Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Wniosek

z dnia 20.04.2017

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika

1. Imię i Nazwisko SYLWESTER SAMBORSKI

2. Stopień doktora: doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn 3.Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

„Identyfikacja uszkodzeń w laminatach kompozytowych”

4.Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

5. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

………

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Odpis dyplomu doktora nauk technicznych

2. Autoreferat z wykazem publikacji, w języku polskim 3. Autoreferat z wykazem publikacji, w języku angielskim 4. Kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 5. Oświadczenia określające wkład współautorów publikacji 6. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki techniczne (mechanika)

7. Dwie płyty kompaktowe zawierające wersje elektroniczne załączników 1 – 6

Figure

Updating...

References

Related subjects :