12:30 Zakończenie tworzenia aplikacji (poprawki zgłoszone do repozytorium po tym czasie nie będą brane pod uwagę)

Pełen tekst

(1)

Regulamin:

1. Organizator

Organizatorem imprezy pod nazwą „BlueHack” w podanym poniżej miejscu i czasie zwanej dalej

„Imprezą” jest spółka pod firmą BlueSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Ludwika Krzywickiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000138707, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca NIP: 526 26 67 699, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Termin, miejsce i tematyka

Impreza odbywa się w dniach 24-25 października 2015 r. w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Ludwika Krzywickiego 34.

Celem Imprezy jest wyłonienie najbardziej kreatywnych Uczestników Imprezy, którzy stworzą aplikację (dalej: „aplikacja”), która będzie mieściła się w zakresie tematyki eCommerce.

3. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Imprezy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terenie RP, zainteresowane tematami z dziedziny eCommerce.

Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.bluesoft.net.pl/bluehack do końca dnia 16 października 2015r. Spośród osób, które dokonają rejestracji, zgodnie ze zdaniem uprzednim Organizator wybierze 60 (słownie: sześćdziesięciu ) Uczestników, którzy będą mogli wziąć udział w Imprezie. Uczestnicy będą wybierani na podstawie umiejętności, doświadczenia oraz pisemnego umotywowania przyczyn wzięci udziału w Imprezie. Powyższe informacje będą podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod wskazanym powyżej adresem www.

Wszyscy wybrani Uczestnicy zostaną poinformowani o fakcie wybrania ich do uczestnictwa w Imprezie do końca dnia 19 października 2015r. Samo uczestnictwo w Imprezie jest całkowicie bezpłatne, jednak aby wziąć udział w Imprezie, Uczestnik musi we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt komputerowy niezbędny do wykonania aplikacji.

Uczestnictwa w Imprezie, praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

Udział w Imprezie i podanie związanych z udziałem w niej danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje.

Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Imprezie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Imprezie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Imprezie określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. dla celów związanych z realizacją Imprezy (do celów

(2)

księgowych, do kontaktowania się z Uczestnikiem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z Regulaminu Imprezy), których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator.

Uczestnik wyraża również zgodę na publikację wizerunku. Zdjęcia z Imprezy zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, oraz na jego profilu na facebook.pl.

4. Zasady bezpieczeństwa

Każdy uczestnik będzie miał obowiązek wylegitymować się dokumentem poświadczającym tożsamość, wymagane będzie również podanie marki i numeru seryjnego komputera, z którym uczestnik przybędzie na Imprezę. Dane te zostaną spisane przez Organizatora jedynie w celu zabezpieczenia własności uczestników. Za bezpieczeństwo pozostałych wartościowych rzeczy odpowiada sam uczestnik.

5. Prawa do powstałego kodu

Uczestnicy zachowują pełnię praw, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste do kodu aplikacji, który zostanie stworzony podczas Imprezy. Uczestnicy oddając kod aplikacji do oceny oświadczają, że są autorami powstałego kodu i nie narusza on żadnych praw osób trzecich. W przypadku gdyby okazało się, że bezprawnie zostały wykorzystane rozwiązania osób trzecich, to pełna odpowiedzialność za takie działania spada na uczestnika, w tym w szczególności wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.

6. Zasady Imprezy

a) Uczestnicy tworzą projekty aplikacji od podstaw w czasie trwania Imprezy, niedozwolone jest przygotowywanie fragmentów kodu przez Imprezą. Nie dotyczy to wyłącznie gotowych, powszechnie dostępnych bibliotek.

b) Dozwolone jest przygotowanie szkiców ekranów, grafik i materiałów funkcjonalnych przed Imprezą.

c) Aplikacja będzie tworzona przez Uczestników w zespołach. Zespoły formowane będą na początku trwania Imprezy z osób które spełnią zasady bezpieczeństwa. Skład zespołów jest dobierany przez samych Uczestników Imprezy, jednakże ilość osób w zespole nie może przekroczyć 3 (trzech) osób.

d) Jeśli Zespół zostanie zakwalifikowany do puli wygrywających zespołów, Organizator rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod aplikacji (z wyłączeniem gotowych powszechnie dostępnych bibliotek) został stworzony podczas Imprezy.

e) Kod całego projektu (aplikacji) musi znajdować się na publicznie dostępnym repozytorium (np. http://github.com).

f) Po zakończeniu czasu na przygotowanie aplikacji, który będzie wynosił 24 (dwadzieścia cztery) godziny, nastąpi prezentacja aplikacji dokonana przez zespoły Uczestników. Podczas prezentacji powstałych aplikacji zespoły prezentują to, co udało im się stworzyć w trakcie trwania Imprezy. Prezentacje, na których nie zostanie przedstawiony przynajmniej działający fragment aplikacji nie będą brały udziału w wyborze zwycięzców.

g) Po upływie czasu na zaprojektowanie aplikacji, każdy zespół otrzyma 5 (pięć) minut na zaprezentowanie swoich osiągnięć.

h) Projekty aplikacji (prezentacja) będą oceniane przez samych uczestników Imprezy, każdy zespół będzie wybierał 3 (trzy) zespoły które jego zdaniem powinny otrzymać kolejno

(3)

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Miejsca przyznane w ten sposób przez Uczestników będą następnie przeliczane na punkty:

 Pierwsze miejsce = 3 (trzy) punkty

 Drugie miejsce = 2 (dwa) punkty

 Trzecie miejsce = 1 (jeden) punkt

Głosowanie na własną drużynę jest niedozwolone, takie głosy będą uznawane za nieważne.

Następnie punkty przyznane danemu zespołowi będą sumowane i w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy względem liczby zdobytych punktów. Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która otrzyma największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna otrzyma taką samą liczbę punktów Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania takich sytuacji (przyznanie nagradzanych miejsc) wedle swojego uznania. Organizator zapewni nagrody dla 3 (trzech) najlepszych zespołów.

i) Organizator zapewni uczestnikom jedzenie oraz napoje podczas trwania Imprezy oraz przygotuje miejsce noclegowe w budynku, gdzie odbędzie się Impreza. Jeśli uczestnicy planują skorzystać z miejsca noclegowego, muszą zapewnić we własnym zakresie śpiwory oraz inne potrzebne im do wypoczynku rzeczy.

j) Podczas Imprezy wszyscy uczestnicy będą mieli zagwarantowany darmowy dostęp zarówno do bezprzewodowego Internetu jak i do zasilania elektrycznego. Uczestnicy zobowiązują do korzystania z Internetu jedynie w celach związanych z Imprezą. Nie jest dopuszczalnym aby uczestnicy podczas trwania Imprezy używani Internetu w celach które mogły by naruszyć prawa własności osób trzecich.

7. Harmonogram

Sobota 24 października

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:30 Powitanie, przedstawienie zasad Imprezy

11:30 – 12:30 Formowanie się zespołów (zgłaszanie ich Organizatorowi), czas na konfigurację sprzętu Użytkowników oraz zajęcie przez Uczestników stanowisk. Przedstawienie mentorów.

12:30 Rozpoczęcie tworzenia aplikacji przez zespoły.

Niedziela 25 października

12:30 Zakończenie tworzenia aplikacji (poprawki zgłoszone do repozytorium po tym czasie nie będą brane pod uwagę)

12:30 – 13:30 Czas na prezentowanie stworzonych aplikacji przez zespoły 13:30 – 13:45 Głosowanie – wybór zwycięzców przez Uczestników 13:45 – 14:30 Ogłoszenie wyników oraz zakończenie Imprezy

Przez cały czas imprezy Organizator zapewni wsparcie dla zespołów w postaci mentorów. Osoby te będą odpowiedzialne za pomoc zespołom w zakresie, na jaki pozwoli ich wiedza.

(4)

8. Nagrody

Nagrodami w ramach Imprezy są:

 Karata podarunkowa do sklepu Media Markt na kwotę 1000 zł - dla członka zespołu, który zdobył nagrodę I stopnia (pierwsze miejsce);

 Karata podarunkowa do sklepu Media Markt na kwotę 500 zł - dla członka zespołu, który zdobył nagrodę II stopnia (drugie miejsce);

 Karata podarunkowa do sklepu Media Markt na kwotę 200 zł - dla członka zespołu, który zdobył nagrodę III stopnia (trzecie miejsce);

ufundowane przez Organizatora.

Wartość jednej nagrody I stopnia wynosi 1000 PLN (słownie: tysiąc).

Wartość jednej nagrody II stopnia wynosi 500 PLN (słownie: pięćset).

Wartość jednej nagrody III stopnia wynosi 200 PLN (słownie: dwieście).

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają od Uczestnika zapłaty podatku od uzyskanej w ramach Imprezy nagrody, Organizator do każdej nagrody przyznanej w ramach Imprezy również nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie podatku odpowiadającą równowartości 11,11%

wartości zdobytej nagrody. W takim wypadku, od łącznej wartości nagrody (rzeczowej i pieniężnej) zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Kwota podatku zostanie pobrana przez Organizatora (podmiot wydający nagrody) i odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce, bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania nagrody Organizator poinformuje zwycięzców po ogłoszeniu wyników Imprezy.

Zwycięscy Uczestnicy są zobowiązani przed wydaniem nagrody przekazać Organizatorowi następujące dane:

 imię i nazwisko Uczestnika;

 numeru telefonu kontaktowego;

 adres zameldowania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zameldowania);

 numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej;

Zwycięzca Imprezy traci prawo do nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 14 dni od daty upływu czasu trwania Imprezy.

9. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Imprezy należy składać wyłącznie pisemnie (listem poleconym) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje w innej formie nie będą uwzględniane.

Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

(5)

Reklamacje można wnosić nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia wyników Imprezy.

O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływnie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. Ponadto reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamacje nie będą uznane za skuteczne.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

W Uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą dotyczyły praw własności co do kodu stworzonego podczas Imprezy przez jej Uczestników oraz nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Imprezy. Zmiany te zostaną niezwłocznie ogłoszone Uczestnikom Imprezy.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy przed jej rozpoczęciem, lub zmiany daty jej odbycia. Wszelkie roszczenia z tego tytuły są wyłączone.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika, który nie będzie się stosował do postanowień niniejszego Regulaminu.

Osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Imprezie (poprzez rejestracje) zobowiązuje się do stosowania postanowień tego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :