,6 • 0,33

12 0,5 • 0,33

12 1,8 • 0,33

12

= 0,0054 m 4 . . . (1,000)

= 0,003125 m 4. .(0,579)

= 0,0128 m 4.. (2,370)

= 0,00135 m 4.. (0,250)

= 0,001125 m 4. .(0,2083)

= 0,0018 m 4. .(0,333) P = f t

Układ rzeczywisty

Rys. 9

W artość C (równ. 6)

Ci = Cn = 0,764 ( l + = 3,820, Cm = 0,764 ( l + = 2,886

\ 0,3 / \ 0,32

(18)

I O 8 2 \

Civ = 0,764 + ~Qgaj = 6,197 K olejność sprzęgania łożysk: X* do X 6 (rys. 10)

I. Cechy sprężyste

(X,) SX1X1 = 4,0 • -4’0 • - • 4,0

11 1 1 2 3 0,250

1 8,0 • 8,0 _ 2 8,0 + 3 0,250 , n « o „ n „ 1 , 4,0 • 4,0 2 4,0

-)- 8,0 • 3,0 • 8,0 -77777 d--- 7---• — • __ ■(- + 8,0 • 4,0 • 8,0

0,2083 2

6,197 2,37

3 2,37

= 2368.127 X 2 = 1 w yw ołuje

JX2X1 3,0 • 3,0

8,0 1

0,2083

+

0

+

+ 8,0 • 4,0 • 3,0 • 6,^ 7- = + 423,839 2,370

423,839

2368,127 " 0,1790

(19)

O bliczanie ra m p rze strze n n y c h 39

es

C2 Ci

05' -4'

Rys.lla. Momenty odjednostkowychsił biegunowychXi=

(20)

X s = 1 w yw ołuje

8, 3*! = 0 + 0 + 0 - 4,0 1 4,0 • = - 10,127

X*3 =

2

10,127 2368,127

2,370

= + 0.004276

X \ = 1 w yw ołuje

8,4, t = 0 X "‘ = 0 X& = 1 w yw ołuje

4,0 • 4,0 1,0 4,0 • 4,0 1,0

8, 5,4 —

0,25 2,370 = - 35,376

x i 5 = + = + 0,014938 2368,127

Xq = 1 w yw ołuje

i m - o + . _ Ł ! L + 8,0 • 3,0 • - M _ +

2 0,250 0,2083

+ 8,0 • 4,0 • 1,0 • W L = + 326, 2,370

(21)

O bliczanie ra m p rze strze n n y c h 41 Tr* 326,888 ...

= ^ = — 0,1380

1 2368,127

W « U = 4- ^ . M + 0 . i , _ w _ +

2 3 1,0 2 3 0,2083

4,0 • 4,0 _ 2^ _ 4,0 + 3 _ 4 > 3 _ JU 97^ = 222 66g

2 3 0,333 2,370

8*2*2 = 222,669 - 0,1790 • 423,839 = 146,802 X 3 = 1 w y w ołu je

6*3*2 = 0 + 0 + 0 + ^ ° • _ M _ = i9 2 ;0

2 0,333

8*3*2 = 192,0 - 0,1790 • 10,127 = + 193,813 z *3 = _ 193,813 = _

2 146,802

X i — 1 w yw ołuje

a ^ 4^ . ^ + 0 + 0 + 1^ . - ^ = 3 2 , 0

4 2 2 1,0 2 0,333

oXiX2 = 32,0 - 0,1790 • 0 = + 32,0

r 32,0

X ** = --- ’ = - 0,2180

2 146,802

X5 = 1 w y w ołu je

a*5*2 = 0 8*5*2 = 0 - 0,1790 • 35,376 = 6,332 x *s = ---- M 3 2 _ = _ o,04313

2 146,802

Xg — 1 w yw ołuje

6*6 *2 = 0 + 0 + 3,0 ' 3,0 • 1 , 0 --- — + 3,0 • 4.0 • 1,0 • = + 52,979

2 0,2083 2,370

8*g*2= + 52,979 - 0,1790 • 326,888 = - 5,534 X x = + 5’534 = + 0,0377

2 146,802

, v , .o n , 8,0 • 8,0 2 8,0 , 3,0 • 3,0 2 3,0

(,X3) o*3*3 — UH--- • — • --- --- • — • --- r

2 3 1,0 2 3 0,579

9 ooc o n o n

+ 8,0 • 3,0 • 8,0 • — + 3,0 • 4,0 • — — + 8,0 • 4,0 • = 1926,417

0,579 2,370 0,333

8*3*3 = 1926,417 - 0,004276 • 10,127 - 1,320,193,813 = 1670,541

(22)

X 4 = 1 w yw ołuje

ę . = 0 + M _ M . ^ + M . 3,0 . + 8,0 • 4,0 • 1,0 = + 247,627

0,333

= + 247,627 - 0 + 1,320 • 32,0 = + 205,387

= - 205,387 = - 0,12295

3 1670,541

X 5 = 1 w yw ołuje

. = 0 + 0 + 3,0 ' 3 ’0 • + 3,0 • 4,0 • 1 , 0 --- -— = 12,835

5 3 2 0,579 2,370

_J_ _J_ _ _

o*6*3 = + 12,835 — 0,004276 • 35,376 — 1,320 • 6,332 = + 4,3255 X * s = --- 4 ’3 2 5 — = - 0,002589

3 1670,541

X§ ~ 1 w yw ołuje

0°*6*3 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

+ +

8*6*3 = 0 - 0,004276 • 326,888 - 1,320 • 5,534 = + 8,703 X*« = --- 8,703 "3 = - 0,005210

1670,541

(X J S°*4*4 = 1,0 . 4,0. ^ + 1,0 • 8,0 • ^ + 1,0 . 3,0 • 1,0 • -2^ 8- +

1,0 1,0 0,579

+ 1,0 • 4,0 • 1,0 • — — = 38,953 0,333

8*4*4 = 38,953 - 0 - 0,2180 • 32,0 - 0,12295 • 205,387 = 6,725 X 5 = 1 w yw ołuje

8°.vg*4 = 0

8*5*4 = o - 0 - 0,2180 • 6,332 - 0,12295 • 4,3255 = — 1,9122

X fi = 0 w yw ołuje

X x5 = + 1,9122 = -f 0,2813

4 6,725

0 *5*4 — U= 0

8*6*4 = 0 - 0 - 0,2180 • 5,534 - 0,12295 • 8,703 = + 0,1364 X x6 = _ 0,1364 = - 0,02028

4 6,725

(23)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 43

1 3 89 0

(X5) S V -5 = 1>0 • 4,0 . 1,0 • + 1,0 • 8,0 • 1,0 • + + 1,0 • 3,0 • + 1,0 • 4 , 0 - ^ - = 53,429

0,579 2,370

SX-X5 = 53,429 - 0,014938 • 35,376 - 0,04313 • 6,332 - 0,002589 • 4,3255 - - 0,2843 • 1,9122 = 52,073

Xq — 1 w yw ołuje

s°*6*b = o + o + o + o = o

oX6x6 = 0 — 0,014938 • 326,888 - 0,04313 • 5,534 — 0,002589 • 8,703 -

+

- 0,2843 • 0,1364 = + 5,1381 X * _ _ 5, 1381 = „ 0,09867

5 52,073

(X) o \ xs = 1,0 • 4.0 • 1,0 • + 1,0 • 8,0 • + 1,0 • 3,0 • — +

1,0 0,250 0,2083

+ 1,0 • 4,0 ■ 1,0 • 6’1— = 72,141 2,370

SX6X6 = 72,141 - 0,138 • 326,888 - 0,0377 • 5,534 - 0,00521 • 8,703 - - 0,02028 • 0,1364 - 0,09867 • 5,1381 = 26,267

II. E tato w e siły biegunow e

- 4 0 - 4 0 1

(X!) S*1P = 0 + .... ’ • 3 , 0 --- + 10,126

2 2,370

X = ---10,126... = - 0,004276 2368,127

(X2) S°X2P = 0 + 0 + 0 + 4,0 • 3,0 - — i— = 72,0

2 0,333

oX2P = + 72,0 - 004276 • 423,889 = + 70,188

~ = _ _ 7 0 O 8 8 _ = _ 0 146,802

(X 3) 6°^3p = 0 + 0 - + 8 0 - 3,0 • 3,0 • +

2 3 0,579 0,579

+ 8,0 • 4,0 • 3,0 • — 1---3,0 • 4,0 • 3 , 0 — = 616,154

0,333 2,370

SX3P = + 616,154 - 0,00427 • 10,127 - 0,4781 • 193,813 = 523,535

(24)

X3 = 523,535

1670,541 = - 0,3124 (X4) S°X4P = 0 + 0 + 1,0 • 3,0 • 3,0 2,886

0,579 1,0 • 4,0 • 3,0

0,333 + 80,860 6*4P = + 80,860 - 0,004276 • 0 - 0,4781 • 32,0 - 0,3134 • 205,387 = + 1,193

X4 = — _ o,1774 6,725

(X5) 6°*5p = 0 + 0 - 1,0 • 3,0 3/) ____

2 0,5791 - 1,0 - 4 , 0- 3, 0 - ^ ^ = - 1 2 ,8 3 5 2,376

Momenty od sił zewnętrznych

Rys. 12

o*5P = — 12,835 — 0,004276 • 35,376 — 0,4781 • 6,332 —

— 0,3134 • 4,3255 — 0,1774 • 1,91^22 = - 16,728

- 16/728 = 2

52,073

(Xs) 50v6P = 0 + 0- f - 0 + 0 = 0

oX6P = 0 - 0,004276 • 326,888 — 0,4781 • 5,534 — 0,3134 ■ 8,703 - 0,1774 • 0,1364 - 0,3212 • 5,1381 = + 0,147

“ O 147

X e = --- ’ = - 0,005596 26,267

(25)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 45 III. Rzeczyw iste siły biegunow e

X 6 = — 0,005596 tm

X 5 = + 0,3212 + 0,005596 • 0,09867 = + 0,3217 tm

- 4- 4-

X , = — 0,1774 + 0,005596 • 0,02028 + 0,3217 • 0,2843 = - 0,0859 tm X 3 = — 0,3134 + 0,005596 • 0,00521 + 0,3217 • 0,002589 + 0,0859 •

• 0,12295 = - 0,3037 t

X 2 = — 0,4781 + 0,005596-0,03770 + 0,3217-0,04313 + 0,0859 ■ 0,2180 + + 0,3037 • 1,320 = - 0,07257 t

4- 4-

X, = - 0,004276 + 0,005596 ■ 0,1380 + 0,3217 • 0,014938 + 0 + + 0,3037 • 0,004276 + 0,07257 • 0,1790 = + 0,013 t IV. M om enty ustro jo w e (rys. 13)

(2) — + — +

Ma = + 0,07257 ■ 4,0 + 0,0859 • 1,0 = — 0,3762 tm

( ! ) 4" 4 4"

Ma = 0,013 • 4,0 + 0,3217 • 1,0 = + 0,2697 tm

(2) - +

Mba = 0,0859 • 1,0 = — 0,0859 tm

ui +

M b a = 0,3217 • 1,0 = + 0,3217 tm

(3) +

M a b = + 0,0056 • 1,0 = — 0,0056 tm

(2) + (3) +

Mec = - 0,0859 • 1,0 = - 0,0859 tm M Bc = — 0,005596 • 1,0 =

= — 0,005596 tm

(2) — + — +

M c b = 0,3037 • 8,0 + 0,0859 • 1,0 = - 2,5155 tm

(3) + + +

M c b = 0,013 • 8,0 + 0,005596 • 1,0 = + 0,0984 tm u)

Mbc = + 0,3217 • 1,0 = + 0,3217 tm

u) +

Mcd = + 0,3217 • 1,0 = + 0,3217 tm

(3)

Mcd = + 0,0984 tm

u) — + + +

Mdc = - 3,0 + 0,3037 • 3,0 + 0,3217 • 1,0 = - 3,5894 tm

(3) + + + +

Mdc = 0,013 • 8,0 + 0,07257 • 3,0 + 0,005596 • 1,0 = — 0,1193 tm

(2) + — + — 4-

Mcd = 3,0 + 0,3037 ■ 8,0 + 0,0859 • 1,0 = + 0,4845 tm

(1) — 4 - 4 - 4 -

M d e = ~ 3,0 + 0,3037 • 3,0 + 0,3217 ■ 1,0 = - 3,5894 tm

(2)

Mde = + 0,4845 tm

(26)

= 11 A ^894 Rys. 13

(27)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 47

(1) + — — + + +

Med = - 3,0 + 0,013 • 4,0 + 0,3037 • 3,0 + 0,3217 - 1,0 = — 3,6414 tm

(2) + — + +

M e d = + 3,0 + 0,07257 ■ 4,0 + 0,3037 • 8,0 + 0,0859 • 1,0 = + 0,1942 tm

(3) + + +

M e d = 0,013 • 8,0 + 0,07257 • 3,0 + 0,005596 • 1,0 = — 0,1193 tm K o n tro la w yników (rys. 14)

0,3762 + 0,0859

Jvp 4,0 • 8,0 ^ + 0,2697 + ° ’3 2 1 7 . 4 ,0 .3 ,0 . 1

1,0 0,250

_ 0,0859 • 8,0 _ 2 g Q > J 2,5155 • 8,0 . i . g Q . +

2 3 ’ 1,0 2 3 ’ 1,0

+ 0,3217 • 8,0 • 3,0 • ^ ? 2 0 + , 1 . 3|0 . - A —

1,00 2 3 0,579

3,5894 • 3,0 3,0

3 0,579 = — 45,356 + 4 5 ,3 5 3 8 ^ 0

Momenly od jednostkowych s/ł podporowych

Rys. 14

(28)

. 0,3762 + 0,0859 . n 1,0 , 0,0859 + 2,5155 „ n 1,0

Omp — H • 4,(J • —— H --- • 8,0 • — —

- 0,4845 • 3,0 . 1 , 0 . ^ 6 - ^ 2. + M 8 4 5 . 4,0 . 1,0 • - ± - =

0,579 2 0,333

= + 11,3298 - 11,3171 = 0

W analogiczny sposób m ożna przeprow adzić kontrolę czterech pozosta­

łych w arunk ó w podporow ych.

P r z y k ł a d 2. O bliczanie podstaw y chłodni- kom inow ej jako ram y p rzestrzen n ej w układzie p rzedstaw ionym na rys. 15.

r r 't i

i i

Z W ' R o t '

O , I

I 1 I

I

Układ rzeczywisty

i

i l

t

'

j r

J s

l J

3 \-* -4 ,8 5 — , 4

szczegół,, a ”

W *7 0 r — w -

i

70

ł

IV

IV w

- 9 ,70

V!

_ L

4 0 -

ł A

- 7tf \

Rys. 15

M om enty bezw ładności

J , = — = 213333 cm 4 404 . .

1 ¿i O) 70 . 4 0 3

Js = — ^2 = 373333 cm4

(0,186) (0,326)

<2> 40 • 703

J s = — ^ — = 1143333 cm 4 ... (1,0)

(29)

O bliczanie ram p rze strze n n yc h 49 Z rów nania (6) obliczam y:

Csjupa = 0,764 | l + = 3,1 Crozp. = 0,764 | l + = 1,528 K olejność sprzęgania łożysk X i_ 6, W i_6, Yi—e, Zi_6 (rys. 16).

I. C echy spręży ste

(XJ _ 2 . / J M * » + « Ł W . i . 3,0 +

\3 • 0,186 2 - 1 , 0 3 2 • 0,326 3 , 2,425- • 6,0 • WA _ 488i294

1.0

X2 = 1 w yw ołuje

0*2 * 1

X3 = 1 w yw ołuje

x T ■= o

W r = i 2’1 0 2 ' 6’0- • ^ ~ 1’2 1 2 - 6’° • • 2 = 78,274

3 1 1 0,326 2 1,0

= - 78,274 = — 0,1603 488.294

Xą — 1 w y w ołu je

3*i*i = 0 Xf* = 0 X5 = 1 w yw ołuje

8« = 2 • (° ’5 * 6’° • - ° ’866 --M - 5 ^ = 54,606

\ 0,326 2 1,0 2

Xi> = - - 54’6-0 -- = - 0,1118 488.294

X6= 1 w yw ołuje

0 * 6 * 1 = 0

X

= 0

Y i = 1 w yw o łu je

O y i * i = 0 X v1 i = 0

Y2 = 1 w yw ołuje

^ 2 * 1 = 0 x y > = 0

Y 3 = 1 w yw ołuje

6 ^ 3 * 1 = 0 x y1 > = 0

Y 4 = 1 w y w o łuje

^¡/4*l == 0 X"‘ = 0 Y 5 = 1 w y w o łuje

6 y 5 * i = 0 x \ * = 0

Y e = 1 w yw ołuje ♦

= 0 XV*1 = 0

(30)

Układzastępczy

(31)

O bliczanie ra m p rze strze n n yc h 51

(X2) 8°X2X2 = 2 • ( 5,196 ' • - • 5,196 + 3,0 ' 6,0 • - • 3,0) = 367,288 1 2' 2 2 \ 2 ■ 0,326 3 2 - 1 , 0 3 /

0x2X2 = 367,288 - 0 = 367,288 X3 = 1 w yw o łu je

§ ,2*3 = 0 x p = 0

Mo/n en fy odjednosfkowyc/j s/ł ¿//egunowycZ x,- 6 (analog, od s/ł }',.6 , Z,_6t W, '

Rys. 17

(32)

X 4 = 1 w yw ołuje

J X4X2 — 5 ,196 6 ,0 0)8 6 6 _ . 0>5

2 • 0,326 2 • 1,0

oXiX2 = — 91,822 — 0 = — 91,822 X** = + - 91»822- = + 0,25

2 367,288

X5 — 1 w yw ołuje

0°X5X2 = 9

Ox5X2 = 0 0 = 0 X * 5 = 0 Xq — 1 w yw ołuje

5°V6*2 = 9

Sx6, 2 = 0 - 0 = 0 X*« - 0

Y i = 1 w y w o łuje

8 .,,,, _ 2 Z5' 196 • 6'° . 1 . 3,0 + 5’196 ' 6'°- . 1 . 3 ,

\ 2 - 1 , 0 3 2 • 0,326 3 6j,,x2 = 253,614 — 0 = + 253,614

253,614 367,288 Y 2 = 1 w yw ołuje

= 2 1 • 3,0 - . 1 . 5>196

' 2 - 1 , 0 3 2 ■ 0,326 3 Sy2.v2 = — 295,268 - 0 = - 295,268

295,268

x 2‘ = = - 0,6905

X y* = + = + 0,8040

2 367,288

Y3 = 1 w yw ołuje

3V , - 2 ( _ 3 ^ . li212 + W L M . 2,102\

\ 2.1,0 2 • 0,326 I

o°y3X2 = + 179,202 - 0 = + 179,202 179,202

X,3 = ---= — 0,488

2 367,288

Y 4 = 1 w y w ołuje

/3,0 - 6 , 0 n E , 5,196 • 6,0 --- • 0,5 H---

2 - 1 , 0 2 • 0,326

oyiX2 = + 73,816 - 0 = + 73,816 x y = _ , '73,816 Q 2Q1

2 367,288

= 2 ■ 0,5 + • 0,866) =

= - 91,822

= 253,614

= - 295,268

= + 179,202

+ 73,816

(33)

O bliczanie ram p rze strze n n yc h 53 Y 5 =

Y 6 =

( x 3) s°,

x 4 =

Xg = O

X 6 =

Y i =

Y2 =

y 3 = y 4 =

Ys =

Y6 =

1 w yw ołuje

oy5x 2 = 2 3,0 • 6,0

0,866

+

5,196 • 6,0 2 - 1 , 0 ' 2 ■ 0,326

= + 63,404

*5*2 = + 63,404 - 0 = + 63,404 63,404

0,5 =

* ; 5 = 1 w yw ołuje

367,288 X ? = 0

= - 0,1726

3, 3 = 2 - I2’425 ' 2’425 • 2 - 2 425 + 2>1° r ' 6’° + 12122 ' 6’°

2 • 0,186 3 0,326

= 231,376

8*3*3 = 231,376 - 0,1603 • 78,274 - 0 = 218,829 1 w yw ołuje

S°*4*3 = 0

8*4x3 = 0 - 0 - 0 = 0 X ;7 = 0 1 w yw ołuje

1,0

0■*5*3 — ^ 2 0,866 • 6,0 • 1,212 0,5 ■ 6,0 • 2,102

1,0 0,326

8*0*3 = + 25,986 - 0,1603 • 547606 — 0 = + 17,233

= + 25,986

1 w yw ołuje

17,233

218,829 = - 0,07875

S°*fi*3 = 0 8*6, 3 = 0 - 0 - 0 = 0 X*e = 0 1 w y w ołu je

8°i/i*3 = 9 1 w yw ołuje

8°*2*3 = 0

1 w yw ołuje

° * 3 * 3

1 w yw ołuje 8°y4*3 = 9 1 w yw ołuje

8°*5*3 = 9

1 w yw ołuje

8*2*3 = 0 - 0 - 9 = 0 X 7 = 0

8 *2 * 3 = 9 — 0 — 9 = 0 X 7 = 0 S°„«3 = 0 8*3*3 = 0 - 0 - 0 = 0 X^3 = 0

Jy 4x3 000 = 0 x y* = o

y s * 3 0

8 * 5 * 3 = 0 - 0 - 0 = 0 Xjf' = 0

8 * 6*3 = 0 - 0 - 0 = 0 X " « = 0

(34)

(X.) J \ 4X, = 2 • (-1' 0-- 2'425 • 1 0 + + 0.86P • 6,Oj = 5

\ 0,186 1,0 0,326 /

S.v4x4 = 56,682 - 0 - 0,250 • 91,822 - 0 = + 33,727 X 5 = 1 w yw ołuje

S°*5,4 = 0 6x5x4 = o - o - o - o = o x*> = o X 6 = 1 w yw ołuje

S°x6x4 = 0 Sx6x4 = 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X*° = 0 Y i = 1 w yw ołuje

= 21 ■ 6'° ■ 5' 196 _ <M>S6 - 6, 0- 3, 0\ = - 63,404

\ 2 - 1 , 0 2 • 0,326 /

+ y

0yix4 = — 63,404 - 0 — 0,250 • 253,614 — 0 = 0 X 4' = 0 Y2 = 1 w yw ołuje

-3,0 • 6,0 0 5 + .5,196 • 6,0 _ 0 866| = 73)816 2 - 1 , 0 2 • 0,326

+ + y 2

Sy2X4 = + 73,816 - 0 - 0,250 • 295,268 - 0 = 0 X 4 = 0 Y 3 = 1 w yw ołuje

/ ^ 2 1 2 ^ 6,0 . 0 , 5 _ 2,120 • 6,0 ■ 0,8661 = _

\ 1,0 0,326 /

_ f _

oy3*4 = - 59,734 — 0 - 0,250 • 179,202 — 0 = — 14,934 X v* = -14’9-3— = 0,4428

4 33,727 Y 4 = 1 w yw ołuje

2.0 _ 0 /0,52 - 6,0 0,8662 • 6,0

O «4x4 ■— ^

\ 1,0 0,326

+ -

ow*4 = - 24,606 - 0 — 0,250 • 73,816 — 0 = — 6,152 6,152

33,727 Y 5 = 1 w yw ołuje

0,866 - 6,0 ■ 0,5 _ 0,5 - 6,0 • 0,866

1,0 0,326

+

o95, 4 = - 21,134 — 0 — 0,250 • 63,404 — 0 = — 5,283 rys . 5,283

= - 24,606

X i i = + J = + 0,1824

;0!/5*4 = 2 I — y — | = _ 21,134

X*5 = H = + 0,1566

4 33,727

(35)

O bliczanie ram p rze strze n n yc h 55 Y e = 1 w yw ołuje

S% 6*4 = 0 SV6Xi = 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X * = 0

(X .) 6V . - 1’° • 4 ' 8 5l l 0 • 1,528 + Z0' 86-6’- ^ + . 2 = 58,045

0,186 \ 1,0 0,326 I

8 * 5* 5= 58,045 — 0,1118 • 54,606 - 0 - 0,07875 • 17,233 - 0 = 50,576 Xq — 1 w yw ołuje

S°X6XB = 0 S* c* 5 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X?* = 0 Y i = 1 w yw ołuje

8 ° ,4*5 = 0 8,4*5= 0 — 0 0 — 0 0 = 0 X y > = 0

Y 2 = 1 w yw ołuje

S ° y 2 X 5 = 0 8¡,2*5 = 0 - 0 - 0 0 - 0 = 0 X g2 = 0

Y 3 = 1 w yw ołuje

S°ynX5 = 0 Sj,3*6 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X^8 = 0 Y4 = 1 w y w o łuje

6°,4*5 = 0 8,4*5 = 0 — 0 — 0 — 0 — 0 = 0 X ^ = 0 Y5 = 1 w y w o łuje

8°»5*5 = 0 S, 5* 5 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 x y5> = 0

Ye = 1 w yw ołuje

= 0 ^ 0*5 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X^8 = 0 (X 6) S° * 6*6 = 1 , 0 ' 4 , 8 5 ' 1,Q- + 1 , 0 ' 6 , 0 ' 1 , 0 • 3,1 • 2 = 63,275

0,186 1 , 0

S* 6*6 = 63,275 — 000 - 0 0 = 63,275 Y i = 1 w y w o łu je

6° ,4*6 = 2 • 2 , 4 2 5 ' 6 ’°i ‘ 1 , 0 ~ 3 , 1 | = - 90,210

8,4*6 = — 90,210 — 0 — 0 — 0 - 0 - 0 = - 90,210 X g ‘ = + 9 0 ,2 1° - = + 1,4257

6 63,275

Y2 — 1 w yw ołuje

3°, 2*6 = o 3,2*6 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X ^2 = 0 Y 3 — 1 w yw ołuje

S%3X6 = 0 8,3*6 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X^8 = 0 Y 4 = 1 w y w o łuje

= 0 5,4*6 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X"* = 0

(36)

Y5 = 1 w yw ołuje

8°mx« = 0 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 X 6y= = 0

Y6 = 1 w yw ołuje

o0« = - 1 • 6,0 • 1,0 • 2 • 3,1 = - 37,20

= — 37,20 — 0 - 0 — 0 — 0 — 0 = — 37,20

x vt = + _ 3 M 0 _ = 63,275

A nalogiczne w yniki dla biegunów W x do W6

(Y i) 8V i = 2 i 0*!« = 2 • 488,294 = 976,588

suwi = 976,588 — 0 — 0,6905 • 253,614 — 0 —0 —0 - 1,4257 • 90,210 = 672,856 Y2 = 1 w yw ołuje

~ 2 S^jti = 0

+ --

8*201 = 0 —0 —0,8040 • 253,614 — 0 — 0 — 0 — 0 = +203,906

TrV 203,906

Y f2 = --- 5--- = - 0,303 672,856

Ys = 1 w yw ołuje

= 2 SX3X1 = 2 • 78,274 = + 156,548

8</syi = + 156,548 — 0 — 0,6905 • 179,202 — 0 — 0 — 0 — 0 = + 32,809 32,809

z r = —

Y 4 = 1 w yw ołuje

Y j3 = - = - 0,04876 672,856

°°!/4!/i — 2 • 8X£Xj — 0

8} «i = 0 — 0 - 0,201 • 253,614 - 0 - 0 - 0 - 0 = — 50,9764 yV = 50,9764 = o,07576

1 672,856

Y 5 = 1 w yw ołuje

8%5yi = 2 8X5X1 = 2 • 54,606 = 109,212

Sjwi = + 109,212 - 0 - 0,1726 • 253,614 - 0 - 0 - 0 - 0 = + 65,438

Y6 = 1 w yw ołuje

Y f5 + - 65,438 = - 0,09725 672,856

— 2 8XI1X1 — 0

+ +

= 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,4257 • 37,20 = - 53,036 Y y _ + _53,036 = + o,07882

672,856

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem pracy jest identyfikacja położenia punktów kontrolnych w płatach powierzchni stosowanych do modelo- wania brzegu w odwrotnych zagadnieniach brzegowych rozwiązywanych za

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH SOJOW YCH KONCENTRATÓW OBIADOWYCH 47 Analizując wartość energetyczną ocenianych produktów sojowych (tabela 1), można stwierdzić, że

zem na uniw ersytetach zagranicznych. Otoczenie na dworze królewskim zjednał sobie uprzejmością i powagą, a nade wszystko „królewską cnotą szczodrobliwości”

zarówno jako dziecka pochodzącego, jak sama pisze, z rodziny &#34;z problemem alkoholowym&#34; jak i profesjonalistki' zajmującej się od piętnastu lat prowa- dzeniem

– W klasie wysokość tego wzgórza można zmierzyć za pomocą mapy topograficznej.. Popatrzcie teraz na mapę. Zaznaczone są na niej poziomice, które, jak wiemy, obrazują

ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło osób: 35 w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych 35. świadectwa dojrzałości otrzymało 24

Przedstawicielstwa fabryczne POZNAŃ,

Chosen indicators of somatic body construction, motor fitness and age of the tested volleyball players were compared to comparative materials – the level of

Dane są dwa warianty ramy płaskiej obciążonej jak na rysunku. Na wykresach określić położenie wszystkich charakterystycznych punktów, tj. miejsc zerowych, ekstremów i in.

Obraz Tel Awiwu, zdominowany przez nawiązania do zmitologizowanej i wyidealizowanej wizji Orientu, pojawia się natomiast w wierszach przedwcześ- nie zmarłej lwowskiej poetki Andy

The author discusses three issues: (1) daily approaches to the dignity and sacredness of human life and their consequences; (2) the sacredness of life to be redis- covered and

To this aim, let us consider the requested beam stiffnesses occurring in the partial differential equations of motion of the hub- composite beam rotor as formulated in (Latalski et

paratach była bardzo słabo zaznaczona i ograniczała się tylko do bardzo cienkiego pasma tkanki łącznej, przylegającego bezpośrednio do błony sprężystej wewnętrznej.

Elektromagnes staje się silniejszy wtedy gdy jest więcej zwojów oraz większe natężenie prądu, który płynie

W pracy skoncentrowano siê na metodach pierwotnych, takich jak: selektywne górnictwo, czyli wydobywanie wêgli o ni¿szej zawartoœci rtêci, wzbogacanie wêgla, czyli

Na podstawie relacji pomiędzy okresem drgań własnych wyznaczonym dla konstrukcji podatnej oraz konstrukcji sztywnej, którą oznaczono jako Ψ , wyli- czono wartość

[r]

Religijność jest osobowym, subiektywnym i in- dywidualnym stosunkiem do pewnych prawd, jakie człowiek wyznaje, według których chce i stara się żyć. Jest to też pewnego

W tych warunkach, zdaniem miarodajnych sfer brytyjskich, trzeba się liczyć z ewentualnością załamania się rokowań i z koniecz­ nością wypełnienia próżni,

Zastosowanie prostej zasady eliminacji niewiadomych sprowadza obliczenia każdego schematu, dowolnej konfiguracji przestrzennej, niezależnie od liczby pośrednich podwieszeń

łatwo zauważyć, że dla nie- newtonowskiego czynnika smarującego, opisanego prawem potęgowym o zmiennej z temperaturą wartości współczynnika konsystencji, wartr

UWZGLĘDNIENIE ZRÓŻNICOWANYCH CECH SPRĘŻYSTYCH I REOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO W OBLICZANIU HAL

[r]