• Nie Znaleziono Wyników

x+1 e1x w punkcie x = 0, (c) f (x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "x+1 e1x w punkcie x = 0, (c) f (x"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1. Obliczyć granice (a) lim

x→2

3x2− 5x − 2 5x2− 20 , (b) lim

x→0

x2+ 1 −√ x + 1 1 −√

x + 1 , (c) lim

x→+∞

√x2+ x − x x(√

x2+ 1 − x), (d) lim

x→0x ·cos x sin x, (e) lim

x→a

tg x − tg a x − a , (f) lim

x→0

√cos x − 1 x2 , (g) lim

x→1

sin(5πx) cos(3πx), (h) lim

x→∞

ln(1 + x) − ln(x) sin(x1) , (i) lim

x→1

3 − 2x x

ln(2−x)1 ,

2. Zbadać istnienie granic jednostronnych i istnienie granic funkcji (a) f (x) = e1x in w punkcie x = 0,

(b) f (x) = x+1

e1x w punkcie x = 0, (c) f (x) = |x−1|x−1 + x w punkcie x = 1,

(d) f (x) = x cosx1− sin1x w punkcie x = 0, (e) f (x) = x−3x2 + x w punkcie x = 3.

3. Zbadać ciągłość funkcji (a) f (x) =

( x2 0 ≤ x ≤ 1 2 − x 1 < x ≤ 2 (b) f (x) =

( |sin xx | x 6= 0 1 x = 0 (c) f (x) =

( cos1x x 6= 0

0 x = 0

4. Dobrać parametry a i b tak, aby podana funkcja była ciągła

(a) f (x) =

(x − 1)3 x ≤ 0 ax + b√ 0 < x ≤ 1

x x ≥ 1

(b) f (x) =

( x2+ ax + b |x| < 2 x√

x2− 4 |x| ≥ 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prze±led¹ ewolu j stanu w powy»szym ukªadzie i powiedz jaki wynik pomiaru na.. ko« u algorytmu pozwoli wnioskowa¢, »e funk ja jest staªa

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Suma operatorów domkniętych o wspólnej gęstej dziedzinie nie musi być operatorem domy- kalnym.. Aby to zobaczyć, rozważmy

Część II kolokwium (13:20-14:00) będzie polegała na zredagowaniu na kartce rozwią- zań 2 zadań otwartych (po 10 punktów za zadanie), zeskanowanie/sfotografowanie ich, a

oraz rezystancje zastosowanych rezysto- rów podano na rysunku. Charakterystyki przej±ciowe wzmacniaczy operacyjnych W1, W2 2.. przedstawiono fragment konstrukcji

• dla wygenerowanych danych trójwymiarowych dwóch klas z rozkładów normal- nych zaznacz na wykresie trójwymiarowym dane treningowe i klasyfikator qda (z macierzą kowariancji

PROSEMINARIUM MATEMATYKI ELEMENTARNEJ Lista 121. Zbadaj czy jest to minimum

Z twierdzenia dzielenia wielomian´ ow wynika, ˙ze ta reszta ma stopie´ n jeden... Z twierdzenia dzielenia wielomian´ ow wynika, ˙ze ta reszta ma stopie´

Warto jednak skożystad z faktu, że wektor stworzony z wag neuronu, czyli wektor [5,1] jest wektorem normalnym do prostej decyzyjnej, a więc wektor [-1,5] normalny do [5,1]

Definicja 12.. symbole nieoznaczone opisane w wykładzie 2) należy dokonać odpowiednich przekształceń algebraicznych, tak, aby usunąć nieoznaczoność i uzyskać warunki

jest funk j¡ Lips hitza lokalnie, je»eli speªnia warunek Lips hitza w ka»dym punk ie

Przerabianie zada« z tej listy na ¢wi zenia h jest

Geometrycznie, dla funkcji ci¡gªej na przedziale domkni¦tym oraz ró»niczkowalnej wewn¡trz tego przedziaªu istnieje styczna równolegªa do siecznej ª¡cz¡cej ko«ce

Oblicz przy±pieszenie punktu w chwili, w której jego pr¦dko±¢ jest równa

3) wyznacz asymptoty (pionowe, poziome, uko±ne) oraz oblicz granice na kra«cach przedziaªu okre±lono±ci i w otoczeniu punktów nieci¡gªo±ci (granice jednostronne),.. 4)

Wytrzymaªo±¢ belki o przekroju prostok¡tnym jest proporcjonalna do dªugo±ci podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysoko±ci. Policzy¢ najwi¦ksza obj¦to±¢

Wytrzymałość belki o przekroju prostokątnym jest proporcjonalna do długości podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysokości.. Znajdź największa objętość stożka