• Nie Znaleziono Wyników

Domyślne hasło to numer indeksu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Domyślne hasło to numer indeksu"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Dostęp do bazy danych następuje poprzez program Putty na konto shellowe

213.184.8.199 przez protokół ssh, kodowanie znaków (zakładka translation w putty) UTF-8. Login to pierwsza litera imienia i nazwisko, bez polskich liter, na przykład jroza dla Jana Róży. Domyślne hasło to numer indeksu. Logowanie do wiersza poleceń konsoli mysql za pomocą polecenia mysql –uLOGIN –pHASŁO.

Zadania:

1) Stwórz następujące relacje w MySQL z kaskadowymi więzami integralności, określając klucze główne, obce, odpowiednie typy danych oraz inne ograniczenia integralności (NOT NULL, AUTO INCREMENT itd)

a) Pracownik (Pesel, Imie, Nazwisko, Data_ur, Adres, Telefon, Zarobki, Stanowisko - typ ENUM)

b) Student (NrIndeksu, Imie, Nazwisko, Adres, data ur, Typ studiow - ENUM) c) Oceny (Student, przedmiot, data, ocena) - klucz główny składa się z dwóch

atrybutów

d) Przedmioty (IdPrzedmiotu, Nazwa, Prowadzacy, Rodzaj - lab, cw, wyklad)

2) Wstawić warunek, że Zarobki muszą być większe od zera, data urodzenia większa od daty dzisiejszej, oceny w przedziale 2-5.

3) Zmodyfikować tabele:

a) W tabeli oceny zmienić przedmiot na IdPrzedmiotu

b) Zmienić atrybut adres w tabeli Student aby miał maksymalnie 50 znaków c) Usunąć z tabeli Pracownik atrybut adres, a następnie wstawić w jego miejsce

atrybuty ulica, kod pocztowy, miasto.

Ciekawostki:

Przydatne polecenia mysql:

Show TABLES; DESCRIBE tabelka; DESC CREATE TABLE tabelka; SET PASSWORD = PASSWORD(‘hasło); SET PASSWORD FOR ‘login’ = PASSWORD(‘hasło’); DROP TABLE IF EXISTS tabelka;

Typ VARCHAR wymaga podania długości.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ewentualne modyfikacje tej struktury (analogi) jak długo nie prowadzą do zniekształcenia samej podstawy środka, tak długo nie powodują przekształcenia go w (rodzajowo)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur... 110 m

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na roboty budowlane polegające na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym w Olsztynie

(3 pkt) Podaj przykład operacji modelowanej za pomocą diagramu sekwencji z zastosowaniem bloków „alt” i „loop”.. Czy można je zastąpić

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur...

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur... 300

[r]

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz.. osób data kwalifikacji typ i

Projekt wpisuje się w cele projektu Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”, przeprowadzonego dnia 24 kwietnia 2015 r., a także oceny z semestru letniego oraz

310682 dobry plus dobry (po obrobieniu nieobecności ocena końcowa: dobry plus)7. 312588 niedostateczny

 ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych itp. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);

• prepare a printout with regression results (do not include descriptions, interpretations etc in the printout!), using the G7 “r” command result format (just copy the results

Wymień klasy adresów IP, gdzie się je stosuje, jaka jest minimalna

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej, zobowiązuję się do zwrotu 100% środków, które przekazał PCPR na dofinansowanie uczestnictwa

In accordance with Article 13 of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to

Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach z wychowania fizycznego ( podanie należy złożyć w sekretariacie najpóźniej do tygodnia

a) zapasy, należności, krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne, b) zapasy, zobowiązania, należności, krótkoterminowe aktywa finansowe,

Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed powstawaniem bakterii z grupy Legionella.. Ślusarska Natalia Szmigiel Marek 25.11.2011 Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł

Kolejne kolorowe fotografi e trasy procesji pochodzą z Bożego Ciała z 6 czerwca 1980 roku, na których widać zygzakowate, półkoliste, ułożone w formie kwiatów czy kielicha

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinku. 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

REVIEW: JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA, KOBIETA KULTURY ŁUŻYCKIEJ W PRZESTRZENI. SPOŁECZNEJ, BYDGOSZCZ 2018

b) jest wymogiem umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba,