• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: RWEStoen

NO_DOC_EXT: 2016-161550

SOFTWARE VERSION: 9.3.0

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: maciej.pac@rwe.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Piękna 46 Warszawa 00-672 Polska

Osoba do kontaktów: innogy Polska SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa Tel.: +48 228214083

E-mail: Maciej.Pac@innogy.com Faks: +48 228214372

Kod NUTS: PL127 Adresy internetowe:

Główny adres: www.innogystoenoperator.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.innogy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Numer referencyjny: PZ-1250 II.1.2) Główny kod CPV

51210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej tj.:

1) Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów, 2) Montaży nowych liczników w obiektach klientów,

3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów,

2. Usługi będą realizowane na całym terenie Warszawy.

3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części. Każda z części obejmuje:

(3)

1) wymiany legalizacyjne liczników jednofazowych - 14.000 szt. i trójfazowych - 12.000 szt.;

2) montaże liczników trójfazowych - 5.000 szt.;

3) reklamacje liczników jednofazowych i trójfazowych - 6.000 szt.;

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 2 lat od daty wykonania usługi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 51210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL127

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren m.st. Warszawy II.2.4) Opis zamówienia:

1. realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej tj.:

1) Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów, 2) Montaży nowych liczników w obiektach klientów,

3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów,

2. Usługi będą realizowane na całym terenie Warszawy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wymiany legalizacyjne liczników jednofazowych - 14.000 szt. i trójfazowych - 12.000 szt.;

2) montaże liczników trójfazowych - 5.000 szt.;

3) reklamacje liczników jednofazowych i trójfazowych - 6.000 szt.;

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 2 lat od daty wykonania usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 20/02/2017

Koniec: 29/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

(4)

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 51210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL127

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren m.st. Warszawy II.2.4) Opis zamówienia:

1. realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej tj.:

1) Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów, 2) Montaży nowych liczników w obiektach klientów,

3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów,

2. Usługi będą realizowane na całym terenie Warszawy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wymiany legalizacyjne liczników jednofazowych - 14.000 szt. i trójfazowych - 12.000 szt.;

2) montaże liczników trójfazowych - 5.000 szt.;

3) reklamacje liczników jednofazowych i trójfazowych - 6.000 szt.;

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 2 lat od daty wykonania usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 20/02/2017

Koniec: 29/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

(5)

II.2.1) Nazwa:

Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 51210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL127

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren m.st. Warszawy II.2.4) Opis zamówienia:

1. realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej tj.:

1) Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów, 2) Montaży nowych liczników w obiektach klientów,

3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów,

2. Usługi będą realizowane na całym terenie Warszawy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wymiany legalizacyjne liczników jednofazowych - 14.000 szt. i trójfazowych - 12.000 szt.;

2) montaże liczników trójfazowych - 5.000 szt.;

3) reklamacje liczników jednofazowych i trójfazowych - 6.000 szt.;

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 2 lat od daty wykonania usługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 20/02/2017

Koniec: 29/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

(6)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej, opisane poniżej.

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki opisane w pkt 1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali dla przedsiębiorstwa energetycznego będącego operatorem systemu dystrybucyjnego usługi obejmujące łącznie minimum: 20.000 szt. wymian liczników energii elektrycznej w ramach wymian legalizacyjnych, montaży lub reklamacji.

2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.2.1 koordynatorem – posiadającym:

a) wykształcenie minimum średnie techniczne,

b) ważne na dzień składania ofert świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje do zajmowania się dozorem osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami),

c) minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, polegającym na kierowaniu czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub na stanowisku pracownika technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2.2.2 minimum dwunastoma elektromonterami posiadającymi ważne na dzień składania ofert świadectwa kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

2.3. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2.4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie stosował również przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust 5 pkt 1 i 24 ust. 5 pkt 8.

4. W przypadku, kiedy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie (Konsorcjum), wówczas wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust 5 pkt 1 i 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp a łącznie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

(7)

Pozostała część w załączniku do ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawcy wykażą, że:

1.1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

1.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dołączyć do oferty:

2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący:

2.1.1. Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich. Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 I 8 ustawy Pzp , część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 9.2 SIWZ, część VI.

2.1.2. podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu; Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt. 9.2 SIWZ oraz udostępnianego zasobu; część VI.

2.1.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

1.2. Polisa OC potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące kwalifikacji technicznych, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali dla przedsiębiorstwa energetycznego będącego operatorem systemu dystrybucyjnego usługi obejmujące łącznie minimum: 20.000 szt. wymian liczników energii elektrycznej w ramach wymian legalizacyjnych, montaży lub reklamacji.

1.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

(8)

1.1.2.1 koordynatorem – posiadającym:

a) wykształcenie minimum średnie techniczne,

b) ważne na dzień składania ofert świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje do zajmowania się dozorem osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami),

c) minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, polegającym na kierowaniu czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub na stanowisku pracownika technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

1.1.2.2 minimum dwunastoma elektromonterami posiadającymi ważne na dzień składania ofert świadectwa kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący:

2.1. Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich. Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 I 8 ustawy Pzp , część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 9.2 SIWZ, część VI.

2.2. podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do

udostępnionego zasobu; Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt. 9.2 SIWZ oraz udostępnianego zasobu; część VI.

2.3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z

Załącznikiem nr 4 do SIWZ;

(9)

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 10% wartości umowy.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi - 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia zostały określone w SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/01/2017 Czas lokalny: 14:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24/01/2017 Czas lokalny: 14:30 Miejsce:

(10)

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 sala 41 Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/12/2016

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe.. II.2) Opis II.2.1) Nazwa:. Usługi ochrony osób i mienia w

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym między innymi w Wymaganiach Eksploatacyjno –

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków