• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE R-48/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2020 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE R-48/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2020 r."

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE R-48/2020

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: 1) utworzenia stanowiska Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

2) wyodrębnienia z Pionu Ochrony stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

3) zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu.

Na podstawie:

 art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),

 § 17 ust. 1 i 2, § 22 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.)

w związku ze zmianą nazwy funkcji Prorektora ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, uaktualnieniem kompetencji Rektora, Prorektora ds. badań naukowych i Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz uaktualnieniem zakresu działania

Biura Rektora

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Tworzę, w Pionie Ochrony, stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

§ 2

Wyodrębniam z Pionu Ochrony Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zarządzenie R-31/2019 z dnia 30 października 2019 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1. W spisie treści w Dziale IV tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Spis treści Dział IV

Rozdział 3. Zakres działania jednostek administracyjnych podporządkowanych Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą ……… 40”.

(2)

2 2. W § 10:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

㤠10

2. Jednostki administracyjne podporządkowane Rektorowi:

1) Biuro Rektora z:

a) Sekretariatami Prorektorów, 2) Sekretariat Rektora,

3) Dział Kadr,

4) Ośrodek Informatyki i Promocji z:

a) Zespołem ds. Eksploatacji i Wdrożeń,

b) Zespołem ds. Informacji i Redagowania Portali (Centralnym Punktem Informacji),

c) Zespołem ds. Obsługi Serwerowni,

5) Pracownicy Obsługi Prawnej Uczelni/Adwokat, 6) Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego, 7) Wydawnictwo,

8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

a) Prowadzący punkt ewidencyjny materiałów niejawnych, 9) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

10) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 11) Stanowisko ds. Obronnych,

12) Kwestor, 13) Kanclerz.”,

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

㤠10

4. Jednostki administracyjne podporządkowane Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą:

1) Dział Współpracy z Zagranicą, 2) Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej.”.

3. W § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

㤠14

9. Rektor wskazuje jednego z Prorektorów, jako swojego Pierwszego Zastępcę, który pełni obowiązki Rektora w czasie jego nieobecności.”.

4. § 16 otrzymuje brzmienie:

㤠16

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Do kompetencji Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą należy w szczególności:

1. koordynacja spraw związanych z rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej, 2. koordynacja prac związanych z oceną nauczycieli akademickich,

(3)

3

3. koordynacja spraw związanych z programami międzynarodowej wymiany studentów i pracowników Uczelni oraz nadzór nad ich realizacją,

4. organizacja i koordynacja spraw związanych z rekrutacją i kształceniem cudzoziemców,

5. kierowanie pracami Rektorskiego Zespołu ds. nagród dla nauczycieli

akademickich oraz Rektorskiego Zespołu ds. opiniowania wniosków o ordery, odznaczenia i medale dla pracowników Uczelni,

6. nadzór nad realizacją i wdrażaniem strategii internacjonalizacji Uczelni, 7. koordynacja i kontrola wydatków na współpracę z zagranicą,

8. opiniowanie:

a) projektów umów dotyczących współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,

b) rocznych sprawozdań i rozliczeń finansowych w zakresie współpracy z zagranicą,

c) wniosków o wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, studentów oraz o przyjazdy gości zagranicznych,

9. opiniowanie wniosków o:

a) udzielanie płatnych urlopów do celów naukowych,

b) kierowanie na kształcenie w szkole doktorskiej pracowników Uczelni, c) udział nauczycieli akademickich w konferencjach krajowych,

sympozjach, itp., finansowanych z projektów badawczych,

10. sporządzanie rocznych sprawozdań i rozliczeń finansowych w zakresie współpracy z zagranicą,

11. współpraca z dziekanami i kierownikami jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w zakresie:

a) rozwoju kadry naukowej,

b) podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, c) współpracy z zagranicą,

d) ustalania programów pobytu cudzoziemców w Uczelni,

12. współpraca z Prorektorem ds. badań naukowych w zakresie finansowania

wyjazdów, o których mowa w pkt. 9 ppkt c) oraz Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie, o którym mowa w pkt. 4,

13. koordynowanie wydatkowania środków przyznanych z międzynarodowych programów edukacyjnych,

14. nadzór nad procesami przekazywania do systemu POL-on danych objętych Systemem Informacji o Nauce,

15. współpraca ze środowiskiem gospodarczo-biznesowym,

16. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją oferty usług Uczelni dla podmiotów gospodarczych i promocja tych usług,

17. nawiązywanie kontaktów i zawieranie umów o współpracy z krajowymi

jednostkami i instytucjami naukowymi oraz współdziałanie w tym zakresie z Prorektorem ds. badań naukowych,

(4)

4

18. popularyzacja działalności i osiągnięć Uczelni w regionie oraz współpraca z Prorektorem ds. badań naukowych i Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich w tym zakresie,

19. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora.”.

6. § 17 otrzymuje brzmienie:

㤠17

Prorektor ds. badań naukowych

Do kompetencji Prorektora ds. badań naukowych należy w szczególności:

1. organizowanie i kierowanie działalnością naukową i badawczą, w tym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz

świadczenia usług badawczych,

2. opiniowanie planów finansowych badań naukowych i merytoryczny nadzór nad finansowaniem i rozliczaniem prac naukowo-badawczych,

3. nadzór nad sprawami związanymi z ochroną patentową i wynalazczością, w tym upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury narodowej

i techniki,

4. koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków z UE, nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem merytoryczno–finansowym projektów,

5. nadzorowanie wydatkowania środków finansowych na działalność statutową i projekty badawcze,

6. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi współpracy naukowo- badawczej, pomiędzy Uczelnią a zewnętrznymi podmiotami, w tym jednostkami sektora gospodarczego w celu stworzenia trwałych powiązań nauki i biznesu,

7. koordynacja i nadzór nad badaniami naukowymi prowadzonymi w Uczelni, 8. koordynacja działań w zakresie uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni

naukowych oraz stopni w zakresie sztuki przez Uczelnię oraz ewaluacji dyscyplin naukowych,

9. współdziałanie z Prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą w zakresie

kontaktów i umów o współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami i instytucjami naukowymi,

10. nadzór nad wydziałami w zakresie opracowania wniosków do MNiSW, NCBiR oraz NCN i innych instytucji o przyznanie środków finansowych na badania naukowe oraz podpisywanie wszelkiej dokumentacji z tym związanej, 11. nadzór nad szeroko pojętą informatyzacją Uczelni,

12. nadzór nad gospodarką aparaturą naukowo-badawczą, 13. nadzór nad działalnością Ośrodka Transferu Innowacji, 14. realizacja innych zadań zleconych przez Rektora.”.

7. W § 24 w ust. 1 skreśla się pkt 6.

(5)

5 8. W § 29:

1) Tytuł otrzymuje brzmienie:

㤠29

Pion Ochrony, który obejmuje stanowiska:

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

- Prowadzący Punkt Ewidencyjny Materiałów Niejawnych - Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”,

2) skreśla się ust. 4,

3) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

㤠29

4a. Do zadań Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy w szczególności:

1) odpowiadanie za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu

teleinformatycznego w procesie wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych przy wykorzystaniu

Wydzielonego Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego (WBSK) zgodnie z Dokumentacją Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (SWB i PBE),

2) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemu oraz prowadzenie na bieżąco analizy zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa przy wykorzystaniu WBSK,

3) prowadzenie bieżącej kontroli kopii haseł administratora systemu oraz lokalnych administratorów oraz kontroli przestrzegania realizacji Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE),

4) podejmowanie czynności wyjaśniających w zakresie stwierdzonych incydentów naruszeń bezpieczeństwa oraz wyjaśnianie przyczyn ich powstania,

5) prowadzenie czynności w zakresie przeciwdziałania wpływom wirusów i innych zagrożeń komputerowych,

6) odpowiadanie za przegląd oraz dokumentowanie logów systemowych w ramach planowanej lub doraźnej inspekcji,

7) prowadzenie Dziennika Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.”.

9. Po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

㤠29a

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

1) opracowanie i aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,

2) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

(6)

6

3) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych tj. środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

danych osobowych, nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem materiałów

i dokumentów zawierających dane osobowe we współpracy z Administratorami Systemów Informatycznych w zakresie dotyczącym

systemów teleinformatycznych,

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, a także nadzór w zakresie realizacji tych wniosków,

5) zapewnianie przeciwdziałania incydentom oraz prowadzenie rejestru incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,

6) informowanie Administratora Danych Osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

7) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji celów i zadań Uczelni,

8) prowadzenie i aktualizacja wykazu pomieszczeń, w których dokonuje się operacji na danych osobowych, wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych, wykazu udostępnień danych osobowych innym podmiotom, wykazu podmiotów, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania.”.

10. W dziale IV tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Dział IV Rozdział 3

Zakresy działania jednostek administracyjnych podporządkowanych Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą”.

11. Schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

(7)

7

Załącznik

do zarządzenia R-48/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu organizacyjnego

Schemat struktury organizacyjnej administracji Uczelni wg stanu na dzień 22 września 2020 r.

REKTOR

Biuro Rektora

Pracownicy Obsługi Prawnej

Dział Kadr

Prorektor ds. Dydaktycznych

i Studenckich

Prorektor ds. Nauki i Współpracy

z Zagranicą

Prorektor ds. Badań

Naukowych K w e s t o r K a n c l e r z

Zastępca Kwestora

Sekcja Księgowości Finansowej, Majątkowej i Kosztów

Sekcja Rachuby Płac

DS. 1 DS. 2 DS. 3 DS. 4 Dział

Nauczania Dział Spraw Studenckich Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH Radom

Wydawnictwo

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej

Dział Infrastruktury Dział Aparatury,

Zaopatrzenia i Transportu

Dział Ogólno-

Administracyjny Sekcja Zamówień Publicznych

Obiekt Dydakty- czny Nr1

1

Dział Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami Ośrodek

Informatyki i Promocji

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej

Stanowisko Pracy ds. BHP i P.Poż.

Obiekt Dydakty- czny Nr2

1

Obiekt Dydakty- czny Nr3

1

Obiekt Dydakty- czny Nr4

1

Obiekt Dydakty- czny Nr5

1

Obiekt Dydakty- czny Nr6

1

Obiekt Dydakty- czny Nr7

1

Obiekt Dydakty- czny Nr8

1

Obiekt Dydakty- czny Nr9

1 Biuro Obsługi Studenta 1

Biuro Obsługi Studenta 2 Biuro Obsługi Studenta 3

Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 1 Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 2

Stanowisko Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 3

Kancelaria Główna

Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ośrodek Transferu Innowacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanowisko ds. Obronnych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

organizacyjnego Uczelni. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są

3) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof..

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

……… Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uregulowaniu opłaty za wydanie

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od

Kserokopia Skróconego Aktu Małżeństwa lub innego dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

6. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzony podczas kontroli w terminie wskazanym przez podmioty wymienione w ust. Dalszy Przetwarzający ponosi

Dołączoną dokumentację w formie skanów nie dołącza się do wniosku w formie tradycyjnej (tzn. W przypadku wątpliwości DRiSS co do prawidłowości dokumentacji

Zmiana ryzyka „narażenia siebie lub osób bliskich na niebezpieczeństwo osobiste” na „niebezpieczeństwo utraty życia lub poważ- nego uszczerbku na zdrowiu” nie pozostawiała

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie

b) ust. Komisję konkursową powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki międzywydziałowej lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na