Ilustrowany Kurier Polski, 1946.06.12, R.2, nr 156

Pełen tekst

(1)

Cena egzemplarza zł

PąbHrani* wyższej opłaty

jest nadużyciem

ILUSTROWANY

Wydanie B. •f- łO zł za dorę­

czenie zamiejsc.

4- 5 zł za dorę­

czenie miejscowe

KURIER POLSKI

1

Telefony Centrali w Bydgeuaf U41 i S3-U (aynea cat4 daktf Centrala xamlejteowa PO Rozmównico publiczna 19-07

Sekretariat redakcji przyjmuje codziennie od godziny 10 do 11 Środa, dnia 12 czerwca 1966 r. Wdowca; SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „ZRYW- Coneo PKO ,.ZRYW“ Nr VI-135 PKO .i.K.PNr VI-14C Konto bieżące: Bank Związku Spółek Zarobkowych w Bydgoszczy

■■■■■■■■■■■■■wiiim m iiiiiiiriłiiwiiiiii ,l niiijii'ni>iiiiriBuTiLiiji ii.

Nr 156

Kongres Labour Party rozpoczęty

Anglia

LONDYN (FA). W Barman w po-

chce szczerej współpracy zZSRR

tadniowej Anglii rozpoczął się 45-ty doroczny kongres Labour Party (Partia Pracy), któremu przewodni­

czył prof. Karol Lasky. W Kongre- ńe udział Werze '

premier Attlee, 7 JK—ufa ministrów jego

gabinetu i około । 'ąJf L100 delegatów z T J J całego kraju, ze- \ prezentujących 3

aiiłiony członków .-J

partii. 'Ponadto na kongres przybyli delegaci bratnich

stronnictw politycznych z innych krajów. Francję reprezentuje Leon Blum.

Prof. Ladty oświadczył w przemó­

wieniu inauguracyjnym, że zadaniem rządu angielskiej partii pracy jest mezaprzepaszczenie odniesionego zwycięstwa nad Niemcami i ugrun­

towanie pokoju, opartego na zdro­

wych zasadach. Współpraca ze Zw.

Radzieckim nie jest jednak tak spra­

wna, jakbyśmy sobie tego życzyli — stwierdził Lasky. I jeśli min. Bevin zaproponował Zw. Radzieckiemu u- kład przyjaźni na 50 lat zamiast na 20, to był wyrazicielem woli całego narodu angielskiego. Anglia pragnie szczerej współpracy ze Zw. Radziec­

kim i nie ma absolutnie zamiaru jej szkodzić, Możeby dotychczasowa nie­

ufność ustąpiła wreszcie miejsca przyjaźni między obydwu krajami.

Prof. Lasky wyraził następnie żal z powodu niemożności uzgodnienia

Prof. Lasky

. _ « - a •• « w w 1 Bakera, zaś zakończy ekspose min.

ośwmdczylprof. HaroldLasky-*

zwykłe tradycyjne zebranie delega­

tów, na którym przemówienia wy­

głosili min. Morrison, kanclerz skar­

bu Dawton i min. dla spraw energii elektrycznej. Dawton m. in. oświad­

czył, że najważniejszym zadaniem rządu winno być dojście do porozu­

mienia ze Zw. Radzieckim.

W kongresie uczestniczy premier Attlee, 7 ministrów oraz 1100 delegatów z całego kraju.Laskyo po­ lityce zagranicznej i wewnętrznej rządu angielskiego Kongres zajmie się sprawą fuzji z komunistami

zasadniczych spraw, rozważanych na konferencji min. spraw zagr. w Pa­

Mówiąc o krajach okupowanych w latach wojny przez Niemców, La­

sky wyraził się, że „serce rośnie iak się patrzy z jak wilka energią wiele tych państw zabrało się do rzetelnej pracy nad podźwignięciesn kraju ze zniszczeń wojennych".

Z kolei mówca podkreślił swoje za­

dowolenie z planu rządu przyznania niepodległości Indiom i ewakuacji

wojsk z Egiptu, po czym przeszedł do spraw wewnętrznych Anglii. La­

sky omówił obszernie sprawę upań­

stwowienia kopalń, przedsiębiorstw transportowych i przedsiębiorstw u- żytecznoeci publicznej, jak gazowni i elektrowni.

Kongres m. in. zajmie się również wnioskiem partii komunistycznej od­

nośnie ewentł. fuzji komunistów z partią pracy. Debatę nad polityką zagraniczną, zapoczątkuje przemó-

- . ____J._______ V.-1 ।

Wielki mafii')

Jerozolimy weźmie udział g w konferencji

Ligi Arabskiej*

LONDYN (FA). Wielki mufti Jerozolimy wyjechał do Damaszku, gdzie weźmie prawdopodobnie udział w konferencji Rady Ligi Arabskiej, która zbierze się w Syrii dla powzię­

cia decyzji w sprawie Palestyny.

Rozpatrzone zostanie m. in. również sprawozdanie angło - amerykańskiej komisji dla spraw Palestyny, przy czym Rada orzeknie, czy sprawa Pa­

lestyny ma być przedłożona ONZ.

PraceONZmusza wejść

na

właściwe tory

WASZYNGTON (FA). Sekretarz generalny ONZ Trygve Lie, przema­

wiając w Detroit w Stanach Zjedn.

wienie podsekretarza stanu Noel'oświadczył, iż naczelnym zadaniem

Dlaczego proklamacjo republiki włoskiej

jest dalej odraczana?

ONZ jest zapobieżenie wojnie. Try­

gve Lie wyraził nadzieję, iż prace ONZ pójdą w kierunkn rozwiązywa*

nia problemów, a nie w kierunku wy­

olbrzymiania ich.

Na temat prac ONZ wypowiedział sie też ostatnio gen. Eisenhower.

Stwierdzając, iż trzeba uczynić wszy­

stko, aby ONZ mogła sprawnie funk­

cjonować.

RZYM (FA). Proklamacja repu­

bliki we Włoszech uległa nowemu od­

roczeniu, na skutek braku oficjalne­

go ogłoszenia wyników referendum.

Sądu Najwyższego, który ogło- ma ostateczny wynik, stale na- siclio

pływają protesty i reklamacje mo­

narchistów, tak, że Sąd nie był do­

tychczas w możności ogłosić oficjal­

nych wyników. Po proklamacji repu­

bliki, król Umberto uda się na wy­

gnanie do Portugalii

Łódź podwodna „Sep"

i---w remoncie

GDYNIA (ZAP). Stocznia Nr 13 w Gdyni przystąpiła do remontu ło­

dzi podwodnej „Sęp“. Łódź została Wprowadzona do doku, gdzie będzie .poddana gruntownej naprawie.

Szczecin znajduje się w wodzie oko­

ło 120 jednostek różnego rodzaju, w tym jednakże blisko 40 większych kutrów. Ostatnio wydobyto 2 holow­

niki i 6 barek. Wszystkie te jedno­

stki są dość poważnie uszkodzone, ale do naprawy się nadają, to też skierowane zostały do naszych. stocz­

ni.

Seyss-Inquarl lzeznaje I

Norymberga (FA). Po ukończeniu przesłuchiwania Jodła, przed Trybu­

nałem stanął oskarżony Seyss-In- quart. Oświadczy on m. in., że „au- schluss“ był najlepszym

niem problemu Austrie Austro-Węgier.

Oprócz Seyss-Inquarta titania pozostało jeszcze nych.

rozwiąza- po upadku do przesłu-

4 oskarżo-

Socjaliści francuscy

uielchca kandydować na stanowisko premiera

PARYŻ (FA). Francuska partia socjalistyczna powzięła uchwałę stwierdzającą, że żaden z członków partii nie będzie kandydował na sta­

nowisko premiera w nowym rządzie.

Z wypowiedzi ezoiowych członków partii wynika, że socjaliści będą wc­

ieli pozostawić sobie wolną rękę w przyjęciu propozycji wysuwanych przez inne partie.

Misji utworzenia nowego rządu podejmie się prawdopodobnie min.

Bidaułt, jako przywódca partii po­

stępowych katolików, która uzyskała i największą ilość głosów. Komuniści

zadecydują na najbliższym zebraniu, wyznaczonym na sobotę, jak usto­

sunkują się do nowego rządu.

Pierwsiy w Wyzwolonej Polsce

Radiostacja morska w Szczecinie

SZCZECIN (ZAP). Rozwijający się stale port szczeciński nie posia- I dał dotychczas własnej radiostacji morskiej, która by mogła służyć po- , trzebom statków kierujących się do naszego portu. Ostatnio Główny U- rząd Morski zakupił za granicą po­

trzebną nam stację, która ma być uruchomiona w sierpniu. Zasięg sta­

cji będzie wynosił 600 mił morskich, co pozwoli na komunikowanie się również z portami Gdynią i Gdań­

skiem.

Jugosławia protestuje

BERLIN (ZAP). Jugosłowiański sekretarz generalny Bachicz zaprote­

stował na konferencji prasowej prze­

ciw postanowieniu Stanów Zjedno­

czonych wstrzymania ręparacyj wo­

jennych ze strefy amerykańskiej.

Jugosławia nie otrzymała jeszcze nic z przemysłu niemieckiego dla wy­

równania strat wojennych.

przez Czechosłowacje zakończony

PRAGA (FA). Z Pragi donoszą o ukończeniu przemarszu wojsk ra­

dzieckich przez tereny Czechosłowa­

cji. Wojska te z doliny Dunaju wy­

cofane zostały do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech.

Król Sjamu zastrzelił się

Na tron wstąpił 18-letni brat króla

LONDYN (FA). Ze Sjamu nade- teła wiadomość o śmierci króla. Zna-

«®iono go w pałacu ze śmiertelną Taną w głowie. Śmierć nastąpiła po- dobno na skutek przypadkowego po- 8trzahi z dubeltówki.

Parlament Sjamski wprowadził na

*ieść o śmierci króla, na tron brata ubiegłego roku.

zmarłego 18-łetniego księcia sjani- ! skiego, który z uwagi na młody wiek..

sprawować będzie rządy przy współ­

udziale trzyosobowej rady regenćyj- ' nej. Młody książę znaczną część swe­

go życia spędził w Szwajcarii, a do Sjamu powrócił dopiero w grudniu

KOSTRZYN (ZAP). W rejonie dol­

nej Odry na odcinku Kostrzyn —

Sprawa Niemiec

Wydobywanie taboru

najtrudniejszym problemem

przyszłej konferencji ministrów 4 mocarstw

PARYŻ (FA). W sobotę zbierze się w Londynie ponownie konferencja min. spraw zagr. 4 mocarstw. Jednym z najważniejszych zadań konferencji będzie rozwiązanie sprawy Niemiec.

donoszą z Waszyngtonu, rząd

Stanów Zjedn. popiera wysuwaną zwykle trudnej sytuacji.

przez Wiełką Brytanię koncepcję utworzenia federalnych Niemiec. Po.

nieważ Francja kategorycznie wypo­

wiada się przeciw centralizacji Nie*

mieć, przed konferencją stoi nielada zadanie znalezienia wyjścia z nie-

* W; ramach Obchodu tiOO-lecia m.

Bydgoszczy odbył się w dniach Zie­

lonych Świąt wielki Konkurs Śpie­

waczy w którym udział wzięło kilka-' dziesiąt chórów z województw po­

morskich i zachodnich. TF Zjeżdża Śpiewaczych i Muzycznych, obejma- wziął udział dyrektor i dyrygent Ra­

dy Naczelnej Polskich Związków jąesj wszelkie polskie zrzeszenw śpiewacze i muzyczne w kraju, i za.

granicą prof. Wacław Lachman i Warszawy. Na zdjęciach, fragment!

: urocztfstośa otuxircia i^estivah na zroszonym krwią kilkunastu ty

bydgoszczws Starym Rynku.

(2)

Str. 2 ILUSTROWANY KURIER POLSKI ... Nr - <Wł

Katastrofa samochodowa

Delegaci na Zjazd izb Rze- 8 M m

mieśłniczych na Dolnym |||S[j f Śląsku ofiarami katastrofy

BYDGOSZCZ (kor. wł. ). W pierw­

szy dzień Zielonych Świąt wieczorem dotarła do Bydgoszczy wiadomość o poważnej katastrofie samochodowej, której ulegli reprezentanci Izby Rze­

mieślniczej z Bydgoszczy, udający się na Zjazd Izb Rzemieślniczych, wyznaczony na 11 bm. na Dolnym Śląsku.

Szczegóły katastrofy są następują­

ce: w pierwsze święto po południu samochodem osobowym Izby wyruszy­

li na Zjazd prezes p. P. Godek, dyr.

p. K. Barciszewski z rodziną. Sa­

mochód prowadził szofer Dolny. Gdy pozajd znalazł się w odległości 15 kra za Żninem w miejscowości Marcinko- wo Górne, pędząc z pochyłości, z szybkością 70 km na godzinę, pękła dętka przedniego koła. Przytomności szofera zawdzięczać należy, że wóz nfe rozbił się o przydrożne drzewo, lecz po kilku wirażach, przewrócił się, przy czym karoseria i podwozie uległy zupełnemu zniszczeniu. Wszy­

scy pasażerowie odnieśli poważne obrażenia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nadjechało przypadkowo auto UB, którego pasażerowie udzie­

lili pomocy ofiarom katastrofy, prze­

wożąc rannych do szpitala w Żninie.

- Jak się dowiadujemy stan ofiar ka­

tastrofy jest poważny. Najpoważniej­

szy jest stan żony dyr. Barciszew- skiego, która doznała wstrząsu móz.

zes Godek i dyr. Barciszewski zaj­

mują w Bydgoszczy poważne stano­

wiska społeczne. M. in. prezes Go­

dek jest przewodniczącym Sekcji Wy­

staw Komitetu 600-lecia m. Bydgosz-

czy, a dyr. Barciszewski — przew.

Miejsk. Kom. PPOK.

Na marginesie wypadku podkreślić trzeba niezwykłą .sprawność" poczty.

Ze Żnina o godz. 14,45 nadano tele­

gram do zast. dyr. Izby Rzem. p.

Vemo, donoszący o katastrofie. Te­

legram został adresatowi doręczony nazajutrz, tj. w poniedziałek przed południem. Na szczęście p. Verno otrzymał w międzyczasie wiadomość telefoniczną i mógł of iarom katastro­

fy już poprzedniego dnia służyć po­

mocą. (jk)

Ameryka i Anglia przeciw dopuszczeniu

NOWY JORK (ms). Na posiedze­

niu rady społeczno-gospodarczej ONZ omawiano kwestię udziału światowej Federacji Zw. Zaw. w pracach rady.

Delegat Francji wyraził pogląd, że światowa Federacja Zw. Zaw. po­

winna brać udział w pracach rady.

Delegata Francji poparł przedstawi­

ciel Związku Radzieckiego, natomiast delegat Stanów Zjednoczonych wy­

raził sprzeciw, a delegat W. Bryta­

nii Backer oświadczył, że nie powin-

no się czynić wyjątku dla jednej or­

ganizacji, a przechodzić do porządku nad innymi masowymi ruchami.

Kontuzjowani w katastrofie, pre.

„Die Weltbuhne"

BERLIN (ZAP). W Berlinie wy­

szedł w piątek pierwszy numer wzno­

wionego pisma demokratycznego

„Die Weltbuhne", wydawanego przez wdowę po Karolu von Ossietzky’im, który zginął w obozie koncentr.

Jak wiadomo, wydawca i redaktor dawniejszej ,-Die Weltbuhne", Karl von Ossietzky, uzyskał w r. 1935 po­

kojową nagrodę Nobla, lecz Bank Rzeszy nigdy mu tej nagrody nie wypłacił, a laureat dostał się do obo­

zu koncetracyjnego.

Skarby

muzeów niemieckichocalały

DUSSELDORF (ZAP). Między władzami brytyjskimi i amerykań­

skimi uzgodniono sprawę przewiezie­

nia ocalonych skarbów kulturalnych do miejsc pierwotnego ich przecho­

wania. Niemal wszystkie skarby mu­

zealne ocalały. Oblicza się, że ieh przewożenie będzie trwało około pól roku. Przewozić będą samochody brytyjskich władz okupacyjnych.

Statek „Śląsk**

przywiózł repatriantów

GDYNIA (jm). Do portu gdyń­

skiego przybył w dniu 7 czerwca br.

polski statek „Śląsk", który przy­

wiózł do kraju 12 repatriantów oraz 11 pasażerów, którzy przybyli do Pol­

ski w sprawach służbowych. Wśród pasażerów przyjechał delegat Zwią­

zku Marynarzy z Londynu, delegat­

ka Intern. Co — op. Aliance, p. Mc.

Kay i członkowie Min. Spraw Za­

granicznych Polski.

X dxisieisxutfs. Jliemiei

Demokratyzacja Niemiec

i... cierpliwość amerykańska

BERLIN (ZAP). Zachodnie pań­

stwa okupacyjne deklamują dużo o denazifikacji Niemiec, a tymczasem rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej. Z pogadanki przed mikrofo­

nem berlińskiej radiostacji można się było dowiedzieć, że sądy w Elens- burgu i Kilonii jeszcze dziś ogła­

szają listy gończe, ścigając dezerte­

rów z marynarki hitlerowskiej, jak­

by w Niemczech się nic nie zmieniło.

Obowiązuje w tych sądach zdaje się nadal prawo hitlerowskie. Ale nie tylko w tych dwóch miastach.

W Goettingen prokurator nie wszczął postępowania karnego prze­

ciw byłemu przodownikowi policji, który przez swą gorliwość w służbie wielu ludzi wpędził w roku 1935 w objęcia śmierci, ponieważ sprawa ta, zdaniem tego demokratycznego pro­

kuratora jest... przedawniona.

„Darmstaedter Echo" donosi, że w innym wypadku, gdy prokurator wszczął oskarżenie przeciw dentzn- cjańtowi pewnej 16-letniej żydówki, która wskutek tej denuncjacji zgi­

nęła w obozie, powołując się na usta­

wę nr 10 Rady Kontrolnej, sąd o- rzekł, że tego prawa zastosować nie może, a innyoh podstaw prawnych nie posiada i s>prwę umorzył.

Ci sami prawnicy niemieccy, któ­

rzy wszelkie zbrodnie hitlerowskie pokrywali płaszczykiem rzekomego prawa, dziś nie znajdują podstaw do ścigania przestępców hitlerowskich.

My, Polacy się temu nie dziwimy, bylibyśmy zdziwieni, gdyby było ina­

czej.

Do ludzi, którzy nie mają żadnych złudzeń w stosunku do narodu nie­

mieckiego, należy niewątpliwie gen.

Mac Narney. Trzeźwo oceniając cha­

rakter Niemców radzi swoim ziom­

kom, ażeby cierpliwie śledzili postępy demokratyzacji Niemiec. Fakt, że po roku pracy w tym kierunku nie wi­

dać niemal żadnych wyników, nie po­

winien nikogo dziwić. Jeśli za dwa

lata Niemcy będą mogli wykazać się pewnymi postępami w nauce życia demokratycznego, to będzie to wiel­

kim osiągnięciem. Nie można bowiem w przeciągu krótkich lat zmienić te­

go, co wryło się w dusze niemieckie przez długie dziesięciolecie. Dlatego jednak głównodowodzący amerykań­

skich wojsk okupacyjnych w Euro­

pie oświadcza, że jego pierwotny za­

miar okupacji Niemiec przez lat

Gen. Mac Narney dziesięć należy anienić na eo mniej lat piętnaście. Piętnaście lat to według niego okres wystarczają­

cy dla wychowania młodych Niem­

ców na demokratów.

Przechodząc do sprawy Zagłębia Ruhry oświadczył gen. Mać Narney, że stanowisko Stanów Zjednoczo­

nych w tej sprawie nie uległo zmia­

nie. Zagłębie Ruhry powinno stano­

wić jedną całość gospodarczą z Niemcami. Aż do chwili wyjaśnienia losu Zagłębia i jego ustroju, amery­

kańskie władze okupacyjne wstrzy­

mują się ze świadczeniami repara- cyjnymi.

Na temat cierpliwości, z jaką mu­

si świat budować pokój, przemawiał w Missouri gen. Bradley. Maszyna

— mówił — która pracuje nad po­

kojem, ciągle się psuje. Rada na to jest jedna — przetrwać cierpliwie".

Widać z tych wypowiedzi, że Ame­

rykanie postanowili wszystkie tru­

dności zwyciężyć cierpliwością.

naj.

Parada zwycięstwa

w Londynie

wśród widzów.

Jednak największy entuzjazm zgro.

madzonych tłumów wzbudzili lotnicy i marynarze angielscy. Na ogół wy.

rażano powszechny żal z powodu bra­

ku bohaterskich oddziałów polskich w defiladzie.

