Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.07.30, R. 20, nr 87

Pełen tekst

(1)

Ćeno numeru 10 $ro«Ky Opłacono gotówkg » góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW a—

Wąbrxdn^9ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o b o t a d n i a 3 0 l i p c a 1 9 3 8

Zacięta walka wre w Hiszpami

P A R Y Ż . K o r e s p o n d e n t H a v a s a d o ­ n o s i z B u r g o s , ż e w e d ł u g i n f o r m a c y j z e ź r ó d e ł o f i c ja l n y c h u s t ę p u ją c e w o j s k a r z ą d o w e w o k r ę g u D o n B e n i to r o z s t r z e l a ł y w i e l k ą i l o ś ć w i ę ź n ió w p o l i ty c z n y c h . W s a m y m t y l k o D o n B e n i to r o z s t r z e l a n o 5 3

‘o s o b y n a l e ż ą c e d o p r a w ic o w y c h o r g a n i - z a c y j p o l i ty c z n y c h .

B U R G O S . W c z o r a j o ś w ic i e w o j s k a g e n . F r a n c o p r z y s tą p i ły d o l i k w id a c j i o d d z i a ł ó w r z ą d o w y c h , k t ó r e z d o ł a ł y s ię p r z e d o s ta ć n a p r a w y b r z e g r z e k i E b r o w d o l n y m j e j b i e g u . W B u r g o s w i a d o m o ­ ś c i o p r z e d a r c iu s i ę n a d r u g i b r z e g r z e k i n i e p r z y ja c ie l a n i e w y w o ł a ł y w i ę k s z e g o

f r a n k ó w . O w e z a p a s y s r e b r a s t a n o w i ą c e n y c h i f i n a n s o w y c h P a r y ż a , p o d a n e b o ­ w i e m i n f o r m a c j e p r a s o w e n i e p r e c y z u j ą j e j c h a r a k t e r u . N ie w i a d o m o t e d y , c z y c h o d z i t u o z a p ł a t ę z a p e w n e t r a n s a k c je h a n d l o w e , c z y t e ż o w e z a p a s y s r e b r a m a - w ł a s n o ś ć r z ą d u b a r c e l o r i s k ie g o , w y s ł a n e

z o s t a ł y z B a r c e lo n y n a s a m o c h o d a c h c ię ż a r o w y c h d o m ie j s c o w o ś c i P e r t u s n a g r a

n i c y f r a n c u s k o - h i s z p a ń s k i e j , g d z i e z o - ~ 7- - - — s t a ł y z a ła d o w a n e n a p o c i ą g i i s k i e r o w a n e j ą b y ć z d e p o n o w a n e w P a r y ż u c e l e m i c h d o P a r y ż a .

W i a d o m o ś ć o t e j p r z e s y ł c e w y w o ł a ła d u ż e z a i n t e r e s o w a n ie w k o ł a c h p o l it y c z - 1

i z a b e z p i e c z e n i a n a w y p a d e k z a g r o ż e n i a B a r c e l o n y p r z e z w o j s k a g e n . F r a n c o .

i? - ? * -

Na drogach swej polityki Polska spotykała często wpływy

masonerii

S z e r o k ą f a l ą p o t o c z y ł a s i ę p o P o l s c e d y s k u s j a n a t e m a t „ m a s o n e r i i N i e s p o ­ s ó b j e j j e d n a k t r a k to w a ć z n a l e ż y t ą p o ­ w a g ą , N i e d l a t e g o , b y s p r a w a b y i a m a io - w a z n a i n i e a k t u a ln a . W r ę c z p r z e c i w n ie : j e s t i w a ż n a i a k t u a l n a . N ie j e s t j e d n a k w k o l e jn o ś c i c e ló w a n i n a j w a ż n i e js z ą a n i n a j a k t u a ln i e j s z ą . S p o s ó b n a t o m i a s t z a j m o w a n i a s i ę n i ą , t r e ś ć p r z e r ó ż n y c h „ r e w e l a c j i ,“ b e z tr o s k a w s z a f o w a n i u n a z w i s k a m i , ł a tw o ś ć w y s u w a n ia w n i o s k ó w z b a r d z o

„ l e k k i c h " p r z e s ła n e k — w s z y s t k o t o n i e b u d z i z a u f a n i a . C z y n i w i ę c w n a s tę p s tw i e r z e c z y w r a ż e n i e b ą d ź „ r o z g r y w e k " , b ą d ź c h ę c i d o s t a r c z a n ia g a w ie d z i t a n ic h „ s e n - *

s a c yj “. I

I d l a t e g o t e ż j e s t b a r d z ie j w ł a ś c i w y m I w r a ż e n i a ,

u c h y l ić s i ę o d u d z i a ł u w t e j „ d y s k u ! U t r z y m u je s i ę t u p r z e k o n a n i e , ż e s j i“ , t o c z ą c e j s ię n a n i e o d p o w ie d n i m p o - f w o js k a r z ą d o w e , o d c i ę t e o d s w y c h o p e - z i o m ie i i s t o t n i e d o n i c z e g o p o z y t y w n e g o

n i e w i o d ą c e j.

Z g o ł a i n a c z e j z a g a d n i e n ie t o p r z e d ­ s t a w i a s ię , j e ś li n a n i e s p o j r z y m y z p u n ­ k t u w id z e n ia s t o s u n k u P o l s k i d o ś w ia t a z e w n ę tr z n e g o . G d y u n a s m a m y d o c z y ­ n i e n ia z r z e k o m o i s tn i e ją c ą s z e r o k ą o r ­ g a n i z a c j ą ś c i ś l e z a k o n s p i r o w a n ą , ( a w ie ś c i o n i e j s ą — j a k d o t y c h c z a s — i m g l i­

s t e i m ę tn e ) , t o z a g r a n i c ą , w s z e r e g u p a ń s tw , w o l n o m u l a r s tw o j e s t o r g a n i z a ­ c j ą j a w n ą , b e z p o ś r e d n i o o d d z i a ł y w u ją c ą n a t o k p o l i ty k i .

P o l s k a z a r ó w n o w t e d y , g d y t o c z y ł a b o j e o s w ó j b y t p a ń s t w o w y , j a k i w c i ą ­ g u 2 0 l a t o s t a t n ic h , g d y z d o b y w a ł a s o ­ b i e n a l e ż n e s w e j s i le m ie j s c e n a ś w ię ­ c i e w c i ą ż n a p o ty k a ła n a s w e j d r o d z e t ę p o t ę ż n ą o r g a n i z a c ję i „ „ w c ią ż m u s ia ł a s i ę o d n i e j o d g r a d z a ć , u n i e z a l e ż n i a ć .

S t o s u n e k s a m o d z ie l n e j m y ś li p o l i ty c z n e j o d r o d z o n e j P o l s k i d o w o l n o m u l a r ­ s t w a ś w ia t o w e g o — o t o t e m a t , k t ó r y w a r t o p r z e ś w i e tl ić .

O t r z y m a l iś m y o s ta t n io o d j e d n e g o z w y b it n y c h p o l s k ic h p o l it y k ó w i p u b l i­

c y s tó w , z n a j ą c e g o d o s k o n a l e z a z ą b i e n i a m a s o ń s k i e n a a r e n i e p o l it y k i m i ę d z y n a - r o d o w e j , b a r d z o i n t e r e s u j ą c e u w a g i , k t ó r y m c h ę t n ie u d z ie l a m y p o n i ż e j m i e j s c a .

J e s t r z e c z ą d o w ie d z i o n ą — i w e j F r a n c j i, w L o n d y n i e , w P r a d z e , w N o ­ w y m J o r k u s t a n o w i t o „ p u b l i c z n ą t a ­ j e m n i c ę " , — ż e w o l n o m u l a r s t w o w y w a r ł o i w y w i e r a w c ią ż o g r o m n y w p ł y w n a k s z ta ł to w a n ie s i ę p o l i t y k i m ię d z y n a r o - । d o w e j . T a k b y ł o , g d y p o w o j n i e ś w ia t o ­ w e j z b i e r a ł s i ę k o n g r e s p o k o j o w y i p o d z i e ń d z i s i e j s z y w s z e r e g u p a ń s t w p o - . z o s t a ł o ,

P o l s k a z a t e m w p ł y w t e n o d c z u ć m u ­ s i a ła , z a c ią ż y ł o n n i e je d n o k r o t n ie i p o d ­ c z a s n a s z y c h w a lk o g r a n i c e p a ń s t w a , i p r z y d e c y z ja c h , z a p a d ł y c h c z y t o n a k o n f e r e n c j i p o k o j o w e j w W e r s a l u c z y n a R a d z i e A m b a s a d o r ó w , i p o t e m w c i ą g u o s t a tn i e g o d w u d z ie s t o le c i a ,

W e ź m y d l a p r z y k ła d u k i l k a f a k t ó w . C z y ż l a n s o w a n ie w t e d y , g d y ś m y s i ę z m a g a li z c z e r w o n ą p r z e m o c ą k r z y w d z ą c e j n a s „ l in i i C r u z o n a " n i e b y ł o n a ­ s t ę p s t w e m n a c i s k u , w y w ie r a n e p r z e z l o ­ ż e m a s o ń s k i e ? C z y ż d e c y z j a R a d y A m ­ b a s a d o r ó w z 2 8 l i p c a 1 9 2 0 r o k u , o k r a w a ­ j ą c a z n a s p o l s k i c h p o w i a t ó w , c i e s z y ń - k i e g o i f r y s z ta c k i e g o , b y j e o d d a ć w e w ł a d a n i e c z e s k i e a t y m s a m y m u c z y n ić z z n i c h p r e z e n t d l a w y s o k i c h d y g n i t a r z y x w o l n o m u l a r s k i c h . b r a t a M a s a r y k a i b r a

r a c y jn y c h p o d s ta w i z a o p a tr z e n i a s t a w i a ć b ę d ą o p ó r a ż d o w y c z e r p a n i a a m u n ic j i , p o c z y m p o d d a d z ą s ię .

P A R Y Ż . W c z o r a j p r z y b y ł o d o P a r y ­ ż a z n a d g r a n i c y h i s z p a ń s k i e j 9 w a g o n ó w n a ł a d o w a n y c h s z ta b a m i i m o n e t a m i s r e b r n y m i n a o g ó l n ą s u m ę o k o ł o 5 6 m il.

Młode pokolenia w Czechosłowacji zmieni swój stosunek do Polski

W A R S Z A W A , K o m it e t m ł o d z i e ż o ­ w y s t o li c y , p r z y j m u j ą c y w y c i e c z k ę m ł o ­ d z i e ż y c z e c h o s ł o w a c k i e j, n a l e ż ą c e j d o w s z y s tk i c h s t r o n n i c t w p o l i t c z n y c h , r z ą ­ d z ą c e j k o a l i c j i, u r z ą d z ił w d r u g i m d n i u p o b y t u w y c ie c z k i k o n f e r e n c j ę d l a p r a ­ s y s to ł e c z n e j. K i l k u g o d z i n n a r o z m o w a z m ło d z i e ż ą , d o t y k a j ą c a b e z o b s ł o -

’ n e k i k r ę p o w a n i a s i ę w s z y s tk i c h z a s a d -

c h o s ł o w a c ji , s t w i e r d z i ła j e d n o : m ło d e p o k o l e n i e c z e c h o s ł o w a c k i e w y z n a j e z a s a d ę p r a w ie w s z y s t k o n a s ł ą c z y — n i c n a s n i e d z i e l i . B ł ę d y p r z e s z ło ś c i s ą d o n a p r a w i e ­ n i a . W r o g o w ie s ą w s p ó l n i. W i e le z a i s tn i a ł y c h f a k t ó w j e s t n i e z a w i n i o n y c h p r z e z t y c h , k t ó r z y b u d o w a ć b ę d ą p r z y s z ło ś ć o b u n a r o d ó w . W j e d n o ś c i — s i ł a c z o ł o ­ w e j s ł o w ia ń s z c z y z n y , O p r y m a t w a lk i n i c z y c h s p r a w , d o t y c z ą c y c h P o l s k i i C z e ! n i e b ę d z i e , b o s ł u s z n i e o n s i ę P o l s c e n a -

j l e ż y . M ł o d e p o k o l e n i a m u s z ą p r a c ę w k i e r u n k u z b l i ż e n ia p o g ł ę b i ć , u s u w a j ą c w s z y s t k o , c o d r a ż n i .

N a n i e p o r o z u m ie n i a c h i w a l k a c h z a ­ l e ż y o b c y m . W s p ó ł p r a c a g o s p o d a r c z a j e s t n i e t y lk o p o ż ą d a n a , a l e i k o n i e c z n a , G d y n i a m u s i b y ć p o r t e m - s t r a ż n ic ą p o ­ t ę g i s ł o w i a ń s k ie j n a B a ł t y k u ,

N a k o n f e r e n c ji n i e o m i n i ę to ż a d n e j

5-tio godzinna potyczka

na granicy mandżursko - sowieckiej

T O K I O . D z i e n n i k „ N is z i - N i s z i " d o - s o w i e c k i p o 5 - g o d z i n n y m s t a r c i u . P e w n a n o s i z m i e j s c o w o ś c i M u t a n k i a n g w M a n - c z ę ś ć ż o ł n ie r z y s o w i e c k i c h z a t r z y m a ła

d ż u k u o , ż e o k o ł o 3 0 0 ż o ł n i e r z y s o w ie c - s i ę n a w y s p i e p o ł o ż o n e j p o ś r o d k u r z e k i d r a ż li w e j k w e s t ii , w y ś w i e tl a ją c j e w y - k i c h p o d o s ło n ą k o n o n ie r e k p r z e p r a w i ł o

s i ę p r z e z r z e k ę U s s u r i s t a n o w ią c e j g r a ­ n i c ę m ię d z y Z S R R , a M a n d ż u k u o i z a ję ­ ł o w i o s k i Y a o l i n g ts e i H s in h s i n g t u n g , p o d p a ł a j ą c w i ę k s z o ś ć c h a t w t y c h m i e js c o ­ w o ś c i a c h .

O d d z i a ły j a p o ń s k i e w y p a r ł y o d d z i a ł

i o k o p a ł a s i ę n a n i e j,

W c i ą g u d n i a w c z o r a j s z e g o w y d a r z y ł y s i ę d w a n o w e w y p a d k i w t a r g n i ę c ia ż o ł n ie r z y s o w i e c k ic h n a t e r y to r i u m M a n ­ d ż u k u o w o k o l i c a c h H u n g c z u n ,

W c b u w y p a d k a c h ż o ł n i e r z e s o w ie c c y z o s t a li w y p a r c i p r z e z s t r a ż p o g r a n i c z n ą .

c z e r p u j ą c o . K o n f e r e n c j i p r z e w o d n i c z y ł p . N a g ó r s k i , I m ie n i e m p r a s y d e m o k r a t y ­ c z n e j s t o l i c y p r z e m ó w ił r e d a k t o r D ą b r o w s k i . P a n i e z K o m i t e tu p r z y ję c ia z p . W i e r z b ia ń k ą n a c z e l e , p o d e j m o w a ł y g o ­ ś c i c z a r n ą k a w ą .

n i e j p o c z ę ł a k r o c z y ć p o l i n i i p o l i t y k i

„ o i o K o w e j , g d y w m i e j s c e r e a i n y c n m - t e r e s o w s ą s i e d z k i c h p r o o o w a n o l o r y i o - w a c p o r o z u m i e n i a n a n e „ i d e o l o g i c z n y c h b i o k o w — m y ś m y j a s n o i m e d w u z n a c z n i e s t a n ę l i n a s t a n o w i s k u p r z e c iw n y m , n i e c n c i e l i s m y s i ę u a c w c i ą g a c w ż a d n e ,,b i o k i , t a k i e c z y o w a k i e , t i u m ą c z y l i ś m y k a z d e m u , z e t y l k o w ł a s n e i n t e r e s y , w y r a ź n e i k o n k r e t n e c e l e s t a n o w i ć m o g ą o n a s z e j p o l i t y c e z a g r a n i c z n e j , s t a n ę l i ś m y n a s t a n o w i s k u , z e c e l e s t a n o w i ć m o g ą o n a s z e j p o l i t y c e z a g r a n i c z n e j , s t a n ę l i ś m y n a s t a - { n o w i s k u , z e n a s z a p o k o j o w a p o l i t y k a m e

k i e r u j e s i ę ż a d n y m i w z g l ę d a m i n a c u -

; d z y u s t r ó j i d e o l o g i c z n y .

I w t e d y w ł a ś n i e z e s t r o n y „ b l o k u ’ !

p r z e k o r ą , b ą d ź z e s z k o d n ic t w e m , b ą d ź z p r z e ś la d o w a n ia m i ....

B y ł p e w i e n o k r e s w n a s z y c h s t o s u n ­ k a c h z z a p r z y j a ź n i o n ą R u m u n i ą , k i e d y n a s z s o j u s z b y ł m n i e j ż y w y , m n i e j w y r a ­ ź n y , m n i e j b i e g n ą c y p o l i n ia c h w z a je m - y c h p o t r z e b . O k r e s t e n p r z y p a d ł w ł a ś n i e w t e d y , k i e d y p o l i ty k ą r u m u ń s k ą s t e r o w a ł p . T i tu l e s c u , k t ó r e g o z w ią z e k z m a s o n e ­ r i ą n i e b y ł c h y b a d a l e k i .

O to k i lk a s p o ś r ó d w i e lu p r z y k ł a d ó w . W y n i k a z n i c h , ż e p o l s k a m y ś l p o l i ­ t y c z n a . u k s z ta ł t o w a n a p r z e z J ó z e f a P i ł s u d s k ie g o i w c ie l a n a w c z y n p r z e z n a ­ s z y c h s t e r n i k ó w n a w y p o l i ty k i z a g r a n ic z n e j , w z ię ł a r a z n a z a w s z e r o z b r a t z t y m , c o P i łs u d s k i o k r e ś l ił m i a n e m „ o b c y c h a - g e n t u r " i z a w s z e o p i e r a ła s i ę n a s a m o ­ d z i e l n y c h d e c y z j a c h , z g o d n y c h z i n te r e s e m p a ń s tw a i n a r o d u , a u n i e z a l e ż n i a ją ­ c y c h s i ę o d j a k ic h k o l w ie k p r e s ji z z e w ­ n ą t r z , w s z y s t k o j e d n o j a k i e j b a r w y „ i d e o l o g ic z n e j u l t r a n a c j o n a li s t y c z n e j. k o m u n i s t y c z n e j , c z y t e ż — m a s o ń s k i e j.

P o l s k a z a w s z e p r z e c i n a ł a p r ó b y z w i ą z a n i a j e j z n a c i s k ie m z z e w n ą t r z , z b l o ­ k o w a n ia j e j w b r e w ż y w o tn y m w ła s n y m i n t e r e s o m .

T o b y ł o r ó w n i e ż i w y t y c z n ą w s t o s u n l k u d o s i ł w o l n o m u la r s k ic h w n a s z e j p o - d ą c ą t y m s a m y m p o d a t n y m „ k l ie n t e m ’

p r z e p o ię z n y c n p o u o w c z a s s i i m o c a r s t w o ■ w y c n , k i e r o w a n y c h z d u c h a m a s o n e m — ’ p r z e c i w s t a w i li C z y n : M i e l i ś m y w t e d y n a ■ s z c z ę ś c ie J ó z e ia r 'H s u d s k i e g o , J e g o n a r t ' w o li z w y c i ę s k i e j — i z w y c i ę ż y l i ś m y . ' A p o t e m , w n a t ę p n e j , p o w o j e n n e j f a z ie d y p l o m a c j i e u r o p e js k i e j, i l e k r o ć t o s p o tk a l iś m y s i ę z k o n c e p c ją p a k t ó w m o - ‘ c a r s tww ł a ś n i e t y c h , w k t ó r y c h w o l- ! : n o m u la r s tw o j e s t n a j w p ł y w o w s z e 1 j e d n a k t a k i c h p a k t ó w , k t ó r e p o n a d n a ­

s z y m i g ł o w a m i b e z n a s i c z ę s t o w b r e w n a m , c h c i a ły d z i e l i ć ś w ia t n a r e j o n y , c z y n i ć z n a s w a s a l i, p o s ł u s z n y c h c u d z e j w o ­ l i" .

C z y ż n i e w i d z ie l i ś m y w t e d y , ż e n a w e t

N i e m c y , p o b it e N i e m c y , b y w a ł y w c i ą g i- t y c h p a ń s t w , w k t ó r y c h m a s o n e r i a o d - n e w o r b i t r ę t y c h „ p a k t ó w ? " <

c i e n i e d z i s ie j s z e N i e m c y , l e c z ó w c z e s n e : N i e m c y T o w , H e r m a n M u l l e r a i d r S t r e s - m a n a , N i e m c y g ę s t o o b s i a n e r ó ż n y m i ,.L o g e z u r F r e i h e i t " c z y ,,O r d e n z u r S e - l ig k e i t" i td .

J a k ż e ł a t w o o d n a jd y w a l i d r o g ę d o p o r o z u m i e ń w z a c is z n y c h k ą t k a c h n a d : L e m a n e m c z y n a d J a s n e m B r z e g ie m i c i : „ W i e lk i e g o W s c h o d u " i c i z „ s z k o c k ie ,

g o o b r z ą d k u " i c i z n i e m i e c k ic h „ l ó ż " ! I b a j e s t o d d a w n a z n a n e . I r z e c z z n a m ie n w o i n o m u i a r s k i c n . o r a t a M a s a r y x a i o r a ! j a k ż e s i ę o b r u s z a li , j a k n a m i ę tn e a n t y - n a : w ł a ś n i e n a s z e s to s u n k i z C z e c h o s ł o -

t a B e n e s z a — n i e b y ł a w y n ik i e m p o r o - I p o l s k ie k a m p a n ie w s z c z y n a l i , g d y ś m y w a c j ą s ą n a p r z e s t r z e n i d w u d z i e s i ą t k ó w I l it y c e z a g r a n ic z n e j . I d l a t e g o m a s o n e r ia O c z y w iś - g r y w a p o w a ż n ą r o l ę , s p o tk a l iś m y s i ę z

w i e lk ą n i e c h ę c i ą , n a w e t z p o g r ó ż k a m i , z n a m i ę tn ą a n t y p o l s k ą k a m p a n i ą p r a s o ­ w ą .

S p ó j r z m y n a d w a p a ń s tw a s ą s ia d u j ą ­ c e z n a m i .

Ż e C z e c h o s ł o w a c j a j e s t p o d w y b it n y m w p ł y w e m w o l n o m u l a r s t w a , a j e j d e c y ­ d u j ą c e c z y n n i k i s t a r y m i i z n a c z n y m i w h i e r a r c h i m a s o ń s k i e j l u d ź m i — t o c h y -

LJ1 o x\.1trill V W o ł* y i h a i1| gv ł y oni j o lin x 'w v x a a v a a v x v v & av a v ai u. aaa ow aav*aav a

i t w a r d o p r z e c i w s t a w i l i z a s a d ę : n i c o n a s l a t d a l e k ie o d n o r m a li z a c ji , w c i ą ż i n a w P o l s c e g ł o w ę p o d n o s i ,,., l e c z z a w s z e

z u m ie ń m a s o ń s k i c h ? _

M y ś m y s i ę w t e d y , g d y n a p i e r a n o n a n a s b e z n a s ! G d y ś m y b r o n i li s a m o d z ie l n o ś c i t e r e n i e m i ę d z y n a r o d o w y m i w s t o s u n k u t y lk o n a k r ó t k o , g d y ż a n i t e n n a r ó d , a n i

o z g o d ę n a „ l in i ę C u r z o n a ” , g d y w i d z i e ć n a s z y c h k o n c e p c j i p o l it y k i z a g r a n i c z n e j , d o b l i s k o 2 0 0 - t y s ię c z n e j m n ie j s z o ś c i c i, c o t y m p a ń s t w e m r z ą d z ą , z b y t t e g o c h c ia n o n a ś w i e c ie P o l s k ę n i e w ie l k ą , a b ę I A p o t e m , g d y E u r o p a c o r a z w y r a ź - p o l s k ie j z a O lz ą s p o t y k a m y s i ę b ą d ź z 1 w s z y s tk i e g o s ą ś w i a d o m i .

(2)

„GŁOS POMORZA^ _ Nr 87 Str 2

MBW I ■’O -«■*

Do jakich za kie . ź

wodów należy Crwawe walki w Palestynie

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ie o d rz e cz y b ęd zie zw ró cić u w ag ę n a tak t, ze w ch w ili o b ecn ej c a iy św iat je st o p an o w an y ż ą d z ą zd o b y w an ia n o ­ w y ch le ren o w d la sw ej ek sp an sji.

P o d b ó j te n czy w d ro d z e p o k o jo w ej (o d k ry w a n ie o k o lic n ie z b a d a n y c h ), czy to w d ro d z e o rężn eg o zab o ru o d b y w a się trz em a d ro g am i: lą d e m w o d ą i p o ­ w ietrzem .

I w szęd zie w id zim y, źe czło w iek o w i I to w a rz y sz y — ra c z e j, ze czło w iek o w i słu ży m o to r: czy to w fo rm ie sam o ch o du (w ; jeg o w szelk ich o d m ian ach )., czy sam o lo -1 tu , czy też ło d zi m o to ro w ej i o k rę tu .

Z d a w ało b y się. że co to m a w sp óln eg o

sk ich, g d y ż d zięk i n im m o żn a zd o b y ć fach , k tó ry zap ew n ia d o b rą e g z y ste n cję , a jed n o cześn ie p rz y sp o rz y się p a ń stw u o b y w ateli p rz y d atn y ch d o o b ro n n o ści p a ń stw a w słu żb ie zm o to ry zo w an ej a r­

m ii. N a zak o ń czen ie w a rto p o d k reślić, że p o le d o p ra c y je st szero k ie, a d la u - ta len lo w a n y c h d ro g a d o sła w y b lisk a.

JE R O Z O L IM A . N a arab sk im ry n k u w czo rajszy m w y b u ch u w y n o si 6 0 o só b , w arzy w n y m p o licja w y k ry ła m aszy n ę p ie W p o b liżu T y b e ria d y zn alezio n o tru - k ie ln ą z m ech an izm em zeg aro w ym , u n ie- p y d w ó ch Ż y d ó w z a strz e lo n y c h p rzez n ie

m o żliw iając w y b u ch . ! zn an y ch sp raw có w .

H A IF A . W c z o ra jsz y zam ach b o m b o ­ w y w y w o łał o b u rzen ie w cały m k ra­

ju . W H aifie A rab o w ie p o d jęli e n e rg i­

c z n a ak cję o d w eto w ą i w ciąg u o statn ie j i d o b y zabili 5 -ciu Ż y d ó w . W e d łu g o stat-,

n ich w iado m o ści, liczb a zab ity ch p rz y ; .

g o iy c z e n ie m . ż e s p ra w a p a rc e la c ji in a -

MEliMMBMaMMMMBMBMBMMMl—! ;ą tk ó w n ie m ie c k ich u tk w iła o d p e w­ n e g o c z a s u n a m a rtw y m p u n k c ie . re z o lu c je , d o m a g ają c e się n a ty c h m ia­

sto w e j p a rc e la c ji m a ją tk ó w n ie m ie c-

Pomoc da romików dotkniętych klęską

k o lie, w k tó ry c h ró żn e k a ta stro fy ży - w io ło w ę p o c z y n iły sp u sto szen ia, o trzy ­ m a ją p ew n ą p o m o c fin an so w ą. Z re sztą n ie k tó re p o w iaty o trz y m ały ju ż n ie w ie l­

k ą p o m o c.

A k c ja p o m ocy w y ra ziła b y się zaró w n o w g o tó w ce, ja k i w ek w iw alen cie w n a ­ tu rz e w p o staci z iarn a n a siew , p asz itp .

G R U D Z IĄ D Z . W ro d z in ie K ry siak ó w 1 w k o lo n ii R ad ó w w y b u ch ł z a targ , k to m a p o ch o w ać zw ło k i z m a rłe j m atk i. G d y có rk a k a teg o ry c z n ie o d m ó w iła p o ch o w a­

n ia zw ło k , b ra t z a k o p a ł zw ło k i n a m ie j­

sco w y m c m e n ta rz u b ez tru m n y . O b ecn ie p o lic ja p ań stw o w a w szczęła d o ch o d ze­

n ia p rzeciw k o K ry siak o w i za zb ezcze ­ szczen ie zw ło k .

