• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik 6d

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Załącznik 6d "

Copied!
1
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 6d

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2014 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja (niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ... Egzamin bez określania poziomu

nazwa języka obcego nowoŜytnego

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. * Zadanie 2. * Zadanie 3. *

el. 1.: ………… opis obrazka uzasad. wyboru

el. 2.: ………… pytanie 1. uzasad. odrzucenia

el. 3.: ………… pytanie 2. pytanie 1.

el. 4.: ………… pytanie 3. pytanie 2.

Pomoc?

Adekwatność?

Pomoc? Pomoc?

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. * Zadanie 2. * Zadanie 3. *

el. 1.: ………… opis obrazka uzasad. wyboru

el. 2.: ………… pytanie 1. uzasad. odrzucenia

el. 3.: ………… pytanie 2. pytanie 1.

el. 4.: ………… pytanie 3. pytanie 2.

Pomoc?

Adekwatność?

Pomoc? Pomoc?

Notatki:

Skróty: O – odniósł się; R – rozwinął

* W przypadku rozwiniętej odpowiedzi naleŜy wstawić znak X w obie kratki

** NaleŜy oznaczyć przyznaną zgodnie z kryteriami liczbę punktów

...

podpis nauczyciela

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

Zadanie 1. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Zakres 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Poprawność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Wymowa 0 – 1 – 2 Płynność 0 – 1 – 2

Ogółem:

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

**

Zadanie 1. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Zakres 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Poprawność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Wymowa 0 – 1 – 2 Płynność 0 – 1 – 2

Ogółem:

**

Cytaty

Powiązane dokumenty

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

pieczęć i podpis 1 niepotrzebne skreślić; w przypadku języków mniejszości wpisać nazwę danego języka. 3 wpisać w przypadku języka polskiego i języka

3 wpisać w przypadku egzaminu z języka zdawanego jako przedmiot obowiązkowy. 4 wpisać znak X w

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

pieczęć

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez

Zdający posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [...]..