Ramowy podział organizacyjny w układzie czasowym „okresu”

14  Download (0)

Full text

(1)

i*,v֊ï ՜ A ՜

и i I

I I i I

ВАМОЙІ PDBZlŁb ОНСШІІМСХЛІІ W пст-ЛРИТЕ CZASOWYM "OKiŁiSJ"

I I

Sztab։ i

l.Oddział I Crg.ßzkolep 2. Oddział II sysiad

е/ wywiad Ъ/ kontr wywiad

¿.Oddział III Operacyjpy 4. oddział IV kwatermist.

¿.Oddział V Łącznoćci ■

1-4 ,g\ Ճ-

I : L.Ai

Kolejno1 1---

wg ramo i Komórki organizacyjne ij okres we go i

foäzia- . Iu orga nizacyj 1 nego i i ł t I u l_

I I I I I I I I I I I I I I I

I I ł I I I I I I I I I I I I I I I

<Հ Կ Հ/JO <կ4ռ ժ֊ժ-v

I -J---- ---

i I I I e I I I I I I I I I I I I I

Pełnili funkcje * komendanta, szefa, kierownika, dowódcy ւէք. *

՜ ՜ I и okreš 'ІИ октав ,1V okres , Uwagi

11959-22«VI. 19*V 22-71.19*1 - I kwart.1944,1.k».1^

fedőkres 1-szy1Podokre s 2-gi , liKwida •

‘ ^2. VI.41 - ;J1 .XXI.42 - ejt I

• ■«■ 31.XII.1942 iI,KŇ.1g44r___ __ f____________ I--- • 1 Pseudonim Lenden ir 'pseudonim .Pseudonim (Pseudonim •

i « ՚ ,04 - do ,

— 2... ֊ ¡::xzi”' ,’”z” ’ *՜՜* !՜՜6՜՜՜՚՜՜ք ՜՜՜7 ՜8

Jloaenaaut obszaru 1 Wilerj3ko-towoacodgjtŁeq>

azét Sztabu Oddalał owj w Polu Obszaru ffilensŁp Howo^rodZK Le ĽQ

ifunoka-pe iod - do i --- I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

e

i

I i

(2)
(3)

d/ tere

IV В 1 i1 VII Sądowni-

'lionenóant üicr&gu

ъ/ konto.wywiad i

igzef Sztabu i ,1 ViO^iVo-

I

*üatabt

•l.Oddaiał I Oryabiz.SzkojŁ i

•s.OddBiał. II Wywiad ej wywiad

---- 1--- I ŕcdt в/ eewiiytranti.

Ь/

о/

r<í>lť ьгмЛс :

՞ p.prk.íMjpt I S x*-ț J,?4>w$W ł W i \ €A/ >

I r* -, Vu\4«A*4U*«^g i _____ >__ - T —՜ --- 1

1 ՃՃՃՃՏՃձճճ® Mow »<ł < °d &ճյԼճԼ

l ւ՚՚՚՚է--- ľľ --- ՜ *՜>..—---1---

(4)

ь

5 š

c \d

.І1І

<

Л

֊՝ i . V -

I f

$ I Հ է ł

í I

I

i I í J i I I

<

i

* Í ł

1 i ł I

Í

" i I I í Í Í

? 1

$ i i I I f

• к I : i I í ä t f ï Í

-I I I

? 3

I Հ

- i

ž

է i 3 է

I I f i

?

ŕ i i i І

I I Ö4K0W t i - K --֊՛1 ',J- b ¿s ¿

i t í í l

І t

; У. i . .1 .

i О 7ІУ ;

է -.-^^«»»յ,ս ■ jyal-. а#щ&-яЫі"

-— í--- Д, շ... Ł____ .՜^Է /Ղ-і; ՚

■Л йо^биеИ .yMgNWgțg/ I

2: _ • Հ í 1

ł ւճճճ*

« Л ՜՛ •--•

i

I

í

(5)

i ¿.Oddział III Operacyjnyt

’ ».Oddział IV KwateraistrJ.

' ¿.Oddział V Łączności * i a/ zewnętrzna i

i i

i Ъ/ operacyjna , e/ konspiracyjna ( d/ terenowa

I 6.Oddział VI BIP «

I I

i 7.Oddział VII Sądowni- i

I ctwo I

I I

I Kpnórki nic wchodzące ; i we wszystkich okresach • 1 w akład dat,ab u K.O.

I pydleRło .bezpośrednio , i ՃՃճ- lub z nią współ- I

i pracujące I

i ՜ I

¡ 1. Legan!zacja

1 2. Kedyw 1

I i

i 3. Wachlarz i

(6)

1Գ1»

(7)

Fraca kobiet

Służba zdrowia Duszpasterstwo

Tajne nauczanie

Eada Stronnictw Oddziały bojowe

lane komórki organizacyjne kozlíczenie finan­

sowe "kafla"

Organoaacje mło ­ dzie żonę, harcer ­ stwo

I I I I I I I I I I j I I I I ł I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iad więź—

rodzinaai

1. w konspiracji 2. w polu

֊4 ֊

(8)
(9)

2

1.

W litewskie Ъ/ Partyzantka

Litewska Oddziały Wroga а/ niemieckie а/ Partyzantka

Sowiecka

2.

wymaga osobne քօճօօոՆ

Ջճճճ- i

1. Rodz.VlIVOddzialy i bojote" wymaga t osobnego rozpracowania . podającego и.in. szczegół ty wykaz wszystkich oddziałów zor gañiz, tak w konspiracji

jas i w polu ։

i 2. ózdi.III /Oirýg Nowogródzki"

rozi/acow.

jak/rozda./IV .Łe liski" /* i

i l I I I Informacją.

Oddziały inne

4 I I I I I I I I I I I I I I I i I

• I I I I I I I I I I I I

i է i I I ł I I i I

I I I I I I I i I I I I I I I t I

I I I I I

։ I J i I Հ I I Հ I f I I I I I I I I

։

ł

1

I

(10)

է ճճճճձՇՀ՚յՂԽ

i ¡ճէՉ՛ : ЭС

I I ֊ՃՃԱՏճՀյ֊ԼճՀ M acte s aiЫ.

. էճօ. laeła ,л

s . wsďží \d

í _ճ£՞ճՋ

■■■■: . Л

, X... .. %;

, мГсл.оа. ֊՝ ,i.֊;ac-j - ŕ- "J c ::՛ ... ։ . äioq s 1 z- í

• Ż ՜ --- Հհ.- հ , \ , 1

\ _ : Հ

I ՞4 r 1Հ -J Ä*si. Л :

(11)

Za) esnlk Br. 1

do iiano^ego .'odziała OrganiBaeyjnago,

I Չ Հ Г.Й в

Ճճ кодом í®jay w 1939 r - do wkrocienia űieaoáw 22.VI.t941 r.

■'M. P..U..U

ОЙ wkroczenia líiencdw 22. VI. 1941 Г - do I ta». 1944 t.j.Organizácii Zgrupować -odokreey '

< c ՞ : ■ VSÀ<dç 5i XII .9«չ Հ. OrgaaieMOj*¡. Pola t Dworu.

Ջ. O» 'i՛ ՚ x“> <9i#î.՛ ». շ,njgealsaí-j% Garniseau 1 Insgektoratáw.

11%. .О$И Г Л' О

Od Г., kw. 1944 r - do 17.VII.1944 r.

I.Grtiäíilíaoja Sarnisona.

2.Organisa«j* OduBiałów w ?olu-2grupowonia.

IV Q k r .o щ

Od 17.VII.1'944 r. do całkowitej likwidacji.

(12)
(13)

у ճճր-սՀճճ/ООх-

%lyt? 4՜

ճ^-вМА. Зу ֊ V/Л

л/F*

՚ */7 . Հ/ճՉ — 3p

/з иг w.

zV ¿լ .-* /ta у>|

pfitWirf 'r^-C^SL, ճ$Ճհ> ¿ ք՜ճսհճՀ

Ջ^»Ճ4 SOLM-cŁT

Հ%.րլ W —

ý/z/'éj ճ Հ-^ճճճք/^ *14^

(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :