• Nie Znaleziono Wyników

(1)Zadanie Pewien układ gospodarczy składa się z trzech gałęzi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Zadanie Pewien układ gospodarczy składa się z trzech gałęzi"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie

Pewien układ gospodarczy składa się z trzech gałęzi. Gałąź I zużywa w procesie produkcji swoje własne wyroby o wartości 20 mln zł, produkty gałęzi II o wartości 40 mln zł oraz produkty gałęzi III o wartości 10 mln zł. Gałąź II zużywa swoje własne wyroby o wartości 35 mln zł, produkty gałęzi I o wartości 30 mln zł oraz produkty gałęzi III o wartości 20 mln zł. Gałąź III swoje własne wyroby o wartości 50 mln zł, produkty gałęzi I o wartości 10 mln zł oraz produkty gałęzi II o wartości 15 mln zł. Gałąź I tworzy wartość dodaną równą 30 mln zł, gałąź II 65 mln zł, zaś gałąź III 125 mln zł.

1) Ułożyć tablicę przepływów międzygałęziowych

2) Wyznaczyć współczynniki bezpośrednich i pełnych nakładów materiałowych i podać ich interpretacje.

O ile zmieni się produkcja w całej gospodarce, jeżeli popyt finalny na produkty I gałęzi wzrośnie o 15 mln zł?

3) O ile zmieni się produkcja w całej gospodarce, jeżeli produkt finalny każdej gałęzi wzrośnie o 20%?

4) Która z gałęzi wykazuje największą, a która najmniejszą materiałochłonność produkcji?

Jak zmieni się produkcja globalna gałęzi III jeśli produkt finalny gałęzi I wzrośnie o 4 zł, zaś produkt finalny gałęzi II spadnie o 4 zł?

5)

6)

7)

sektor 1 2 3 4 5

1 1.0 -1.0 0.0 0.5 1.0

2 3.5 2.5 3.0 4.0 3.8

3 5.0 4.0 4.5 4.0 4.7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wyznaczyć kolejne przybliżenia macierzy pełnych nakładów mateiałowych wykozystując nastęwpujące jej rozwinięcie (I-A)-1 = I+A+A2+A3+….

Wiedząc że w roku 0 udział płac w wartości dodanej wynosił odpowiednio 40, 30 i 60 procent, obliczyć płace i zyski jednostkowe

a) sporządzić prognozę produkcji globalnej w ujęciu ilościowym na kolejnych 5 okresów tempa zmian produkcji finalnej

Wiedząc, że udział konsumpcji w zużyciu finalnym produktów rolnictwa wynosi 90%, a w przypadku przemysłu i usług odpowiednio 40% i 70%, oraz że pozostała część zużycia finalnego to inwestycje, obliczć średnie ceny produktów konsumpcyjnych i inwestycyjnych (!!!)

b) ustalić jak zmieni się struktura produkcji globalnej w okresie 5 w porównaniu z okresem 0, tj. z okresem z którego pochodzą oryginalne dane (!!!)

okres

Zużycie wody przez poszczególne gałęzie w okresie 0 wynosiło odpowiednio 80, 5 oraz 5 mln hektolitrów.

Obliczyć i zinterpretować bezpośrednie współczynniki oraz mnożniki (proste i I typu) dla zużycia wody.

Sporządzić prognozę zużycia wody w całej gospodrce w kolejnych 5 okresach wykorzystując wyniki polecenia 7 oraz

a) zakładajac stałość bezpośrednich współczynników zużycia wody

b) zakładając, że zużycie wody na jeden kilogram produkcji rolniczej będzie systematycznie (tj z okresu na okres) spadało w tempie 3%

Wykorzystując wyniki polecenia 7a i 10 zbudowac tablicę przepływów międzygałęziowych w ujęciu wartościowym dla okresu 5, w cenach bieżących oraz w cenach stałych okresu 0. Porównać zmiany wartości produkcji globalnej przedstawionej w cenach bieżących oraz w cenach stałych, w okresie 5 w porównainu z okresem 0

Porównać wyniki prognoz z obu wariantów polecenia 12 i wyciągnąć wnioski

Przedstawić tablicę w ujęciu ilościowym wiedząc, że ceny produktów poszczególnych sektorów wynoszą odpowiednio 2,5 zł/kg, 10 zł/szt i 8 zł/ju

Wiedząc, że w kolejnych 5 okresach popyt finalny w ujęciu ilościowym będzie wzrastał zgodnie z tempami podanymi w poniższej tabeli

Zakładajac, że zyski w gałęziach w kolejnych pięciu okresach pozostaną na niezmienionych poziomach, płace w kolejnych okresach wzrosną odpowiednio o 7, 6, 5, 6 i 4 procenty (jednakowo we wszystkich gałęziach), a produkcja globalna zmienia się zgodnie ze scenariuszem przedstawionym w punkcie 7, obliczyć jak zmienią się ceny produktów poszczególnych gałęzi i średnie ceny odbiorców finalnych (!!!)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Korzyści, jakie osiągają politycy z tego zohydza- nia lekarzy Polakom, są doraźne: raz chodzi o pogor- szenie pozycji negocjacyjnej lekarzy w sporze z rzą- dem o wynagrodzenia

Obecnie Fun- dusz posiada określoną pulę środków finansowych, po drugiej stronie jest pacjent, któremu należy udzielić świadczenie medyczne, a pomiędzy nimi odbywa się za- kup

Jaka musi być produkcja globalna poszczególnych działów (wartościowo), aby możliwe było zaspokojenie popytu finalnego w każdym dziale na poziomie odpowiednio: 300 tys. rh,

Pewien układ gospodarczy składa się z trzech gałęzi. Gałąź pierwsza zużywa w procesie produkcji własne wyroby o wartości 20 mln zł, produkty gałęzi II o wartości 40 mln

Kalafior tworzą różyczki, które wyglądają podobnie jak cały owoc: każda różyczka składa się z mniejszych, te z jeszcze

Opracowany akumulatorowy układ zasilający składa się z modułu baterii i aparatury zabudowanych na wozie strzelniczym oraz wolnostojącego modułu ładowania opracowanego

Metody statystyczne w geografii ekonomicznej 127 jednak takie czy inne mierniki związku korelacyjnego stwierdzamy tylko czysto formalne istnienie związku pomiędzy

Określono, ile czasu trwają poszczególne czynności oraz jakie zasoby i koszty są z nimi związane.. Informacje dotyczące przedsięwzięcia zestawiono