UNRRA s dla Polski

GDYNIA (jm). Duński statek

„Asia" przybył do Gdyni z USA z ładunkiem 2.488,744 kg towarów UNRRA. Jest to trzeci statek podo­

bnej wielkości co „Jutlandia" i „Fal- stria", należący również do Wscho.

dnio-Azjatyckiego Tow. Żegl. Statek wiózł większy ładunek towaru prze, znaczony dla Czechosłowacji, który wyładował w Bremen. Dla Polski przywiózł m. in. 18.800 worków mą- ki,3.548 skrzyń tłuszczu, 116 kolii chromianu -że laza, 12.652 skrzyń margaryny i 17.400 worków pszeni­

cy siewnej. Wszystkie te towary przyszły w ramach dostaw UNRRA.

dla Polski. Inny statek amerykański w tym samym, dniu przywiózł dla Polski również w ramach dostaw UNRRA 6.957/157 kg artykułów żywnościowych, wśród których znaj­

duje się marmolada pomarańczowa, mleko skondensowane, konserwy ja- rzynowo-mięsne, sok pomidorowy, racje wojskowe, mleko w proszku, masło, winogrona, cytryny w pro­

szku i inne.

GDYNIA (jm). Szwedzki statek

„Galeon" przybył do portu gdyńskie­

go z Malmo, przywożąc 1.537,9 t rudy żelaznej. Drugi szwedzki sta­

tek parowy „Inc-s" przybył do Pol­

ski z ładunkiem 460 t wypałków pi-' rytowych. Towary są przeznaczone dla Centrali Surowców Hutniczych w Katowicach.

LONDYN (FA). Prasa angielska po­

święca dużo miejsca sobotniej defi­

ladzie zwycięstwa, jaka odbyła się w Londynie. Było to święto zwycięstwa, ale niestety wciąż jeszcze nie danym nam jest obchodzić święta pokoju — stwierdza jedno z pism.

Churchill obecny był w czasie defi­

lady na trybunie honorowej obok pary królewskiej.

Z maszerujących oddziałów sensa­

cję budzili Egipcjanie w fezach oraz oddziały greckie, które obok Szko­

tów, wystąpiły w charakterystycz­

nych spódniczkach. Dużo wesołości budzili Arabowie w specjalnych fry­

zurach oraz jeden z dyrygentów or­

kiestry hinduskiej, który od czasu do czasu podrzucał swoją pałeczkę w górę, wywołując tym wiele uciechy

odbędzie sie w Berlinie

BERLIN (ZAP). Drugi proces przeciw głównym przestępcom wo­

jennym, w ramach którego pocią­

gnięte zostaną od odpowiedzialności czołówkę osobistości przemysłu nie­

mieckiego, odbędzie się prawdopo­

dobnie w Berlinie, chociaż w pew­

nych kołach wypowiadają się na rzecz Norymbergi. Jednakże władze amerykańskie pragną wykorzystać gmach trybunału norymberskiego jako przyszłą główną kwaterę ame-

Węgiel —i dla Szwecji i Danii

GDYNIA (jm).W dniu 6 czerwca br. zostało załadowanych na statki szwedzkie i duńskie ogółem 8.965,7 t węgla. Z czego do Szwecji wyekspor­

towano 5.058 t i do Danii 3.907 t

Eksport cementu i cynku zagranicę

GDYNIA (jm). Z portu gdyńskiego zostało wywiezionych do Szwecji 745 t cementu i 200 t cynku surowego.

Szwedzki żaglowiec motorowy „Isol­

ds" odszedł z ładunkiem 165 t ce­

mentu, „Elisabeth" wywiózł 250 t i „Idalia" 330 t Szwedzki motoro­

wiec „Trean" zabrał na swoim po­

kładzie do Stekholmu 200 t cynku surowego.

rykańskiej armii okupacyjnej.

Prokuratorzy alianccy przygoto­

wują listę imienną, niemieckich po­

tentatów przemysłowych, którzy ma­

ją stanąć przed sadem. Aresztowa­

nia przemysłowców niemieckich w Zagłębiu Ruhry, o których donoszo­

no w swoim czasie, pozostawały w związku z tą sprawą. Krupp von Bohlen und Halbach, który ze wzglę­

du na zły stan zdrowia musiał być wyłączony z procesu norymberskiego

— ma być sądzony w zbliżającym się „procesie przemysłowym". Gdyby i tym razem był zbyt chory, aby móc wziąć udział w procesie — oskarże­

niem objęty zostanie jego syn, ponie­

waż proces norymberski przyniósł wiele materiału obciążającego w od­

niesieniu do koncernu Kruppa i jego kierowników.

W dniu 30 czerwca odbędzie się rozprawa, na której ma być postano­

wiona konfiskata majątków przestęp­

ców norymberskich.

Przed wyborami

bm w Rumunii

MOSKWA (PAP-ms). „Izwiestia"

donosi z Bukaresztu, że w Rumunii czynione są przygotowania do prze­

prowadzenia wyborów do parlamen­

tu. Rząd wydał uchwałę zmierzającą do stworzenia warunków umożliwia­

jących najszerszym masom ludności wzięcie udziału w wyborach. Oczeki­

wane jest porozumienie wyborcze wszystkich postępowych partii poli­

tycznych.

rjX7 Waszyngtonie w dalszym eią- r*' gu toczą się rokowania między właścicielami linii okrętowych a a przedstawicielami marynarzy. Je­

śli nie dojdzie do ugody, strajk ma­

rynarzy wybuchnie 15 czerwca br.

Ceniręda obrotu

i przetwórstwa rybnego

„Rybak” w Sopocie, Zachodnio-Ma- zurska Spóldz. Ryb. w Elblągu. W rO' ku ub. mimo dużych trudności ściąg­

nięto 69.722 kg. W bież, roku spra­

wa przedstawia się o wiele lepiej- Organizując handel rybami Oddział Morski COPR ustanowił agentury i punkty skupu na całym Wybrzeżu Agentura Świnoujście—Szczecin roz­

rosła się w tym czasie tak bardzo, że prawdopodobnie zostanie prze­

kształcona na autonomiczny oddziai.

Jeśli chodzi o sprzedaż, Oddział Mor ski COPR rozprowadzał ryby w głąb kraju głównie w oparciu o wewnętrz- no-krajowe oddziały Centrali. Ni®

korzystając z żadnych przywilejów w tym względzie Oddział Morski eta*

nął wraz z innymi przedsiębiorstwa­

mi handlującymi rybami wobec po­

ważnego kryzysu, jaki obecnie prze­

żywamy na Wybrzeżu, wynikłego głównie z trudności transportowych- Sklep detaliczny COPR-u w Gdyni ma spełniać rolę regulatora cen w handlu detalicznym na odcinku gdyż' sko-gdańskim. W dziedzinie organi­

zacji rybołówstwa COPR-u jako czło- nek-zalożyciel Tow. Połowów Dale­

komorskich „Dalmor” przyczynia sie do rozwoju rybołówstwa dalekomor- skiego, uczestnicząc także w P°*

dziale połowów „Dalmoru".

Import COPR należy rozbić na trzy rodzaje, tzn. import własny COPR.

import ryb świeżych w ramach p°' mocy UNRRA, dary szwedzkie rfr mrożonych i konserw dla Warsza­

wy. Dwa ostatnie, tj. UNRRA i dary szwedzkie są odbierane przez COPR jako instytucję posiadający odpo­

wiedni aparat do przyjmowania i®' portu ryb. W' tym wypadku Oddział Morski COPR rozładowuje statki, ®a' gazynuje je i przerabia w razie P°*

trzeby towar oraz rozprowadza w®- dług wskazówek wfadz centralnych.

Własny import COPR pochodzi x trzech krajów. Z Norwegii (śledzi®

solone), Szwecji (ryby solone i świ®- że) i Danii (ryby świeże). Dla propa' gandy spożywania ryb morskich, któ­

rych konsumeja w kraju dotąd je,t nikła, COPR wyda w najbliższy^1 czasie popularną broszurę z prze?®"

sami na przyrządzanie ryb morskich- Zostaną zorganizowane także * większych miastach pokazy gotowa- pi a ryb morskich.

GDYNIA (im). W tych dniach przybył do Centrali Obrotu i Prze, twórstwa Rybnego setny statek z ry­

bami z zagranicy. Ten .jubileusz" skła­

nia nas do spojrzenia retrospektyw­

nego na pracę i osiągnięcia tej insty­

tucji. Centrala Obrotu i Przetwórstwa Rybnego została powołana do życia dekretem min. Aprowizacji i Handlu w końcu czerwca ub. z. „Jubileusz”

setnego statku zbiega się z roczni­

cą formalnego jej powstania. Zada­

niem Centrali jest dopomożenie do rozwiązania trudności aprowizacyj- nych w kraju przez dostarczenie kon­

sumentowi taniej ryby, wobec istnie­

jącego kryzysu na renku mięsnym.

Realizacja tych zamierzeń odbywa się przez ściąganie świadczeń rzeczo.

wych w zakresie ryby reglamento­

wanej (słodkowodnej), organizowanie rynku, import ryb z zagranicy, orga­

nizowanie rybołówstwa ifd. Świadcze­

nia rzeczowe były ściągane pośrednio przez oddziały terytorialne Centrali względnie zostały powierzone miej­

scowym spółdzielniom rybackim. Na zlecenie Oddziału Morskiego COPR-u świadczenia ściągały spółdzielnia

r Pogrzeb Kalinina w Moskwie -

MOSKWA (ins). W Moskwie od­

był się uroczysty pogrzeb zmarłego b. prezydenta Kalinina. Przed kata­

falkiem ustawionym w Sali Kolum­

nowej przeszło ćwierć miliona osób, by oddać ostatni hołd zmarłemu. W końcu przybyli pożegnać się ze zmar­

łym dostojnicy państwowi z genera­

lissimusem Stalinem na czele.

Trumnę ustawiono na lawecie dzia­

ła zaprzężonego w czarne konie. Kon­

dukt pogrzebowy ruszył przez ulice miasta na Plac Czerwony, gdzie u- stawiły się poczty sztandarowe oraz formacje wojskowe. Na trybunach zajęli miejsce posłowie do Rady Naj­

wyższej, generalicja, korpus dyplo­

matyczny w tym ambasador Polski prof. Raabe.

Za trumną szła rodzina zmarłego, generalissimus Stalin, min Mołotow i inni przedstawiciele władz.

Kondukt pogrzebowy zatrzymał się na Placu Czerwonym przed Mauzo­

leum Lenina, po czym na trybunę wstąpił generalissimus Stalin i roz­

poczęła się akademia żałobna. Pod­

czas akademii wygłoszono szereg przemówień, oddających hołd Zmar­

łemu.

Po akademii żałobnej trumnę ze zwłokami wzięli na ramiona Stalin, Mołotow, Kaganowicz i inni j prze­

nieśli ją do grobowca przy murze kremlowskim, gdzie została umiesz­

czona tuż obok grobu świerdłowa i Dzierżyńskiego.

Następnie przed generalissimusem Stalinem, Mołotowem, marszałkiem Tito i in. odbyła się defilada garni­

zonu moskiewskiego, towarzyszącego konduktowi pogrzebowemu.

Nazajutrz od wczesnego rana od­

bywały się masowe pielgrzymki lud­

ności na świeżą mogiłę Zmarłego.

(3)

w Nr 156 ILUSTROWANY KURIER POLSKI icn^atkifk

Wtorek: 11 czerwca.

Katolicki: Barbary A.

Słowiański: Radomiia.

Historyczny: 1675 Traktat jaworow­

ski Polski z Ludwikiem XIV.

BYDGOSZCZ

UKAZAŁ SIE SPIS ABONENTÓW TELEFONICZNYCH

Nakładem Państwowego Przedsię­

biorstwa „Polska Poczta Telegraf i Telefon" ukazał się „Spis abonentów sieci teletechnicznych Dyr. Okr. Poczt i Telegrafów w Gdańsku na rok 1946".

Spis zawiera szereg uwag, wskazówek i taryf, aktualny spis abonentów te­

lefonicznych i w porządku alfabetycz­

nym według miejscowości i nazwisk abonentów. Wydawnictwo zawiera również obszerny dział ogłoszeń i re­

klam.

„Caritas

^ ftcademica''

Na terenie UMK powstała „Ca­

ritas Academica" jako oddział „Ca­

ritasu" w Grudziądzu. Organizacja pozostaje w ramach ogólnego „Ca­

ritasu", lecz posiada własny statut i zarząd, składający się ze studen­

tów.Kierownikiem jej jest ks. Kreft, dyr. okr. tor. „Caritas". „Caritas Academica" po porozumieniu się z Bratnią Pomocą, wydaje od dnia 28 maja 60 ciepłych kolacyj dzien­

nie. W czerwcu przewidywane jest zwiększenie tej cyfry do 100. Akcja

„C. A.“ będzie w dalszym ciągu rozszerzana, gdyż liczba potrzebu­

jących wzrasta. Jednak brak fun­

duszów opóźnia rozwinięcie szer­

szej działalności, jak np, wydawa­

nie zasiłków pieniężnych i udziela­

nie pomocy w odzieży.

„Caritas Academica" liczy, że z pomocą ofiarnych i rozumiejących sprawę przezwycięży wszelkie tru­

dności. Ofiary pień, ewent, w na­

turze można składać drogą poczt, pod adr. „Caritas Academica" To­

ruń, ul. Szeroka 25 — lub na ręce upoważnionych inkasentów, (a)

TEATR POLSKI

Wtorek: Świętoszek. Środa: Świę­

toszek. Czwartek: Premiera: Ziemia nieznana.

TEATR POWSZECHNY Wtorek, środa, czwartek: Z powodu remontu nieczynny.

TEATR MIŁOŚNIKÓW SCENY Wtorek: Rewia humoru, pieśni i tańca.

POMORSKI DOM SZTUKI Wystawa Prac Związku Polskich Artystów Plastyków Okr. Pomor­

skiego otwarta codziennie od g.

10—13 1 od 15—18. Wstęp 5 zł.

TEATRY ŚWIETLNE Pomorzanin: Kwiat miłości. Wol­

ność: Płomień nie zgasł. Orzeł: Trze, wiczki. Polonia: Złudzenie życia. Bał­

tyk: Zdradziecka kula.

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY Komenda miasta M. O.

Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Międzymiastowa

DYŻUR APTEK

Pod Łabędziem, Al. 1 Maja 5.

Pod Lwem, Okolę — Grunwaldzka.

23-47 10-00 11-11

00

$fasa siódma uczą się na... sta/cfiu

IKP zwiedza szkoły bydgoskie

natomiast ostatnia — VII klasa mie­

ści się, niestety, na... strychu! Bo.

leśne to, ale prawdziwe. Trudno zro­

zumieć, aby w Bydgoszczy, a więc w mieście, które najmniej ucierpiało na skutek działań wojennych, w mieście, które zawsze słynęło z porządku i o- taczało swą dziatwę wielką opieką — nie było można wystarać się o lepszy gmach dla dzieci.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że do tej szkeły uczęszczają przeważnie dzieci najbiedniejszych robotników i rzemieślników dzielnicy, że (jak wynika z przeprowadzonego badania lekarskiego), co trzeciemu dziecku grozi gruźlica — to niewybaczalnym błędem i przestępstwem, popełnionym wobec przyszłych pokoleń będzie — niezdobycie przez czynniki miarodaj­

ne odpowiedniego budynku szkolnego.

PCK rozwinęło tu szeroko zakro­

joną akcje pomocy i / ’ Z okazji tygodnia PCK zwiedzamy

bydgoskie placówki szkolne, objęte akcją dożywiania najbiedniejszych.

Klasycznym przykładem szkoły, która może najbardziej potrzebuje opieki i poparcia tak ze strony czynników Wiejskich, jak i szerokich warstw społeczeństwa, jest szkoła nr 23 przy

»1. Fordońskiej.

Szkoła liczy ogółem stu uczniów.

Przyjeżdżamy w momencie, kiedy dy­

żurne klasowe rozdają dzieciom śnia­

danie, składające się z kubka mleka i kawałka chleba ze serem. Tak po­

trzebny, może nawet pierwszy w cza­

sie dnia, posiłek otrzymuje dziatwa dzięki poparciu Kom. Op. nad Szko­

łami, w którym niestrudzenie pracu­

je prez. Twai'dzicki.

Budynek szkolny jest bardzo mały, ta 9 klas z łączną liczbą 100 ucz.

niów, komplet nauczycielski dysponu­

je 4 normalnymi klasami szkolnymi, f opieki, która|przyszłego pokolenia Polaków! (x)

---W ramach obchodu 600-lecia miasta

Rewia polskiej pieśni w Bydgoszczy

Pierwszy w Polsce powojennej Festival Śpiewaczy zgromadził kilkadziesiątchóró^

z województw przymorskich

zadania bez zarzutu. Poszczególnewojsk., samorząd., przedst. Kom.

punkty programu rozłożone na trzy dni, wykonane zostały punktual­

nie i sprawnie.

unieizniiy przebieg

Dodać wypada, że zarówno Pol­

skie Radio jak i Film Polski w pełni doceniły znaczenie pierwsze­

go w Polsce wyzwolonej Festivalu Śpiewaczego. Szereg fragmentów uroczystości został sfilmowany i nagrany na płyty. Reportaż dźwię­

kowy nadany został przez PR na fali ogólnopolskiej a uwiecznione na taśmie uroczystości włączone zostaną do kroniki filmowej i uka- żą się na ekranach całego kraju.

Komitet Wykonawczy Zjazdu ści­

śle współpracował z Komitetem Obchodu 600-lecia m. Bydgoszczy, który Zjazdowi udzielił wszelkiego poparcia i wydatnej pomocy w for­

mie subsydiów, aprowizacji, kwa­

ter itp.

Uroczystości niedzielne rozpoczę­

ły7 się zbiórką wszystkich członków^

chórów gdzie rów.

BYDGOSZCZ (ea) Zorganizowa­

ny w ramach Obchodu 600-lecia m.

Bydgoszczy pierwszy Zjazd Śpie- wactwa Pomorskiego, nie zawiódł nadziei organizatorów. Do sędzi­

wego grodu nad Brdą zjechało kil­

kadziesiąt chórów z woj. Pomor­

skiego i woj. nadmorskich, by w szlachetnej rywalizacji walczyć o palmę pierwszeństwa.

Według opinii znawców i naj­

wyższego autorytetu w tej dziedzi­

nie, sędziwego dyrektora i dyry­

genta Rady Naczelnej Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycz­

nych, obejmującej wszystkie pol­

skie związki śpiewacze i muzyczne na całym świecie, prof. Wacława Lachmana z Warszawy — zjazd i popis chórów wykazał nadspodzie­

wanie wysoki poziom niektórych chórów7 prowincjonalnych, czego — biorąc pod uwagę, że praca w tej dziedzinie na prowincji trwa do­

piero rok — się nie spodziewano.

Zjazd i popis konkursowy wyka­

zał nic tylko dobre przygotowanie muzyczne, co jest zasługą zarówno dyrygentów, zarządów Kół jak i ich członków, ale i karność.

Organizatorzy Zjazdu — Komi­

tet Wykonawczy w osobach pp.:

inż. M. Kadlec, prezes Pom. Zw.

Śpiew.; L. Matuszek, wiceprezes Okr Bydg.; Cz. Kabaciński, wicepr.;

prof. J. Jasiński, przew. Sekcji Art.:

Kaliski, kier i sekr. Zjazu; St. Li- panowicz, przew. Sekcji Inf. i Prop.;

H. Łukaszewicz, przew. Sekcji go­

spodarczej; L, Rutkowski, dyr. Zw.;

W. Szałajda, przew7. Sekcji Techn.- Dek.; Tyborski, przew. SekcjiKwat.:

Wł. Wittstock, dyr. Okr.; mgr K.

Pałubucki, kier. Oddz. Muz, Woj.

Wydz. Kult, i Sztuki; prof. F. Kry- siewiczowa, kier. Wydz. Muz. PR i Fr. Śpiewakowski, przew. Sekcji Finans. — wywiązali się ze swego

Walne zebranie Stów. Pań Miło­

sierdzia par. św. Wincentego a Paulo zagaiła długoletnia i -zasłużona pre­

zeska p. Weymanowa, po czym przed­

stawiła zebranym działalność Stów, za ostatni okres wspominając rów­

nież pamięć zamordowanych przez Niemców księży parafii i członkiń.

Stowarzyszenie liczy obecnie 180 członkiń, w czym mieści się liczba 30 pań czynnych, sprawujących opie­

kę nad 160 rodzinami. 63 rodziny o- trzymują stałe zapomogi pieniężne, po‘100, 200 lub 300 zł. „Święcone"

wydano w tym roku 150 rodzinom, kosztem 34 tys. zł; przyodziano 59 dzieci, kosztem prawie 10 tys. zł; za­

kupiono około 20 tys. q ziemniaków dla najbiedniejszych. Sprawozdanie kasowe złożone przez p. żarnowską, wykazując w dochodach prawie 116 tys. zł, w rozchodach ponad 95 tys.

zł. W imieniu biednych wdzięczność Stowarzyszeniu wyraził ks. sup.

Giemza.

Nową prezeską obrano p. Ferma- nowiczową, a p. Weymanowej zebra­

ni wyrazili uznanie i wdzięczność za jej bezinteresowną pracę. Obrady prowadziła p. Piotrowska.

na Stadionie Miejskim, odbyto generalną próbę chó-

JVtsxta śn>.

stadionu uczestnicy Zjazdu się do Bazyliki św. Wincen- udali Ze

tego a Paulo, gdzie wysłuchali uro­

czystej mszy św., celebrowanej przez dziekana bydg.. ks. kanonika J. Konopczyńskiego, Piękne okoli­

cznościowe kazanie wygłosił ks.

sup. Wł. Giemza. W czasie mszy św. chór św. Cecylii z Kościerzyny pod dyr, więźnia obozu w Gusen Mirek-Szopińskiego wykonał Mszę Polską Moniuszki.

Po nabożeństwie uczestniczące w Zjeżdzie zespoły przy dźwiękach znakomitej orkiestry ZZK, pozosta­

jącej pod dyr. p. Prejbisza, pocho­

dem udały się na Stary Rynek, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie 1. Ogólnego Zjazdu Kół Pom. Zw.

Śpiew. W tym samym czasie de­

legacja Zjazdu złożyła wieniec na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności.

Uroczystość otwarcia

Na uflagowanym Starym Rynku przed specjalnie pobudowaną try­

buną ustawiła się około dwutysię­

czna rzesza śpiewaków, orkiestra i interesujące się muzyka, wokalną społeczeństwo bydgoskie. Na try­

bunie ustawili się przedstawiciele władz, goście i Prezydium Zjazdu.

Dźwięki fanfar otwarły uroczy­

stość, poczym prez. Pom. Zw. Śpie­

waczego inż. M. Kadlec powitał re­

prezentantów władz państwowych,

____OBOZY DLA PŁYWAKÓW

L; jTVTijJr Polski Związek Pływacki w myśl zarządzenia P. U. WF i PW orga- POLONlA ZWYCIĘżCĄ TURNIEJU njZUje Obozy Wyszkoleniowe na

PIŁKARSKIEGO

W czwórmeczu jubileuszowym .Gwiazdy" pierwsze miejsce zajęła .Polonia" bijać PKS i drużynę jubi­

latki. Szczegółowe wyniki podamy jutro.

idzie przede wszystkim w kierunku dożywiania biedniejszej dziatwy 1 podniesienia higieny.

Koło PCK liczy 350 członków. Dzie­

ci biotą żywy udział we wszystkich pracach. W dniu 7 bm. ukończono konkurs czystości, który trwał 4 ty­

godnie i obejmował: mycie ciała, u- trzymanie w czystości głowy, ubra­

nia i przyborów szkolnych. Z darów PCK z całego świata, obdarzono 48 dzieci. Wszystkie słabowite dzieci o- trzymały tran, a* obecnie dostają Vigantol.

Kącik PCK w którym skaleczonym udziela się pierwszej pomocy — po­

dobnie jak biblioteka — mieści się w korytarzu. Nauczyciel n. Kulczyk i opiekunka koła PCK p. Lewandow­

ska czynią starania u władz, celem ulżenia niedoli szkoły, lecz jak dotąd wyników pozytywnych nie widać.

Na budynek szkolny musi się zna­

leźć jakiś budynek odpowiadający wymogom nowoczesnego szkolnictwa nmlf wszystkim zdrowia dziec: —

Obchodu 600-lecia m. Bydgoszczy, duchowieństwa, prasy, prof. Wł.

Lachmana, kur. śmierniaka, pa­

trona śpiewactwa Hoffmanna, śpie­

waków i społeczeństwo. W imie­

niu wojewody pomorskiego Zjazd powitał kier. Woj. Wydz. Kultury i Sztuki prof, J Remer, poczym z kolei przemówił wiceprezyd. mia­

sta Styczeń. Mocno i gorąco okla­

skiwane słowa do zebranych wy­

głosił wiceprzęw. Komitetu Obcho­

du 600-lecia m. Bydgoszczy dr St.

Haupe, a wreszcie do hracf śpie­

waczej przemówił założyciel i pa­

tron Związku inż. A. Hoffmann z Gdańska.

Przemówienia przeplatane były śpiewem połączonych chórów mę­

skich, które wykonały „Gaudę Ma­

ter Polonia" Gorczyckiego (dyr.

wiz. J. Bruski; „Od morza, z Po­

morza, my polski lud..." — Moczyń- skiego (dyr wiz. J. Bruski); „Hymn Pomorza" Moczyńskiego i „Przyle­

cieli Sokołowie" Moniuszki, wyko­

nanych przez chóry mieszane (dyr Zw. L. Rudkowski), oraz „Polonez Kościuszki" i „Hymn Państwowy"

wykonały połączne chóry miesza­

ne z tow. orkiestry pod dyr. prof.

F. Małeckiego.

Mołd poległym

Przemówienia i wykonane utwo­

ry spotkały się z zasłużonymi okla­

skami, a okrzyk ku czci Najjaś­

niejszej Rzeczypospolitej podchwy­

cili wszyscy zebrani.

Pamięć zamordowanych na Sta­

rym Rynku bydgoszczan i pole­

głych śpiewaków uczczono ciszą . krótką modlitwą. Dźwięk fanfar zakończył uroczystość otwarcia Zjazdu.

W godzinach popołudniowych pierwszego święta odbyła się w sali OKZZ pierwsza część turnieju śpiewaczego, a wieczorem zabawy w salach: OKZZ, stołówki kolejo­

wej i resauracji Harmonia.

W poniedziałek świąteczny zja­

zdowcy wysłuchali mszy św. w ko­

ściele Farnym, poczym w sali Strzelnicy (OKZZ) odbył się dalszy ciąg turnieju śpiewaczego.

(Turniej śpiewami

W godzinach popołudniowych Sąd Konkursowy w osobach prez.

m. J. Twardzickiego, wiceprezesa Kom. 600-lecia dr. St. Haupego, prof. W. Lachmana z Warszawy, prof. M. Karaśkiewicza, St, Lipa- nowicza, dyr. A. Rezlera, prof. T.

Sobieskiego (Inowr.), wiz. J. Bru- skiego, prof. L. Kica, prof. Konr.

Śmierniaka i mgr. L. Witkowskie-

przodowników nauki pływania w Sierakowie Wlkp. w czasie od 1—28 lipca i od 1—28 sierpnia.-

Celem obozów jest: podniesienie sprawności i wyników uczestni­

ków; przygotowanie uczestników7 do pracy instruktorskiej; zaznajo­

mienie uczestników z pracami or­

ganizacyjnymi w klubach i związ­

kach.

Warunki dla kandydatów:

a) wiek 17—24 lat, pełne zdrowie;

b) wysoka sprawność fizyczna w danej dziedzinie sportu;

c) ukończenie 4 klas szkoły Po­

wszechnej.

Każdy uczestnik jest zobowiąza­

ny podporządkować się regulami­

nowi obozowemu, a po skończonym obozie, zobowiązany jest do pracy instruktorskiej co najmniej przez 6 miesięcy. Ukończenie kursu bę­

dzie podstawą do kursów wyż­

szych.

Kluby zgłoszą uczestników kur­

su najpóźniej do dnia 10. 6. br. na adres: POZP Bydgoszcz, Libelta 5.

Referat Wyszkoleniowy Polskie­

go Związku Pływackiego poszukuje instruktorów pływackich na m. li­

piec br. Informacji udziela Okręg Bydgoszcz, ul. Libelta 5, tel. 14-53.

go (wszyscy z Torunia) ogłosił wy­

nik turnieju.

Na mocy dokładnie przeprowa­

dzonej punktacji wynik ten jest następujący:

1. .Hasło" — Bydgoszcz — męski Wittstock, punktów 38 2,9; 2. .Lut.

nia" — Toruń — miesz. Rutkowski, pkt. 36 5'9; .Lutnia" — Chojnice — miesz. — Gierszewski, pkt. 34 8/9;

4. .Cecylia" — Kościerzyna — miesz.

— Mirek.Szopiński, 34 7/9; 5. .Hal.

ka" — Bydg. męski — Małecki, pkt.

33 5/9; 6. .Lutnia" — Włoc. — mje.

szany — Bojakowski, pkt. 33 2/9; 7.

.Harmonia' — Bydg. — miesz. — Wittstock, pkt. 32 3/9; 8. .Cecylia"

— Wąbrzeźno — miesz, Ernst, pkt.

31 59; 9. .Cecylia* — Chełmża — miesz. — Dorawa, pkt. 29 6/9; 10.

.Cecylia" — Papowo Tor. — miesz.

— Prusiecki, pkt. 29 3/9; 11. .Echo"

— Inowr. — męski — Ciesielski, pkt.

28 8/9; 12. .Echo" — Bydg. — męski

— Dąbrowski, pkt 28 4/9; 13. .Lut.

nia" — Tor. — męski — Rutkowski, pkt. 27 8/9; 14. .Dzwon" — Bydg.—

miesz. — Wittstock, pkt. 27 5/8;

15. .Cecylia" — Bydg. — miesz. — Dąbrowski, pkt. 26 5/9; 16. .Harmo­

nia* — Kowalewo — miesz. — Koliń­

ski, pkt. 26 4/9; 17. .Chełmża" — miesz. — Kastner, pkt .25 4/9; 18.

Chór Fabr. .Leo" — Bydg. — miesz.

— Kabaciński, pkt 25 2/8; 19. Bydg.

Chór Męski — Bydg. męski — Bu­

kowski, pkt. 24 6/9; 20. .Lutnia" — Włocł. — Bojakowski, pkt. 23 8/9;

21. .Cecylia” — Golub — miesz. — Grzembski, pkt. 23 6/9; 22. .Lutnia"

— Kamień Pom. — miesz. — Rybac­

ki, pkt. 23 2/9; 22. .Lutnia"—Wąbrz. — męski — Zydorczyk, pkt. 23 2/9; 23.

.Halka" — Szubin — miesz. — Kała, maja, pkt. 00 0/0; 24. Chór Rzemie­

ślniczy .Dzwon* — Toruń — męski

— Gudel, pkt. 22 6/9; 25. .Halka" — Wyrzysk — miesz. Droszcz, pkt.

22*4/8; 26. .Symfonia" — Gdynia — miesz. — Batlejewski pkt. 22 4/9; 27.

.Lutnia* — Tczew — miesz. — Le­

sinski, pkt. 22 2/9; 28. .Cecylia" — Chełmża — męski — Dorawa, pkt 22 1/9; 29. .Echo” — Chełmża — mę­

ski — Kastner, pkt 21 2/9; 30.

.Harfa" — Toruń — miesz. — Fal­

kowski, pkt. 20 1/9; 31. .Jedność' — Nakło — męski — Ignatówski, pkt.

19 6/8; 32. .Dzwon Kaszubski" — Gdynia Chylonia — męski Siekierski, pkt. 19 6/9.

W piątek 14 czerwca o g. 19 w Pom- Domu Sztuki wystąpi młody, dosko­

nale zapowiadający się pianista Ka­

zimierz Serocki. Program bardzo bo­

gaty. Bilety wcześniej do nabycia w kasie Pom. Dom Sztuki, Al. 1 Maja w godz. 11 —- 13 i 15 — 19.

Zakończenie III. Kursu Spółdziel­

czego. Dnia 8 bm. odbyło się uro­

czyste zakończenie 2-tygodniowego Kursu Spóldz. dla pomocników bu­

chalterów prac, w placówkach

„Społem". Do zgromadzonych ab­

solwentów kursu w pięknie przy­

branej świetlicy przemówił dyr. okr.

„Społem" p. Żywiałowski. Nakre­

ślił on w kilku słowach zadania spółdzielczości w obecnym czasie i wezwał' słuchaczy do sumiennej i uczciwej pracy w terenie. Poprzed­

niego dnia wiecz. odbyła się n- roczysta świetlica zorganizowana star, słuchaczy ku uczczeniu pa­

mięci przywódcy polskiej spółdziel­

czości Romualda Mielczarskiego.

rozgłośnia pomorska Środa, 12 czerwca.

5,57 Progr og.-polski. 7,05 Progr- na dzień bież. 7,10 Progr. og.-polski.

8,30 Wiad. miejsc. 8,35 Dykt, progr.

dla radiów. 8,45 Konc. życz. 11,30 Aud. dla szkól „Jaki obrać zawód"

opr. J- Panasiewicz. 11,45 Pog. roln.

„Wartości zielonej paszy" opr. H. A- panasowicz. 11,57 Progr. og.-po|ski- 14,40 Pog. z cyklu Dbajmy o zdrowie

„Ząb przyczyną zakażenia" opr. dr E. Mancewicz. 14,50 Kwadr, mtódz.

akad- „W 100-ną rocznicę urodzin Sienkiewicza". 15.05 Rec. fort. F. Łu- kaslewicza. 15,30 Porad, język, dr S. Hrabca. 15,45 Inf. miejsc. 16,00 Progr. og.-poiski- 21,00 Muz rozr.

21,15 Konc. rozr. 21.454 Fog. B. Km batka pt. „Problem oświaty ludu w Polsce w XVIII wieku". 21.55 Kronika dnia, 22,00 Progr. og.-polski. 22.30 Konc. reki. 22.45 Pog. sport. 22,50 Chwilka muz tan. 23,00 Progr og.- polski. 23,35 Konc. życzeń. 24.00 Za­

kończenie audycji.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :