Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem* Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko…………………………………………………..

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

……….

( miejscowość , data )

……….

(imię i nazwisko dziecka – kandydata)

………

Adres zamieszkania

………..

( imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego/

………

Adres zamieszkania

………..

( imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego/

………

Adres zamieszkania

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko………..

( imię i nazwisko dziecka )

Oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia *.

……….………..

( podpis ojca /prawnego opiekuna )

……….………..

( podpis matki /prawnego opiekuna )

*Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59) oświadczenia

wymagane , jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia klauzuli

następującej treści : Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula

to zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Figure

Updating...

References

Related subjects :