Psychologia pracy

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia biznesu i zarządzania

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Psychologia pracy

Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S20 13/14

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 7

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

6 28 28 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu psychologii pracy oraz uzyskanie przez nich umiejętności wyszukiwania literatury a także korzystania z nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów funk- cjonowania człowieka w środowisku pracy.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczył przedmiot dysponuje wiedzą dotyczącą funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, zna główne problemy związane z poszukiwaniem, realizacją i utratą pracy,potrafi powiązać podstawowe zagad- nienia dotyczące psychologii człowieka z wiedzą o współczesnej indywidualnej i zespołowej pracy człowieka.

MU2 Student, który zaliczył przedmiot umiejętnie korzysta z literatury dotyczącej psychologii pracy oraz dziedzin jej pokrewnych; diagnozuje i definiuje kluczowe zagadnienia oraz wskazuje propozycje rozwiązań problemów czło- wieka związanych z poszukiwaniem lub wykonywaniem pracy lub dotyczących radzenia sobie w sytuacji utraty lub braku pracy.

MK3 Student, który zliczył przedmiot jest świadomy konieczności uaktualnia wiedzy z zakresu psychologii pracy, wykazuje szacunek wobec osób w różnej sytuacji zawodowej i etos pracy.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Praca na przestrzeni dziejów. Psychologia pracy w dobie transformacji

rozwojowej. 2

W2 Rekrutacja i selekcja zawodowa. Psychologiczne doradztwo karier. Poradnictwo

zawodowe. 3

W3 Regulacyjne mechanizmy zachowania się człowieka w środowisku pracy. Cechy

człowieka a wykonywanie pracy. Adaptacja i dezadaptacja zawodowa. 3 W4 Kryzysy i wypadki w pracy. Stres zawodowy i trauma w pracy. Rola psychologa

pracy. 3

W5 Ergonomia pracy. Właściwości miejsca pracy a wykonywanie pracy przez

człowieka. Chronopsychologiczne aspekty pracy zmianowej. 3 W6 Funkcjonowanie zespołu pracowniczego. Problemy funkcjonowania człowieka

w grupie. Komunikowanie się w organizacji. 3 W7 Koncepcje efektywnego kierowania ludźmi. Empatyczne przywództwo. 3 W8 Rozwijanie zasobów ludzkich w miejscu pracy. Szkolenie personelu. 3 W9 Psychologiczne problemy bezrobocia i utraty pracy. Outplacement i pomoc

osobom bezrobotnym. 3

W10 Psychologia zachowań konsumenckich. 2

Razem 28

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Metody testowe i aparatowe w psychologii pracy 10

C2 Metody psychologicznej analizy pracy 10

C3 Problemy adaptacji i dezadaptacji do pracy. 8

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M3. Ćwiczenia projektowe M8. Praca w grupach M9. Praca z podręcznikiem M10. Prezentacje multimedialne M13. Studium przypadku M16. Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 56

Konsultacje przedmiotowe 20

Egzaminy i zaliczenia w sesji 6

Omawianie z nauczycielem sprawozdania z badań 4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 40

Opracowanie wyników 25

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 24 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 175

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 7

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P11. Aktywność na zajęciach

P7. Test jednokrotnego wyboru P13. Test wielokrotnego wyboru

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 obecność, aktywność, wynik z testu wiadomości

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Minimum 40% obecności na zajęciach, oraz pozytywny wynik w teście wiadomości

Na ocenę 3.5 Minimum 50% obecności i wynik plus dostateczny w teście wiadomości Na ocenę 4 Minimum 60% obecności i dobry wynik w teście wiadomości

(4)

Na ocenę 4.5 Minimum 70% obecności, aktywność na zajęciach i wynik dobry w teście wiadomości

Na ocenę 5 Minimum 80 % obecności, aktywność na zajęciach, wynik dobry plus w teście wiadomości

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, C1, C2, C3

M3, M8, M9,

M10, M13, M16 P11, P7, P13

MU1

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_U11, K_U15, K_U16,

K_U17

W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, C1, C2, C3

M3, M8, M13 P11

MK1 K_K01, K_K03,

K_K04, K_K05

W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, C1,

C2, C3

M3, M8, M9,

M10, M13 P11

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Zofia Ratajczak — Psychologia pracy i organizacji, Warszawa, 2007, PWN

[2] Zofia Ratajczak, Augustyn Bańka, Elżbieta Turska — Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice, 2006, WYD UŚ

[3] Schultz, Duane P.; Schultz, Sydney Ellen; Kranas, Grażyna.; Wydawnictwo Naukowe PWN — Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN

[4] Kożusznik, Barbara.; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne — Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, 2011, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

[5] red.Teresa Chirkowska-Smolak i Agata Chodzicka — Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, Poznań, 2004, Wydawnictwo Naukowe UAM

Literatura uzupełniająca:

[1] Nikodem Chmiel — Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, 2007, GWP

[2] Małgorzata Górnik-Durose; Barbara Kożusznik — Perspektywy psychologii pracy, Katowice, 2007, Wydawnictwo UŚ

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr hab. Agnieszka Wilczyńska (kontakt: agniwilczynska@gmail.com)

(5)

Oboby prowadzące przedmiot

dr Anna Stach-Borejko (kontakt: australijskie12@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :