• Nie Znaleziono Wyników

Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka"

Copied!
27
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prof. dr hab. Leszek Garlicki Redakcja, skład i łamanie

Violet Design / Wioletta Kowalska Korekta streszczenia

David Malcolm

Projekt okładki i stron tytułowych Karolina Zarychta

www.karolined.com Na okładce

fragment zdjęcia z zasobów Unsplash (domena publiczna) Adrien Olichon

© Copyright by Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-7865-799-6

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot tel./fax 58 523 11 37, tel. 725 991 206 e-mail: wydawnictwo@ug.edu.pl www.wyd.ug.edu.pl

Księgarnia internetowa: www.kiw.ug.edu.pl

(6)

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

Rozdział I

Procesy reprywatyzacyjne w państwach

Europy  Środkowo-Wschodniej 29

1. Wstęp 29

2. Zmiany w strukturze własnościowej po II wojnie światowej ,

ogólne założenia i cele procesów reprywatyzacyjnych 34 3. Rola ETPC w transformacji ustrojowej i procesach

reprywatyzacyjnych w państwach EŚW 53

Rozdział II

Element podmiotowy zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 75

1. Wstęp 75

2. Właściwość podmiotowa ETPC 76

2.1. Zasady ogólne 76

2.2. Właściwość podmiotowa ETPC w sprawach

reprywatyzacyjnych 80

3. Zakaz dyskryminacji 88

3.1. Zasady ogólne 88

3.2. Zakaz dyskryminacji w EKPC, Protokole nr 12 do EKPC

i art. 26 MPPOiP 90

3.3. Kryterium obywatelstwa i kryterium stałego zamieszkania

w orzecznictwie ETPC 96

3.4. Kryterium obywatelstwa w orzecznictwie Komitetu

Praw Człowieka 105

3.5. Zróżnicowane traktowanie poszczególnych grup

osób poszkodowanych 111

(7)

3.5.1. Wstęp 111 3.5.2. Orzecznictwo na podstawie EKPC 112 3.5.3. Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka 114

4. Wnioski 118

Rozdział III

Element przedmiotowy zobowiązań do ochrony  prawa własności

w procesach reprywatyzacyjnych 125

1. Wstęp 125

2. Prawa majątkowe chronione na podstawie art. 1 Protokołu nr 1

do EKPC 126

3. Ochrona „istniejących” praw majątkowych 134 3.1. Jednorazowy charakter pozbawienia praw majątkowych 143 3.2. Brak obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej

przed wejściem w życie Protokołu nr 1 144 3.3. Brak obowiązku przywrócenia prawa własności

odebranego przed wejściem w życie Protokołu nr 1 148 4. Prawa reprywatyzacyjne jako nowe prawa majątkowe 150 5. Ochrona praw majątkowych w formie legitymowanego

oczekiwania 153

6. Wnioski 168

Rozdział IV

Pojęcie ingerencji w prawo własności i warunki

jej dopuszczalności w świetle art. 1 Protokołu nr 1 171

1. Wstęp 171

2. Typologia ingerencji w prawo własności 173

2.1. Zagadnienia wstępne 173

2.2. Ingerencja w postaci pozbawienia prawa własności 178 2.3. Ingerencja w postaci uregulowania sposobu

korzystania z prawa własności 180

2.4. Ingerencja w swobodne korzystanie z prawa własności 181 3. Przesłanki dopuszczalności ingerencji w prawo własności 183

3.1. Zagadnienia wstępne 183

3.2. Przesłanka legalności 183

3.3. Przesłanka uzasadnionego celu 187 3.4. Przesłanka proporcjonalności 191 3.5. Obowiązek zapewnienia efektywnej ochrony prawnej 193

4. Wnioski 193

(8)

Rozdział V

Ingerencje w prawo własności w procesach reprywatyzacyjnych z perspektywy art. 1

Protokołu nr 1 195

1. Wstęp 195

2. Pozbawienie prawa własności de iure przed ratyfi kacją

Protokołu nr 1 do EKPC 199

3. Pozbawienie prawa własności de iure po ratyfi kacji

Protokołu nr 1 do EKPC 204

3.1. Retrospektywne uchylenie przepisów przyznających

prawa majątkowe 205

3.2. Retrospektywne ograniczenie możliwości dochodzenia

odszkodowania za pozbawienie prawa własności 209 3.3. Wprowadzenie obowiązku zwrotu prawa własności

byłym właścicielom 211

3.4. Unieważnienie umów sprzedaży w celu zwrotu

prawa własności byłym właścicielom 213

3.5. Inne przypadki 218

4. Pozbawienie prawa własności de facto 219 4.1. Odmowa zwrotu prawa własności 219 4.2. Uchylenie prawomocnych orzeczeń przyznających

prawa majątkowe 222

4.3. Brak zwrotu prawa własności w sytuacji konkurencyjnych

tytułów prawnych 229

4.4. Potwierdzenie spadku wartości praw majątkowych 234

4.5. Konkluzje 237

5. Ingerencja polegająca na uregulowaniu sposobu korzystania

z prawa własności 239

6. Ingerencja w prawo do swobodnego korzystania

z prawa własności 244

6.1. Brak realizacji orzeczeń przyznających prawa majątkowe 244 6.2. Praktyczna niemożność realizacji praw majątkowych 255

7. Wnioski 257

Rozdział VI

Element czasowy zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 259

1. Wstęp 259

2. Zasada nieretroaktywności stosowania EKPC 260

3. Sytuacje ciągłe 262

(9)

3.1. Uwagi wstępne 262 3.2. Rozwój koncepcji sytuacji ciągłych w orzecznictwie

na podstawie EKPC 264

3.3. Sytuacje ciągłe a ochrona prawa własności

w procesach reprywatyzacyjnych 275

4. Wnioski 286

Rozdział VII

Skutki naruszenia zobowiązań do ochrony

prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych 289 1. Obowiązek wykonania orzeczenia ETPC 289 2. Zasądzenie i realizacja środków indywidualnych 292

2.1. Uwagi wstępne 292

2.2. Geneza prawa do odszkodowania za naruszenie

zobowiązania do poszanowania prawa własności 294 2.3. Zakres obowiązków państw wynikających

z art. 41 EKPC 297

3. Obowiązek naprawienia szkody materialnej i standard

odszkodowawczy 302

3.1. Odszkodowanie niezwłoczne 307

3.2. Odszkodowanie odpowiednie 308

3.2.1. Pozbawienie mienia na podstawie prawa

bez odpowiedniego odszkodowania 312 3.2.2. Pozbawienie mienia bez podstawy prawnej 316 3.2.3. Proces szacowania odszkodowania 322

3.3. Odszkodowanie efektywne 324

4. Zadośćuczynienie za szkody niematerialne 325 5. Odszkodowania za szkody wynikające z ingerencji

w prawa majątkowe w procesach reprywatyzacyjnych 328 5.1. Odszkodowanie w kwocie stanowiącej

równowartość szkody 330

5.1.1. Szkoda spowodowana obowiązkiem zwrotu

własności byłym właścicielom 331 5.1.2. Szkoda spowodowana unieważnieniem

umów sprzedaży w celu zwrotu własności

byłym właścicielom 332

5.1.3. Szkoda spowodowana uchyleniem prawomocnych orzeczeń przyznających prawa majątkowe 334 5.1.4. Szkoda spowodowana brakiem zwrotu własności

w sytuacji konkurencyjnych tytułów prawnych 336

(10)

5.1.5. Szkoda spowodowana brakiem realizacji orzeczeń przyznających prawa majątkowe 337 5.2. Odszkodowania w kwocie niższej niż wysokość szkody 341

5.2.1. Szkoda spowodowana retrospektywnym ograniczeniem możliwości dochodzenia

odszkodowania za pozbawienie mienia 342 5.2.2. Szkoda spowodowana obowiązywaniem

systemu czynszów regulowanych 343 5.2.3. Szkoda spowodowana praktyczną niemożnością

realizacji potwierdzonych reprywatyzacyjnych

praw majątkowych 345

5.3. Brak odszkodowania 348

6. Uwagi podsumowujące 350

7. Środki generalne 354

7.1. Wykonanie wyroku identyfi kującego jednostkowy

problem prawny 355

7.2. Wykonanie wyroków pilotażowych 355

7.3. Wnioski 363

Rozdział VIII

Ustawodawstwo reprywatyzacyjne

w świetle wytycznych ETPC 365

1. Wstęp 365

2. Obowiązek poszanowania zasady praworządności – postulaty dotyczące jakości stanowienia i stosowania

prawa krajowego 366

3. Zastosowanie doktryny szerokiego marginesu oceny 375 4. Obowiązek terminowej realizacji zobowiązań

reprywatyzacyjnych 382

5. Uwzględnienie argumentu zdolności fi nansowych państwa 383 6. Obowiązek wyważenia sprzecznych interesów 386 6.1. Równowaga interesów w relacji państwo–jednostka 387 6.2. Równowaga interesów w relacjach pomiędzy

jednostkami 387

6.2.1. Wyważenie interesów aktualnych

i dawnych właścicieli 388

6.2.2. Wyważenie interesów kilku grup poszkodowanych 395 6.2.3. Wyważenie interesów dawnych właścicieli

i potrzeby legitymizacji aktualnego

stanu prawnego 396

(11)

7. Obowiązek zgodności działań państw z przepisami EKPC 398 8. Obowiązek rekompensaty szkód wynikających

z ingerencji  państwa w prawa majątkowe 406 9. Wpływ orzeczeń ETPC na prawo i praktykę krajową 408

Zakończenie 411

Summary 421

Bibliografia 427

Wykaz orzecznictwa, aktów prawnych

i innych dokumentów 439

(12)

Akty prawne

dekret warszawski – dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytko- waniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)

EKPC / Konwencja – Konwencja o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł- niona Protokołem nr  2 (Dz.  U. z  1993  r. Nr  61, poz.  284 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2  kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

konwencja wiedeńska – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz. U.

z 1990 r. Nr 74, poz. 439)

MPPOiP / Pakt – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycz- nych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

Protokół nr 1 – Protokół Nr  1 do  Konwencji o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności, sporządzony w  Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175)

Protokół nr 12 – Protokół Nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności, sporządzony w  Rzymie dnia 4 listopada 2000 r.

Inne

EKomPC / Komisja – Europejska Komisja Praw Człowieka EPS – Europejski Przegląd Sądowy EŚW – Europa Środkowo-Wschodnia ETPC / Trybunał – Europejski Trybunał Praw Człowieka FTK – Federalny Trybunał Konstytucyjny

(13)

KPC / Komitet – Komitet Praw Człowieka NSA – Naczelny Sąd Administracyjny ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

PiP – Państwo i Prawo

RE – Rada Europy

SN – Sąd Najwyższy

STSM – Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej TK – Trybunał Konstytucyjny

(14)

Proces transformacji ustrojowej, który rozpoczął się pod koniec lat 80.

XX w. w państwach Europy Środkowo -Wschodniej, związany był z inge- rencjami władz w  istniejące stosunki własnościowe. Ingerencje te miały miejsce zarówno w ramach procesów zainicjowanych przez dawnych wła- ścicieli, którzy rozpoczęli starania o  odzyskanie mienia odebranego im przez władze komunistyczne, jak  i  w  ramach działań demokratycznych władz wdrażających z własnej inicjatywy przepisy reprywatyzacyjne. Rów- nocześnie „nowe demokracje”, włączając się w obszar europejskiej prze- strzeni prawnej, przystępowały do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

1

, związując się bez wyjątków Protokołem nr 1 do Konwencji

2

, chroniącym prawo własności, oraz uznawały mechanizmy kontrolne przewidziane w  Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatel- skich i Politycznych

3

oraz w Protokole Fakultatywnym do Paktu

4

.

Rozwiązania reprywatyzacyjne (przy założeniu braku istnienia jed- nego modelu reprywatyzacji) wprowadzane i stosowane przez poszcze- gólne państwa stały się źródłem licznych skarg do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, przede wszystkim do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

5

, ale też w  pewnym zakresie Komitetu

1 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm., CETS No. 005.

2 Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm., CETS No. 009.

3 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.

4 Dz. U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80.

5 Europejska Komisja Praw Człowieka oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka okreś- lane są w niniejszej pracy zbiorczo jako organy kontrolne stworzone na podstawie EKPC.

Wszystkie powoływane w  niniejszej rozprawie orzeczenia  ETPC pochodzą z  ofi cjalnej bazy danych Rady Europy HUDOC, zob. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.

aspx# (dostęp: 18.01.2019 r.). Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądowym utworzonym na  podstawie  EKPC. Do  1998  r. równolegle z  Trybunałem funkcjonowała Europejska Komisja Praw Człowieka. W  monografi i analizie poddane zostało zarówno orzecznictwo Komisji, jak i Trybunału. Każdorazowo zaznaczono, które orzeczenia zostały

(15)

Praw Człowieka

6

. W trakcie procesów reprywatyzacyjnych ujawniły się bowiem słabości krajowych systemów prawnych, będące konsekwen- cją wieloletniego obowiązywania rządów komunistycznych, polegające na niewydolności systemu administracyjnego, korupcji czy niestabilno- ści prawa

7

.

Na orzecznictwo międzynarodowych organów ochrony praw czło- wieka w  kontekście procesów reprywatyzacyjnych w  państwach  EŚW należy spojrzeć z perspektywy faktu, że procesy te były zasadniczo motywo- wane potrzebą naprawienia krzywd wyrządzonych przez władze komuni- styczne poprzez odebranie własności bez odszkodowania. We wszystkich państwach EŚW po II wojnie światowej przeprowadzone zostały procesy prowadzące do  pozbawienia własności, najczęściej w  drodze nacjonali- zacji, wywłaszczeń i konfi skat. Odebranie przez państwo własności pry- watnej i skupienie jej w rękach państwa stało się podstawowym środkiem wprowadzania socjalistycznego modelu gospodarki.

Działania władz komunistycznych prowadzące do pozbawienia włas- ności były skierowane nie tylko wobec majątków obywateli, lecz także

wydane przez Komisję, pozostałe pochodzą od Trybunału. Z uwagi na fakt, że Komisja za- kończyła funkcjonowanie w 1998 r., a zasady wykształcone w jej orzecznictwie zostały na- stępnie rozwinięte przez Trybunał, zawarte w monografi i wnioski i opinie będą odnoszone do Trybunału, a nie do obu organów kontrolnych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje orzeczenia mające charakter wiążący dla państw stron Konwencji. Orzeczenia te to wyroki i postanowienia. W niniejszej monografi i, odmiennie niż w polskim tekście urzędowym Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności opublikowanym w Dzienniku Ustaw, jako odpowiednik terminu decision stosowany jest termin „postanowienie”, zgodnie z terminologią polskiego języka prawniczego, który w  odniesieniu do  orzeczeń sądowych posługuje się pojęciami wyroku oraz postano- wienia, zaś termin „decyzja” pozostawia dla określenia rozstrzygnięć administracyjnych.

Por. L. Garlicki, Przedmowa (w:) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności, t. 1, Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. VIII.

6 Komitet Praw Człowieka funkcjonuje na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Oby- watelskich i Politycznych. Zgodnie z postanowieniami Protokołu Fakultatywnego do Mię- dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i  Politycznych Komitet posiada kompetencję do rozpatrywania zawiadomień indywidualnych. Jurysdykcję KPC do przyjmowania zawia- domień indywidualnych uznają wszystkie państwa EŚW będące stronami EKPC. Przedmio- tem monografi i są zbowiązania do ochrony prawa własności na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. W ograniczonym zakresie w celach porównawczych przeprowadzone zostaną także rozważania na podstawie orzecznictwa KPC.

7 L. Damsa, Th e  Transformation of  Property Regimes and Transitional Justice in  Central Eastern Europe. In Search of a Th eory, Birmingham 2016, s. 85.

(16)

dóbr należących do innych państw, cudzoziemców i cudzoziemskich osób prawnych. W doktrynie socjalistycznej dominował pogląd, że ówczesne prawo międzynarodowe nie otacza własności nietykalnością, a  każdy naród ma prawo do decydowania o swoim ustroju społeczno-gospodar- czym. Stąd wysuwana była konkluzja, że  w  przypadku podjęcia przez państwo działań skutkujących pozbawieniem mienia krajowców oraz obcokrajowców, tym ostatnim nie przysługują żadne szczególne upraw- nienia w porównaniu do uprawnień obywateli. Z prawa międzynarodo- wego nie płynie obowiązek wypłaty odszkodowania za  nacjonalizację ani dla cudzoziemców, ani dla własnych obywateli, a  jeżeli odszkodo- wania były wypłacane, było to skutkiem realizacji dobrowolnie uchwa- lonych przez państwo przepisów ustawowych je przewidujących bądź umów dwustronnych pomiędzy zainteresowanymi państwami

8

. Takie podejście do  ochrony mienia cudzoziemców kontrastowało zasadni- czo z  dominującym w  doktrynie prawa międzynarodowego publicz- nego poglądem, że w przypadku odebrania mienia cudzoziemcom mają oni prawo do  odpowiedniego odszkodowania

9

. Spory pomiędzy pań- stwami komunistycznymi a państwami Europy Zachodniej wokół pro- blemów wynikłych z  nacjonalizacji rozwiązywano głównie na  drodze dyplomatycznej lub poprzez zawieranie tzw. umów indemnizacyjnych.

Ze względu na duże zaangażowanie kapitału zagranicznego w sektorze wytwórczym w  Polsce

10

ówczesne władze znakomicie zdawały sobie sprawę, że brak wypłaty odszkodowań doprowadziłby do gospodarczej izolacji Polski, co byłoby wyjątkowo niekorzystne w okresie odbudowy po  zniszczeniach wojennych

11

. Podobna motywacja kierowała działa- niami pozostałych państw komunistycznych. Mimo założeń doktry- nalnych, które nie przewidywały obowiązku rekompensaty w  wyniku nacjonalizacji, państwa te, chcąc zrekompensować cudzoziemcom utratę mienia, zawarły liczne tzw. umowy indemnizacyjne. W latach 1948–1971

8 M. Lachs, Nacjonalizacja i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych (Zagadnie- nia prawne), PiP 1958, z. 2, s. 522.

9 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemo- we, Warszawa 2004, s. 205.

10 R. Andrzejczyk, Polityka państwa polskiego wobec roszczeń zagranicznych powstałych w  wyniku nacjonalizacji przeprowadzonej po  II  wojnie światowej. Przykład dwustronnych umów odszkodowawczych, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 4(13), s. 91.

11 W. Dudek, Międzynarodowe aspekty nacjonalizacji w Polsce, Warszawa 1976, s. 71.

(17)

Polska związała się 12 umowami indemnizacyjnymi

12

, na mocy których wypłacone zostały znaczne kwoty w  postaci „globalnych ryczałtowych odszkodowań”

13

. Także pozostałe państwa komunistyczne zawierały takie umowy

14

. Pewnymi odrębnościami charakteryzowała się natomiast wypłata odszkodowań dla cudzoziemców w NRD, co wynikało z charak- teru prawnego tego państwa

15

.

Za podział zryczałtowanych kwot odszkodowań odpowiadały rządy państw, z którymi poszczególne państwa podpisały umowy. Postanowie- nia układów zawartych np. przez Polskę wyraźnie wskazują, że w przy- padku wypełnienia kontraktów państwo jest zwolnione od  odpowie- dzialności wobec podmiotów, których prawa zostały dotknięte przez polskie przepisy o przejęciu własności przez państwo i inne naruszające

12 Polska zawarła 12 umów indemnizacyjnych z rządami państw Europy Zachodniej oraz USA i Kanady: Francji, Szwajcarii i Liechtensteinu, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Nor- wegii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i  Luksemburga, Grecji, Holandii, Austrii i  Kanady.

Szerzej na  temat umów indemnizacyjnych zawartych przez państwa Europy Środkowo- -Wschodniej po II wojnie światowej patrz m.in. M. Muszyński, Przejęcie majątków niemiec- kich przez Polskę po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2002, s. 90–114.

13 Na podstawie umów indemnizacyjnych Polska wypłaciła:

– na rzecz Francji – 65,5 mln USD, – na rzecz Danii – 5,7 mln koron duńskich,

– na rzecz Szwajcarii i Liechtensteinu – 52.500.000 franków szwajcarskich, – na rzecz Szwecji – 116 mln koron szwedzkich,

– na rzecz Wielkiej Brytanii – 5.465.000 funtów szterlingów, – na rzecz Stanów Zjednoczonych – 40 mln USD,

– na rzecz Belgii i Luksemburga – 600 mln franków belgijskich, – na rzecz Holandii – 9.050.000 guldenów,

– na rzecz Grecji – 230.000 USD,

– na rzecz Austrii – 71.500.000 szylingów austriackich, – na rzecz Kanady – 1.225.000 dolarów kanadyjskich,

– na rzecz Norwegii – roszczenia zniesiono na zasadzie wzajemności.

14 Były to m.in.: umowa brytyjsko-jugosłowiańska z dnia 23 grudnia 1948 r.; umowa bry- tyjsko-czechosłowacka z dnia 28 sierpnia 1949 r.; umowa węgiersko-amerykańska z dnia 6 marca 1973 r.; umowa bułgarsko-włoska z dnia 26 czerwca 1965 r.; umowa austriacko- -wschodnioniemiecka z dnia 21 sierpnia 1987 r.; umowa szwedzko-wschodnioniemiecka z dnia 24 października 1986 r.; umowa kanadyjsko-rumuńska z dnia 13 lipca 1971 r.; umowa kanadyjsko-węgierska z dnia 1 czerwca 1970 r. Więcej przykładów: B. Weston, R. Lillich, D. Bederman, International Claims: Th eir Settlement by Lump Sum Agreements, 1975–1995, New York 1999, s. 97 i n.

15 M. Muszyński, Wywłaszczenia w NRD i sposób ich regulacji w procesie zjednoczenia Nie- miec, „Prawo Europejskie i Międzynarodowe” 2003, nr 2.

(18)

prawa własności

16

. Poprzez przekazanie „globalnego ryczałtowego od- szkodowania” następowało zaspokojenie roszczeń państwa (a także jego obywateli i osób prawnych), z którym zawierana była umowa, w zakre- sie, w jakim na mocy przepisów prawa polskiego nastąpiła nacjonalizacja lub wywłaszczenie

17

.

W wyniku zawartych umów indemnizacyjnych zaspokojone zostały żądania państw, z którymi je zawarto, oraz jednostek i podmiotów praw- nych, mających odpowiednio obywatelstwo lub siedzibę w  tych pań- stwach

18

. Ustawodawstwa państw komunistycznych nie przewidywały natomiast rekompensat dla własnych obywateli i osób prawnych oraz osób czy podmiotów obcych nieobjętych umowami indemnizacyjnymi. Jed- nostki i podmioty prawne zostały pozbawione własności bez odszkodo- wań. Próbę zaspokojenia tych roszczeń podjęły na początku lat 90. XX w.

nowe demokratyczne władze państw  EŚW w  drodze procesów restytu- cyjno-odszkodowawczych. Z  całą mocą należy stwierdzić, że  w  żadnym z tych państw nie wprowadzono ustawodawstwa, które przewidywałoby zaspokojenie wszelkiego rodzaju szkód każdej z poszkodowanych jedno- stek czy każdego z podmiotów. Przepisy restytucyjne miały charakter ogra- niczony zarówno pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym.

Skutkiem powojennych nacjonalizacji była w szerokim ujęciu sytuacja, w której część jednostek i podmiotów została zaspokojona bezpośrednio

16 W tym kontekście warto zauważyć, że jest to okoliczność, która powinna być brana pod uwagę przez Trybunał w trakcie orzekania. Zrealizowanie przez Polskę zobowiązania wypła- ty odszkodowań globalnych wynikające z zawartych umów międzynarodowych skutkować powinny pozbawieniem podmiotów pochodzących z  państw, z  którymi zawarto umowy, statusu ofi ary, jeżeli zdecydowałyby się one na  złożenie skarg do  Trybunału w  związku z dawnymi nacjonalizacjami bądź współcześnie uchwalonymi przepisami restytucyjnymi.

Warto jednak podkreślić, że w żadnej ze spraw, jak się wydaje, którą rozpatrywał Trybunał, a w której taka kwestia pojawiła się i została przez rząd podniesiona, nie była ona podstawą rozstrzygnięcia. Por. sprawa Pikielny i inni przeciwko Polsce, w której jeden ze skarżących posiadał obywatelstwo brytyjskie. Postanowienie ETPC z dnia 18 września 2012 r. w sprawie Pikielny v. Polska, 3524/05.

17 J. Barcz, Opinia prawna w sprawie relacji między układami indemnizacyjnymi zawarty- mi przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi a dekretem z dnia 26 października 1945  r. o  własności i  użytkowaniu gruntów na  obszarze m.st. Warszawy, ze  szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowoprawnych, http://www.um.warszawa.pl (do- stęp: 19.12.2018 r.).

18 Umowy indemnizacyjne zawierane w  związku ze  skutkami II  wojny światowej były przedmiotem badania przez ETPC i nie są przez niego co do istoty kwestionowane. Por. wy- rok ETPC z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie Melchior v. RFN, 66783/01.

(19)

po wojnie zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego w oparciu o umowy indemnizacyjne, część jednostek i podmiotów została zaspokojona całościowo bądź częściowo poprzez zastosowanie ustaw reprywatyzacyjnych, natomiast część nie została zaspokojona w  ogóle do  dziś. Ponadto w  niektórych przypadkach w  wyniku reprywatyzacji dochodziło do ingerencji w prawa osób aktualnie władających majątkiem.

Sytuacje te zrodziły szereg wątpliwości, które podnoszono, mając na uwa- dze zobowiązania prawnomiędzynarodowe państw EŚW, w szczególności w  dziedzinie ochrony praw człowieka. Jednostki nieusatysfakcjonowane rezultatem przeprowadzonej reprywatyzacji bądź wręcz te, które odniosły w jej rezultacie szkody majątkowe, zarzucały, że działania państw w tym obszarze stanowiły naruszenie prawa własności gwaranto wanego w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC.

Na tle skarg składanych do ETPC pojawił się szereg zagadnień praw-

nych o podstawowym znaczeniu, których rozważenie miało doprowadzić

do  określenia treści zobowiązań państw na  podstawie art.  1 Protokołu

nr 1 i w konsekwencji zakresu ich odpowiedzialności związanej z ewen-

tualnym naruszeniem zobowiązań. Czy z  prawa międzynarodowego

publicznego, szczególnie  EKPC, można bezpośrednio wywodzić prawo

do  restytucji lub odszkodowania? Jaki standard ochrony prawa włas-

ności w  procesach reprywatyzacyjnych musi zapewnić prawo krajowe

w świetle zobowiązań państw wynikających z EKPC? Czy jest to standard

odpowiadający standardowi wywodzonemu z prawa międzynarodowego

publicznego zmierzający do  pełnego wyrównania szkody, według któ-

rego zaspokojenia oczekiwali po  wojnie cudzoziemcy, czy jest to stan-

dard, w którym ETPC, uwzględniając uwarunkowania transformacyjne,

mógłby zaakceptować szeroki margines oceny państw co  do sposobu

wywiązania się z obowiązku ochrony własności. Poza tymi zagadnieniami

o charakterze ogólnym wpływające skargi dały impuls do rozważenia sze-

regu kwestii o  charakterze szczegółowym: sposobu interpretacji zasady

nieretroaktywności w  odniesieniu do  oceny działań państw, których

skutki rozciągają się na okres zarówno przed ratyfi kacją Konwencji i Pro-

tokołu nr 1, jak i po ratyfi kacji; typologii naruszeń Konwencji w kontek-

ście czasu ich trwania; zakresu odpowiedzialności państw w odniesieniu

do  realizacji roszczeń odszkodowawczych obiecanych bądź gwaran-

towanych przez państwa jeszcze w  okresie przed związaniem się Kon-

wencją, które nie zostały przez państwa zrealizowane; określenia kręgu

(20)

podmiotów uprawnionych do  reprywatyzacji, w  tym dopuszczalności różnicowania uprawnień poszczególnych poszkodowanych grup, czy ustalania kryteriów warunkujących uzyskanie rekompensat; obowiązków w  zakresie rzetelnej legislacji ciążących na  państwach przeprowadzają- cych procesy reprywatyzacyjne, a także metod szacowania odszkodowań, które powinny znaleźć zastosowanie w  przypadkach działań stanowią- cych ingerencję w prawo własności niespełniającą przesłanek przewidzia- nych we wzorcu kontrolnym, który stanowi art. 1 Protokołu nr 1.

Ponad 25-letni okres, który upłynął od momentu związania się przez państwa EŚW Europejską Konwencją Praw Człowieka i duża liczba judy- katów wydanych w  tym okresie, uprawnia do  podjęcia głębszej refl eksji co do podejścia, jakie organy kontrolne Konwencji zajęły w odniesieniu do procesów reprywatyzacyjnych.

Przedmiot niniejszej monografi i stanowi analiza zagadnienia zobowią- zań ciążących na państwach Europy Środkowo-Wschodniej do ochrony prawa własności na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC w trakcie wprowadzania przez nie rozwiązań reprywatyzacyjnych. Tezą badaw- czą pracy jest uznanie, że  zakres zobowiązań do  poszanowania prawa własności w  procesach restytucyjno-odszkodowawczych jest odmienny od zakresu zobowiązań do poszanowania prawa własności w sytuacjach, które nie są determinowane transformacją ustrojową. Problemy reprywa- tyzacyjne doprowadziły do wykształcenia się orzecznictwa o geografi cznie ograniczonym oddziaływaniu, co było efektem kontekstu, w którym doszło do naruszeń i stosowanego przez organy kontrolne Konwencji marginesu oceny działań podejmowanych przez państwa. Ponieważ organy te zdecy- dowanie odrzucają możliwość stosowania „podwójnych standardów” dla poszczególnych grup państw, teza została zweryfi kowana poprzez podjęcie rozważań nad tym, czy kontekst transformacji ustrojowych, które zaszły w państwach EŚW, był na tyle ważki, iż pozwolił Komisji i Trybunałowi na  wyróżnienie odrębnych zobowiązań od  tych istniejących w  innych sytuacjach ingerencji w prawo własności, bądź pozwolił na doprecyzowa- nie, na potrzeby tych szczególnych okoliczności, istniejących standardów.

W  pracy przyjęto dogmatyczne założenie o  spójności i  niesprzeczności zobowiązań wynikających z Konwencji

19

.

19 Pojęcie ingerencji w  prawa i  wolności gwarantowane w  EKPC rozumiane jest podob- nie jak  w  prawie konstytucyjnym. Ingerencja prowadząca do  zawężenia zakresu ochrony

(21)

W treści art. 1 Protokołu nr 1 zarówno w wersji angielskiej, jak i fran- cuskiej używane są różne pojęcia na określenie przedmiotu ochrony: mie- nie, własność. Trybunał w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu wyraźnie wskazał, że  przepis ten chroni prawo własności

20

. Dlatego też w pracy pojęcia mienia, własności, ale też praw majątkowych (własnościowych) oraz w  szczególnym kontekście pracy praw restytu- cyjnych czy reprywatyzacyjnych będą używane zamiennie na określenie przedmiotu ochrony.

Zdefi niowanie zobowiązań do  ochrony mienia w  procesach repry- watyzacyjnych zostało dokonane w oparciu o orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podstawą analizy były orzeczenia podnoszące zarzuty dotyczące domnie- manych nieprawidłowości w  procesach uzyskiwania rekompensat lub odzyskiwania mienia odebranego przed związaniem się przez poszcze- gólne państwa Protokołem nr  1. Przedmiotem monografi i nie są objęte sprawy, w  których poruszono z  kolei zagadnienie „prywatyzacji”, czyli przekazywania mienia w ręce właścicieli prywatnych. Na tle sporów wyni- kłych z  tych procesów Trybunał wielokrotnie dochodził do  konkluzji o  naruszeniu prawa własności, jednakże zarówno okoliczności prawne, które prowadziły do  stwierdzenia naruszenia, jak  i  konsekwencje były odmienne od spraw dotyczących procesów reprywatyzacyjnych

21

.

Przedstawienie w  monografi i rozważań na  temat zobowiązań państw do ochrony prawa własności w procesach reprywatyzacyjnych ma n a celu uzupełnienie dotychczas prowadzonych w tym przedmiocie badań nauko- wych. Należy podkreślić, że  ze względu na  szczególną rolę Konwencji w  europejskim obszarze prawnym jest ona aktem prawnym poddanym szczególnie dogłębnej refl ekcji. Przedmiotem zainteresowania doktryny, zarówno krajowej, jak  i  zagranicznej, były poszczególne przepisy mate- rialne i  proceduralne Konwencji, a  także sam system kontrolny i  jego

danego prawa będzie zgodna z  Konwencją, jeżeli zostanie dokonana przy poszanowaniu określonych w niej zasad. Por. K. Wojtyc zek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 64.

20 Wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside v. Zjednoczone Królestwo, 5493/72, pkt 63.

21 Por. m.in. wyrok ETPC z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie Zlinsat, Spol. S R.O. v. Buł- garia, 57785/00; wyrok ETPC z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie Dacia S.R.L. v. Mołdawia, 3052/04.

(22)

nieustające reformy

22

, metody interpretacyjne stosowane przez Europej- ski Trybunał Praw Człowieka

23

oraz zasady odpowiedzialności państw stron Konwencji

24

. Ponadto stały rozwój orzecznictwa wynikający z faktu, iż  Trybunał konsekwentnie od  lat 70. XX  w. stosuje metodę interpreta- cyjną, zgodnie z  którą Konwencja traktowana jest jako „żyjący instru- ment”

25

, powoduje, że  zakres gwarancji oferowanych na  podstawie tej umowy międzynarodowej ulega stałemu rozszerzeniu, co  jest szeroko komentowane w literaturze

26

. Dynamiczna czy ewolucyjna metoda inter- pretacji Konwencji pozwala na zachowanie jej aktualności, choć nie dzieje się to poprzez dodawanie nowych praw, a poprzez odnajdywanie nowych aspektów chronionych już praw i  wolności

27

. Równocześnie w  orzecz- nictwie Trybunału wskazać jednak można kilka obszarów, które z uwagi

22 P. Leach, Taking a  Case to the  European Court of  Human Rights, Oxford 2005; Th eory and Practice of the European Convention on Human Rights, red. P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, Antwerpen–Oxford 2006; Th eory and Practice of the European Co- nvention on Human Rights, red. P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, Cambrid- ge–Antwerp–Portland 2018; J.-F. Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Convention on Human Rights. A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights, Human rights handbooks, No. 7, Strasbourg 2007; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Gar- licki, Warszawa 2010; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 2, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011; Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights, red. P. Lem- mens, W. Vandenhole, Antwerpen–Oxford 2005.

23 A. Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008; I.C.  Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.

24 M. Balcerzak, Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Toruń 2013.

25 Por. wyrok ETPC z dnia 25 kwietnia 1978 r. w sprawie Tyrer v. Zjednoczone Królestwo, 5856/72, w której Trybunał stwierdził, iż „Konwencja stanowi żyjący instrument, który po- winien być interpretowany w świetle warunków dnia dzisiejszego”, pkt 31. Doktryna ta, zwa- na niekiedy „uprawnieniem do aktualizacji” (ang. power to update), znalazła potwierdzenie w  kolejnych orzeczeniach, patrz m.in. orzeczenia w  sprawach: Marckx przeciwko Belgii (wyrok  ETPC z  dnia 13  czerwca 1979  r. w  sprawie Marckx v.  Belgia, 6833/74) oraz Go- odwin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie Goodwin v. Zjednoczone Królestwo, 28957/95). Szerzej na temat kontrowersji związanych z tzw. aktywizmem sędziowskim patrz m.in. P. Mahoney, Judicial activism and judicial self- -restraint in the European Court of Human Rights: Two sides of the same coin, „Human Rights Law Journal” 1990, Vol. 11, No. 1–2, s. 61 i n.

26 L. Garlicki, komentarz do art. 1 (w:) Konwencja…, t. 1, red. L. Garlicki, s. 24.

27 L. Garlicki, komentarz do art. 1 (w:) Konwencja…, t. 1, red. L. Garlicki, s. 24.

(23)

na zakończenie pewnych procesów krajowych czy ustanie stanów praw- nych z czasem przestają być przedmiotem orzecznictwa. Jedną z inspira- cji do podjęcia tematu badawczego wskazanego w tytule monografi i było przekonanie o  potrzebie podjęcia pogłębionej analizy doktrynalnej nad istnieniem i  zakresem zobowiązań państw do  ochrony prawa własności w  procesach reprywatyzacyjnych, czyli nad jednym z  takich „wygasza- nych” zagadnień. Refl eksja nad zagadnieniem dopuszczalności realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych w  świetle aktualnie obowiązujących prze- pisów zarówno krajowych, jak  i  na  płaszczyźnie międzynarodowej była i  jest w  literaturze prawniczej obecna. W  literaturze obcej zasadniczą uwagę poświęcono ocenie tych roszczeń w  kontekście koncepcji spra- wiedliwości transformacyjnej (ang. transitional justice)

28

bądź analizy poszczególnych rozstrzygnięć Trybunału w  tej materii

29

. W  literaturze polskiej większość z prezentowanych analiz podnoszących wątki między- narodowe reprywatyzacji dotyczy jedynie kwestii prawnych odnoszących się do  poszczególnych kategorii roszczeń

30

bądź skuteczności krajowego systemu prawnego w  zakresie możliwości „odzyskiwania” mienia i  jego ewentualnych wad

31

. Oceniając wypowiedzi przedstawicieli polskiej dok- tryny w  tej materii, należy podkreślić szczególne skoncentrowanie się

28 E.C. Pettai, V. Pettai, Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States, Cambridge 2015; T. Allen, B. Douglas, Closing the Door on Restitution: the European Court of Human Ri- ghts (w:) Transitional Jurisprudence and the ECHR. Justice, Politics and Rights, red. A. Buyse, M. Hamilton, Cambridge 2011, s. 208–238; E.A. Posner, A. Vermeule, Transitional Justice as Ordinary Justice, „Harvard Law Review” 2004, Vol. 117, No. 3, s. 783–792.

29 S. Djajic, Th e  Right to Property and the  Vasilescu v.  Romania Case, „Syracuse Journal of International Law and Commerce” 2000, Vol. 27, s. 363–396; U. Deutsch, Expropriation without Compensation – the European Court of Human Rights Sanctions German Legisla- tion expropriating the Heirs of „New Farmers”, „German Law Journal” 2015, Vol. 6, No. 10, s. 1367–1380; C. Lebeck, Rights in Transitions: Th e European Court of Human Rights’ Judg- ment in Jahn and Others v Germany, „King’s Law Journal” 2006, Vol. 17, Issue 2, s. 359–365.

30 W kontekście mienia zabużańskiego por. m.in. P. Filipek, Sprawa „mienia zabużańskiego”

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Między- narodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2003, Vol. I, s. 162–170, a także A. Młynar- ska-Sobaczewska, Odpowiedzialność państwa polskiego za mienie zabużańskie, PiP 2010, z. 2, s. 57–69; M. Krzyżanowska-Mierzewska, Sprawy mienia zabużańskiego przed ETPCz, EPS 2008, nr 12, s. 20–25.

31 Reprywatyzacja w systemie prawa, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą Senatu we  współpracy z  Ministerstwem Skarbu Państwa, Warszawa 1999;

Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Na- ukowe” 2016, t. 3.

(24)

na ocenie zagrożeń mogących płynąć z uznania dopuszczalności roszczeń niemieckich przed ETPC

32

. Jedynie fragmentarycznie poruszone są w tych opracowaniach kwestie związane z próbą wyodrębnienia istnienia zobo- wiązań prawnomiędzynarodowych w analizowanym zakresie

33

. Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze prawniczej nie było jednak dotąd pozycji, która w sposób wyczerpujący omawiałaby tę problematykę. Celem monografi i jest wypełnienie tej luki. Niniejsza publikacja nie zawiera nato- miast oceny procesów reprywatyzacyjnych z perspektywy sprawiedliwości bądź słuszności

34

.

Kwestią całkowicie do niedawna marginalizowaną w literaturze doty- czącej zobowiązań wynikających dla państw z EKPC była problematyka wpływu, jaki orzeczenia Trybunału wywarły na procesy transformacyjne, w  tym w  szczególności na  przebieg reprywatyzacji

35

. Na  zagadnienie to można spojrzeć przez pryzmat tego, czy realizowanie przez państwa orzeczeń Trybunału np. poprzez przyjmowanie odpowiednich regulacji prawnych mogło wpłynąć na postawy społeczne w zakresie legitymizacji nowego systemu politycznego i realizowanych przez niego wartości

36

. Dla- tego też w monografi i zawarto rozważania dotyczące obowiązków państw związanych z  koniecznością realizacji judykatów Trybunału. Przyjęte

32 M. Krzyżanowska-Mierzewska, Problem wywłaszczonej własności w orzecznictwie Euro- pejskiego Trybunału Praw Człowieka i jego odniesienie do niemieckich roszczeń majątkowych wobec Polski (w:) Transfer – obywatelstwo – majątek. Trudne problemy stosunków polsko-nie- mieckich. Studia i dokumenty, red. W.M. Góralski, Warszawa 2005, s. 341 i n.; A. Nowicka, Sytuacja prawna nieruchomości pozostawionych przez osoby przesiedlające się do RFN i NRD w latach 1956–1984 (w:) Jak zabezpieczyć polską własność w północnej i zachodniej Polsce przed roszczeniami niemieckimi. Rozszerzenie Unii Europejskiej w  2004  roku a  roszczenia niemieckie, red. I. Arent, M. Libicki, D. Arciszewska-Mielewczyk, Olsztyn 2008, s. 23–64;

T. Domińczyk, Mienie opuszczone i poniemieckie, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 9, s. 5–17.

33 L. Garlicki, Transformacja ustrojowa a  ochrona prawa własności. Aktualne tendencje w orzecznictwie ETPCz (w:) Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janu- sza Trzcińskiego, red. J. Góral i in., Warszawa 2007, s. 409–411.

34 Tę problematykę omawia m.in. C. Kuti, Post-Communist Restitution and the Rule of Law, Budapest 2009, s. 65 i n.

35 Na temat problematyki wykonywania orzeczeń  ETPC por.  A.  Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, War- szawa 2018.

36 Szerzej na temat budowania autorytetu państwa poprzez przyjmowanie regulacji praw- nych odzwierciedlających nowy porządek aksjologiczny patrz A. Młynarska-Sobaczewska, Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w  państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010.

(25)

zostało założenie o znacznym wpływie orzecznictwa na działania państw w zakresie sposobu implementowania obowiązujących przepisów i wpro- wadzania do  nich niezbędnych zmian. Równocześnie podjęto analizę w zakresie tego, czy orzecznictwo ETPC w odniesieniu do skarg reprywa- tyzacyjnych miało wpływ na kształtowanie oczekiwań społecznych co do zakresu reprywatyzacji.

Przedstawienie w  sposób całościowy w  monografi i problematyki zobowiązań państw do poszanowania prawa własności w procesach repry- watyzacyjnych ma także na celu przyczynienie się do realizacji postulatu pewności prawa

37

. Przez dziesięciolecia osoby, którym odebrano po II woj- nie własność w  wyniku przeprowadzenia procesów nacjonalizacyjnych, pozostawały w niepewności co do przysługujących im praw majątkowych.

Wraz z rozpoczęciem procesu reprywatyzacji odżyły ich nadzieje na odzy- skanie własności. Równocześnie rządzący musieli rozstrzygać dylematy co do tego, w jakim zakresie, zgodnie z wiążącymi państwo normami mię- dzynarodowego prawa ochrony praw człowieka, państwa zobowiązane są do rekompensowania doznanych przez jednostki i podmioty prawne strat.

I  choć ostatecznie orzeczenia  ETPC stanowią podstawę do  określenia zakresu zobowiązań państw w  omawianej problematyce, to okres, który upłynął, zanim wydane zostały prawomocne postanowienia i  wyroki, wahający się w granicach 7–9 lat od momentu złożenia skarg, był elemen- tem poważnie wpływającym na pewność co do zakresu ciążących na pań- stwach obowiązków. Obecnie orzecznictwo ETPC jest już ustabilizowane, co pozwala na precyzyjne wskazanie zakresu odpowiedzialności państw.

Synteza zobowiązań państw w zakresie przyjmowania i implementowania regulacji reprywatyzacyjnych zawarta jest w  ostatnim rozdziale mono- grafi i i z założenia stanowi zestaw postulatów dla ustawodawcy w sytuacji podjęcia decyzji o zmianie lub wszczęciu procesów reprywatyzacyjnych.

Do podstawowych metod użytych w  trakcie badań i  formułowania wniosków będzie należała metoda formalno-dogmatyczna, którą wyko- rzystano w analizie orzecznictwa ETPC na potrzeby rekonstrukcji treści normatywnej zobowiązań do  poszanowania prawa własności. Zastoso- wanie tej metody zostało zdeterminowane przez rolę, która została przy- pisana organom kontrolnym, szczególnie ETPC, w zakresie interpretacji i stosowania traktatów z dziedziny praw człowieka. Zobowiązania państw

37 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

(26)

do ochrony prawa własności zapisane w art. 1 Protokołu nr 1 stanowią, w  przypadku wystąpienia działań sprzecznych z  tym przepisem, które można przypisać państwu, źródło odpowiedzialności państwa strony. Rolą Trybunału jest deklaratywne stwierdzenie stanu prawnego polegającego na naruszeniu gwarantowanego w Konwencji prawa własności. Nie negu- jąc przedstawianego w doktrynie poglądu, iż źródłem odpowiedzialności państwa nie jest orzecznictwo sądowe (w  zakresie niniejszej monografi i dotyczy to orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europej- skiego Trybunału Praw Człowieka oraz w bardzo ograniczonym zakresie Komitetu Praw Człowieka), należy podkreślić, że  rola przypisana orga- nom kontrolnym w postaci wykładni i stosowania przepisów determinuje sposób badania zobowiązań na  podstawie  EKPC. Orzecznictwo będzie stanowiło główny materiał analityczny, w oparciu o który zostaną przed- stawione wnioski dotyczące treści zobowiązań. Wnioskowania Trybunału co  do faktów decydujących dla danej sprawy, w  odróżnieniu od  faktów o  charakterze marginalnym, stanowią, w  sytuacji gdy orzeczenia  ETPC nie posiadają charakteru formalnie wiążących precedensów, podstawowe przesłanki do budowania argumentacji prawnej

38

. Dzięki analizie najistot- niejszych wątków orzeczniczych możliwa była synteza najczęściej popeł- nianych przez ustawodawców krajowych błędów w  zakresie tworzenia i implementacji przepisów reprywatyzacyjnych oraz wyciągnięcie konklu- zji co do pożądanego kształtu regulacji krajowych.

Analiza ewolucji orzecznictwa w  zakresie ochrony prawa własności oraz odwołanie do  Prac przygotowawczych

39

do Konwencji i  Protokołu nr  1 mają na  celu poprzez zastosowanie metody historycznej zobrazo- wanie procesu kształtowania się aktualnej treści zobowiązań w  zakresie poszanowania prawa własności, w szczególności w omawianym zakresie zobowiązań w  procesach reprywatyzacyjnych. Część przeprowadzonego badania została oparta na analizie orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka, które zostało następnie skonfrontowane z orzecznictwem Try- bunału. Cel tego zabiegu łączył się z analizą ewentualnej kontynuacji wąt- ków orzeczniczych przez te organy.

38 A. Peczenik, Scientia Juris. Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law,

„A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence” 2005, Vol. 4, s. 27.

39 Collected Edition of the „Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, La Haye: Volume I – 1975, Volume II – 1975, Volume III – 1976, Volume IV – 1977, Volume V – 1979, Volume VI – 1985, Volume VII – 1985, Volume VIII – 1985; dalej jako TP.

(27)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyczyną tego były liczące kilkadziesiąt za­ chorowań ogniska epidemiczne w przedszkolach i szkołach (tab. Nieco wyższa zapadalność od średniej krajowej w

Jednocześnie, jeśli skarżący ma prawo do bronienia się osobiście, pewne dodatkowe ograniczenia jego prawa do obrony, jak odmowa dostępu do akt sprawy na etapie po-

Część trzecia Komentarza obejmuje teksty: Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Protokołów do Konwencji: nr l, nr 4, nr 6, nr 7, nr 12, nr 13,

18 Art. 5 Europejskiej Konwencji wskazuje na to, że: „1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeń- stwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności,

Przy uwzględnieniu powyższych uwag, sformu- łowanie algorytmów i opracowanie procedur oblicze- niowych potrzebnych do wyliczania cen sprzedaży prywatyzowanych elektrowni

Maksymalna odchyłka grubości zęba

[r]

Wyrok Frodl przeciwko Austrii, w tle którego znalazł się krajowy przepis pozbawiający praw wyborczych osoby skazane za umyślne przestępstwo na wię- cej niż rok

Zaznacza się, iż celem reklamy jest zachęcanie do nabywania towa- rów bądź usług, a celem informacji handlowej powinno być udostępnianie danych o świadczonych usługach

„świętości domu” (sanctity of the home) 4. Ochrona „świętości domu” znalazła się także w art. 1 lit h) projektu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przygotowanego

nia lub zatrzymania towarów, względem których organy celne mają podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej. Działania w tym zakresie mogą być podejmowane z

Na- stępnie, autorka zestawiając wyniki najnowszych polskich badań socjologicznych dotyczących rodziny i jej przemian oraz przekształceń systemów wartości z teoriami na temat

Skład panelu był imponujący – zasiedli w nim Dr Wolfgang Hensel (Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze), Helga Jakob Kolrud (Prezes CCBE), Hans-Peter Kaul

Poezja Jej związana była z kilku mocnymi wątkami życia, przez które przebyła Aurelia, w tym także z Lwowem, w którym urodziła się w 1933 roku.. Obok więc wydanych tomików:

Nie można nie przyznać, że zwłoka ta była dla adwokatury korzystna, gdyż przez ten czas atmosfera się uspokoiła, ataki na adwokaturę ustały, oczyściły się w dużym stopniu

Przytoczone powyżej fakty dowodzą, iż poczyniono w Mongolii wiele wysiłku i starań w zakresie reform prawnych. Istnieją jednak nadal dziedziny, które wymagają rozważe- nia.

Orzecznictwo ETPC; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności; Prawo do nauki; Prawo rodziców do zapewnienia wychowa- nia i nauczania zgodnie z

Szkoda spowodowana brakiem realizacji orzeczeń przyznających prawa majątkowe 337 5.2. Szkoda spowodowana retrospektywnym ograniczeniem

Zauwaz˙my przy tym, z˙e wychowuj ˛ ac do chrzes´cijan´skiej cnoty afirmacji Boga, Jachowicz uz˙ywa perswazji 43 , wyjas´nia, iz˙ Stwórca zasługuje na to ze wzgle˛du na:

ministerstwo dóbr kultury: sedes administri cultus humani bonis praepos˘ıti, f ministerstwo finansów: sedes administri rei nummariae publicae praepos˘ıti, f ministerstwo

porównując wyniki badań w zakresie samooceny osiągnięte przez uczniów szkoły zawodowej, technikum i liceum, należy stwierdzić, że uzyskany średni wynik w zakresie

However, the actual wave absolute or encounter frequency constituting a horizontal axis basis for the measured/computed transfer function shall be made dimensionless – multiplied by

Z powyższych uwag wynika, że do podstaw prawnych gwarancji proce- duralnych na wypadek wydalenia cudzoziemca należą w systemie EKPC: art. 1 Protokołu nr 7; art. 4 Protokołu