DZIENNIK USTAW

27  Download (0)

Full text

(1)

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.

Pozycja 205

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 8 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwo- wych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wy- jątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.”, b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie doj- rzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części ustnej egzaminu matural- nego zdawali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, na poziomie dwujęzycznym, na świadectwie dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się „poziom dwujęzyczny”.”;

2) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na aneksie do świadectwa dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.”,

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.

(2)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 205 b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części ustnej egzaminu matural- nego zdawali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, na poziomie dwujęzycznym, na aneksie do świadectwa dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się „poziom dwujęzyczny”.”;

3) w § 14 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego – w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.”;

4) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, profilu, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, roku szkolnego, w którym uczeń realizo- wał projekt edukacyjny, tematu projektu edukacyjnego, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świade- ctwa, ocen zachowania i religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, nazw zajęć w profilu oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;”;

5) w § 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły.”;

6) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości, na druku według dotychczasowego wzoru, mogą być wydawane do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

2. Protokoły egzaminów dojrzałości oraz zbiór protokołów egzaminu dojrzałości, na drukach według dotychczaso- wych wzorów, mogą być sporządzane do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna pro- jektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edu- kacyjnego – informację o tym zwolnieniu.”;

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz wzorów świadectw, dyplomu, suplementu, zaświadczeń i innych druków szkolnych”:

a) w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”:

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 2 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 2a w brzmieniu:

2a MEN-I/2a-SZ/2

dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 6 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 6a w brzmieniu:

6a MEN-I/5a-SZ/2

dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycz-

nych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punk-

tów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

(3)

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 205 b) w pkt 2 „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej” po pozycji dotyczącej wzoru nr 10 dodaje się pozycję doty-

czącą wzoru nr 10a w brzmieniu:

10a MEN-I/8a-SZ/2

dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

c) w pkt 3 „Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum” po pozycji dotyczącej wzoru nr 15 dodaje się pozycję doty- czącą wzoru nr 15a w brzmieniu:

15a MEN-I/12a-SZ/2

dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizują- cych ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyj- nych oraz plan nauczania uzupełniającego

d) w pkt 4 „Świadectwa ukończenia gimnazjum”:

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 16–19,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 16 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 16a w brzmieniu:

16a MEN-I/13a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla doros- łych

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 17 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 17a w brzmieniu:

17a MEN-I/13a-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem – po pozycji dotyczącej wzoru nr 18 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 18a w brzmieniu:

18a MEN-I/14a/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 19 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 19a w brzmieniu:

19a MEN-I/15a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 20 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 20a w brzmieniu:

20a MEN-I/16a-SZ/2

dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsular- nych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

e) w pkt 9 „Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego” po pozycji dotyczącej wzoru nr 29 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 29a w brzmieniu:

29a MEN-I/22a-SZ/2

dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycz-

nych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów

konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

(4)

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 205 g) w pkt 28 „Świadectwa, dyplom, suplement i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe”:

– uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 72,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 72 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72a w brzmieniu:

72a OKE-II/102a/2 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012 9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) uchyla się wzory nr 16–19 i 72, b) po wzorze:

– nr 2 dodaje się wzór nr 2a, – nr 6 dodaje się wzór nr 6a, – nr 10 dodaje się wzór nr 10a, – nr 15 dodaje się wzór nr 15a, – nr 16 dodaje się wzór nr 16a, – nr 17 dodaje się wzór nr 17a, – nr 18 dodaje się wzór nr 18a, – nr 19 dodaje się wzór nr 19a, – nr 20 dodaje się wzór nr 20a, – nr 29 dodaje się wzór nr 29a, – nr 32 dodaje się wzór nr 32a, – nr 72 dodaje się wzór nr 72a

– w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym w 2012 r., wydaje się na druku według dotychczasowego wzoru.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

(5)

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 205

A

Nr 2a str. 1

ŚWIAD CTWO SZKOLNE

W ZA RE NA CZAN A Z PE NIAJĄC GO

imię (imiona) i nazwisko

...

... .. ...

... ... ... .... ... ... ...

... ...

i ... otrzymał... promocj... do klasy ...

Nr ...

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

uczęszczał... w roku szkolnym ... /... do klasy .. ...

...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ...

...

...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. (poz. 205)

(6)

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 205

Nr 2a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: ocena opisowa.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

...

...

...

...

...

... ...

... ...

... ... ... ...

... ...

... .... ... ... ...

... ... ... ...

... .... ... ...

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

... ... ... ...

... ... ...

... .. ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... ... ...

... .... ... ...

Szczególne osiągnięcia

... ... ...

...

...

WYCHOWAWCA KLASY ...

edukacja wczesnoszkolna

(7)

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 205

W

I

Nr 6a str. 1

ŚWIADECTWO SZKOLNE

W ZAKR S NA CZAN A Z P ŁN A ĄCEGO

imię (imiona) i nazwisko

... ... ...

... ... ...

... ... . ...

... ...

i ... otrzymał... promocj... do klasy ...

Nr ...

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

uczęszczał... w roku szkolnym ... .. /... do klasy . ...

...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ...

...

... ...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

(8)

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 205

Nr 6a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ... ...

... ...

... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(9)

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 205

W

I

Nr 10a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nr ...

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

ukończył.... w roku szkolnym . ... /.. .. ...

imię (imiona) i nazwisko

... ... ... ... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ... ... ...

nauczanie uzupełniające w zakresie szkoły podstawowej

w ...

...

...

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

(10)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 205

Nr 10a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ... ...

... ...

... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(11)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 15a str. 1

ŚWIADECTWO SZKOLNE

W ZAKR S NA CZAN A Z P ŁN A ĄC GO

imię (imiona) i nazwisko

... ... ...

... ... ...

... ... . ...

... ...

i ... otrzymał... promocj... do klasy ...

uczęszczał... w roku szkolnym ... .. /... do klasy ...

...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ...

...

... ...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

Nr ... m.p.

(12)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 205

Nr 15a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(13)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 16a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

imię (imiona) i nazwisko

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora)

...

m.p.

ukończył.... w roku szkolnym ... .. /... ....

... ... ... .... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... .. ...

... ... ... ...

... ... ... ... ...

nr ... im. ... ... ...

... ... .... ... ...

w ... . .. .. ... woj. ... ...

i w roku szkolnym ... .. . /... .... brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego ... ... .... .. ...

... ... ... ...

(nazwa gimnazjum)

Nr ...

(temat projektu edukacyjnego)

(14)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 205

Nr 16a str. 2

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY ...

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

Szczególne osiągnięcia

...

...

...

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ... ...

... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ... ...

... ... ...

... ...

... .... ... ...

... ...

... ... ...

... ... . ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

...

...

zachowanie religia / etyka

język polski język ...

język ...

muzyka plastyka historia

wiedza o społeczeństwie geografia

biologia chemia fizyka matematyka informatyka

wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia artystyczne

zajęcia techniczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ...

... ... ...

... ...

...

...

...

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

(15)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 17a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

imię (imiona) i nazwisko

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora)

...

m.p.

ukończył.... z wyróżnieniem w roku szkolnym ... ... /.... ...

... ... ... .... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... .. ...

... ... ... ...

... ... ... ... ...

nr ... im. ... ... ...

... ... .... ... ...

w ... . .. .. ... woj. ... ...

i w roku szkolnym ... .. . /... .... brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego ... ... .... .. ...

... ... ... ...

(nazwa gimnazjum)

Nr ...

(temat projektu edukacyjnego)

(16)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 205

Nr 17a str. 2

WYCHOWAWCA KLASY ...

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

Szczególne osiągnięcia

...

...

...

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ... ...

... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ... ...

... ... ...

... ...

... .... ... ...

... ...

... ... ...

... ... . ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

...

...

zachowanie religia / etyka

język polski język ...

język ...

muzyka plastyka historia

wiedza o społeczeństwie geografia

biologia chemia fizyka matematyka informatyka

wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia artystyczne

zajęcia techniczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ...

... ...

... ...

...

...

...

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

(17)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 18a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

imię (imiona) i nazwisko

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora)

...

m.p.

ukończył.... w roku szkolnym ... .. /... ....

... ... ... .... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... .. ...

Uczęszczał.... do oddziału przysposabiającego do pracy i zrealizował.... program przysposobienia do pracy opracowany z uwzględnieniem treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie ...

...

... ... ... ...

... ... ... ... . ...

nr ... im. ... ... ...

... ... .... ... .. ...

w ... . .. .. ... woj. ... ...

i w roku szkolnym ... .. . /... .... brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego ... ... .... .. ...

... ... ... ...

(nazwa gimnazjum)

Nr ...

(temat projektu edukacyjnego)

(18)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 205

Nr 18a str. 2

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie ...

religia / etyka ...

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski

język ...

historia

wiedza o społeczeństwie geografia

biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

... ... ... ...

... ... .... ... ...

... .. ... ... .. ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ... ...

... ... .. ... .. ...

... ... .. ... ... ...

Szczególne osiągnięcia

... ...

...

...

WYCHOWAWCA KLASY

...

...

...

...

...

... ... ...

... ... ... ...

. ... ... ... ...

... . ... .. ...

... ...

... ... ...

... ... ...

... .. ...

...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... .

(19)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 19a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

imię (imiona) i nazwisko

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora)

...

m.p.

ukończył.... w roku szkolnym ... .. /... ....

... ... ... .... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... .. ...

... ... ... ...

... ... ... ... ...

nr ... im. ... ... ...

... ... .... ... ...

w ... . .. .. ... woj. ... ...

i w roku szkolnym ... .. . /... .... brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego ... ... .... .. ...

... ... ... ...

(nazwa gimnazjum)

Nr ...

(temat projektu edukacyjnego)

(20)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 205

Nr 19a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

Szczególne osiągnięcia

...

...

...

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

...

...

zachowanie

...

...

...

religia / etyka

...

funkcjonowanie w środowisku

...

...

...

... .. ... ...

plastyka

... ... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ... . ...

... ... ...

technika

... ...

... ... ... ... ...

... .... ... ... ... .. ...

... ...

muzyka z rytmiką

... ... ... ...

... ... ...

... ... .. ...

... ... ...

wychowanie fizyczne

... ... ...

... ... ...

... ... ... .. ...

... ...

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

...

WYCHOWAWCA KLASY

...

(21)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 20a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

W ZAKRESIE GIMNAZJUM

imię (imiona) i nazwisko

nauczanie uzupełniające w zakresie gimnazjum

w ... ... ... ... ...

... .. ...

... ... ... .. ...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

ukończył.... w roku szkolnym ... / .. ...

... ... . ... .. ... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ... ... ..

Nr ...

(22)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 205

Nr 20a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(23)

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 205

ZE P SPO TAPKAR ECZPOL APO KAR CZP PO I POL ARZ ZPO OL T PO S RZE Z OS L TA OLSZEC POSI AP LSKECZ OSP I PO KA Z C P PO T POAR E Z O OL A OLRZ C POLI P LSK R EC OSP L TASKA ZECSPO TAPKAR ECZPOL APO KA Z CZP PO I POL ARZ ZPO OL T O S RZE POS L TA OL K R EC O P L AP SK R CZ SP I PO KA Z ZP PO T PO S ARZPOS OL T OL K RZE POS LIT

Nr 29a str. 1

ŚWIAD CTWO SZKO NE

W ZAKRESIE NA CZAN A Z PEŁNIAJĄCEGO

imię (imiona) i nazwisko

... ... ... ...

...

... ... ... ... ...

... ... ... ...

i ... otrzymał... promocj... do klasy ...

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

uczęszczał... w roku szkolnym ... .. /... do klasy ...

...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ...

...

... ... .. ...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(nazwa szkoły / szkolnego punktu konsultacyjnego)

Nr ...

(24)

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 205

Nr 29a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(25)

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 205

Z O I A Z C O TA R EC L AP Z Z I A O Z C P TA EC O P L Z O O SK P SP L KA O PO LR OS L SK R SP L KA Z O T R E L AP R CZ L A O Z C P T O EC P AP L CZ O A O S P S O K P P L KA O PO S AR S L

Nr 32a str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

W ZAKRESIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

imię (imiona) i nazwisko

nauczanie uzupełniające w zakresie liceum ogólnokształcącego

w ... ... ... ... ...

... .. ...

... ... ... .. ...

..., dnia ... ... r.

(miejscowość)

(pieczęć i podpis dyrektora / kierownika)

...

m.p.

(nazwa szkoły)

ukończył.... w roku szkolnym ... / .. ...

... ... . ... .. ... ...

data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

... ... ... ..

Nr ...

(26)

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 205

Nr 32a str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Szczególne osiągnięcia Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... .... .... ...

Indywidualny program lub tok nauki

... ... ...

... .. ... ...

... ... ... ... ...

...

...

...

...

...

język polski (kompetencje językowe)

wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury)

WYCHOWAWCA KLASY ...

. . . .

(27)

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 205

...

imiĊ (imiona) i nazwisko

...

data urodzenia ...

miejsce urodzenia ...

numer PESEL

przystąpił… do egzaminu gimnazjalnego i uzyskał… nastĊpujące wyniki:

w czĊĞci humanistycznej z zakresu:

jĊzyka polskiego ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... % zdających historii i wiedzy o społeczeĔstwie ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... % zdających

w czĊĞci matematyczno-przyrodniczej z zakresu:

matematyki ... ... ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... ... ... ... % zdających

przedmiotów przyrodniczych:

biologii, chemii, fizyki i geografii ... ... ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... .... % zdających

w czĊĞci z jĊzyka obcego nowoĪytnego z zakresu:

jĊzyka ... ... ... na poziomie podstawowym ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... % zdających

jĊzyka ... na poziomie rozszerzonym ...

wynik taki sam lub niĪszy uzyskało ... % zdających

... , dnia ... ... r.

miejscowoĞü Nr 72a

ZAĝWIADCZENIE Nr

...

Figure

Updating...

References

Related subjects :