• Nie Znaleziono Wyników

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego"

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i

Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

(2)

Art. 67. § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym

powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się

zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w

różnych rodzajach i typach zakładów karnych.

Art. 73. § 1. W zakładzie karnym utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji

zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony

społeczeństwa przed przestępczością.

(3)
(4)

W celu ułatwienia społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa, powinno udzielać się skazanym

oraz ich rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i

zakwaterowaniu, a także porad prawnych.

Pomocy, udzielają właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz

kuratorzy sądowi; pomocy tej mogą również

udzielać podmioty, o których mowa w art. 38 §

1kkw.

(5)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister

Sprawiedliwości. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym.

Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące między innymi z:

1) potrąceń w wysokości 7 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art.

121 § 2 kkw,

2) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,

3) spadków, zapisów i darowizn, 4) dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Wydatki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i

aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W wyjątkowych

wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

(6)

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;

organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

organizowanie i finansowanie kursów przygotowania zawodowego lub pokrywanie kosztów związanych z udziałem w takich kursach oraz składaniem

egzaminów kwalifikacyjnych;

pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją zdrowotną oraz

uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub

niezdolności do zatrudnienia, pomocy psychologicznej

oraz terapii uzależnień, organizowanej poza placówką

terapeutyczną;

(7)

pomoc rzeczową w formie żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, leków, protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, środków sanitarnych, podręczników i innych pomocy naukowych, niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub narzędzi i wyposażenia potrzebnego do

wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;

okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny;

finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze

wskazaniami lekarskimi;

pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych niezbędnych dokumentów;

udzielanie świadczeń pieniężnych na określony cel i okres

wskazany przez organ udzielający pomocy - w szczególnie

uzasadnionych wypadkach.

(8)

Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu.

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, uzasadniające przyznanie pomocy. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych

przedstawiają także dokument zwolnienia.

W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera

uzasadnienia lub nie odpowiada warunkom, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku nie

podlega on rozpoznaniu.

Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej,

Osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych i ich rodziny, pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny oraz rodziny osób pozbawionych wolności - do zawodowego kuratora

sądowego.

(9)

Świadczeń w ramach pomocy postpenitencjarnej udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy,

Osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów

śledczych, a także ich rodzinom, pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze

szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

Rodzinom osób pozbawionych wolności pomocy udziela się do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba że

konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub

czasowa niezdolność do pracy.

(10)

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń

Wartość udzielonej pomocy (w zł)

Średnia wartość świadczenia

(w zł)

Ogółem 131 013 13 993 254 107

świadczenia pieniężne 30 713 2 073 626 67

świadczenia rzeczowe 24 964 1 713 590 69

czynsze i zakwaterowanie 238 54 575 229

porady prawne, psychologiczne lub

zawodowe 10 620 1 038 095 98

kursy zawodowe 7 554 6 373 249 844

leczenie specjalistyczne i rehabilitacja 28 834 2 053 114 71

bilety kredytowe PKP i inne przejazdy 9 468 15 2497 16

dowody osobiste 18 400 501 065 27

inne 222 15 837 72

obsługa konta X 17 606 X

(11)
(12)

 Zatrudnienie,

 Nauczanie,

 Zajęcia kulturalno-oświatowe,

 Kultura fizyczna i sport,

 Kontakt z rodziną,

 Kontakt ze światem zewnętrznym,

 System nagród i kar dyscyplinarnych.

 Środki terapeutyczne.

(13)

funkcja represyjna zatrudnienia skazanych,

funkcja resocjalizacyjna (wychowawcza),

funkcja zdrowotno – higieniczna,

funkcja ekonomiczna (produkcyjna),

oraz funkcja wzmocnienia stanu

bezpieczeństwa w zakładzie karnym

oraz zapobiegania demoralizacji wśród

skazanych.

(14)

Kodeks karny wykonawczy w art.116 pkt.4 nakłada na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności obowiązek wykonywania pracy, o ile przepisy

szczególne, także wynikające z prawa

międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku. Na skazanych ciąży również obowiązek

wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego.

W art. 122a §2 kkw ustawodawca dodatkowo stwierdza, że skazany jest obowiązany pracować sumiennie i

wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń.

Jednocześnie zgodnie z art. 116a pkt 8 kkw skazanemu

nie wolno samowolnie zmieniać stanowiska pracy oraz

miejsca wykonywania zleconej czynności.

(15)

1) skierowanie do pracy,

2) umowa o pracę,

3) umowa zlecenia,

4) umowa o dzieło,

5) umowa o pracę nakładczą,

6) lub na innej podstawie prawnej.

(16)

 Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na

podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego

wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej

miesięcznej normy pracy.

(17)

Po pierwsze w art.123a §1 kkw przewidziano, że za prace w

wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, które mają charakter prac porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje.

Drugim wyjątkiem od zasady odpłatności pracy jest przewidziana w kkw możliwość w ramach, której dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz

organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i

pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (art.123a §2 kkw).

Trzecią sytuacja dotyczącą zatrudnienia nieodpłatnego jest praca w ramach przyuczenia do wykonywania pracy, (art. 123a§3 kkw).

Przy czym dwie ostatnie formuły umożliwiające zatrudnienie

nieodpłatne uzależnione są od wyrażenia wyraźnej zgody przez

samego skazanego, bądź są konsekwencją stosownego wniosku

skazanego.

(18)

2001 2004 2007 2011

OGÓLNA LICZBA SKAZANYCH I

UKARANYCH 56.904 63.481 76.408 74.256

LICZBA SKAZANYCH I UKARANYCH

ZATRUDNIONYCH NIEODPŁATNIE 3.694 6.958 6.525 12.006

UDZIAŁ STOSUNKOWY

ZATRUDNIENIA NIEODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI

SKAZANYCH I UKARANYCH

6,5% 11,0% 8,5% 16,2%

ZATRUDNIENIE ODPŁATNE 8.181 10.204 21.298 11.053 UDZIAŁ STOSUNKOWY

ZATRUDNIENIA ODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI

SKAZANYCH I UKARANYCH

14,4% 16,1% 27,9% 14,9%

(19)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zatem wymóg posiadania wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu nie może być spełniony poprzez ukończenie studiów

W przypadku powzięcia wiadomości o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz wykazu imiennego

- 72 miesi~cy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek~ nad dzieckiem legitymujqcym si~ orzeczeniem o niepelno- sprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu

1a ustawy o pomocy spoøecznej administracja rzaÎ- dowa i samorzaÎd terytorialny miaøy wspoÂødziaøac na zasadach partnerstwa, pomocni- czosÂci, profesjonalizmu, roÂwnego

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego

Artykuł analizuje na ile regulacje prawne przyjęte w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zbieg odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma