• Nie Znaleziono Wyników

Rados³aw Fiedler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rados³aw Fiedler"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ISBN 978-83-62907-49-6

Rados³aw Fiedler

Rados³aw Fiedler

a re¿im nieproliferacji Iran

broni j¹drowej.

Iran a re¿im nieproliferacji broni j¹drowej. Dylematy iwyzwania

Dylematy i wyzwania

RADOS£AW FIEDLER – profesor nadzwyczajny w Zak³adzie Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artyku-

³ów i monografii zwi¹zanych z problematyk¹ ba- dawcz¹ na temat wewnêtrznych i zewnêtrznych uwarunkowañ „bliskowschodniego obszaru nie- stabilnoœci”, proliferacji broni j¹drowej, negocjacji kryzysowych oraz roli i wp³ywu grup interesów w podejmowaniu decyzji politycznych. Prezes Fundacji Fiedlerów wspieraj¹cej dialog miêdzykulturowy i dzia³ania akty- wizuj¹ce lokalne spo³ecznoœci.

.

Droga do ca³kowitego porozumienia z Iranem nie bêdzie ³atwa, koszty jednak wynikaj¹ce z braku rozwi¹zania tego kryzysu bêd¹ znacznie wy¿- sze. Ostateczne porozumienie powinno zostaæ tak¿e rozszerzone na inne kwestie, istotne dla zagadnienia bezpieczeñstwa na Bliskim Wschodzie.

Praca zas³uguje na wysok¹ ocenê na poziomie teoretycznym i deskryp- tywnym. Zawarte w niej rozwa¿ania przedstawione zosta³y w sposób systematyczny. Autor wykaza³ siê zaœ erudycj¹ i, specjalistycznym znaw- stwem tematu. Praca stanowi novum na polskim rynku wydawniczym z uwagi na oryginalnoœæ, wagê i aktualnoœæ poruszanej tematyki

Warto zaznaczyæ, ¿e poza szczegó³owym przegl¹dem przyczyn oraz stanu faktycznego, Autor przedstawi³ równie¿ ciekawe, mo¿liwe scena- riusze dalszego rozwoju sytuacji, zw³aszcza w kontekœcie prowadzonych negocjacji z udzia³em grupy pañstw P5+1 (wariant dyplomatyczny) i ewen- tualnej interwencji zbrojnej (wariant militarny).

(fragment z ksi¹¿ki)

Prof. UAM Artur Wejkszner

dr Przemys³aw Osiewicz

9 788362 907496

0 5 25 75 95 100 0 5 25 75 95 100

0 5 25 75 95 100

0 5 25 75 95 100

Cytaty

Powiązane dokumenty

W 1990 r., pesymistyczn¹ wizjê co do bezpieczeñstwa dla pozimnowojennej Europy Wschodniej przedstawi³ Mearsheimer, uzna³ ¿e bez broni j¹drowej pañ- stwa tego regionu mog¹

[r]

Obecnie stosuje siê wiele ró¿nych mierników s³u¿¹cych do oceny wielkoœci utraconego potencja³u ¿yciowego (18), gdzie tak¿e mo¿na wykorzystaæ znajomoœæ parametrów

.area XISEG (XDATA) - obszar danych w pamięci XRAM wstępnie inicjowany .area CSEG (CODE) - obszar pamięci kodu programu i danych stałych. Więcej informacji można znaleźć

Wybór niew³aœciwej technologii eksploatacji dla z³o¿a o okreœlonej cha- rakterystyce mo¿e spowodowaæ wiele k³opotów, a w rezultacie mo¿e doprowadziæ do braku mo¿liwoœci

Prawo Atomowe zawieraæ bêdzie równie¿ powo³anie Urzêdu Dozoru Radiologicznego oraz Pañstwowej Agencji Energii J¹drowej jako cia³ nadzoruj¹cych proces inwestycji i

Opracowanie przedstawia procedurê modelowania, analizy i obliczania tego rodzaju systemów, wraz z rozleg³¹ orientacj¹ problemów stochastycznych zwi¹zanych z procesem

Reasumuj c, poziom wiadomo ci konsumentów, w zakresie bezpiecze stwa produkcji i dystrybucji ywno ci oraz zagro e dla człowieka, jakie mog wyst pi w zwi zku ze spo