W k o la c h p o lity c z n y c h p o ja w iły się p o g ło sk i, ja k o b y ro ln ictw o w o jew ó d ztw z rzem io słem , a je d n a k b a rd z o w iele, b o w ileń sk ieg o i k ieleck ieg o m iało o trzy m ać w iem w szelk ie m o to ry są w y tw o ram i rz e jak ieś sp e c ja ln e w ięk sze k re d y ty z ra c ji m io sła ślu sa rsk ie g o , czy to m aszy n o w e- szk ó d p o n iesio n y ch n a sk u tek teg o ro cz- go, a w d a lsz e j sw ej fazie o b ró b k i p rz y n y Ch k lęsk ży w io ło w y ch . Ja k sp raw d zo - p o m o cy in n yc h rzem io sł, sta ją się p o cał- n o w m ia ro d a jn y m ź ró d le , n a razie k o w ity m w y k o ń czen iu śro d k a m i lo k o m o -; rJ c o sp e c ja ln y c h k re d y ta c h n ie w iad o - cji. N a te re n ie n a sz e g o k ra ju , w k tó ry m m 0 . N iew ątp liw ie je d n ak ro ln ic y ty ch o- a k c ja m o to ry z a cji szy b k o p rz y b ie ra n a

sile, ju ż d zisiaj d a je się o d czu w ać b ra k , 3M 2Z S

fach o w có w rz e m ie śln ic z y c h , z w ła sz cz a w b ra n ż ac h m etalo w y ch , a o n asy cen ie ro z w o ju p rz e m y słu n ie m a n a jm n ie jsz e j o b aw y .

D late g o też m ło d zież, m a ją c a zam iło - R o ln ;

w an ie d o tech n ik i n a le ż ało b y k iero w ać m iew an ia k ra jo w e j w y tw ó rczo ści w in p o stac i su ro w ej, zach o d zi k o n ieczn o ść A n v w /n c rn v n u r

w o ie rw sz y m rz ę d z ie d o rzem io sł ślu sa r-w in o g ro n o w y c h . p rz e ra b ia n ia p o z o sta ły c h ilo ści w in o g ro n W Ł A D Y W O S iO K . O b sz a r C zan -

i n a w in a. i C zi, o b sad zo n y p rz e z w o jsk a so w ieck ie

Z zag ad n ien iem ty m w iąże się sp ra w a le ż y n a p o łu d n io w y w sch ó d o d W ład y - sta n d a ry z ac ji w in o g ro n, k tó re to p ra c e , w o sto k u , w ta k zw an y m ..tró jk ą c ie 3 -ch p o d e jm u je re fe ra t stan d a ry z a cy jn y Z w ią' p a ń stw ", a m ian o w icie Z S R R . M an d zu - w m ia ro d a jn y m ź ró d le , n a razie

o sp e c ja ln y ch k re d y ta c h n ie w iad o -

W y w ó z g ęsi z P o lsk i o sią g n ął w p ie r w szy m p ó łro czu b r., je d n ą z n ajn iższy ch g ran ic w ciąg u o sta tn ic h la t. P o d czas g d y w an alo g iczn y m o k resie u b . r. w y w ieź- j liśm y 2 5 .6 2 6 sz tu k za 113 ty s. zło ty ch , w Z e w zg lęd u n a to , iż zb ió r w in og ro n ro k u b ieżący m ty lk o 5 .8 1 5 sztu k za 51

Premie dla krajowych wytwórni win

W M in iste rstw ie R o ln ictw a i R efo rm 1__ .._ o ,— — ,

y ch o p ra c o w y w a n y je st p ro je k t p re ty lk o w części n a d a je się n a sp o ży cie w ty sięcy zło ty ch .

.. .-,.ę G;. t,. J ; g hictwo

do w zboża

T O R U Ń . Ja k się d o w ia d u je m y z P a ń stw o w eg o B a n k u K o iu eg o w sro d ro ln i­

k ó w n a te re n ie W ielk ieg o P o m o rza d a je się z a u w a ż y ć d u że zro zu m ien ie i z a d o ­ w o len ie z z a rz ą d z eń rząd o w y ch , m a ją­

cy ch n a c e lu u trz y m a n ie cen zb o za n a o d p o w ied n im p o zio m ie. Je d n y m z in stru ­ m en tó w tej p o lity k i je st k re d y t z a sta w o - w y i zaliczk o w y . D la tej a k c ji k re d y to ­ w ej ro ln ic y w ro k u b ieżący m w y k a z u ją w ięk sze z a in te re so w a n ie n iż w la ta c h p o p rz e d n ich , co z n a jd u je ró w n ież w y tłu ­ m aczen ie w lep iej z a p o w iad a ją c y ch się z b io ra c h w p o ró w n a n iu z la ta m i u b ie g ­ ły m i. O d d z iał P a ń stw o w e g o B a n k u R o l-

ló w o k o ło 4 0 in sty tu c jo m te ren o w y m p o śre d n ic z ą c y m . Ł ączn a su m a i

k re d y tó w zb o żo w y ch ro z d y sp o n o w an a ! p rz e z P a ń stw o w y B an k R o ln y w G ru d z ią d zu w y n o si d o ty ch czas o k o ło 9 0 9 ty się­

cy zło ty ch .

z k u P o lsk ich Z rzeszeń O g ro dn iczy ch .

X lin y c h i W kilku słowach

lic h w a lo n o j

ihżwosr Jtrsejewski

zwolniony z Urzędu Woj. w Toruniu

T O R U Ń . Ja k się d o w iad u jem y , in źy - W ten sp o só b sp ra w a , z n a la z ła w łaś- n eg o w G ru d z ią d z u ro z p o c z ą ł in ten sy w - T O R U Ń . Ja k się d o w iad u jem y , in zy - W ten sp o so o sp ra w a , z n a ia z ia w ias- n ą i sz y b k ą a k c ję k re d y to w a w fo rm ie n e r M ie rze je w sk i z w y d z ia łu k o m u n ik a- ciw e ro zw iązan ie. D la u rz ę d m a, ory i

- 1T ' wr in te re sen tó w tra k to w a ł zw ro tam i ta k i- | z a lic z e k n a p rz y szły k re d y t p o d re je stro cy jn o - b u d o w lan eg o U rzęd u W o jew ó d z-

w y z a sta w o ra z w z a k re sie k re d y tu zalicz k ieg o w T o ru n iu z d n iem w c zo ra jsz y m k o w eg o . z k tó ry c h to k re d y tó w sk o rzy - z o sta ł zw o ln io n y z z a jm o w an e g o stan o - sta ło ju ż p a ru se t ro ln ik ó w , a p o n a d to w isk a p rz y ró w n o czesn y m ro z w ią z a n iu z p rz y d z ie lo n o o d p o w ied n ie su m y k re d y - n im sto su n k u słu żb o w eg o .

m i jak ,.p o m o rsk a Ś w in ia", n ie m o g ło b y ć m ie jsc a w u rz ę d z ie n a P o m o rzu .

----jg —

M ię d z y n a ro d o w i „ w o jo w n ic y " — D e p ra w a c ja p o lity c z n a S y stem sz p ie g o w sk i

O w a rto śc i k ażd ej arm ii ste n o w i n ie ty lk o jej u z b ro jen ie i w y p o sażen ie te c h ­ n iczn e, ale n iem n iej i jej d u ch , czy li w a rto ść m o ra ln a d o w ó d có w i żo łn ierzy . T y m p rz e to ciek aw sze są d zieła, o m a­

w ia ją c e w a rto śc i d a n e j arm ii ze szcze­

g ó ln y m u v /zg lęd n icn ic n czy n n ik a d u ­ ch o w eg o . T ak im w łaśn ie d ziełem je st m a ło z n a n a k sią ż k a S . Iw a n o w ic z a p . t.

„ C z erw o n a A rm ia ", w y d a n a w P a ry żu w języ k u ro sy jsk im , o p a rta w y łączn ie n a ź ró d ła c h i d o k u m e n ta c h so w ieck ich . <

U rz ęd o w a n a z w a arm ii so w ieck jfej b rzm i: „ c z e rw o n a a rm ia ro b o tn ic zo - w lo śc ia ń sk a“ (ra b o c ze -k rie stja n sk a ja k ra sn a ja a rm ia ). N a zw a ta w y k lu cza n a ­ ro d o w y c h a ra k te r tej arm ii, p o d o b n ież jak i u rz ę d o w a n a z w a sam eg o p a ń stw a (Z w iązek S o c ja listy cz n y c h S o w ieck ich R ep u b lik ). Je st to a rm ia b ez o jczy zn y . W „ H asła ch n a 1 0 -lecie czerw o n ej a r­

m ii” c z y tam y : „ C z erw o n a a rm ia jest z b ro jn y m o d d z ia łe m rew o lu cji św ia to ­ w ej", z a te m su m a id ea czerw o n ej arm ii g ło si, żc arm ia ta w in n a sim rić się w szę­

d zie, g d zie w y b u ch n ie rew o lu cja. W ro ­ cie p rzy sięg i re k ru t sk ła d a u ro c z y ste D izy rzeczen lc, iż ja k o „sy n lu d u p ra c u ­ jąceg o i o b y w atel Z w iązk u S o sk alisty cz- n y c h S o w ieck ich R ep u b lik p rzu ';m u je n a ­ zw ę w o jo w n ik a arm ii ro b o tn ieżo -w ło ś- c ia ń sk ie j. W o b liczu k las p ra c u ją c y ch Z w iązek S o c ja listy c z n y c h S o w ieck ich R ep u b lik i całeg o św iata zo b o w iązu je

się n o sić tę n azw ę z h o n o re m " itd . C zy­

li u rzęd o w o arm ia so w ieck a u zn aje się za m ię d z y n a ro d o w ą o raz za arm ię, m a­

ją cą p o m ag ać w rzen io m rew o lu cy jn y m w jak im k o lw iek k raju . S o w ieck ie a u to ­ ry te ty w o jsk o w e u siłu ją n aw et stw o rzy ć sp e c ja ln ą d o k try n ę czerw o n ą, o p a rtą n a ty ch z a sa d a ch . C o p ra w d a o d ch w ili sw eg o p o w stan ia c z e rw o n a a rm ia an i ra ­ zu n ic z re a liz o w a ła sw eg o id e ału — n ie­

sien ia p o m o cy z b ro jn e j czy nn ej, czy li in te rw en c ji z b ro jn e j w o b cy m jak im k ra ­ ju w o k resie w rz e n ia rew o lu cy jn eg o , co n ajw y żej o g ra n icz a ją c się w y syłan iem in stru k to ró w lu b o b słu g i b ro n i p a n c er­

n ej (n p . d o H isz p a n ii, d o C h in ). P o w sta- je ted y p y ta n ie, czy czerv /o n a arm ia w o g ó le je st z d o ln a d o ta k ie g o czy n u ? A b y d ać o d p o w ied ź m o żliw ie b lisk ą p raw d y , trz e b a p rz y ją ć p o d u w ag ę szereg czy n ­ n ik ó w , m ian o w icie: sk ład o so b ow y , d ro ­ gi i m e to d y w y ch o w an ia, o ra z sy stem i m eto d y ćw iczen ia.

Id e a łe m d o b o ru o so b o w eg o c z e r­

w o n ej a rm ii b y łb y ta k i sk ład , k tó ry b y b y ł p rz e n ik n ięty d u ch em k o m u n isty c z ­ n y m . G ło sy u rzęd o w ej p ra sy so w ieck iej w o jsko w ej u d a w ad n ia ją , że czerw o n a arm ia p o d ty m w zg lęd em o d id e a łu jest n iezm iern ie d alek a. U rz ę d o w a staty sty ­ k a so w ieck a w y k azu je, że n a 100 p o b o - ro w y ch -ch ło p ó w je st 8 3 ,l°/o , ro b o tn ik ó w 2 1 ,1 % , in n y c h 4 ,8 % . D o b ó r p o d w zg lę­

d em sp o łeczn o -p o lity czn y m m a te riału

lu d zk ieg o d la czerw o n ej arm ii u rz ę d o ­ w o jest b a rd z o su ro w y : w szy scy p o b o ro ­ w i m u szą b y ć p ro le ta riu sz a m i i p ro leta ­ riack ieg o p o c h o d ze n ia . W rzeczy w isto ś­

ci n a ty m tle z a c h o d z ą częste w y p ad k i

„ n ie d b a lstw a4* i „ o szu stw a" — jak n a to u sk a rż a się p ra sa ro sy jsk a — p o n iew aż za p ro le ta riu sz y ch cą u ch o d zić lu d zie ze sfe r n ie p ro le ta ria ck ic h , n p . sy n o w ie za­

m o żn iejszy ch w ło ścian („k u łak ó w "), p o ­ p ó w , k u p có w ; często są p ró b y p rzem y ­ cen ia się d o szereg ó w czerw o n ej arm ii z racji p ew n ych u lg ży cio w y ch , zw łasz­

cza p o o d b y ciu słu żb y w o jsk o w ej.

P o m im o n a w e t sy stem u ścisłeg o d o ­ b o ru — d o czerw o n ej arm ii d o sta ją się elem en ty , k tó re sk o m u n izo w ać je st n ie­

p o d o b ień stw em . T ak im elem en tem są p rzed e w szy stk im — ch ło p i, w ed łu g św iad ectw a p ra sy so w ieck iej, z reg u ły n a d o k try n ę k o m u n isty c z n ą b a rd z o o d ­ p o rn i. Jest to p ierw sza tru d n o ść , k tó rą d arem n ie sta ra ją się w ład ze so w ieck ie p rzezw y cięży ć. D ru g ą tru d n o ścią w o sią­

g an iu id eału w o jsk o w o -k o m u n isty czn e- g o jest sam a p ed ag o g ik a so w ieck a, k tó ­ ra stw a rz a istn e k ró lestw o fik cji d u ch o ­ w ej. P rz e ło ż en i „ k ra sn o a rm ie jc a " m u ­ szą p rzero b ić g o n a d o sk o n ałeg o k o m u ­ n istę, czy li w n o rm aln y m p o jęciu rek ru - ta-czło w iek a d o g ru n tu zd ep raw o w ać.

T em u p o św ięco n e są ta k zw an e „ z aję ­ cia p o lity c z n e ", p o leg ające n a n u d n y m p o w ta rza n iu n iezro zu m iały ch d la o g ro ­ m n ej w ięk szo ści żo łn ierzy w y razó w i p o jęć, jak : re g u la c ja , in d u stria liz a cja , k o m in tern , re z o lu c ja i tem u p o d o b n e.

Ż o łn ierze zazw y czaj słu ch ają tak ich w y ­ k ład ó w o b o ję tn ie , n ierzad k o zasy p iają p rzy d źw ięk ach teg o „w o d o sp ad u słó w i k ału ży tre śc i" w ed łu g św iad ectw a g a­

k u o i K o rei,

M iejsco w o ść ta p o sia d a b a rd z o w a ż­

n e zn aczen ie stra te g ic z n e, stan o w iąc n ie­

ja k o b azę p rzeciw k o Ja p o ń c z y k o m w ra ­ zie w y b u ch u w o jn y so w ieck o -jap o ń sk iej.

tanie, czyste, ciche i ciepłe z wodą bież, blisko Dworca Gł.

w Warszawie poleca

ROYAL

Chmielna 31 K a wiarnia Bezpłatny garaż.—

zety „ K ra sn a ja Z w ie z d a ", u rzęd o w eg o o rg a n u czerw o n ej arm ii. S am i z re sz tą in ­ stru k to rz y zazw y czaj tra k tu ją sw ą m i­

sję p ed ag o g iczn o -w o jsk o w ą b ard zo p o ­ w ierzch o w n ie. W y n ik i tej p racy ta k c h a ­ ra k tery z u je jed en z teo rety k ó w i w sp ó ł­

tw ó rcó w czerw o n ej arm ii — S . G u siew :

„Z całej n aszej p ro p a g a n d y żo ln icrz- w ło ścian in trw ale p rzy jm o w ał to ty lk o , co o d p o w iad ało jeg o k laso w ej n a tu rze d ro b n o -b u rż u a z y jn e j, re szta o d p a d a ła o d eń , jak zb ęd n a sk o ru p k a 4’. Z teg o w y ­ n ik a, że w m asie żo łn iersk iej czerw o n ej arm ii w y tw o rzy ć szczerze k o m u n isty cz­

n eg o sp o so b u m y ślen ia i u czu cia — p e ­ d ag o g o m so w ieck im n ie u d aje się.

W p ro st p rzeciw n ie n a w e t, częste są w y ­ p ad k i m y ślen ia i u czu cia w łaśn ie a n ty ­ k o m u n isty czn eg o i to n aw et w śró d czło n k ó w p a rtii k o m u n isty czn ej, co n ie­

rz a d k o ze zg ro zą stw ie rd za w o jsk o w a p ra sa so w ieck a. W ład ze so w ieck ie p il- In ie czu w ają n ad ty m , ab y p o d o b n e „n ie- p ra w o m y śln c " je d n o stk i u n ieszk o d liw ić i ich w p ły w n a k o leg ó w n eu tralizo w ać.

S k u tk iem teg o w czerw o n ej arm ii ro zp o -

; w szech n io n y je st n a o lb rz y m ią sk alę sy - j stem szp ieg o w sk i, p o d słu ch iw a n ia , w y -

ciąg an ia za sło w a, d en u n cjacy j i śle­

d zen ia się w zajem n eg o . N a ty m sta ra ją się ro b ić k a rie rę ci, co p ra g n ą zasłu ży ć się; z ta k ich o so b n ik ó w -w y łączn ie re ­ k ru tu ją się o d d ziały G P U (n azw a o sła­

w io n ej czcrezw y czajk i).

Ś w iad o m i zaw sze m o żliw y ch rep resy j żo łn ierze ra tu ją się u d aw an iem g o rli­

w y ch o raz k łam stw em , b ro n ią c się p rzed n a trę tn y m w cisk an iem się d o . w szy stk ich z a k ą tk ó w d u szy i ży cia ż o ł­

n ie rz a ich p rz e ło ż o n y c h , in stru k to ró w i a g ita to ró w .

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :